ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ป. 3 ชุดที 1

วิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น
ป.3
จำนวน
20 ข้อ
เวลา
30 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ