ม.3

ข้อสอบ O-NET สังคม ม.3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MA313507

จำนวนข้อ

: 100 ข้อ

วิชา

: O-NET

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 1 เม.ย. 61 เวลา 17:05 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/100
คำถาม :

ครั้นเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จประพาสพระราชอุทยาน โดยรถพระที่นั่ง ได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง ๔ ทำให้พระองค์ได้มองเห็นถึงธรรมมะในเรื่องใด

2

ข้อที่ 2/100
คำถาม :

ข้อใดคือเหตุการณ์สำคัญในวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์

3

ข้อที่ 3/100
คำถาม :

คำว่า นิโรธ ในอริยสัจ ๔ คือควรมุ่งกระทำสิ่งใด

4

ข้อที่ 4/100
คำถาม :

ข้อใดปฎิบัติสอดคล้องกับแนวทางของคำว่า สัมมาวายามะ

5

ข้อที่ 5/100
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่การกระทำเพื่อสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันในแต่ละศาสนา

6

ข้อที่ 6/100
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่กิจของสงฆ์ที่ควรกระทำ

7

ข้อที่ 7/100
คำถาม :

ครูแนนไม่เคยรับของขวัญของฝากจากผู้ปกครองเลยนั่นแสดงว่าครูท่านนี้ยึดมั่นในหลักธรรมข้อใด

8

ข้อที่ 8/100
คำถาม :

ถ้านักเรียนต้องการแสดงน้ำใจอันบริสุทธิ์ที่ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วควรทำสิ่งใดต่อไปนี้

9

ข้อที่ 9/100
คำถาม :

ข้อใดเป็นความเข้าใจถูกต้องในการถวายภัตตาหารสิ่งของสำหรับพระภิกษุ

10

ข้อที่ 10/100
คำถาม :

การที่นายจ้างไม่อนุญาตให้ลูกจ้างที่เพิ่งอายุครบ 18 ปีไปเลือกตั้งจะขัดต่อกฎหมายใด

11

ข้อที่ 11/100
คำถาม :

สถาบันทางสังคมใดที่มีบทบาทหลักในการเป็นศูนย์รวมความศรัทธา สร้างแบบแผนแนวทางการดำเนินชีวิตของสมาชิกในสังคม

12

ข้อที่ 12/100
คำถาม :

คุณลักษณะของคนไทยในข้อใดที่ส่งผลเสียต่อการพัฒนาประเทศในเรื่องเศรษฐกิจมากที่สุด

13

ข้อที่ 13/100
คำถาม :

วัฒนธรรมใดต่อไปนี้ที่มีความคล้ายคลึงกันในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น้อยที่สุด

14

ข้อที่ 14/100
คำถาม :

ข้อใดคือการ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในด้านสังคม

15

ข้อที่ 15/100
คำถาม :

ประเทศสิงคโปร์มีลักษณะเด่นในการปกครองอย่างไร

16

ข้อที่ 16/100
คำถาม :

ข้อความใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ

17

ข้อที่ 17/100
คำถาม :

การที่รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนได้ใช้บัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยโดยยึดหลักอะไรเป็นสำคัญ

18

ข้อที่ 18/100
คำถาม :

ทุกข้อต่อไปนี้คือการที่เยาวชนควรมีบทบาทในการเป็นสมาชิกที่ดีของประเทศชาติยกเว้นข้อใด

19

ข้อที่ 19/100
คำถาม :

“นิวกับใหม่ เป็นสองเพื่อนคู่หูที่มีพฤติกรรมของการบริโภคที่ชอบตระเวณกินของอร่อย ไม่ว่าจะถูกหรือแพง จะเป็นอาหารที่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ จะใกล้หรือไกลสักเพียงใด สองคนนี้จะชวนกันไปกินสม่ำเสมอ” จากข้อความดังกล่าวแสดงว่าเขาทั้งสองมีค่านิยมและพฤติกรรมของการบริโภคในรูปแบบใด

20

ข้อที่ 20/100
คำถาม :

ถ้าผู้ใหญ่มา ณ หมู่บ้านทุ่งหมาเมิน จะช่วยประหยัดงบของรัฐอีกทางหนึ่งโดยกระจายรายได้สู่ชุมชน จ้างชาวบ้านในพื้นที่ที่ค่าแรงไม่แพง มาช่วยกันขุดลอกคูคลองในหน้าฝนแสดงว่าผู้ใหญ่บ้านท่านนี้ไม่ได้ยึดหลักการใดของเศรษฐกิจพอเพียง

21

ข้อที่ 21/100
คำถาม :

การเปิดการค้าเสรีและการลงทุน ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศขยายตัวอย่างรวดเร็วแต่การขยายตัวไม่สม่ำเสมอ อุตสาหกรรมกระจุกตัวเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จะทำให้เกิดปัญหาอะไรที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ

22

ข้อที่ 22/100
คำถาม :

ข้อใดแสดงว่าอุปทานเท่ากับอุปสงค์

23

ข้อที่ 23/100
คำถาม :

ธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถทำหน้าใดได้ต่อไปนี้

24

ข้อที่ 24/100
คำถาม :

จากรูปดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าในรูปแบบใดตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

25

ข้อที่ 25/100
คำถาม :

ถ้าต้องการลดปัญหาการแย่งชิงในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศที่นับวันจะต้องหมดไปเรื่อยๆ ประเทศไทยควรใช้ระบบเศรษฐกิจแบบใด

26

ข้อที่ 26/100
คำถาม :

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ อาเซียน (ASEAN) มีจุดมุ่งหมายเพื่อสิ่งใดต่อไปนี้

27

ข้อที่ 27/100
คำถาม :

ถ้าปริมาณความต้องการในการซื้อสินค้าหรือบริการมีน้อยกว่าปริมาณความต้องการในการขายสินค้าหรือบริการ ทำให้สินค้าเหลือเกินความต้องการนิดหน่อย ราคาสินค้าลดลงเล็กน้อย คือภาวะใด

28

ข้อที่ 28/100
คำถาม :

การประเมินสิ่งที่ปรากฏบนหลักฐาน อาทิ ตัวอักษร รูปภาพ ร่องจารึก ตำหนิ ว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใด มีข้อความใดที่น่าสงสัย หรือกล่าวไว้ไม่ถูกต้อง เป็นลักษณะการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์รูปแบบใด

29

ข้อที่ 29/100
คำถาม :

ขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ขั้นตอนใดที่เป็นงานที่ละเอียดต้องใช้สมาธิ ความรอบคอบ วางตัวเป็นกลาง มีจินตนกาาร มีความรอบรู้ ในการทำงานที่สุด

30

ข้อที่ 30/100
คำถาม :

คำกลอนในข้อสอดคล้องกับการให้เห็นความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์

31

ข้อที่ 31/100
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

32

ข้อที่ 32/100
คำถาม :

จุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่ ๑ นั้นมีมูลเหตุมาจากข้อใด

33

ข้อที่ 33/100
คำถาม :

แหล่งมรดกโลกในข้อใดไม่ได้อยู่ในภูมิภาคเอเชีย

34

ข้อที่ 34/100
คำถาม :

ทำไมอาณาจักรอยุธยาจึงเหมาะแก่การติดต่อค้าขายระหว่างประเทศ

35

ข้อที่ 35/100
คำถาม :

สิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้ในสมัยรัตนโกสินทร์มีความมั่นคงมาจนถึงทุกวันนี้

36

ข้อที่ 36/100
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องที่สุดของภูมิปัญญาในสมัยสุโขทัย

37

ข้อที่ 37/100
คำถาม :

มาตรฐานเวลาของกรีนิช ทำให้ประเทศใดต่อไปนี้มีเวลาช้ากว่าประเทศไทยมากที่สุด

38

ข้อที่ 38/100
คำถาม :

ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกานั้นค่อนข้างมีความแตกต่างกันมากแต่ยกเว้นข้อใดต่อไปนี้

39

ข้อที่ 39/100
คำถาม :

เพราะเหตุใดอเมริกาเหนือถึงมีความเจริญในทุกๆด้านมากกว่าอเมริกาใต้

40

ข้อที่ 40/100
คำถาม :

ประเทศที่สามารถผลิตขนแกะได้มากที่สุดเป็นอันดับสองของโลกคือ

41

ข้อที่ 41/100
คำถาม :

ชนเผ่าใดต่อไปนี้เป็นชนเผ่าพื้นเมืองเดิมที่อาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาใต้

42

ข้อที่ 42/100
คำถาม :

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศในทวีปแอฟริกาทั้งภูมิภาคเรียกชื่อย่อว่าอะไร

43

ข้อที่ 43/100
คำถาม :

เส้นทางอันเป็นที่ยอมรับกันว่าคือมรดกทางอารยธรรของมนุษยชาติ ในฐานะเป็นเส้นทางคมนาคมโบราณเพื่อใช้ในการติดต่อค้าขายและสื่อสารระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก เรียกกันว่าอะไร

44

ข้อที่ 44/100
คำถาม :

ข้อแสดงให้เห็นว่าเป็นการกระทำที่มนุษย์ต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมเพื่อความอยู่รอดให้ได้ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

45

ข้อที่ 45/100
คำถาม :

ปัญหาอันดับหนึ่งของการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของทวีปเอเชีย โอเชียเนีย ยุโรปและแอฟริกาคือเรื่องใด

46

ข้อที่ 46/100
คำถาม :

เลือกตัวเลือกไปเติมลงในช่องว่างแล้วทำให้ข้อความสมบูรณ์ถูกต้อง การที่ประเทศไทยมีฝนตกหนักมากนั้นมีมูลเหตุมาจากเกิดปรากฎการณ์__________

47

ข้อที่ 47/100
คำถาม :

เลือกตัวเลือกไปเติมลงในช่องว่างแล้วทำให้ข้อความสมบูรณ์ถูกต้อง การฟ้องร้อง__________เมื่อมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นจะมี 2 กรณี คือ 1.แจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือจ้างทนายความฟ้องร้องเอง

48

ข้อที่ 48/100
คำถาม :

เลือกตัวเลือกไปเติมลงในช่องว่างแล้วทำให้ข้อความสมบูรณ์ถูกต้อง __________เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมจีนที่นิยมนำมาสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ และเป็นสถานที่อันก่อเกิดตำนานรักดอกกุหลาบ...มัทนะพาธา

49

ข้อที่ 49/100
คำถาม :

เลือกตัวเลือกไปเติมลงในช่องว่างแล้วทำให้ข้อความสมบูรณ์ถูกต้อง ศาสนาช่วยทำให้ชีวิต_________อบอุ่น เป็นแหล่งผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าให้แก่สังคม

50

ข้อที่ 50/100
คำถาม :

เลือกตัวเลือกไปเติมลงในช่องว่างแล้วทำให้ข้อความสมบูรณ์ถูกต้อง __________คือปัจจัยการผลิตที่ค่อนข้างมีอยู่จำกัดและแปรผันกับการที่ประชากรเพิ่มขึ้น

51

ข้อที่ 51/100
คำถาม :

ครั้นเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จประพาสพระราชอุทยาน โดยรถพระที่นั่ง ได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง ๔ ทำให้พระองค์ได้มองเห็นถึงธรรมมะในเรื่องใด

52

ข้อที่ 52/100
คำถาม :

ข้อใดคือเหตุการณ์สำคัญในวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์

53

ข้อที่ 53/100
คำถาม :

คำว่า นิโรธ ในอริยสัจ ๔ คือควรมุ่งกระทำสิ่งใด

54

ข้อที่ 54/100
คำถาม :

ข้อใดปฎิบัติสอดคล้องกับแนวทางของคำว่า สัมมาวายามะ

55

ข้อที่ 55/100
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่การกระทำเพื่อสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันในแต่ละศาสนา

56

ข้อที่ 56/100
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่กิจของสงฆ์ที่ควรกระทำ

57

ข้อที่ 57/100
คำถาม :

ครูแนนไม่เคยรับของขวัญของฝากจากผู้ปกครองเลยนั่นแสดงว่าครูท่านนี้ยึดมั่นในหลักธรรมข้อใด

58

ข้อที่ 58/100
คำถาม :

ถ้านักเรียนต้องการแสดงน้ำใจอันบริสุทธิ์ที่ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วควรทำสิ่งใดต่อไปนี้

59

ข้อที่ 59/100
คำถาม :

ข้อใดเป็นความเข้าใจถูกต้องในการถวายภัตตาหารสิ่งของสำหรับพระภิกษุ

60

ข้อที่ 60/100
คำถาม :

การที่นายจ้างไม่อนุญาตให้ลูกจ้างที่เพิ่งอายุครบ 18 ปีไปเลือกตั้งจะขัดต่อกฎหมายใด

61

ข้อที่ 61/100
คำถาม :

สถาบันทางสังคมใดที่มีบทบาทหลักในการเป็นศูนย์รวมความศรัทธา สร้างแบบแผนแนวทางการดำเนินชีวิตของสมาชิกในสังคม

62

ข้อที่ 62/100
คำถาม :

คุณลักษณะของคนไทยในข้อใดที่ส่งผลเสียต่อการพัฒนาประเทศในเรื่องเศรษฐกิจมากที่สุด

63

ข้อที่ 63/100
คำถาม :

วัฒนธรรมใดต่อไปนี้ที่มีความคล้ายคลึงกันในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น้อยที่สุด

64

ข้อที่ 64/100
คำถาม :

ข้อใดคือการ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในด้านสังคม

65

ข้อที่ 65/100
คำถาม :

ประเทศสิงคโปร์มีลักษณะเด่นในการปกครองอย่างไร

66

ข้อที่ 66/100
คำถาม :

ข้อความใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ

67

ข้อที่ 67/100
คำถาม :

การที่รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนได้ใช้บัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยโดยยึดหลักอะไรเป็นสำคัญ

68

ข้อที่ 68/100
คำถาม :

ทุกข้อต่อไปนี้คือการที่เยาวชนควรมีบทบาทในการเป็นสมาชิกที่ดีของประเทศชาติยกเว้นข้อใด

69

ข้อที่ 69/100
คำถาม :

“นิวกับใหม่ เป็นสองเพื่อนคู่หูที่มีพฤติกรรมของการบริโภคที่ชอบตระเวณกินของอร่อย ไม่ว่าจะถูกหรือแพง จะเป็นอาหารที่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ จะใกล้หรือไกลสักเพียงใด สองคนนี้จะชวนกันไปกินสม่ำเสมอ” จากข้อความดังกล่าวแสดงว่าเขาทั้งสองมีค่านิยมและพฤติกรรมของการบริโภคในรูปแบบใด

70

ข้อที่ 70/100
คำถาม :

ถ้าผู้ใหญ่มา ณ หมู่บ้านทุ่งหมาเมิน จะช่วยประหยัดงบของรัฐอีกทางหนึ่งโดยกระจายรายได้สู่ชุมชน จ้างชาวบ้านในพื้นที่ที่ค่าแรงไม่แพง มาช่วยกันขุดลอกคูคลองในหน้าฝนแสดงว่าผู้ใหญ่บ้านท่านนี้ไม่ได้ยึดหลักการใดของเศรษฐกิจพอเพียง

71

ข้อที่ 71/100
คำถาม :

การเปิดการค้าเสรีและการลงทุน ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศขยายตัวอย่างรวดเร็วแต่การขยายตัวไม่สม่ำเสมอ อุตสาหกรรมกระจุกตัวเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จะทำให้เกิดปัญหาอะไรที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ

72

ข้อที่ 72/100
คำถาม :

ข้อใดแสดงว่าอุปทานเท่ากับอุปสงค์

73

ข้อที่ 73/100
คำถาม :

ธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถทำหน้าใดได้ต่อไปนี้

74

ข้อที่ 74/100
คำถาม :

จากรูปดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าในรูปแบบใดตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

75

ข้อที่ 75/100
คำถาม :

ถ้าต้องการลดปัญหาการแย่งชิงในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศที่นับวันจะต้องหมดไปเรื่อยๆ ประเทศไทยควรใช้ระบบเศรษฐกิจแบบใด

76

ข้อที่ 76/100
คำถาม :

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ อาเซียน (ASEAN) มีจุดมุ่งหมายเพื่อสิ่งใดต่อไปนี้

77

ข้อที่ 77/100
คำถาม :

ถ้าปริมาณความต้องการในการซื้อสินค้าหรือบริการมีน้อยกว่าปริมาณความต้องการในการขายสินค้าหรือบริการ ทำให้สินค้าเหลือเกินความต้องการนิดหน่อย ราคาสินค้าลดลงเล็กน้อย คือภาวะใด

78

ข้อที่ 78/100
คำถาม :

การประเมินสิ่งที่ปรากฏบนหลักฐาน อาทิ ตัวอักษร รูปภาพ ร่องจารึก ตำหนิ ว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใด มีข้อความใดที่น่าสงสัย หรือกล่าวไว้ไม่ถูกต้อง เป็นลักษณะการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์รูปแบบใด

79

ข้อที่ 79/100
คำถาม :

ขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ขั้นตอนใดที่เป็นงานที่ละเอียดต้องใช้สมาธิ ความรอบคอบ วางตัวเป็นกลาง มีจินตนกาาร มีความรอบรู้ ในการทำงานที่สุด

80

ข้อที่ 80/100
คำถาม :

คำกลอนในข้อสอดคล้องกับการให้เห็นความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์

81

ข้อที่ 81/100
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

82

ข้อที่ 82/100
คำถาม :

จุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่ ๑ นั้นมีมูลเหตุมาจากข้อใด

83

ข้อที่ 83/100
คำถาม :

แหล่งมรดกโลกในข้อใดไม่ได้อยู่ในภูมิภาคเอเชีย

84

ข้อที่ 84/100
คำถาม :

ทำไมอาณาจักรอยุธยาจึงเหมาะแก่การติดต่อค้าขายระหว่างประเทศ

85

ข้อที่ 85/100
คำถาม :

สิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้ในสมัยรัตนโกสินทร์มีความมั่นคงมาจนถึงทุกวันนี้

86

ข้อที่ 86/100
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องที่สุดของภูมิปัญญาในสมัยสุโขทัย

87

ข้อที่ 87/100
คำถาม :

มาตรฐานเวลาของกรีนิช ทำให้ประเทศใดต่อไปนี้มีเวลาช้ากว่าประเทศไทยมากที่สุด

88

ข้อที่ 88/100
คำถาม :

ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกานั้นค่อนข้างมีความแตกต่างกันมากแต่ยกเว้นข้อใดต่อไปนี้

89

ข้อที่ 89/100
คำถาม :

เพราะเหตุใดอเมริกาเหนือถึงมีความเจริญในทุกๆด้านมากกว่าอเมริกาใต้

90

ข้อที่ 90/100
คำถาม :

ประเทศที่สามารถผลิตขนแกะได้มากที่สุดเป็นอันดับสองของโลกคือ

91

ข้อที่ 91/100
คำถาม :

ชนเผ่าใดต่อไปนี้เป็นชนเผ่าพื้นเมืองเดิมที่อาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาใต้

92

ข้อที่ 92/100
คำถาม :

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศในทวีปแอฟริกาทั้งภูมิภาคเรียกชื่อย่อว่าอะไร

93

ข้อที่ 93/100
คำถาม :

เส้นทางอันเป็นที่ยอมรับกันว่าคือมรดกทางอารยธรรของมนุษยชาติ ในฐานะเป็นเส้นทางคมนาคมโบราณเพื่อใช้ในการติดต่อค้าขายและสื่อสารระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก เรียกกันว่าอะไร

94

ข้อที่ 94/100
คำถาม :

ข้อแสดงให้เห็นว่าเป็นการกระทำที่มนุษย์ต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมเพื่อความอยู่รอดให้ได้ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

95

ข้อที่ 95/100
คำถาม :

ปัญหาอันดับหนึ่งของการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของทวีปเอเชีย โอเชียเนีย ยุโรปและแอฟริกาคือเรื่องใด

96

ข้อที่ 96/100
คำถาม :

เลือกตัวเลือกไปเติมลงในช่องว่างแล้วทำให้ข้อความสมบูรณ์ถูกต้อง การที่ประเทศไทยมีฝนตกหนักมากนั้นมีมูลเหตุมาจากเกิดปรากฎการณ์__________

97

ข้อที่ 97/100
คำถาม :

เลือกตัวเลือกไปเติมลงในช่องว่างแล้วทำให้ข้อความสมบูรณ์ถูกต้อง การฟ้องร้อง__________เมื่อมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นจะมี 2 กรณี คือ 1.แจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือจ้างทนายความฟ้องร้องเอง

98

ข้อที่ 98/100
คำถาม :

เลือกตัวเลือกไปเติมลงในช่องว่างแล้วทำให้ข้อความสมบูรณ์ถูกต้อง __________เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมจีนที่นิยมนำมาสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ และเป็นสถานที่อันก่อเกิดตำนานรักดอกกุหลาบ...มัทนะพาธา

99

ข้อที่ 99/100
คำถาม :

เลือกตัวเลือกไปเติมลงในช่องว่างแล้วทำให้ข้อความสมบูรณ์ถูกต้อง ศาสนาช่วยทำให้ชีวิต_________อบอุ่น เป็นแหล่งผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าให้แก่สังคม

100

ข้อที่ 100/100
คำถาม :

เลือกตัวเลือกไปเติมลงในช่องว่างแล้วทำให้ข้อความสมบูรณ์ถูกต้อง __________คือปัจจัยการผลิตที่ค่อนข้างมีอยู่จำกัดและแปรผันกับการที่ประชากรเพิ่มขึ้น

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน