วิชางานบ้าน ป.1 ชุดที่1

วิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้น
ป.1
จำนวน
18 ข้อ
เวลา
30 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ