ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่6

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB604076

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 14 ก.ค. 54 เวลา 16:35 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

การผลิต ATP สามารถทำได้ในห้องปฏิบัติการ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เซลล์มีชีวิตแต่ต้องมีโครงสร้างบางอย่างของเซลล์ในข้อใด

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

โครงสร้างตามตำแหน่ง ก ของเมล็ดละหุ่งผ่าตามยาวเทียบได้กับข้อใด ก. น้ำมะพร้าวและเนื้อมะพร้าว ข. จาวมะพร้าว ค. เนื้อเมล็ดถั่วลิสงโครงสร้างตามตำแหน่ง ก ของเมล็ดละหุ่งผ่าตามยาวเทียบได้กับข้อใด
ก. น้ำมะพร้าวและเนื้อมะพร้าว
ข. จาวมะพร้าว
ค. เนื้อเมล็ดถั่วลิสง

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

บริโภคอาหารในข้อใดจึงจะได้พลังงาน 2,000 กิโลแคลอรีบริโภคอาหารในข้อใดจึงจะได้พลังงาน 2,000 กิโลแคลอรี

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นหน้าที่ของก๊าซออกซิเจนในการหายใจ ก. เป็นตัวรับอิเล็กตรอนและโปรตรอน ข. สร้างพลังงานในรูป ATP ในขณะที่มีการถ่ายทอดอิเล็กตรอน ค. รวมกับคาร์บอนได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับไขมัน ก. ช่วยให้แร่ธาตุละลายในเยื่อหุ้มเซลล์ แพร่เข้าสู่เซลล์ได้ ข. ช่วยให้สารอาหารมีการดูดซึม ค. ช่วยให้วิตามิน เอ ซี ดี และอี ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ ง. ช่วยให้ผิวหนังไม่แห้งและตกกระ

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

สิ่งมีชีวิตพวกใดไม่มีคลอโรพลาสต์ ก. ยูกลีนา ข. ไดอะตอม ค. คาโลทริกซ์ ง. นอดตอก

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

กลุ่มพืชในข้อใดหลังจากการตรึง CO2 แล้วได้สารที่ทำปฏิกิริยากับ ATP และ NADPH แล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็น Phosphoglyceraldehyde

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดไม่เป็นจริงเกี่ยวกับฮีโมโกลบิน ก. สามารถจับ CO2 ได้ดีเท่ากับจับ O2 ข. แพะภูเขามีฮีโมโกลบินที่สามารถจับ O2 ได้ดีกว่าฮีโมโกลบินของคน ค. CO จับฮีโมโกลบินที่ตำแหน่งเดียวกับ O2

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงในข้อใดถูกต้องสำหรับพืช C3กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงในข้อใดถูกต้องสำหรับพืช C3

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องที่สุดสำหรับเซลล์ในรูป กข้อใดถูกต้องที่สุดสำหรับเซลล์ในรูป ก

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อความใดเกี่ยวข้องกับการหายใจและการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ก. กลไกการผลิต ATP ของการหายใจ เหมือนกับการสังเคราะห์ด้วยแสง ข. การสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นการดูดพลังงาน ส่วนการหายใจเป็นการคายพลังงาน ค. การผลิต ATP เกิดขึ้นในคลอโรพลาสต์ ส่วนในการหายใจเกิดในไมโทคอนเดรียเท่านั้น

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงลักษณะการเกิดสมดุลธรรมชาติในระบบนิเวศ

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ถ้าพ่อและแม่ตาปกติ แต่ปู่และตาเป็นตาบอดสี ลูกที่เกิดจากชายหญิงคู่นี้จะมีลักษณะอย่างไร

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

สารในข้อใดที่ไม่พบในปัสสาวะของคนปกติ ก. โซเดียม ข. กลูโคส ค. โปรตีน ง. ยูเรีย

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

กระบวนการหมักกรดแลกติก และกระบวนการหมักแอลกอฮอล์ เหมือนกันในข้อใด

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับสารเก็บพลังงานของเซลล์ ก. มีหมู่ฟอสเฟตจับเกาะได้มากกว่าหนึ่งหมู่ ข. เป็นสารชีวโมเลกุลประเภทกรดนิวคลีอิก ค. ถูกสร้างได้เฉพาะภายในออร์แกเนลล์ที่มีเยื่อหุ้ม

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ถ้าดอกสีม่วงเป็นลักษณะเด่น ดอกสีขาวเป็นลักษณะด้อย การทดสอบในข้อใดทำให้ทราบว่าต้นดอกสีม่วงเป็นพันธุ์แท้ ก. ทำให้เกิดการถ่ายเทละอองเรณูภายในดอกเดียวกัน ข. นำไปผสมกับต้นดอกสีขาว ค. นำไปผสมกับต้นดอกสีม่วง

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ระบบการหายใจของสัตว์แบบใด ที่สามารถนำออกซิเจนไปให้เซลล์ต่างๆ ได้โดยตรง ก. ระบบท่อลม ข. ผิวหนัง ค. เหงือก ง. ปอด

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ลักษณะใดสามารถใช้จำแนก นก กับ จระเข้ ก. หัวใจมี 4 ห้อง แบบสมบูรณ์ ข. อัตราการใช้ออกซิเจนในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ ค. มีถุงน้ำคร่ำ (amnion)

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

การผลิต ATP สามารถทำได้ในห้องปฏิบัติการ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เซลล์มีชีวิตแต่ต้องมีโครงสร้างบางอย่างของเซลล์ในข้อใด

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

โครงสร้างตามตำแหน่ง ก ของเมล็ดละหุ่งผ่าตามยาวเทียบได้กับข้อใด ก. น้ำมะพร้าวและเนื้อมะพร้าว ข. จาวมะพร้าว ค. เนื้อเมล็ดถั่วลิสงโครงสร้างตามตำแหน่ง ก ของเมล็ดละหุ่งผ่าตามยาวเทียบได้กับข้อใด
ก. น้ำมะพร้าวและเนื้อมะพร้าว
ข. จาวมะพร้าว
ค. เนื้อเมล็ดถั่วลิสง

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

บริโภคอาหารในข้อใดจึงจะได้พลังงาน 2,000 กิโลแคลอรีบริโภคอาหารในข้อใดจึงจะได้พลังงาน 2,000 กิโลแคลอรี

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นหน้าที่ของก๊าซออกซิเจนในการหายใจ ก. เป็นตัวรับอิเล็กตรอนและโปรตรอน ข. สร้างพลังงานในรูป ATP ในขณะที่มีการถ่ายทอดอิเล็กตรอน ค. รวมกับคาร์บอนได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับไขมัน ก. ช่วยให้แร่ธาตุละลายในเยื่อหุ้มเซลล์ แพร่เข้าสู่เซลล์ได้ ข. ช่วยให้สารอาหารมีการดูดซึม ค. ช่วยให้วิตามิน เอ ซี ดี และอี ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ ง. ช่วยให้ผิวหนังไม่แห้งและตกกระ

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

สิ่งมีชีวิตพวกใดไม่มีคลอโรพลาสต์ ก. ยูกลีนา ข. ไดอะตอม ค. คาโลทริกซ์ ง. นอดตอก

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

กลุ่มพืชในข้อใดหลังจากการตรึง CO2 แล้วได้สารที่ทำปฏิกิริยากับ ATP และ NADPH แล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็น Phosphoglyceraldehyde

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดไม่เป็นจริงเกี่ยวกับฮีโมโกลบิน ก. สามารถจับ CO2 ได้ดีเท่ากับจับ O2 ข. แพะภูเขามีฮีโมโกลบินที่สามารถจับ O2 ได้ดีกว่าฮีโมโกลบินของคน ค. CO จับฮีโมโกลบินที่ตำแหน่งเดียวกับ O2

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงในข้อใดถูกต้องสำหรับพืช C3กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงในข้อใดถูกต้องสำหรับพืช C3

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องที่สุดสำหรับเซลล์ในรูป กข้อใดถูกต้องที่สุดสำหรับเซลล์ในรูป ก

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อความใดเกี่ยวข้องกับการหายใจและการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ก. กลไกการผลิต ATP ของการหายใจ เหมือนกับการสังเคราะห์ด้วยแสง ข. การสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นการดูดพลังงาน ส่วนการหายใจเป็นการคายพลังงาน ค. การผลิต ATP เกิดขึ้นในคลอโรพลาสต์ ส่วนในการหายใจเกิดในไมโทคอนเดรียเท่านั้น

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงลักษณะการเกิดสมดุลธรรมชาติในระบบนิเวศ

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ถ้าพ่อและแม่ตาปกติ แต่ปู่และตาเป็นตาบอดสี ลูกที่เกิดจากชายหญิงคู่นี้จะมีลักษณะอย่างไร

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

สารในข้อใดที่ไม่พบในปัสสาวะของคนปกติ ก. โซเดียม ข. กลูโคส ค. โปรตีน ง. ยูเรีย

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

กระบวนการหมักกรดแลกติก และกระบวนการหมักแอลกอฮอล์ เหมือนกันในข้อใด

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับสารเก็บพลังงานของเซลล์ ก. มีหมู่ฟอสเฟตจับเกาะได้มากกว่าหนึ่งหมู่ ข. เป็นสารชีวโมเลกุลประเภทกรดนิวคลีอิก ค. ถูกสร้างได้เฉพาะภายในออร์แกเนลล์ที่มีเยื่อหุ้ม

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ถ้าดอกสีม่วงเป็นลักษณะเด่น ดอกสีขาวเป็นลักษณะด้อย การทดสอบในข้อใดทำให้ทราบว่าต้นดอกสีม่วงเป็นพันธุ์แท้ ก. ทำให้เกิดการถ่ายเทละอองเรณูภายในดอกเดียวกัน ข. นำไปผสมกับต้นดอกสีขาว ค. นำไปผสมกับต้นดอกสีม่วง

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ระบบการหายใจของสัตว์แบบใด ที่สามารถนำออกซิเจนไปให้เซลล์ต่างๆ ได้โดยตรง ก. ระบบท่อลม ข. ผิวหนัง ค. เหงือก ง. ปอด

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ลักษณะใดสามารถใช้จำแนก นก กับ จระเข้ ก. หัวใจมี 4 ห้อง แบบสมบูรณ์ ข. อัตราการใช้ออกซิเจนในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ ค. มีถุงน้ำคร่ำ (amnion)

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
30 ก.ย. 2554 SCMB605138 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2547) ชุดที่5 20 ข้อ 9,393 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
1 ธ.ค. 2554 SCMB605543 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2545) ชุดที่1 20 ข้อ 15,483 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 SCMB400247 สารชีวโมเลกุล ชุดที่ 1 10 ข้อ 131,010 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
7 ก.ค. 2554 SCMB604041 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2543) ชุดที่2 20 ข้อ 8,799 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
7 ก.ค. 2554 SCMB604043 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2543) ชุดที่4 20 ข้อ 8,855 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
2 พ.ย. 2552 SCMB000782 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ม.ปลาย ชุดที่2 15 ข้อ 19,866 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607087 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง กินดีอยู่ดี ชุดที่4 10 ข้อ 6,711 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
3 พ.ย. 2552 SCMB000786 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม.ปลาย ชุดที่3 20 ข้อ 13,169 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 มี.ค. 2553 SCMB602053 ข้อสอบ O-Net วิทยาศาสตร์ ปี 2551 ชุดที่ 1 20 ข้อ 44,051 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
7 ก.ค. 2554 SCMB604040 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2543) ชุดที่1 20 ข้อ 12,756 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน