ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 344 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCMA113052 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง กระบวนการในการดำรงชีวิตของพืช ชุดที่ 4 20 ม.1 81K
SCMA113051 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง กระบวนการในการดำรงชีวิตของพืช ชุดที่ 3 20 ม.1 47.6K
LAMA113019 since for 7 ม.1 33.1K
HEMA112739 ระบบประสาทเเละต่อมไร้ท่อ 5 ม.1 64.9K
MAMA112571 บวก ลบเอกนามอย่างง่าย 5 ม.1 89K
SOMA112519 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5 ม.1 67.8K
SOMA112512 วันสำคัญทางศาสนา 5 ม.1 44.1K
SCMA112493 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง บรรยากาศ ชุดที่ 2 6 ม.1 109.1K
SOMA112388 สถาบันการเงิน 5 ม.1 55.2K
SCMA112386 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ 5 ม.1 105.7K
LAMA112305 English easy 5 ม.1 91.5K
LAMA112286 english is easy 10 ม.1 65.9K
SOMA112257 รัฐโบราณในดินแดนไทย 5 ม.1 47.3K
THMA112241 ข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง สมิงพระราม 5 ม.1 145.9K
LAMA112191 (Grammar) Question Words 5 ม.1 63.7K
MAMA112187 ระบบจำนวนเต็ม 5 ม.1 92.3K
MAMA112180 การคูณจำนวนเต็ม 5 ม.1 52.2K
MAMA112175 คูณร่วมน้อยและการนำไปใช้ 5 ม.1 44.7K
MAMA112146 หารร่วมมากและการนำไปใช้ 5 ม.1 35.4K
LAMA112143 (Grammar) Possessive Adjectives 5 ม.1 39.9K
LAMA112141 (Grammar) Verb to be 5 ม.1 43K
LAMA112117 Present Simple Tense 10 ม.1 50.2K
SCMA112104 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืช 5 ม.1 72.9K
SCMA112103 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 3 5 ม.1 111.2K
SCMA112102 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง ระบบลำเลียงในพืช 10 ม.1 45.4K