แนวข้อสอบ เตรียมสอบเข้า ม. 1 ภาษาไทย

วิชา
ภาษาไทย
ระดับชั้น
ป.6
จำนวน
21 ข้อ
เวลา
30 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ