ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่5

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB604071

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 13 ก.ค. 54 เวลา 16:42 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

สัตว์กลุ่มใดที่มีโอกาสทำให้สิ่งมีชีวิตใหม่มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนเดิม

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ประชากรที่สมดุลหนึ่ง มีจำนวนสมาชิก 10,000 คน พบคนที่มีลักษณะผิวเผือก (aa) อยู่ 9 คน ในประชากรนี้จะมีคนที่มีผิวปกติ แต่เป็นพาหะของยีนผิวเผือกอยู่จำนวนเท่าใด

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในข้อใดจัดอยู่ในกลุ่มหรือประเภทเดียวกัน ก. นกทำรังอยู่บนต้นไม้ ข. ปลาเล็กๆ ที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีชีแอนีโมนี ค. เพรียงที่เกาะอยู่บริเวณด้านหลังของปลาวาฬสีเทา

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นระหว่างการหายใจแบบใช้ออกซิเจน ก. มีการลำเลียงอิเล็กตรอนจากสารอาหารผ่านตัวรับอิเล็กตรอนที่เยื่อชั้นในของไมโทดอนเดรีย ข. มีการผลิต ATP ที่เยื่อชั้นนอกของไมโทคอนเดรีย ค. มีออกซิเจนเป็นตัวรับอิเล็กตรอนแล้วมารวมกับโปรตอนได้โมเลกุลน้ำ ง. มีการผลิต ATP ในเมทริกซ์และไซโทพลาซึม

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ปัสสาวะของนกอีแร้งจะมีของเสียที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบอยู่ในรูปของสารใด

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

โดยทั่วไปจำนวนคนปกติมีมากกว่าคนที่เป็นโรคทางพันธุกรรม เนื่องจากข้อใด ก. การถ่ายเทเคลื่อนย้ายยีน ข. การคัดเลือกทางธรรมชาติ ค. เจเนติกดริฟต์

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

จากแผนภาพวัฎจักรชีวิตของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิสเกิดขึ้นที่ระยะใดจากแผนภาพวัฎจักรชีวิตของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิสเกิดขึ้นที่ระยะใด

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

การเคลื่อนที่แบบเพอริสทัสซิสไม่พบในอวัยวะข้อใด ก. หลอดเลือด ข. ลำไส้ใหญ่ ค. หลอดอาหาร ง. หลอดลม

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

กราฟจาก A และ B เป็นพืชชนิดใดกราฟจาก A และ B เป็นพืชชนิดใด

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

การเจริญของตัวอ่อนของสัตว์ในข้อใดที่มีเยื่อหุ้ม ก. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ข. สัตว์พวกนก ค. สัตว์เลื้อยคลาน

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ถ้าเอาไฟส่องไปยังสารละลายคลอโรฟิลส์ แถบแสงความยาวคลื่น (nm) ในข้อใดจะส่องออกมามากที่สุด

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

พีระมิดจำนวน พีระมิดมวล และพีระมิดปริมาณพลังงานของระบบนิเวศสัตว์บก มีลักษณะแบบเดียวกันคือฐานกว้างและยอดแคบ เนื่องจากข้อใด

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

สิ่งที่มีชีวิตสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยข้อใด

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

โครงสร้างระดับโมเลกุลของสาร ATP คล้ายกับโมเลกุลของสารในข้อใด ก. นิวคลีโอไทด์ที่มีเบสประเภทไพริมิดีน ข. นิวคลีโอไทต์ที่มีเบสประเภทพิวรีน ค. กรดอะมิโน ง. กรดไขมัน

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

การเคลื่อนไหวของพืชในข้อใดเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต ก. การเลื้อยพันรอบกิ่งไม้ของต้นเถาวัลย์ ข. การหุบบานของดอกบัว ค. การหุบใบของต้นกาบหอยแครงเมื่อมีแมลงมาเกาะ ง. การนอนของใบต้นกระถิน

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

วัวเลี้ยงฝูงหนึ่ง ผู้เลี้ยงคัดเลือกพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์มาผสมกันเพื่อให้ได้ลูกตามต้องการ มีผลต่อการคาดคะเนของกฏฮาร์ดี-ไวน์เบิร์กอย่างไร

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ถุงแอลแลนทอยส์ของสัตว์ปีกทำหน้าที่อะไร ก. ป้องกันการกระทบกระเทือนของตัวอ่อน ข. ป้องกันการสูญเสียน้ำ ค. แลกเปลี่ยนก๊าซ ง. เก็บของเสียจำพวกกรดยูริก

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ออร์แกเนลล์คู่ใดที่มีความสัมพันธ์กันมากที่สุด

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

การแต่งงานระหว่างชายหญิงในข้อใดที่สามารถมีโอกาสได้ลูกชายศีรษะไม่ล้าน

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

การเจริญเติบโตของต้นสักตั้งแต่อายุ 1 ปี จนถึงอายุ 5 ปี เกี่ยวข้องกับการทำงานของเนื้อเยื่อในข้อใด ก. เนื้อเยื่อเจริญส่วนปลาย ข. วาสดิวลาร์แคมเบียม ค. คอร์กแคมเบียม ง. เนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อ

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

สัตว์กลุ่มใดที่มีโอกาสทำให้สิ่งมีชีวิตใหม่มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนเดิม

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ประชากรที่สมดุลหนึ่ง มีจำนวนสมาชิก 10,000 คน พบคนที่มีลักษณะผิวเผือก (aa) อยู่ 9 คน ในประชากรนี้จะมีคนที่มีผิวปกติ แต่เป็นพาหะของยีนผิวเผือกอยู่จำนวนเท่าใด

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในข้อใดจัดอยู่ในกลุ่มหรือประเภทเดียวกัน ก. นกทำรังอยู่บนต้นไม้ ข. ปลาเล็กๆ ที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีชีแอนีโมนี ค. เพรียงที่เกาะอยู่บริเวณด้านหลังของปลาวาฬสีเทา

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นระหว่างการหายใจแบบใช้ออกซิเจน ก. มีการลำเลียงอิเล็กตรอนจากสารอาหารผ่านตัวรับอิเล็กตรอนที่เยื่อชั้นในของไมโทดอนเดรีย ข. มีการผลิต ATP ที่เยื่อชั้นนอกของไมโทคอนเดรีย ค. มีออกซิเจนเป็นตัวรับอิเล็กตรอนแล้วมารวมกับโปรตอนได้โมเลกุลน้ำ ง. มีการผลิต ATP ในเมทริกซ์และไซโทพลาซึม

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ปัสสาวะของนกอีแร้งจะมีของเสียที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบอยู่ในรูปของสารใด

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

โดยทั่วไปจำนวนคนปกติมีมากกว่าคนที่เป็นโรคทางพันธุกรรม เนื่องจากข้อใด ก. การถ่ายเทเคลื่อนย้ายยีน ข. การคัดเลือกทางธรรมชาติ ค. เจเนติกดริฟต์

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

จากแผนภาพวัฎจักรชีวิตของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิสเกิดขึ้นที่ระยะใดจากแผนภาพวัฎจักรชีวิตของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิสเกิดขึ้นที่ระยะใด

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

การเคลื่อนที่แบบเพอริสทัสซิสไม่พบในอวัยวะข้อใด ก. หลอดเลือด ข. ลำไส้ใหญ่ ค. หลอดอาหาร ง. หลอดลม

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

กราฟจาก A และ B เป็นพืชชนิดใดกราฟจาก A และ B เป็นพืชชนิดใด

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

การเจริญของตัวอ่อนของสัตว์ในข้อใดที่มีเยื่อหุ้ม ก. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ข. สัตว์พวกนก ค. สัตว์เลื้อยคลาน

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ถ้าเอาไฟส่องไปยังสารละลายคลอโรฟิลส์ แถบแสงความยาวคลื่น (nm) ในข้อใดจะส่องออกมามากที่สุด

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

พีระมิดจำนวน พีระมิดมวล และพีระมิดปริมาณพลังงานของระบบนิเวศสัตว์บก มีลักษณะแบบเดียวกันคือฐานกว้างและยอดแคบ เนื่องจากข้อใด

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

สิ่งที่มีชีวิตสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยข้อใด

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

โครงสร้างระดับโมเลกุลของสาร ATP คล้ายกับโมเลกุลของสารในข้อใด ก. นิวคลีโอไทด์ที่มีเบสประเภทไพริมิดีน ข. นิวคลีโอไทต์ที่มีเบสประเภทพิวรีน ค. กรดอะมิโน ง. กรดไขมัน

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

การเคลื่อนไหวของพืชในข้อใดเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต ก. การเลื้อยพันรอบกิ่งไม้ของต้นเถาวัลย์ ข. การหุบบานของดอกบัว ค. การหุบใบของต้นกาบหอยแครงเมื่อมีแมลงมาเกาะ ง. การนอนของใบต้นกระถิน

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

วัวเลี้ยงฝูงหนึ่ง ผู้เลี้ยงคัดเลือกพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์มาผสมกันเพื่อให้ได้ลูกตามต้องการ มีผลต่อการคาดคะเนของกฏฮาร์ดี-ไวน์เบิร์กอย่างไร

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ถุงแอลแลนทอยส์ของสัตว์ปีกทำหน้าที่อะไร ก. ป้องกันการกระทบกระเทือนของตัวอ่อน ข. ป้องกันการสูญเสียน้ำ ค. แลกเปลี่ยนก๊าซ ง. เก็บของเสียจำพวกกรดยูริก

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ออร์แกเนลล์คู่ใดที่มีความสัมพันธ์กันมากที่สุด

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

การแต่งงานระหว่างชายหญิงในข้อใดที่สามารถมีโอกาสได้ลูกชายศีรษะไม่ล้าน

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

การเจริญเติบโตของต้นสักตั้งแต่อายุ 1 ปี จนถึงอายุ 5 ปี เกี่ยวข้องกับการทำงานของเนื้อเยื่อในข้อใด ก. เนื้อเยื่อเจริญส่วนปลาย ข. วาสดิวลาร์แคมเบียม ค. คอร์กแคมเบียม ง. เนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อ

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
30 ก.ย. 2554 SCMB605138 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2547) ชุดที่5 20 ข้อ 9,393 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
3 พ.ย. 2552 SCMB000784 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม.ปลาย ชุดที่1 20 ข้อ 21,150 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 SCMB400251 ชีวโมเลกุล 12 ข้อ 57,176 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
7 ก.ค. 2554 SCMB604040 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2543) ชุดที่1 20 ข้อ 12,756 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ก.ค. 2556 SCMB610221 ข้อสอบ O-NET เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต(2549) 20 ข้อ 41,042 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 SCMB400239 เคมีพื้นฐาน ชุดที่ 6 17 ข้อ 56,285 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607086 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม ชุดที่4 10 ข้อ 14,800 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607076 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง แสงอาทิตย์และพลังงาน ชุดที่4 10 ข้อ 6,581 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
1 ธ.ค. 2554 SCMB605548 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2545) ชุดที่5 20 ข้อ 11,020 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
7 ก.ค. 2554 SCMB604042 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2543) ชุดที่3 20 ข้อ 9,277 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน