วิชางานช่างและงานประดิษฐ์ ป.1 ชุดที่2

วิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้น
ป.1
จำนวน
17 ข้อ
เวลา
30 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ