ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2543) ชุดที่1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB604040

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 7 ก.ค. 54 เวลา 14:48 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

นำกระดาษกราฟติดบนแผ่นสไลด์ไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ตามตารางข้างบน จำนวนช่องของกระดาษกราฟที่มองเห็นเปรียบเทียบเป็นอย่างไรนำกระดาษกราฟติดบนแผ่นสไลด์ไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ตามตารางข้างบน จำนวนช่องของกระดาษกราฟที่มองเห็นเปรียบเทียบเป็นอย่างไร

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ในวัฎจักรแคลวินการผลิตน้ำตาลที่มีคาร์บอน 3 อะตอม จำนวน 1 โมเลกุล และ RuBP 3 โมเลกุลจะใช้ CO2, ATP และ NADPH จำนวนกี่โมเลกุลในวัฎจักรแคลวินการผลิตน้ำตาลที่มีคาร์บอน 3 อะตอม จำนวน 1 โมเลกุล และ RuBP 3 โมเลกุลจะใช้ CO2, ATP และ NADPH จำนวนกี่โมเลกุล

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

นำพืชชนิดหนึ่งมาปลูกในดินที่มีแร่เหล็กอย่างอุดมสมบูรณ์ พบว่าพืชแสดงอาการขาดธาตุเหล็กเนื่องจากข้อใด

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ถ้าใส่สารทำลายเซนทริโอลของเซลล์สเปอร์มาทิดที่จะพัฒนาเป็นอสุจิจะมีผลอย่างไร ก. อสุจิมีจำนวนโครโมโซมผิดปกติ ข. อสุจิไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ ค. จำนวนอสุจิลดลง

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

เชื้อ HIV ที่ทำให้เกิดโรคเอดส์มีโครงสร้างในข้อใดที่แตกต่างจากเชื้ออะมีบาที่ทำให้เกิดโรคบิด ก. ไม่มีเยื่อหุ้ม (lipid membrane) ข. ไม่มีไรโบโซม ค. มีสารพันธุกรรมชนิด RNA

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพืช C3 กับพืช C4 ในข้อใดถูกต้องการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพืช C3 กับพืช C4 ในข้อใดถูกต้อง

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

สารในข้อใดที่สามารถรวมกับไฮโดรเจนไอออนที่แตกตัวมาจากกรดคาร์บอนิกในเลือด ก. ไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออน ข. ไฮดรอกไซด์ไอออน ค. ฮีโมโกลบิน

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ในสภาวะสมดุลของอาร์ดี-ไวน์บิ์ก มีประชากรที่เป็น homozygous recessive จำนวน 21% รุ่นต่อไปจะมีจำนวนของ homozygous recessive เท่าไร

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ลักษณะในข้อใดใช้จำแนกหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตในระดับอาณาจักร ก. รูปร่างและการเคลื่อนที่ ข. จำนวนเซลล์ที่ประกอบเป็นสิ่งมีชีวิต ค. รูปแบบการได้รับสารอาหาร ง. ลักษณะของออร์แกเนลล์

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

นำใบสาหร่ายหางกระรอกที่กำลังเจริญเติบโตไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ พบว่าภายในเซลล์มีบริเวณที่เป็นสีขาวขนาดเล็ก ๆ จำนวนมากเรียงกระจายทั่วไป บริเวณสีขาวนี้คืออะไร ก. แวคิวโอล ข. ไมโทคอนเดรีย ค. ร่างแหเอนโดพลาสมิกเรติคิวลัม

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

สารคัดหลั่งจากอวัยวะใดในทางเดินอาหารเมื่อผสมกับน้ำมันพืชน่าจะทำให้เกิดกรดไขมันได้ ก. ถุงน้ำดี ข. กระเพาะอาหาร ค. ดูโอดินัม ง. ตับอ่อน

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

สามีภรรยามีบุตร 4 คน และมีจีโนไทป์เป็น aaBBCc, AaBbcc, aaBBcc และ AabbCC จีโนไทป์ของสามีภรรยาคู่นี้คือ

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

จากภาพที่บริเวณ A และ B ของแอกซอน ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าและจำนวนโซเดียมไอออนในข้อใดถูกต้องจากภาพที่บริเวณ A และ B ของแอกซอน ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าและจำนวนโซเดียมไอออนในข้อใดถูกต้อง

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

สาหร่ายสีเขียวและสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินมีรงควัตถุชนิดใดใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเหมือนกัน

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

การทำงานของเซลล์กล้ามเนื้อและเซลล์ประสาทมีความเหมือนกันในข้อใด ก. มีการลำเลียงสารแบบแอกทีฟทรานสปอร์ต ข. มีการลำเลียงไอออนเฉพาะอย่าง ค. เกิดในอัตราเร็วเท่ากัน

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

เซลล์ของใบตามหมายเลขใดสามารถเกิดฟอสโฟริเลชันได้เซลล์ของใบตามหมายเลขใดสามารถเกิดฟอสโฟริเลชันได้

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

กระบวนการในข้อใดใช้พลังงานที่ได้จากการสลายสาร ATP ก. การลำเลียงสารแบบเอกโซไซโทซิส ข. การลำเลียงสารโดยอาศัยกลไกการแพร่แบบฟาซิลิเทต ค. การสร้างสารอินทรีย์ ง. การแบ่งไซโทพลาซึมในการแบ่งเซลล์

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดเกี่ยวข้องกับหน้าที่ของตับในกระบวนการย่อยอาหาร ก. สร้างเอนไซม์บางชนิดย่อยไขมัน ข. สะสมธาตุเหล็กและวิตามินบางชนิด ค. ทำลายสารพิษและยาบางชนิด

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ไมโทคอนเดรียและคลอโรพลาสต์สามารถทำกิจกรรมในข้อใดได้เหมือนกัน ก. สังเคราะห์โปรตนบางส่วนได้ ข. เกิดฟอสโฟริเลชันได้ ค. แบ่งตัวเองได้

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

จากรูปเซลล์ประสาทที่บริเวณไขสันหลังซึ่งมีใยประสาทข้างหนึ่งสิ้นสุดที่ขาและใยประสาท A ยาวกว่า B หลายเท่า เซลล์ประสาทนี้เป็นเซลล์ประสาทชนิดใด และกระแสประสาทเคลื่อนที่ไปทางใดจากรูปเซลล์ประสาทที่บริเวณไขสันหลังซึ่งมีใยประสาทข้างหนึ่งสิ้นสุดที่ขาและใยประสาท A ยาวกว่า B หลายเท่า เซลล์ประสาทนี้เป็นเซลล์ประสาทชนิดใด และกระแสประสาทเคลื่อนที่ไปทางใด

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

นำกระดาษกราฟติดบนแผ่นสไลด์ไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ตามตารางข้างบน จำนวนช่องของกระดาษกราฟที่มองเห็นเปรียบเทียบเป็นอย่างไรนำกระดาษกราฟติดบนแผ่นสไลด์ไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ตามตารางข้างบน จำนวนช่องของกระดาษกราฟที่มองเห็นเปรียบเทียบเป็นอย่างไร

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ในวัฎจักรแคลวินการผลิตน้ำตาลที่มีคาร์บอน 3 อะตอม จำนวน 1 โมเลกุล และ RuBP 3 โมเลกุลจะใช้ CO2, ATP และ NADPH จำนวนกี่โมเลกุลในวัฎจักรแคลวินการผลิตน้ำตาลที่มีคาร์บอน 3 อะตอม จำนวน 1 โมเลกุล และ RuBP 3 โมเลกุลจะใช้ CO2, ATP และ NADPH จำนวนกี่โมเลกุล

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

นำพืชชนิดหนึ่งมาปลูกในดินที่มีแร่เหล็กอย่างอุดมสมบูรณ์ พบว่าพืชแสดงอาการขาดธาตุเหล็กเนื่องจากข้อใด

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ถ้าใส่สารทำลายเซนทริโอลของเซลล์สเปอร์มาทิดที่จะพัฒนาเป็นอสุจิจะมีผลอย่างไร ก. อสุจิมีจำนวนโครโมโซมผิดปกติ ข. อสุจิไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ ค. จำนวนอสุจิลดลง

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

เชื้อ HIV ที่ทำให้เกิดโรคเอดส์มีโครงสร้างในข้อใดที่แตกต่างจากเชื้ออะมีบาที่ทำให้เกิดโรคบิด ก. ไม่มีเยื่อหุ้ม (lipid membrane) ข. ไม่มีไรโบโซม ค. มีสารพันธุกรรมชนิด RNA

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพืช C3 กับพืช C4 ในข้อใดถูกต้องการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพืช C3 กับพืช C4 ในข้อใดถูกต้อง

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

สารในข้อใดที่สามารถรวมกับไฮโดรเจนไอออนที่แตกตัวมาจากกรดคาร์บอนิกในเลือด ก. ไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออน ข. ไฮดรอกไซด์ไอออน ค. ฮีโมโกลบิน

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ในสภาวะสมดุลของอาร์ดี-ไวน์บิ์ก มีประชากรที่เป็น homozygous recessive จำนวน 21% รุ่นต่อไปจะมีจำนวนของ homozygous recessive เท่าไร

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ลักษณะในข้อใดใช้จำแนกหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตในระดับอาณาจักร ก. รูปร่างและการเคลื่อนที่ ข. จำนวนเซลล์ที่ประกอบเป็นสิ่งมีชีวิต ค. รูปแบบการได้รับสารอาหาร ง. ลักษณะของออร์แกเนลล์

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

นำใบสาหร่ายหางกระรอกที่กำลังเจริญเติบโตไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ พบว่าภายในเซลล์มีบริเวณที่เป็นสีขาวขนาดเล็ก ๆ จำนวนมากเรียงกระจายทั่วไป บริเวณสีขาวนี้คืออะไร ก. แวคิวโอล ข. ไมโทคอนเดรีย ค. ร่างแหเอนโดพลาสมิกเรติคิวลัม

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

สารคัดหลั่งจากอวัยวะใดในทางเดินอาหารเมื่อผสมกับน้ำมันพืชน่าจะทำให้เกิดกรดไขมันได้ ก. ถุงน้ำดี ข. กระเพาะอาหาร ค. ดูโอดินัม ง. ตับอ่อน

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

สามีภรรยามีบุตร 4 คน และมีจีโนไทป์เป็น aaBBCc, AaBbcc, aaBBcc และ AabbCC จีโนไทป์ของสามีภรรยาคู่นี้คือ

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

จากภาพที่บริเวณ A และ B ของแอกซอน ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าและจำนวนโซเดียมไอออนในข้อใดถูกต้องจากภาพที่บริเวณ A และ B ของแอกซอน ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าและจำนวนโซเดียมไอออนในข้อใดถูกต้อง

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

สาหร่ายสีเขียวและสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินมีรงควัตถุชนิดใดใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเหมือนกัน

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

การทำงานของเซลล์กล้ามเนื้อและเซลล์ประสาทมีความเหมือนกันในข้อใด ก. มีการลำเลียงสารแบบแอกทีฟทรานสปอร์ต ข. มีการลำเลียงไอออนเฉพาะอย่าง ค. เกิดในอัตราเร็วเท่ากัน

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

เซลล์ของใบตามหมายเลขใดสามารถเกิดฟอสโฟริเลชันได้เซลล์ของใบตามหมายเลขใดสามารถเกิดฟอสโฟริเลชันได้

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

กระบวนการในข้อใดใช้พลังงานที่ได้จากการสลายสาร ATP ก. การลำเลียงสารแบบเอกโซไซโทซิส ข. การลำเลียงสารโดยอาศัยกลไกการแพร่แบบฟาซิลิเทต ค. การสร้างสารอินทรีย์ ง. การแบ่งไซโทพลาซึมในการแบ่งเซลล์

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดเกี่ยวข้องกับหน้าที่ของตับในกระบวนการย่อยอาหาร ก. สร้างเอนไซม์บางชนิดย่อยไขมัน ข. สะสมธาตุเหล็กและวิตามินบางชนิด ค. ทำลายสารพิษและยาบางชนิด

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ไมโทคอนเดรียและคลอโรพลาสต์สามารถทำกิจกรรมในข้อใดได้เหมือนกัน ก. สังเคราะห์โปรตนบางส่วนได้ ข. เกิดฟอสโฟริเลชันได้ ค. แบ่งตัวเองได้

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

จากรูปเซลล์ประสาทที่บริเวณไขสันหลังซึ่งมีใยประสาทข้างหนึ่งสิ้นสุดที่ขาและใยประสาท A ยาวกว่า B หลายเท่า เซลล์ประสาทนี้เป็นเซลล์ประสาทชนิดใด และกระแสประสาทเคลื่อนที่ไปทางใดจากรูปเซลล์ประสาทที่บริเวณไขสันหลังซึ่งมีใยประสาทข้างหนึ่งสิ้นสุดที่ขาและใยประสาท A ยาวกว่า B หลายเท่า เซลล์ประสาทนี้เป็นเซลล์ประสาทชนิดใด และกระแสประสาทเคลื่อนที่ไปทางใด

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
16 ส.ค. 2558 SCMB612691 แนวข้อสอบ O-NET ชีววิทยา(2551) ชุดที่2 15 ข้อ 6,459 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
7 ก.ค. 2554 SCMB604040 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2543) ชุดที่1 20 ข้อ 12,756 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
17 ส.ค. 2554 SCMB604288 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ยากับชีวิต ชุดที่1 10 ข้อ 10,782 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607091 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง มรดกทางพันธุกรรม ชุดที่4 10 ข้อ 12,600 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
3 พ.ย. 2552 SCMB000786 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม.ปลาย ชุดที่3 20 ข้อ 13,169 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
30 ธ.ค. 2556 SCMB011239 การหายใจระดับเซลล์ 6 ข้อ 43,302 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ก.ค. 2554 SCMB604147 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่8 20 ข้อ 8,930 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
27 มิ.ย. 2556 SCMB610044 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่3 20 ข้อ 6,709 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
2 ธ.ค. 2554 SCMB605562 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สารสังเคราะห์ ชุดที่2 10 ข้อ 10,862 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607086 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม ชุดที่4 10 ข้อ 14,800 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน