ข้อสอบ O-Net สังคมศึกษา ชุดที่30

วิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น
ม.6
จำนวน
20 ข้อ
เวลา
40 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ