ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2546) ชุดที่8

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THMB609753

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 8 มิ.ย. 56 เวลา 12:52 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

การอ่าน , การฟังและการดู , หลักการใช้ภาษาไทย

ผู้สร้าง : kai

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นคำพูดที่เหมาะสมที่สุดก่อนจบการบรรยาย

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดจัดเรียงข้อความได้ถูกต้องตามลำดับการประชุม ก. สรุปว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2546 ข. ผมขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่างบประมาณที่ได้เสนอไปนั้นได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ค. ขอให้กรรมการที่ได้รับมอบให้ไปติดต่อวิทยากรรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ ง. ผมขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะเลื่อนการจัดสัมมนาออกไปก่อนหรือไม่

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงว่า ผู้พูดกับผู้ฟังเป็นญาติกัน

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดมีน้ำเสียงไม่พอใจ

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้มีสาระสำคัญตรงกับข้อใด “การพัฒนาวัฒนธรรมเป็นรากเหง้าของการพัฒนาคน ดังนั้นการศึกษาและกระบวนการพัฒนาคนในสังคมควรจักต้องให้ความสนใจเรื่องการพัฒนาวัฒนธรรมอย่างจริงจัง”

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 6.-7. “ที่โลกเราลำบากอยู่เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีอะไรนอกไปจากสิ่งที่เรียกว่าความเห็นแก่ตัวของแต่ละคน ของแต่ละฝ่ายที่คุมกันเป็นพวกๆ การที่ต้องรบกันทั้งที่ไม่อยากจะรบก็เพราะบังคับสิ่งนี้ไม่ได้ หรือทนต่ออำนาจของสิ่งนี้ไม่ได้ มันจึงเกิดเป็นโรคขึ้นมา” “โลก” ในข้อความข้างต้น หมายถึงข้อใด

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นความคิดของผู้เขียนข้อความข้างต้น

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 8.-9. “ชีวิตประจำวันในเมืองหลวงฉุดกระชากเอาความอ่อนโดยในหัวใจให้มลายหายไปทีละน้อยจนแทบไม่รู้ตัวต้องรีบตื่นแต่เช้า เพื่อจะเดินทางไปถึงที่หมายให้เร็วที่สุด ต้องแย่งโต๊ะว่างเพื่อรับประทานอาหาร ต้องพกพาเครื่องมือสื่อสารหลากหลายชนิดสำหรับติดต่อธุรกิจ บริโภคข่าวสารทางวิทยุมากกว่าการอ่านหนังสือ จินตนาการถูกเทคโนโลยีตัดทอนลงไป ชีวิตเริ่มคล้ายหุ่นยนต์เข้าไปทุกที” ข้อใดคือสาระสำคัญของข้อความข้างต้น

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ผู้เขียนข้อความข้างต้นมีน้ำเสียงอย่างไร

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 10.-11. “เราจะรีบแก่งแย่งกันไปทำไม จะโลภอยากได้อยากมีไปถึงไหน หันมาสำรวจตัวเองว่าเรานั้นเป็นผู้บริโภคทรัพยากรธรรมชาติของโลกเกินไปหรือไม่ มีทางใดที่จะลดการบริโภคลงได้บ้าง เรามีจิตใจแข็งแกร่งพอที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อลดการทำลายสิ่งแวดล้อมได้หรือไม่ ถ้ายังไม่ได้ก็อย่าหวังเลยว่าโลกนี้จะมีคุณภาพที่ดีขึ้น อนาคตของโลกใบนี้อยู่ที่พวกเราทุกคน” ผู้เขียนใช้กบวิธีโมน้าวใจเด่นชัดที่สุดตามข้อใด

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดคือ “คุณภาพของโลก” ที่ผู้เขียนต้องการมากที่สุด

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสาระสำคัญของข้อความต่อไปนี้ “การยอมรับว่าสื่อมีผลต่อคนดูเป็นการให้ความสำคัญแก่สื่อมากเกินไป สื่ออาจมีอิทธิพลต่อคนดูก็จริง แต่คงไม่มากเท่าไร การที่สื่อจะมีอิทธิพลต่อคนดูได้นั้น คนดูก็ต้องพร้อมที่จะรับด้วย หมายความว่าคนดูนั่นเองที่เป็นผู้เลือกว่าจะให้สื่อมีอิทธิพลเหนือคนหรือไม่”

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดคือความหมายของ “ภาษา” ตามที่ผู้เขียนกล่าวถึงในข้อความต่อไปนี้ “เมื่อข้าพเจ้าพูดก็หมายความว่าข้าพเจ้าเลือกคำที่จะกล่าวออกไปตามที่นึกไว้ ถ้าผู้ฟังเข้าใจตรงกับที่ข้าพเจ้าต้องการ คำพูดนั้นก็เป็นภาษาระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ฟัง เมื่อข้าพเจ้าเขียนหนังสือ ก็หมายความข้าพเจ้าถ่ายทอดอาคำพุดซึ่งนึกไว้ออกมาเป็นตัวหนังสือ ถ้าผู้อ่านเข้าใจตรงกับที่ข้าพเจ้าต้องการ ตัวหนังสือนั้นก็เป็นภาษาระหว่างข้าพเจ้ากับผู้อ่าน คราวนี้ต่างว่าข้าพเจ้าพูดออกไปหรือขีดเขียนเป็นตัวหนังสือขึ้น ผู้ฟังหรือผู้อ่านไม่เข้าใจ คำพูดหรือตัวหนังสือที่ปรากฏอยู่นั้นก็ไม่เป็นภาษา”

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสารของข้อความต่อไปนี้ “ช้างเคยร่วมรบเคียงข้างกษัตริย์เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย วันนี้ช้างไทยใกล้สูญพันธุ์ เนื่องจากถูกใช้แรงงานอย่างหนัก การทารุณและการเลี้ยงดูอย่างผิดธรรมชาติ ทำให้ช้างไทยต้องเจ็บป่วย พิการ และทยอยตายเฉลี่ยปีละ 50 เชือก จากจำนวนช้างทั่วประเทศที่มีไม่ถึง 5,000 เชือก ช้างเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ การรักษาพยาบาลซับซ้อนยุ่งยาก มีข้อจำกัดเรื่องยาและอุปกรณ์ ปัญหาดังกล่าวจึงยิ่งทำให้ช้างมีจำนวนน้อยลง”

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสาระของข้อความต่อไปนี้ “คนมีหรือคนจนก็มีความซื่อสัตย์พอๆ กัน หรือไม่มีความซื่อสัตย์พอๆ กัน แต่คนจนมองโลกจากแง่มุมทางศีลธรรม ในขณะที่คนมีมองโลกจากแง่มุมมองเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือกฎหมาย”

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้ “กว่าหินจะผ่านกระบวนการแปรรูปมาถึงมือเราต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงและมีการสูญเสียในกระบวนการผลิตจากการแปรรูปเสียครึ่งต่อครึ่ง เรานำหินมาใช้ในปริมาณเท่าใด ก็มีหินในจำนวนเท่ากันที่สูญเสียไป ดังนั้นในการใช้หินทุกครั้ง จงคิดให้หนักอย่างหิน”

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นแนวคิดของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้ “ถ้าหากคำพยากรณ์เกี่ยวกับการขยายตัวของประชากรของโลกเป็นความจริง และแบบแผนของพฤติกรรมของมนุษย์ไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ไม่อาจช่วยให้สภาพความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมฟื้นตัวกลับคืนมาให้ หรือแม้แต่ความยากจนที่เกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่ในโลก ก็คงจะไม่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น”

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นเหตุผลที่ถูกต้องของข้อสรุปต่อไปนี้ “การอบรมจริยธรรมแก่นักเรียนเป็นหน้าที่ของครู”

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดมีการแสดงเหตุผล

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถาม “เกมออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นเกมสุดฮ็อตของญี่ปุ่นนั้นมีประเด็นที่น่าพิจารณา ผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยในชิคาโกชี้ให้เห็นว่า เกมไม่ได้มีแต่ข้อเสียอย่างที่ผู้ปกครองเดือดเนื้อร้อนใจในการเล่นเกมผู้เล่นต้องใช้สมองขบคิดวางแผนแก้ไขปัญหาคล้ายกับการเล่นหมากรุก ไม่ใช่ไล่ล่ากันอย่างเดียว อารมณ์ของผู้เล่นคือสนุก ไม่ใช่เอาเป็นเอาตายอย่างที่คนนอกเข้าใจ นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้สวมบทบาทซึ่งเป็นไม่ได้ในโลกความจริง แต่ถ้าเล่นอย่างเมามันจนลืมกันเวลาก็มีผลเสียแน่นอน” ผู้เขียนต้องการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นใด

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นคำพูดที่เหมาะสมที่สุดก่อนจบการบรรยาย

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดจัดเรียงข้อความได้ถูกต้องตามลำดับการประชุม ก. สรุปว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2546 ข. ผมขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่างบประมาณที่ได้เสนอไปนั้นได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ค. ขอให้กรรมการที่ได้รับมอบให้ไปติดต่อวิทยากรรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ ง. ผมขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะเลื่อนการจัดสัมมนาออกไปก่อนหรือไม่

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงว่า ผู้พูดกับผู้ฟังเป็นญาติกัน

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดมีน้ำเสียงไม่พอใจ

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้มีสาระสำคัญตรงกับข้อใด “การพัฒนาวัฒนธรรมเป็นรากเหง้าของการพัฒนาคน ดังนั้นการศึกษาและกระบวนการพัฒนาคนในสังคมควรจักต้องให้ความสนใจเรื่องการพัฒนาวัฒนธรรมอย่างจริงจัง”

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 6.-7. “ที่โลกเราลำบากอยู่เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีอะไรนอกไปจากสิ่งที่เรียกว่าความเห็นแก่ตัวของแต่ละคน ของแต่ละฝ่ายที่คุมกันเป็นพวกๆ การที่ต้องรบกันทั้งที่ไม่อยากจะรบก็เพราะบังคับสิ่งนี้ไม่ได้ หรือทนต่ออำนาจของสิ่งนี้ไม่ได้ มันจึงเกิดเป็นโรคขึ้นมา” “โลก” ในข้อความข้างต้น หมายถึงข้อใด

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นความคิดของผู้เขียนข้อความข้างต้น

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 8.-9. “ชีวิตประจำวันในเมืองหลวงฉุดกระชากเอาความอ่อนโดยในหัวใจให้มลายหายไปทีละน้อยจนแทบไม่รู้ตัวต้องรีบตื่นแต่เช้า เพื่อจะเดินทางไปถึงที่หมายให้เร็วที่สุด ต้องแย่งโต๊ะว่างเพื่อรับประทานอาหาร ต้องพกพาเครื่องมือสื่อสารหลากหลายชนิดสำหรับติดต่อธุรกิจ บริโภคข่าวสารทางวิทยุมากกว่าการอ่านหนังสือ จินตนาการถูกเทคโนโลยีตัดทอนลงไป ชีวิตเริ่มคล้ายหุ่นยนต์เข้าไปทุกที” ข้อใดคือสาระสำคัญของข้อความข้างต้น

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ผู้เขียนข้อความข้างต้นมีน้ำเสียงอย่างไร

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 10.-11. “เราจะรีบแก่งแย่งกันไปทำไม จะโลภอยากได้อยากมีไปถึงไหน หันมาสำรวจตัวเองว่าเรานั้นเป็นผู้บริโภคทรัพยากรธรรมชาติของโลกเกินไปหรือไม่ มีทางใดที่จะลดการบริโภคลงได้บ้าง เรามีจิตใจแข็งแกร่งพอที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อลดการทำลายสิ่งแวดล้อมได้หรือไม่ ถ้ายังไม่ได้ก็อย่าหวังเลยว่าโลกนี้จะมีคุณภาพที่ดีขึ้น อนาคตของโลกใบนี้อยู่ที่พวกเราทุกคน” ผู้เขียนใช้กบวิธีโมน้าวใจเด่นชัดที่สุดตามข้อใด

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดคือ “คุณภาพของโลก” ที่ผู้เขียนต้องการมากที่สุด

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสาระสำคัญของข้อความต่อไปนี้ “การยอมรับว่าสื่อมีผลต่อคนดูเป็นการให้ความสำคัญแก่สื่อมากเกินไป สื่ออาจมีอิทธิพลต่อคนดูก็จริง แต่คงไม่มากเท่าไร การที่สื่อจะมีอิทธิพลต่อคนดูได้นั้น คนดูก็ต้องพร้อมที่จะรับด้วย หมายความว่าคนดูนั่นเองที่เป็นผู้เลือกว่าจะให้สื่อมีอิทธิพลเหนือคนหรือไม่”

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดคือความหมายของ “ภาษา” ตามที่ผู้เขียนกล่าวถึงในข้อความต่อไปนี้ “เมื่อข้าพเจ้าพูดก็หมายความว่าข้าพเจ้าเลือกคำที่จะกล่าวออกไปตามที่นึกไว้ ถ้าผู้ฟังเข้าใจตรงกับที่ข้าพเจ้าต้องการ คำพูดนั้นก็เป็นภาษาระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ฟัง เมื่อข้าพเจ้าเขียนหนังสือ ก็หมายความข้าพเจ้าถ่ายทอดอาคำพุดซึ่งนึกไว้ออกมาเป็นตัวหนังสือ ถ้าผู้อ่านเข้าใจตรงกับที่ข้าพเจ้าต้องการ ตัวหนังสือนั้นก็เป็นภาษาระหว่างข้าพเจ้ากับผู้อ่าน คราวนี้ต่างว่าข้าพเจ้าพูดออกไปหรือขีดเขียนเป็นตัวหนังสือขึ้น ผู้ฟังหรือผู้อ่านไม่เข้าใจ คำพูดหรือตัวหนังสือที่ปรากฏอยู่นั้นก็ไม่เป็นภาษา”

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสารของข้อความต่อไปนี้ “ช้างเคยร่วมรบเคียงข้างกษัตริย์เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย วันนี้ช้างไทยใกล้สูญพันธุ์ เนื่องจากถูกใช้แรงงานอย่างหนัก การทารุณและการเลี้ยงดูอย่างผิดธรรมชาติ ทำให้ช้างไทยต้องเจ็บป่วย พิการ และทยอยตายเฉลี่ยปีละ 50 เชือก จากจำนวนช้างทั่วประเทศที่มีไม่ถึง 5,000 เชือก ช้างเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ การรักษาพยาบาลซับซ้อนยุ่งยาก มีข้อจำกัดเรื่องยาและอุปกรณ์ ปัญหาดังกล่าวจึงยิ่งทำให้ช้างมีจำนวนน้อยลง”

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสาระของข้อความต่อไปนี้ “คนมีหรือคนจนก็มีความซื่อสัตย์พอๆ กัน หรือไม่มีความซื่อสัตย์พอๆ กัน แต่คนจนมองโลกจากแง่มุมทางศีลธรรม ในขณะที่คนมีมองโลกจากแง่มุมมองเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือกฎหมาย”

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้ “กว่าหินจะผ่านกระบวนการแปรรูปมาถึงมือเราต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงและมีการสูญเสียในกระบวนการผลิตจากการแปรรูปเสียครึ่งต่อครึ่ง เรานำหินมาใช้ในปริมาณเท่าใด ก็มีหินในจำนวนเท่ากันที่สูญเสียไป ดังนั้นในการใช้หินทุกครั้ง จงคิดให้หนักอย่างหิน”

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นแนวคิดของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้ “ถ้าหากคำพยากรณ์เกี่ยวกับการขยายตัวของประชากรของโลกเป็นความจริง และแบบแผนของพฤติกรรมของมนุษย์ไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ไม่อาจช่วยให้สภาพความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมฟื้นตัวกลับคืนมาให้ หรือแม้แต่ความยากจนที่เกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่ในโลก ก็คงจะไม่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น”

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นเหตุผลที่ถูกต้องของข้อสรุปต่อไปนี้ “การอบรมจริยธรรมแก่นักเรียนเป็นหน้าที่ของครู”

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดมีการแสดงเหตุผล

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถาม “เกมออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นเกมสุดฮ็อตของญี่ปุ่นนั้นมีประเด็นที่น่าพิจารณา ผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยในชิคาโกชี้ให้เห็นว่า เกมไม่ได้มีแต่ข้อเสียอย่างที่ผู้ปกครองเดือดเนื้อร้อนใจในการเล่นเกมผู้เล่นต้องใช้สมองขบคิดวางแผนแก้ไขปัญหาคล้ายกับการเล่นหมากรุก ไม่ใช่ไล่ล่ากันอย่างเดียว อารมณ์ของผู้เล่นคือสนุก ไม่ใช่เอาเป็นเอาตายอย่างที่คนนอกเข้าใจ นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้สวมบทบาทซึ่งเป็นไม่ได้ในโลกความจริง แต่ถ้าเล่นอย่างเมามันจนลืมกันเวลาก็มีผลเสียแน่นอน” ผู้เขียนต้องการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นใด

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
18 ส.ค. 2552 THPA300065 วิชาภาษาไทยป.3 ชุดที่7 10 ข้อ 14,582 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
26 ส.ค. 2552 THPB000434 คำศัพท์ชวนรู้ ช่วงชั้นที่ 2 20 ข้อ 15,205 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ก.ย. 2552 THMA100500 วิชาภาษาไทยม.1 ชุดที่5 15 ข้อ 67,518 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
15 ม.ค. 2553 THPA101148 ภาษาไทย ป.1 ชุดที่1 20 ข้อ 35,260 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 THPA300268 วิชาภาษาไทยป.3 ชุดที่10 10 ข้อ 22,695 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ก.พ. 2553 THPA201551 ภาษาไทย ป.2 ชุดที่5 19 ข้อ 56,333 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.ย. 2552 THMA300612 วิชาภาษาไทยม.3 ชุดที่6 20 ข้อ 29,725 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
15 ม.ค. 2553 THPA101152 ภาษาไทย ป.1 ชุดที่4 20 ข้อ 16,238 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ก.พ. 2553 THPA201561 ภาษาไทย ป.2 ชุดที่10 20 ข้อ 46,878 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ส.ค. 2552 THPB400066 วิชาภาษาไทยป.4 ชุดที่1 10 ข้อ 44,691 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน