ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 346 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCMA113052 การดำรงชีวิตของพืช 2 20 ม.1 61.5K
SCMA113051 การดำรงชีวิตของพืช 20 ม.1 41.9K
LAMA113019 since for 7 ม.1 33.1K
HEMA112739 ระบบประสาทเเละต่อมไร้ท่อ 5 ม.1 64.9K
MAMA112571 บวก ลบเอกนามอย่างง่าย 5 ม.1 89K
SOMA112519 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5 ม.1 61.3K
SOMA112512 วันสำคัญทางศาสนา 5 ม.1 44.1K
SCMA112493 บรรยากาศ 6 ม.1 96.5K
SOMA112388 สถาบันการเงิน 5 ม.1 51.4K
SCMA112386 แรงและการเคลื่อนที่ 5 ม.1 100.3K
LAMA112305 English easy 5 ม.1 83.2K
LAMA112286 english is easy 10 ม.1 60.3K
SOMA112257 รัฐโบราณในดินแดนไทย 5 ม.1 44.8K
THMA112241 สมิงพระราม (hot)!! 5 ม.1 137K
LAMA112191 (Grammar) Question Words 5 ม.1 59.7K
MAMA112187 ระบบจำนวนเต็ม 5 ม.1 92.3K
MAMA112180 การคูณจำนวนเต็ม 5 ม.1 52.2K
MAMA112175 คูณร่วมน้อยและการนำไปใช้ 5 ม.1 41.5K
MAMA112146 หารร่วมมากและการนำไปใช้ 5 ม.1 33.3K
LAMA112143 (Grammar) Possessive Adjectives 5 ม.1 37.2K
LAMA112141 (Grammar) Verb to be 5 ม.1 39.6K
LAMA112117 Present Simple Tense 10 ม.1 46.6K
SCMA112104 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืช 5 ม.1 68.3K
SCMA112103 สารและสมบัติของสาร 5 ม.1 105.7K
SCMA112102 ระบบลำเลียงในพืช 10 ม.1 42.3K