ม.3

ข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเทศ ม.3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MA313509

จำนวนข้อ

: 100 ข้อ

วิชา

: O-NET

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 9 เม.ย. 61 เวลา 14:49 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/100
คำถาม :

Conversation 1: Items 1-2 Situation: In the hallway, after class

2

ข้อที่ 2/100
คำถาม :

Conversation 1: Items 1-2 Situation: In the hallway, after class

3

ข้อที่ 3/100
คำถาม :

Conversation 2: Items 3-5 Situation: In class

4

ข้อที่ 4/100
คำถาม :

Conversation 2: Items 3-5 Situation: In class

5

ข้อที่ 5/100
คำถาม :

Conversation 2: Items 3-5 Situation: In class

6

ข้อที่ 6/100
คำถาม :

Conversation 3: Items 6-8 Situation: At the canteen

7

ข้อที่ 7/100
คำถาม :

Conversation 3: Items 6-8 Situation: At the canteen

8

ข้อที่ 8/100
คำถาม :

Conversation 3: Items 6-8 Situation: At the canteen

9

ข้อที่ 9/100
คำถาม :

Conversation 4: Items 9-11 Situation: On a tennis court

10

ข้อที่ 10/100
คำถาม :

Conversation 4: Items 9-11 Situation: On a tennis court

11

ข้อที่ 11/100
คำถาม :

Conversation 4: Items 9-11 Situation: On a tennis court

12

ข้อที่ 12/100
คำถาม :

Conversation 5: Items 12-15 Situation: In the hallway

13

ข้อที่ 13/100
คำถาม :

Conversation 5: Items 12-15 Situation: In the hallway

14

ข้อที่ 14/100
คำถาม :

Conversation 5: Items 12-15 Situation: In the hallway

15

ข้อที่ 15/100
คำถาม :

Conversation 5: Items 12-15 Situation: In the hallway

16

ข้อที่ 16/100
คำถาม :

Writing 1    :   Items 16 – 20 Situation    :   Your friend Jelica has written you a letter and asked ;                    “What is your favorite day of the week?”                    Write a letter in reply.

17

ข้อที่ 17/100
คำถาม :

Writing 1    :   Items 16 – 20 Situation    :   Your friend Jelica has written you a letter and asked ;                    “What is your favorite day of the week?”                    Write a letter in reply.

18

ข้อที่ 18/100
คำถาม :

Writing 1    :   Items 16 – 20 Situation    :   Your friend Jelica has written you a letter and asked ;                    “What is your favorite day of the week?”                    Write a letter in reply.

19

ข้อที่ 19/100
คำถาม :

Writing 1    :   Items 16 – 20 Situation    :   Your friend Jelica has written you a letter and asked ;                    “What is your favorite day of the week?”                    Write a letter in reply.

20

ข้อที่ 20/100
คำถาม :

Writing 1    :   Items 16 – 20 Situation    :   Your friend Jelica has written you a letter and asked ;                    “What is your favorite day of the week?”                    Write a letter in reply.

21

ข้อที่ 21/100
คำถาม :

Writing 2  :  Items 21 – 25 Situation: You are writing a column about Leonardo da Vinci for the school newspaper.

22

ข้อที่ 22/100
คำถาม :

Writing 2  :  Items 21 – 25 Situation: You are writing a column about Leonardo da Vinci for the school newspaper.

23

ข้อที่ 23/100
คำถาม :

Writing 2  :  Items 21 – 25 Situation: You are writing a column about Leonardo da Vinci for the school newspaper.

24

ข้อที่ 24/100
คำถาม :

Writing 2  :  Items 21 – 25 Situation: You are writing a column about Leonardo da Vinci for the school newspaper.

25

ข้อที่ 25/100
คำถาม :

Writing 2  :  Items 21 – 25 Situation: You are writing a column about Leonardo da Vinci for the school newspaper.

26

ข้อที่ 26/100
คำถาม :

Writing 3   :   Items 26 – 30 Situation   :   You assume two roles.  First you are TEEN CRUSH, writing a letter asking advice from ANNA.  Then, you reply the role of ANNA giving advice to TEEN CRUSH.

27

ข้อที่ 27/100
คำถาม :

Writing 3 :  Items 26 – 30 Situation :  You assume two roles.  First you are TEEN CRUSH, writing a letter asking advice from ANNA.  Then, you reply the role of ANNA giving advice to TEEN CRUSH.

28

ข้อที่ 28/100
คำถาม :

Writing 3 :  Items 26 – 30 Situation :  You assume two roles.  First you are TEEN CRUSH, writing a letter asking advice from ANNA.  Then, you reply the role of ANNA giving advice to TEEN CRUSH.

29

ข้อที่ 29/100
คำถาม :

Writing 3 :  Items 26 – 30 Situation :  You assume two roles.  First you are TEEN CRUSH, writing a letter asking advice from ANNA.  Then, you reply the role of ANNA giving advice to TEEN CRUSH.

30

ข้อที่ 30/100
คำถาม :

Writing 3 :  Items 26 – 30 Situation :  You assume two roles.  First you are TEEN CRUSH, writing a letter asking advice from ANNA.  Then, you reply the role of ANNA giving advice to TEEN CRUSH.

31

ข้อที่ 31/100
คำถาม :

Reading 1   :    Items 31 – 33 What is the trend of percentage of computer owners from 2002 - 2010?

32

ข้อที่ 32/100
คำถาม :

Reading 1   :    Items 31 – 33 This year is 2017.  How many years ago was the question first asked?

33

ข้อที่ 33/100
คำถาม :

Reading 1   :    Items 31 – 33 What is the percentage of computer owners in the year that has the least owners?

34

ข้อที่ 34/100
คำถาม :

Reading 2   :   Items 34 – 36 How can the patient use this medicine ?

35

ข้อที่ 35/100
คำถาม :

Reading 2   :   Items 34 – 36 How can the patient get in touch with the pharmacy ?

36

ข้อที่ 36/100
คำถาม :

Reading 2   :   Items 34 – 36 How many days will it take for the patient to finish the whole medicine ?

37

ข้อที่ 37/100
คำถาม :

Reading  3  :  Items 37 – 39 In my early twenties, I had an interview with a major department store.  Well, the day before, I picked out a very conservative black skirt and pinstriped top.  I even tried the outfit on to ensure that it fit.  When I arrived at the interview, I was greeted by a man in his early forties.  However, during the interview I noticed that he frequently tilted his body to one side.  I thought it a bit odd, I assumed the man may have a stiff back and was experiencing discomfort.  It wasn’t until I arrived back in my car I realized that the side seam in my skirt had come apart and I was revealing quite a bit.  However, the way he was leaning, I’m surprised I didn’t get the job.  Why did the interviewer keep staring at the lady’s outfit ?

38

ข้อที่ 38/100
คำถาม :

Reading  3  :  Items 37 – 39 In my early twenties, I had an interview with a major department store.  Well, the day before, I picked out a very conservative black skirt and pinstriped top. I even tried the outfit on to ensure that it fit.  When I arrived at the interview, I was greeted by a man in his early forties.  However, during the interview I noticed that he frequently tilted his body to one side.  I thought it a bit odd, I assumed the man may have a stiff back and was experiencing discomfort.  It wasn’t until I arrived back in my car I realized that the side seam in my skirt had come apart and I was revealing quite a bit.  However, the way he was leaning, I’m surprised I didn’t get the job.  What did the lady think about the interviewer?

39

ข้อที่ 39/100
คำถาม :

Reading  3  :  Items 37 – 39 In my early twenties, I had an interview with a major department store.  Well, the day before, I picked out a very conservative black skirt and pinstriped top. I even tried the outfit on to ensure that it fit.  When I arrived at the interview, I was greeted by a man in his early forties.  However, during the interview I noticed that he frequently tilted his body to one side.  I thought it a bit odd, I assumed the man may have a stiff back and was experiencing discomfort.  It wasn’t until I arrived back in my car I realized that the side seam in my skirt had come apart and I was revealing quite a bit.  However, the way he was leaning, I’m surprised I didn’t get the job. Why is the joke funny?

40

ข้อที่ 40/100
คำถาม :

Reading 4 :  Items 40 – 44              Stonehenge is an ancient monument situated about 10 miles north of Salisbury in England.  It was built about 4,500 years ago, but by whom and for what purpose remains a mystery. The builders must have known of geometry. They may have been influenced by the Mycenaeans, whose architecture was similar.  Some of the stones must have been brought from West Wales, over 135 miles away. These stones weigh more than fifty tons.  They have been brought on rafts and rollers.  Experts say that it must have taken 1,500 men and more than 5 years to transport them.  Stonehenge was probably built in three stages. First, settlers from continental Europe built a temple for sun worship. Later, the “Beaker” people added the stone circles. Finally, people of  the Wesse Culture transformed Stonehenge into an observatory. They could calculate the exact time of Midsummer and Midwinter and of equinoxes. What is the story mainly about?

41

ข้อที่ 41/100
คำถาม :

Reading 4 :  Items 40 – 44              Stonehenge is an ancient monument situated about 10 miles north of Salisbury in England. It was built about 4,500 years ago, but by whom and for what purpose remains a mystery. The builders must have known of geometry. They may have been influenced by the Mycenaeans, whose architecture was similar. Some of the stones must have been brought from West Wales, over 135 miles away. These stones weigh more than fifty tons.  They have been brought on rafts and rollers. Experts say that it must have taken 1,500 men and more than 5 years to transport them. Stonehenge was probably built in three stages.  First, settlers from continental Europe built a temple for sun worship. Later, the “Beaker” people added the stone circles. Finally, people of  the Wesse Culture transformed Stonehenge into an observatory. They could calculate the exact time of Midsummer and Midwinter and of equinoxes. Which of the following is TRUE about the Stonehenge ?

42

ข้อที่ 42/100
คำถาม :

Reading 4 :  Items 40 – 44              Stonehenge is an ancient monument situated about 10 miles north of Salisbury in England. It was built about 4,500 years ago, but by whom and for what purpose remains a mystery. The builders must have known of geometry. They may have been influenced by the Mycenaeans, whose architecture was similar. Some of the stones must have been brought from West Wales, over 135 miles away. These stones weigh more than fifty tons.  They have been brought on rafts and rollers. Experts say that it must have taken 1,500 men and more than 5 years to transport them. Stonehenge was probably built in three stages.  First, settlers from continental Europe built a temple for sun worship. Later, the “Beaker” people added the stone circles. Finally, people of  the Wesse Culture transformed Stonehenge into an observatory. They could calculate the exact time of Midsummer and Midwinter and of equinoxes. What was the advantage of Stonehenge?

43

ข้อที่ 43/100
คำถาม :

Reading 4 :  Items 40 – 44         Stonehenge is an ancient monument situated about 10 miles north of Salisbury in England. It was built about 4,500 years ago, but by whom and for what purpose remains a mystery. The builders must have known of geometry. They may have been influenced by the Mycenaeans, whose architecture was similar. Some of the stones must have been brought from West Wales, over 135 miles away. These stones weigh more than fifty tons.  They have been brought on rafts and rollers. Experts say that it must have taken 1,500 men and more than 5 years to transport them. Stonehenge was probably built in three stages.  First, settlers from continental Europe built a temple for sun worship. Later, the “Beaker” people added the stone circles. Finally, people of  the Wesse Culture transformed Stonehenge into an observatory. They could calculate the exact time of Midsummer and Midwinter and of equinoxes. Which is not included in the stages of Stonehenge?

44

ข้อที่ 44/100
คำถาม :

Reading 4 :  Items 40 – 44         Stonehenge is an ancient monument situated about 10 miles north of Salisbury in England. It was built about 4,500 years ago, but by whom and for what purpose remains a mystery. The builders must have known of geometry. They may have been influenced by the Mycenaeans, whose architecture was similar. Some of the stones must have been brought from West Wales, over 135 miles away. These stones weigh more than fifty tons.  They have been brought on rafts and rollers. Experts say that it must have taken 1,500 men and more than 5 years to transport them. Stonehenge was probably built in three stages.  First, settlers from continental Europe built a temple for sun worship. Later, the “Beaker” people added the stone circles. Finally, people of  the Wesse Culture transformed Stonehenge into an observatory. They could calculate the exact time of Midsummer and Midwinter and of equinoxes. What might be the best title for this passage?

45

ข้อที่ 45/100
คำถาม :

Reading 5 :   Items 45 – 50 What would be the best title for this passage ?

46

ข้อที่ 46/100
คำถาม :

Reading 5 :   Items 45 – 50 What is the main idea of this paragraph?

47

ข้อที่ 47/100
คำถาม :

Reading 5 :   Items 45 – 50 According to the passage, what did planting trees lead to ?

48

ข้อที่ 48/100
คำถาม :

Reading 5 :   Items 45 – 50 According to the passage, which of the following is not true about the environment?

49

ข้อที่ 49/100
คำถาม :

Reading 5 :   Items 45 – 50 According to the passage, why did the writer say in the last paragraph, “The environment is sometimes very hard on us”?

50

ข้อที่ 50/100
คำถาม :

Reading 5 :   Items 45 – 50 In the passage, how does the writer feel?

51

ข้อที่ 51/100
คำถาม :

Conversation 1: Items 1-2 Situation: In the hallway, after class

52

ข้อที่ 52/100
คำถาม :

Conversation 1: Items 1-2 Situation: In the hallway, after class

53

ข้อที่ 53/100
คำถาม :

Conversation 2: Items 3-5 Situation: In class

54

ข้อที่ 54/100
คำถาม :

Conversation 2: Items 3-5 Situation: In class

55

ข้อที่ 55/100
คำถาม :

Conversation 2: Items 3-5 Situation: In class

56

ข้อที่ 56/100
คำถาม :

Conversation 3: Items 6-8 Situation: At the canteen

57

ข้อที่ 57/100
คำถาม :

Conversation 3: Items 6-8 Situation: At the canteen

58

ข้อที่ 58/100
คำถาม :

Conversation 3: Items 6-8 Situation: At the canteen

59

ข้อที่ 59/100
คำถาม :

Conversation 4: Items 9-11 Situation: On a tennis court

60

ข้อที่ 60/100
คำถาม :

Conversation 4: Items 9-11 Situation: On a tennis court

61

ข้อที่ 61/100
คำถาม :

Conversation 4: Items 9-11 Situation: On a tennis court

62

ข้อที่ 62/100
คำถาม :

Conversation 5: Items 12-15 Situation: In the hallway

63

ข้อที่ 63/100
คำถาม :

Conversation 5: Items 12-15 Situation: In the hallway

64

ข้อที่ 64/100
คำถาม :

Conversation 5: Items 12-15 Situation: In the hallway

65

ข้อที่ 65/100
คำถาม :

Conversation 5: Items 12-15 Situation: In the hallway

66

ข้อที่ 66/100
คำถาม :

Writing 1    :   Items 16 – 20 Situation    :   Your friend Jelica has written you a letter and asked ;                    “What is your favorite day of the week?”                    Write a letter in reply.

67

ข้อที่ 67/100
คำถาม :

Writing 1    :   Items 16 – 20 Situation    :   Your friend Jelica has written you a letter and asked ;                    “What is your favorite day of the week?”                    Write a letter in reply.

68

ข้อที่ 68/100
คำถาม :

Writing 1    :   Items 16 – 20 Situation    :   Your friend Jelica has written you a letter and asked ;                    “What is your favorite day of the week?”                    Write a letter in reply.

69

ข้อที่ 69/100
คำถาม :

Writing 1    :   Items 16 – 20 Situation    :   Your friend Jelica has written you a letter and asked ;                    “What is your favorite day of the week?”                    Write a letter in reply.

70

ข้อที่ 70/100
คำถาม :

Writing 1    :   Items 16 – 20 Situation    :   Your friend Jelica has written you a letter and asked ;                    “What is your favorite day of the week?”                    Write a letter in reply.

71

ข้อที่ 71/100
คำถาม :

Writing 2  :  Items 21 – 25 Situation: You are writing a column about Leonardo da Vinci for the school newspaper.

72

ข้อที่ 72/100
คำถาม :

Writing 2  :  Items 21 – 25 Situation: You are writing a column about Leonardo da Vinci for the school newspaper.

73

ข้อที่ 73/100
คำถาม :

Writing 2  :  Items 21 – 25 Situation: You are writing a column about Leonardo da Vinci for the school newspaper.

74

ข้อที่ 74/100
คำถาม :

Writing 2  :  Items 21 – 25 Situation: You are writing a column about Leonardo da Vinci for the school newspaper.

75

ข้อที่ 75/100
คำถาม :

Writing 2  :  Items 21 – 25 Situation: You are writing a column about Leonardo da Vinci for the school newspaper.

76

ข้อที่ 76/100
คำถาม :

Writing 3   :   Items 26 – 30 Situation   :   You assume two roles.  First you are TEEN CRUSH, writing a letter asking advice from ANNA.  Then, you reply the role of ANNA giving advice to TEEN CRUSH.

77

ข้อที่ 77/100
คำถาม :

Writing 3 :  Items 26 – 30 Situation :  You assume two roles.  First you are TEEN CRUSH, writing a letter asking advice from ANNA.  Then, you reply the role of ANNA giving advice to TEEN CRUSH.

78

ข้อที่ 78/100
คำถาม :

Writing 3 :  Items 26 – 30 Situation :  You assume two roles.  First you are TEEN CRUSH, writing a letter asking advice from ANNA.  Then, you reply the role of ANNA giving advice to TEEN CRUSH.

79

ข้อที่ 79/100
คำถาม :

Writing 3 :  Items 26 – 30 Situation :  You assume two roles.  First you are TEEN CRUSH, writing a letter asking advice from ANNA.  Then, you reply the role of ANNA giving advice to TEEN CRUSH.

80

ข้อที่ 80/100
คำถาม :

Writing 3 :  Items 26 – 30 Situation :  You assume two roles.  First you are TEEN CRUSH, writing a letter asking advice from ANNA.  Then, you reply the role of ANNA giving advice to TEEN CRUSH.

81

ข้อที่ 81/100
คำถาม :

Reading 1   :    Items 31 – 33 What is the trend of percentage of computer owners from 2002 - 2010?

82

ข้อที่ 82/100
คำถาม :

Reading 1   :    Items 31 – 33 This year is 2017.  How many years ago was the question first asked?

83

ข้อที่ 83/100
คำถาม :

Reading 1   :    Items 31 – 33 What is the percentage of computer owners in the year that has the least owners?

84

ข้อที่ 84/100
คำถาม :

Reading 2   :   Items 34 – 36 How can the patient use this medicine ?

85

ข้อที่ 85/100
คำถาม :

Reading 2   :   Items 34 – 36 How can the patient get in touch with the pharmacy ?

86

ข้อที่ 86/100
คำถาม :

Reading 2   :   Items 34 – 36 How many days will it take for the patient to finish the whole medicine ?

87

ข้อที่ 87/100
คำถาม :

Reading  3  :  Items 37 – 39 In my early twenties, I had an interview with a major department store.  Well, the day before, I picked out a very conservative black skirt and pinstriped top.  I even tried the outfit on to ensure that it fit.  When I arrived at the interview, I was greeted by a man in his early forties.  However, during the interview I noticed that he frequently tilted his body to one side.  I thought it a bit odd, I assumed the man may have a stiff back and was experiencing discomfort.  It wasn’t until I arrived back in my car I realized that the side seam in my skirt had come apart and I was revealing quite a bit.  However, the way he was leaning, I’m surprised I didn’t get the job.  Why did the interviewer keep staring at the lady’s outfit ?

88

ข้อที่ 88/100
คำถาม :

Reading  3  :  Items 37 – 39 In my early twenties, I had an interview with a major department store.  Well, the day before, I picked out a very conservative black skirt and pinstriped top. I even tried the outfit on to ensure that it fit.  When I arrived at the interview, I was greeted by a man in his early forties.  However, during the interview I noticed that he frequently tilted his body to one side.  I thought it a bit odd, I assumed the man may have a stiff back and was experiencing discomfort.  It wasn’t until I arrived back in my car I realized that the side seam in my skirt had come apart and I was revealing quite a bit.  However, the way he was leaning, I’m surprised I didn’t get the job.  What did the lady think about the interviewer?

89

ข้อที่ 89/100
คำถาม :

Reading  3  :  Items 37 – 39 In my early twenties, I had an interview with a major department store.  Well, the day before, I picked out a very conservative black skirt and pinstriped top. I even tried the outfit on to ensure that it fit.  When I arrived at the interview, I was greeted by a man in his early forties.  However, during the interview I noticed that he frequently tilted his body to one side.  I thought it a bit odd, I assumed the man may have a stiff back and was experiencing discomfort.  It wasn’t until I arrived back in my car I realized that the side seam in my skirt had come apart and I was revealing quite a bit.  However, the way he was leaning, I’m surprised I didn’t get the job. Why is the joke funny?

90

ข้อที่ 90/100
คำถาม :

Reading 4 :  Items 40 – 44              Stonehenge is an ancient monument situated about 10 miles north of Salisbury in England.  It was built about 4,500 years ago, but by whom and for what purpose remains a mystery. The builders must have known of geometry. They may have been influenced by the Mycenaeans, whose architecture was similar.  Some of the stones must have been brought from West Wales, over 135 miles away. These stones weigh more than fifty tons.  They have been brought on rafts and rollers.  Experts say that it must have taken 1,500 men and more than 5 years to transport them.  Stonehenge was probably built in three stages. First, settlers from continental Europe built a temple for sun worship. Later, the “Beaker” people added the stone circles. Finally, people of  the Wesse Culture transformed Stonehenge into an observatory. They could calculate the exact time of Midsummer and Midwinter and of equinoxes. What is the story mainly about?

91

ข้อที่ 91/100
คำถาม :

Reading 4 :  Items 40 – 44              Stonehenge is an ancient monument situated about 10 miles north of Salisbury in England. It was built about 4,500 years ago, but by whom and for what purpose remains a mystery. The builders must have known of geometry. They may have been influenced by the Mycenaeans, whose architecture was similar. Some of the stones must have been brought from West Wales, over 135 miles away. These stones weigh more than fifty tons.  They have been brought on rafts and rollers. Experts say that it must have taken 1,500 men and more than 5 years to transport them. Stonehenge was probably built in three stages.  First, settlers from continental Europe built a temple for sun worship. Later, the “Beaker” people added the stone circles. Finally, people of  the Wesse Culture transformed Stonehenge into an observatory. They could calculate the exact time of Midsummer and Midwinter and of equinoxes. Which of the following is TRUE about the Stonehenge ?

92

ข้อที่ 92/100
คำถาม :

Reading 4 :  Items 40 – 44              Stonehenge is an ancient monument situated about 10 miles north of Salisbury in England. It was built about 4,500 years ago, but by whom and for what purpose remains a mystery. The builders must have known of geometry. They may have been influenced by the Mycenaeans, whose architecture was similar. Some of the stones must have been brought from West Wales, over 135 miles away. These stones weigh more than fifty tons.  They have been brought on rafts and rollers. Experts say that it must have taken 1,500 men and more than 5 years to transport them. Stonehenge was probably built in three stages.  First, settlers from continental Europe built a temple for sun worship. Later, the “Beaker” people added the stone circles. Finally, people of  the Wesse Culture transformed Stonehenge into an observatory. They could calculate the exact time of Midsummer and Midwinter and of equinoxes. What was the advantage of Stonehenge?

93

ข้อที่ 93/100
คำถาม :

Reading 4 :  Items 40 – 44         Stonehenge is an ancient monument situated about 10 miles north of Salisbury in England. It was built about 4,500 years ago, but by whom and for what purpose remains a mystery. The builders must have known of geometry. They may have been influenced by the Mycenaeans, whose architecture was similar. Some of the stones must have been brought from West Wales, over 135 miles away. These stones weigh more than fifty tons.  They have been brought on rafts and rollers. Experts say that it must have taken 1,500 men and more than 5 years to transport them. Stonehenge was probably built in three stages.  First, settlers from continental Europe built a temple for sun worship. Later, the “Beaker” people added the stone circles. Finally, people of  the Wesse Culture transformed Stonehenge into an observatory. They could calculate the exact time of Midsummer and Midwinter and of equinoxes. Which is not included in the stages of Stonehenge?

94

ข้อที่ 94/100
คำถาม :

Reading 4 :  Items 40 – 44         Stonehenge is an ancient monument situated about 10 miles north of Salisbury in England. It was built about 4,500 years ago, but by whom and for what purpose remains a mystery. The builders must have known of geometry. They may have been influenced by the Mycenaeans, whose architecture was similar. Some of the stones must have been brought from West Wales, over 135 miles away. These stones weigh more than fifty tons.  They have been brought on rafts and rollers. Experts say that it must have taken 1,500 men and more than 5 years to transport them. Stonehenge was probably built in three stages.  First, settlers from continental Europe built a temple for sun worship. Later, the “Beaker” people added the stone circles. Finally, people of  the Wesse Culture transformed Stonehenge into an observatory. They could calculate the exact time of Midsummer and Midwinter and of equinoxes. What might be the best title for this passage?

95

ข้อที่ 95/100
คำถาม :

Reading 5 :   Items 45 – 50 What would be the best title for this passage ?

96

ข้อที่ 96/100
คำถาม :

Reading 5 :   Items 45 – 50 What is the main idea of this paragraph?

97

ข้อที่ 97/100
คำถาม :

Reading 5 :   Items 45 – 50 According to the passage, what did planting trees lead to ?

98

ข้อที่ 98/100
คำถาม :

Reading 5 :   Items 45 – 50 According to the passage, which of the following is not true about the environment?

99

ข้อที่ 99/100
คำถาม :

Reading 5 :   Items 45 – 50 According to the passage, why did the writer say in the last paragraph, “The environment is sometimes very hard on us”?

100

ข้อที่ 100/100
คำถาม :

Reading 5 :   Items 45 – 50 In the passage, how does the writer feel?

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน