วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่5

วิชา
สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้น
ม.1
จำนวน
15 ข้อ
เวลา
17 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ