ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่8

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB604147

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 20 ก.ค. 54 เวลา 17:03 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

โครงสร้างของใบพืชป่าชายเลน มีการปรับตัวคล้ายคลึงกับโครงสร้างใบของพืชในข้อใด

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดมีจำนวนชนิดของเนื้อเยื่อที่เป็นองค์ประกอบมากที่สุด

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

สาเหตุในข้อใดทำให้การแข็งตัวของเลือดในคนไข้โรคตับแข็งช้ากว่าปกติ

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ป่าเต็งรังแห่งหนึ่ง ถูกตัดเพื่อทำไร่เลื่อนลอย ต่อมาปล่อยทิ้งไว้เป็นระยะเวลานาน 40 – 50 ปี จะเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นไปตามข้อใด

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อความในข้อใดไม่ถูกต้อง

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ในประชากรหนึ่งพบว่าความถี่ของยีนเด่นและยีนด้อยที่นำลักษณะพันธุกรรมหนึ่งมีค่าเท่ากัน เมื่อทำการคัดเลือกฟีโนไทป์ที่มีลักษณะด้อยในประชากรนี้ออกไปในแต่ละรุ่น จะมีผลอย่างไร

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ลักษณะในข้อใดเป็นลักษณะเฉพาะของสัตว์ใน Class Mammalia ก. ต่อมน้ำนม ข. ต่อมเหงื่อ ค. ขนเป็นเส้น

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ในวงจรการตอบสนองข้อใด ประกอบด้วยเซลล์ประสาทสั่งการ 2 เซลล์ ก. การหดตัวของพิวพิลในตา ข. การหดตัวเร็วขึ้นของกล้ามเนื้อหัวใจ ค. การกระตุกขาหนีจากก้นบุหรี่

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ออร์แกเนลล์ในข้อใดที่มีจำนวนมากในเซลล์เป้าหมายที่มีตัวรับฮอร์โมนอยู่ในไซโทพลาสซึม

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

การสร้างใบใหม่ของพืชเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนในข้อใด ก. ออกซิน ข. ไฮโทไคนิน ค. เอทิลีน ง. จิบเบอเรลลิน

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

การแปรผันของสิ่งมีชีวิต เกิดจากผลของข้อใด ก. การเปลี่ยนแปลงของยีน ข. การคัดเลือกโดยธรรมชาติ ค. การแปรผันของสิ่งแวดล้อม

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นลักษณะร่วมที่พบในจระเข้ ไก่ และแมว ก. ถุงน้ำคร่ำ ข. กะบังลม ค. ต่อมเหงื่อ

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

เมื่อนำปัสสาวะของนางมะลิมาทดสอบกับสารละลายเบเนติกต์ แล้วนำไปต้มจนเดือดได้ตะกอนสีอิฐของ Cu2O แสดงว่านางมะลิขาดฮอร์โมนชนิดใด

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

น้ำมันหมูเป็นไขเมื่ออากาศเย็นลงประมาณ 20C แต่น้ำมันข้าวโพดไม่เป็นไขเนื่องจากน้ำมันหมูมีลักษณะตามข้อใด

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินพืช ก. มีลำไส้เล็กยาว ข. มีไส้ติ่งช่วยในการย่อยและดูดซึมอาหาร ค. มีจุลินทรีย์ช่วยย่อยอาหารในทางเดินอาหาร

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

การลำเลียงน้ำตาลกลูโคสจากช่องลำไส้เล็กเข้าสู่เซลล์บุผิวลำไส้โดยมีโปรตีนช่วยในการลำเลียงเป็นแบบใด ก. การแพร่แบบฟาชิลีเทต ข. แอกทีฟทรานสปอร์ต ค. การลำเลียงสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากกว่าไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยกว่า ง. การลำเลียงสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากกว่า

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ออร์แกเนลล์ในข้อใดที่สามารถเพิ่มจำนวนได้เอง โดยไม่ต้องอาศัยคำสั่งจากนิวเคลียส ก. ไรโบโฮม ข. ไมโทคอนเดรีย ค. คลอโรพลาสต์ ง. ไลโซโซม

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงในพืชต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้องในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงในพืชต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้อง

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

พลังงานเคมีที่ถูกเปลี่ยนมาจากพลังงานการแผ่รังสี จะมีความเสถียรมากที่สุดในรูปสารใด

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ถ้าใส่สารยับยั้งการทำงานของวัฎจักรเครบส์จะเกิดผลต่อการผลิตสารในข้อใดลดลง ก. คาร์บอนไดออกไซด์ ข. สารเก็บพลังงานสูง ค. สารที่เป็นตัวนำอิเล็กตรอนในรูปรีดิวซ์

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

โครงสร้างของใบพืชป่าชายเลน มีการปรับตัวคล้ายคลึงกับโครงสร้างใบของพืชในข้อใด

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดมีจำนวนชนิดของเนื้อเยื่อที่เป็นองค์ประกอบมากที่สุด

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

สาเหตุในข้อใดทำให้การแข็งตัวของเลือดในคนไข้โรคตับแข็งช้ากว่าปกติ

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ป่าเต็งรังแห่งหนึ่ง ถูกตัดเพื่อทำไร่เลื่อนลอย ต่อมาปล่อยทิ้งไว้เป็นระยะเวลานาน 40 – 50 ปี จะเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นไปตามข้อใด

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อความในข้อใดไม่ถูกต้อง

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ในประชากรหนึ่งพบว่าความถี่ของยีนเด่นและยีนด้อยที่นำลักษณะพันธุกรรมหนึ่งมีค่าเท่ากัน เมื่อทำการคัดเลือกฟีโนไทป์ที่มีลักษณะด้อยในประชากรนี้ออกไปในแต่ละรุ่น จะมีผลอย่างไร

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ลักษณะในข้อใดเป็นลักษณะเฉพาะของสัตว์ใน Class Mammalia ก. ต่อมน้ำนม ข. ต่อมเหงื่อ ค. ขนเป็นเส้น

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ในวงจรการตอบสนองข้อใด ประกอบด้วยเซลล์ประสาทสั่งการ 2 เซลล์ ก. การหดตัวของพิวพิลในตา ข. การหดตัวเร็วขึ้นของกล้ามเนื้อหัวใจ ค. การกระตุกขาหนีจากก้นบุหรี่

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ออร์แกเนลล์ในข้อใดที่มีจำนวนมากในเซลล์เป้าหมายที่มีตัวรับฮอร์โมนอยู่ในไซโทพลาสซึม

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

การสร้างใบใหม่ของพืชเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนในข้อใด ก. ออกซิน ข. ไฮโทไคนิน ค. เอทิลีน ง. จิบเบอเรลลิน

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

การแปรผันของสิ่งมีชีวิต เกิดจากผลของข้อใด ก. การเปลี่ยนแปลงของยีน ข. การคัดเลือกโดยธรรมชาติ ค. การแปรผันของสิ่งแวดล้อม

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นลักษณะร่วมที่พบในจระเข้ ไก่ และแมว ก. ถุงน้ำคร่ำ ข. กะบังลม ค. ต่อมเหงื่อ

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

เมื่อนำปัสสาวะของนางมะลิมาทดสอบกับสารละลายเบเนติกต์ แล้วนำไปต้มจนเดือดได้ตะกอนสีอิฐของ Cu2O แสดงว่านางมะลิขาดฮอร์โมนชนิดใด

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

น้ำมันหมูเป็นไขเมื่ออากาศเย็นลงประมาณ 20C แต่น้ำมันข้าวโพดไม่เป็นไขเนื่องจากน้ำมันหมูมีลักษณะตามข้อใด

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินพืช ก. มีลำไส้เล็กยาว ข. มีไส้ติ่งช่วยในการย่อยและดูดซึมอาหาร ค. มีจุลินทรีย์ช่วยย่อยอาหารในทางเดินอาหาร

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

การลำเลียงน้ำตาลกลูโคสจากช่องลำไส้เล็กเข้าสู่เซลล์บุผิวลำไส้โดยมีโปรตีนช่วยในการลำเลียงเป็นแบบใด ก. การแพร่แบบฟาชิลีเทต ข. แอกทีฟทรานสปอร์ต ค. การลำเลียงสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากกว่าไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยกว่า ง. การลำเลียงสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากกว่า

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ออร์แกเนลล์ในข้อใดที่สามารถเพิ่มจำนวนได้เอง โดยไม่ต้องอาศัยคำสั่งจากนิวเคลียส ก. ไรโบโฮม ข. ไมโทคอนเดรีย ค. คลอโรพลาสต์ ง. ไลโซโซม

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงในพืชต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้องในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงในพืชต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้อง

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

พลังงานเคมีที่ถูกเปลี่ยนมาจากพลังงานการแผ่รังสี จะมีความเสถียรมากที่สุดในรูปสารใด

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ถ้าใส่สารยับยั้งการทำงานของวัฎจักรเครบส์จะเกิดผลต่อการผลิตสารในข้อใดลดลง ก. คาร์บอนไดออกไซด์ ข. สารเก็บพลังงานสูง ค. สารที่เป็นตัวนำอิเล็กตรอนในรูปรีดิวซ์

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
17 ส.ค. 2554 SCMB604290 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง มรดกทางพันธุกรรม ชุดที่1 10 ข้อ 7,766 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607053 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง มรดกทางพันธุกรรม ชุดที่2 10 ข้อ 7,874 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ก.ค. 2556 SCMB610222 ข้อสอบ O-NET ชีววิทยา(2550) 20 ข้อ 80,047 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
30 ธ.ค. 2556 SCMB011239 การหายใจระดับเซลล์ 6 ข้อ 43,302 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
3 พ.ย. 2552 SCMB000785 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม.ปลาย ชุดที่2 20 ข้อ 14,499 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607051 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ร่างกายของเรา ชุดที่2 10 ข้อ 6,881 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607091 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง มรดกทางพันธุกรรม ชุดที่4 10 ข้อ 12,600 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
30 ก.ย. 2554 SCMB605137 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2547) ชุดที่4 20 ข้อ 8,862 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
7 ก.ค. 2554 SCMB604044 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2543) ชุดที่5 17 ข้อ 8,995 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2555 SCMB608143 แนวข้อสอบ PAT 2 ปี 2553 ชุดที่ 1 20 ข้อ 304,333 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน