ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ชุดที่4

วิชา
วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น
ป.6
จำนวน
20 ข้อ
เวลา
40 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ