ป.6

ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: PB613501

จำนวนข้อ

: 64 ข้อ

วิชา

: O-NET

ระดับชั้น

: ป.6

สร้างเมื่อ

: 18 มี.ค. 61 เวลา 10:24 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/64
คำถาม :

นักเรียนทำการทดลองโดยมีขวดพลาสติกแข็ง 2 ขวด ที่ปากขวดทั้ง 2 ใส่ลูกโป่ง โดยพับปากลูกโป่งออกด้านนอก แล้วรัดปากลูกโป่งกับปากขวดให้แน่น จากนั้นเจาะรูเล็กๆ ไว้ที่ข้างขวดที่ 2 จากนั้นทำการเป่าลูกโป่งขวดที่ 1 และทำการเป่าลูกโป่งขวดที่ 2  ผลที่จะเกิดกับลูกโป่งควรเป็นตามข้อใด

2

ข้อที่ 2/64
คำถาม :

จากรูปถังน้ำใบหนึ่งถูกเจาะรู 3 รู ที่ตำแหน่งแตกต่างกัน จงเรียงลำดับแรงดันน้ำของตำแหน่ง A B และ Cจากน้อยไปมาก

3

ข้อที่ 3/64
คำถาม :

จากรูป ก และ ข จงหาแรงพยุงที่น้ำกระทำต่อวัตถุ A เท่ากับกี่นิวตัน

4

ข้อที่ 4/64
คำถาม :

เมื่อนำวัตถุ A มาใส่ในน้ำจะลอยอยู่ใต้ผิวน้ำดังรูป ก. และนำวัตถุ A มาใส่ในของเหลว ข. จะจมลงที่พื้นน้ำดังรูป ข. ถ้านำของเหลว B เทลงในน้ำ ซึ่งไม่ของเหลว B ไม่ละลายในน้ำ จะอยู่ในสภาพตามข้อใด

5

ข้อที่ 5/64
คำถาม :

ทดลองออกแรงผลักวัตถุ 3 ก้อน ที่มีน้ำหนักแตกต่างกัน คือ A B และ C ให้เคลื่อนที่ไปบนพื้นผิวเดียวกัน  ผลการทดลองพบว่า วัตถุ A B และ C ต้องออกแรงผลักวัตถุ  25  5 และ 30 นิวตัน ตามลำดับเปรียบเทียบค่าแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างพื้นผิวกับวัตถุ เป็นไปตามข้อใด

6

ข้อที่ 6/64
คำถาม :

ตัวกลางชนิดใดที่แสงเดินทางผ่านไม่ได้

7

ข้อที่ 7/64
คำถาม :

เวลาช่วงเช้า ด.ญ.กุ๊บกิ๊บมองขึ้นไปบนท้องฟ้าหลังฝนตกแล้วเห็นรุ้งกินน้ำ อยากทราบว่า ด.ญ.กุ๊บกิ๊บจะเห็นรุ้งกินน้ำในทิศใด

8

ข้อที่ 8/64
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับตัวกลางที่เสียงเคลื่อนที่ผ่านได้ดีที่สุดไปน้อยที่สุด

9

ข้อที่ 9/64
คำถาม :

เด็กหญิงนิดหน่อยได้ทำการทดลองทดสอบการนำไฟฟ้าของวัสดุต่างๆ ซึ่งผลการทดลองเป็นไปตามตารางด้านล่าง จากตารางวัตถุ A B C D และ E ควรเป็นวัตถุชนิดใดบ้างตามลำดับ

10

ข้อที่ 10/64
คำถาม :

ถ้าหากดินในท้องถิ่นมีสภาพขาดธาตุอาหาร จะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด

11

ข้อที่ 11/64
คำถาม :

ลักษณะของหินในข้อใดที่พบอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล

12

ข้อที่ 12/64
คำถาม :

หินชนิดใดที่มีลักษณะแตกต่างจากข้ออื่น

13

ข้อที่ 13/64
คำถาม :

หากเกิดธรณีพิบัติภัยเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไร

14

ข้อที่ 14/64
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงการกำเนิดระบบสุริยะได้ถูกต้อง

15

ข้อที่ 15/64
คำถาม :

นักเรียนกำลังยืนสังเกตดาวในคืนหนึ่ง โดยใช้แผนที่ดาวประกอบการสังเกต ซึ่งสามารถจำลองครึ่งทรงกลม ณ สถานที่ขณะที่นักเรียนคนนี้ยืนอยู่ ดังรูปด้านล่าง อยากทราบว่า จุดB เรียกว่าอะไร

16

ข้อที่ 16/64
คำถาม :

ดาวเทียมพยากรณ์อากาศจะอยู่ชั้นบรรยากาศใด

17

ข้อที่ 17/64
คำถาม :

เด็กหญิงพลอยใสขยายพันธุ์ต้นมะนาวด้วยการนำมีดกรีดเปลือกลำต้นของต้นตอเป็นรูปตัว T แล้วใช้ปลายมีดแงะให้เปิดออก จากนั้นเฉือนแผ่นตาจากกิ่งพันธุ์และแกะเนื้อไม้ด้านในออกสอดแผ่นตาเข้ากับต้นตอตรงตัว T ตัดแผ่นตาที่เกินออก แล้วพันด้วยพลาสติก จากข้อความข้างต้น เด็กหญิงพลอยใส ใช้วิธีใดในการขยายพันธุ์ต้นมะนาว

18

ข้อที่ 18/64
คำถาม :

ข้อความกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืชดอก

19

ข้อที่ 19/64
คำถาม :

ให้ตอบคำถามจากตารางต่อไปนี้ เด็กชายต้นปาล์มควรเลือกรับประทานอาหารชนิดใดบ้าง  จึงจะได้รับพลังงานเพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งเด็กชายต้นปาล์มต้องการพลังงาน 1,600 กิโลแคลอรี

20

ข้อที่ 20/64
คำถาม :

สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมีการปฏิสนธิภายในและออกลูกเป็นตัว รูปร่างตัวอ่อน และตัวเต็มวัยมีลักษณะเหมือนกัน สิ่งมีชีวิตดังกล่าวมีลักษณะเหมือนกับสัตว์ชนิดใด

21

ข้อที่ 21/64
คำถาม :

ข้อใดบอกความแตกต่างระหว่างพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ได้ถูกต้อง  

22

ข้อที่ 22/64
คำถาม :

รูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในข้อใดที่คล้ายกับความสัมพันธ์ของรากับสาหร่ายที่อยู่ร่วมกันเป็นไลเคนส์

23

ข้อที่ 23/64
คำถาม :

นักเรียนคนหนึ่งทำการสำรวจบ่อน้ำจำนวน 2 แห่ง ในการสำรวจได้ทำการวัดค่าความเป็นกรด – เบสโดยใช้กระดาษ pH วัดอุณหภูมิของน้ำโดยใช้เทอร์มอมิเตอร์ และวัดค่าความโปร่งใสโดยใช้เชือกผูกกับหินสีขาว ผลการทดลองดังตาราง จากผลการทดลองข้อใดกล่าวถูกต้อง

24

ข้อที่ 24/64
คำถาม :

ถ้านักเรียนจะเลือกวัสดุชนิดหนึ่งมาทำเป็นภาชนะบรรจุอาหารที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและใช้ระยะเวลาในการย่อยสลาย 2-5 เดือน นักเรียนควรเลือกวัสดุชนิดใด

25

ข้อที่ 25/64
คำถาม :

ข้อใดที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่างจากข้ออื่น

26

ข้อที่ 26/64
คำถาม :

นักเรียนสังเกตพืชน้ำชนิด A ในแหล่งน้ำ 2 แหล่ง มีการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันเมื่อนักเรียนนำน้ำในแหล่งน้ำไปตรวจวัดค่าความเป็นกรด-เบสพบว่า มีค่าความเป็นกรด-เบสแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปได้ว่า มีค่าความเป็นกรด-เบสของน้ำกับการเจริญเติบโตของพืชน้ำชนิด A ความสัมพันธ์กัน หากนักเรียนจะทำการทดลองหรือทำโครงงานเพื่อพิสูจน์ว่า “มีค่าความเป็นกรด-เบสของน้ำกับการเจริญเติบโตของพืชน้ำชนิด A ความสัมพันธ์กัน” การระบุตัวแปรตามข้อใดถูกต้อง

27

ข้อที่ 27/64
คำถาม :

นำภาชนะหุงต้มที่ทำจากวัสดุต่างๆ ใส่น้ำและต้มน้ำ วัตถุร้อนชนิดใด ที่ทำให้อุณหภูมิของน้ำสูงขึ้นได้รวดเร็วที่สุด

28

ข้อที่ 28/64
คำถาม :

น้ำแข็งที่ถูกวางทิ้งไว้บนโต๊ะทานข้าวจะละลายไปเรื่อย ๆ เป็นเพราะเหตุใด

29

ข้อที่ 29/64
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

30

ข้อที่ 30/64
คำถาม :

เมื่อจำแนกสารออกเป็น 4 กลุ่ม ได้ดังนี้ การจำแนกสารนี้ใช้สมบัติในข้อใดเป็นเกณฑ์

31

ข้อที่ 31/64
คำถาม :

ตาราง ลักษณะและสมบัติของสารชนิดต่างๆ ทำการแยกสาร A B C และ D ที่ผสมกันอยู่โดยการร่อนด้วยตะแกรงที่มีรูขนาด 0.2 ซม. จากนั้นนำสารที่ติดอยู่บนตะแกรงดูดด้วยแม่เหล็ก หลังจากการใช้กระบวนการแยกสารทุกขั้นตอนที่กำหนดให้ข้างต้นแล้ว ตัวเลือกข้อได้กล่าวได้ถูกต้อง (มีคำตอบถูก 2 ข้อ) 1. สาร A และ B สามารถแยกออกจากกันได้ 2. สาร A และ C สามารถแยกออกจากกันได้ 3. สาร C และ D ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 4. สาร B และ D ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 5. สารที่แม่เหล็กดูดไว้ได้คือ A และ C 6. สารที่แม่เหล็กดูดไว้ได้คือ C

32

ข้อที่ 32/64
คำถาม :

การทดลองเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งทำการทดลอง 2 การทดลอง ดังภาพ จากการทดลองข้างต้นข้อใดบ้างเป็นตัวแปรควบคุม 1. แรงเคลื่อนไฟฟ้า 2. เซลล์ไฟฟ้า 3. กระแสไฟฟ้าที่ผ่านขดลวด 4. แรงแม่เหล็กไฟฟ้า 5. จำนวนรอบของขดลวด 6. ขนาดของตะปู

33

ข้อที่ 33/64
คำถาม :

นักเรียนทำการทดลองโดยมีขวดพลาสติกแข็ง 2 ขวด ที่ปากขวดทั้ง 2 ใส่ลูกโป่ง โดยพับปากลูกโป่งออกด้านนอก แล้วรัดปากลูกโป่งกับปากขวดให้แน่น จากนั้นเจาะรูเล็กๆ ไว้ที่ข้างขวดที่ 2 จากนั้นทำการเป่าลูกโป่งขวดที่ 1 และทำการเป่าลูกโป่งขวดที่ 2  ผลที่จะเกิดกับลูกโป่งควรเป็นตามข้อใด

34

ข้อที่ 34/64
คำถาม :

จากรูปถังน้ำใบหนึ่งถูกเจาะรู 3 รู ที่ตำแหน่งแตกต่างกัน จงเรียงลำดับแรงดันน้ำของตำแหน่ง A B และ Cจากน้อยไปมาก

35

ข้อที่ 35/64
คำถาม :

จากรูป ก และ ข จงหาแรงพยุงที่น้ำกระทำต่อวัตถุ A เท่ากับกี่นิวตัน

36

ข้อที่ 36/64
คำถาม :

เมื่อนำวัตถุ A มาใส่ในน้ำจะลอยอยู่ใต้ผิวน้ำดังรูป ก. และนำวัตถุ A มาใส่ในของเหลว ข. จะจมลงที่พื้นน้ำดังรูป ข. ถ้านำของเหลว B เทลงในน้ำ ซึ่งไม่ของเหลว B ไม่ละลายในน้ำ จะอยู่ในสภาพตามข้อใด

37

ข้อที่ 37/64
คำถาม :

ทดลองออกแรงผลักวัตถุ 3 ก้อน ที่มีน้ำหนักแตกต่างกัน คือ A B และ C ให้เคลื่อนที่ไปบนพื้นผิวเดียวกัน  ผลการทดลองพบว่า วัตถุ A B และ C ต้องออกแรงผลักวัตถุ  25  5 และ 30 นิวตัน ตามลำดับเปรียบเทียบค่าแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างพื้นผิวกับวัตถุ เป็นไปตามข้อใด

38

ข้อที่ 38/64
คำถาม :

ตัวกลางชนิดใดที่แสงเดินทางผ่านไม่ได้

39

ข้อที่ 39/64
คำถาม :

เวลาช่วงเช้า ด.ญ.กุ๊บกิ๊บมองขึ้นไปบนท้องฟ้าหลังฝนตกแล้วเห็นรุ้งกินน้ำ อยากทราบว่า ด.ญ.กุ๊บกิ๊บจะเห็นรุ้งกินน้ำในทิศใด

40

ข้อที่ 40/64
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับตัวกลางที่เสียงเคลื่อนที่ผ่านได้ดีที่สุดไปน้อยที่สุด

41

ข้อที่ 41/64
คำถาม :

เด็กหญิงนิดหน่อยได้ทำการทดลองทดสอบการนำไฟฟ้าของวัสดุต่างๆ ซึ่งผลการทดลองเป็นไปตามตารางด้านล่าง จากตารางวัตถุ A B C D และ E ควรเป็นวัตถุชนิดใดบ้างตามลำดับ

42

ข้อที่ 42/64
คำถาม :

ถ้าหากดินในท้องถิ่นมีสภาพขาดธาตุอาหาร จะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด

43

ข้อที่ 43/64
คำถาม :

ลักษณะของหินในข้อใดที่พบอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล

44

ข้อที่ 44/64
คำถาม :

หินชนิดใดที่มีลักษณะแตกต่างจากข้ออื่น

45

ข้อที่ 45/64
คำถาม :

หากเกิดธรณีพิบัติภัยเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไร

46

ข้อที่ 46/64
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงการกำเนิดระบบสุริยะได้ถูกต้อง

47

ข้อที่ 47/64
คำถาม :

นักเรียนกำลังยืนสังเกตดาวในคืนหนึ่ง โดยใช้แผนที่ดาวประกอบการสังเกต ซึ่งสามารถจำลองครึ่งทรงกลม ณ สถานที่ขณะที่นักเรียนคนนี้ยืนอยู่ ดังรูปด้านล่าง อยากทราบว่า จุดB เรียกว่าอะไร

48

ข้อที่ 48/64
คำถาม :

ดาวเทียมพยากรณ์อากาศจะอยู่ชั้นบรรยากาศใด

49

ข้อที่ 49/64
คำถาม :

เด็กหญิงพลอยใสขยายพันธุ์ต้นมะนาวด้วยการนำมีดกรีดเปลือกลำต้นของต้นตอเป็นรูปตัว T แล้วใช้ปลายมีดแงะให้เปิดออก จากนั้นเฉือนแผ่นตาจากกิ่งพันธุ์และแกะเนื้อไม้ด้านในออกสอดแผ่นตาเข้ากับต้นตอตรงตัว T ตัดแผ่นตาที่เกินออก แล้วพันด้วยพลาสติก จากข้อความข้างต้น เด็กหญิงพลอยใส ใช้วิธีใดในการขยายพันธุ์ต้นมะนาว

50

ข้อที่ 50/64
คำถาม :

ข้อความกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืชดอก

51

ข้อที่ 51/64
คำถาม :

ให้ตอบคำถามจากตารางต่อไปนี้ เด็กชายต้นปาล์มควรเลือกรับประทานอาหารชนิดใดบ้าง  จึงจะได้รับพลังงานเพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งเด็กชายต้นปาล์มต้องการพลังงาน 1,600 กิโลแคลอรี

52

ข้อที่ 52/64
คำถาม :

สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมีการปฏิสนธิภายในและออกลูกเป็นตัว รูปร่างตัวอ่อน และตัวเต็มวัยมีลักษณะเหมือนกัน สิ่งมีชีวิตดังกล่าวมีลักษณะเหมือนกับสัตว์ชนิดใด

53

ข้อที่ 53/64
คำถาม :

ข้อใดบอกความแตกต่างระหว่างพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ได้ถูกต้อง  

54

ข้อที่ 54/64
คำถาม :

รูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในข้อใดที่คล้ายกับความสัมพันธ์ของรากับสาหร่ายที่อยู่ร่วมกันเป็นไลเคนส์

55

ข้อที่ 55/64
คำถาม :

นักเรียนคนหนึ่งทำการสำรวจบ่อน้ำจำนวน 2 แห่ง ในการสำรวจได้ทำการวัดค่าความเป็นกรด – เบสโดยใช้กระดาษ pH วัดอุณหภูมิของน้ำโดยใช้เทอร์มอมิเตอร์ และวัดค่าความโปร่งใสโดยใช้เชือกผูกกับหินสีขาว ผลการทดลองดังตาราง จากผลการทดลองข้อใดกล่าวถูกต้อง

56

ข้อที่ 56/64
คำถาม :

ถ้านักเรียนจะเลือกวัสดุชนิดหนึ่งมาทำเป็นภาชนะบรรจุอาหารที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและใช้ระยะเวลาในการย่อยสลาย 2-5 เดือน นักเรียนควรเลือกวัสดุชนิดใด

57

ข้อที่ 57/64
คำถาม :

ข้อใดที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่างจากข้ออื่น

58

ข้อที่ 58/64
คำถาม :

นักเรียนสังเกตพืชน้ำชนิด A ในแหล่งน้ำ 2 แหล่ง มีการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันเมื่อนักเรียนนำน้ำในแหล่งน้ำไปตรวจวัดค่าความเป็นกรด-เบสพบว่า มีค่าความเป็นกรด-เบสแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปได้ว่า มีค่าความเป็นกรด-เบสของน้ำกับการเจริญเติบโตของพืชน้ำชนิด A ความสัมพันธ์กัน หากนักเรียนจะทำการทดลองหรือทำโครงงานเพื่อพิสูจน์ว่า “มีค่าความเป็นกรด-เบสของน้ำกับการเจริญเติบโตของพืชน้ำชนิด A ความสัมพันธ์กัน” การระบุตัวแปรตามข้อใดถูกต้อง

59

ข้อที่ 59/64
คำถาม :

นำภาชนะหุงต้มที่ทำจากวัสดุต่างๆ ใส่น้ำและต้มน้ำ วัตถุร้อนชนิดใด ที่ทำให้อุณหภูมิของน้ำสูงขึ้นได้รวดเร็วที่สุด

60

ข้อที่ 60/64
คำถาม :

น้ำแข็งที่ถูกวางทิ้งไว้บนโต๊ะทานข้าวจะละลายไปเรื่อย ๆ เป็นเพราะเหตุใด

61

ข้อที่ 61/64
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

62

ข้อที่ 62/64
คำถาม :

เมื่อจำแนกสารออกเป็น 4 กลุ่ม ได้ดังนี้ การจำแนกสารนี้ใช้สมบัติในข้อใดเป็นเกณฑ์

63

ข้อที่ 63/64
คำถาม :

ตาราง ลักษณะและสมบัติของสารชนิดต่างๆ ทำการแยกสาร A B C และ D ที่ผสมกันอยู่โดยการร่อนด้วยตะแกรงที่มีรูขนาด 0.2 ซม. จากนั้นนำสารที่ติดอยู่บนตะแกรงดูดด้วยแม่เหล็ก หลังจากการใช้กระบวนการแยกสารทุกขั้นตอนที่กำหนดให้ข้างต้นแล้ว ตัวเลือกข้อได้กล่าวได้ถูกต้อง (มีคำตอบถูก 2 ข้อ) 1. สาร A และ B สามารถแยกออกจากกันได้ 2. สาร A และ C สามารถแยกออกจากกันได้ 3. สาร C และ D ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 4. สาร B และ D ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 5. สารที่แม่เหล็กดูดไว้ได้คือ A และ C 6. สารที่แม่เหล็กดูดไว้ได้คือ C

64

ข้อที่ 64/64
คำถาม :

การทดลองเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งทำการทดลอง 2 การทดลอง ดังภาพ จากการทดลองข้างต้นข้อใดบ้างเป็นตัวแปรควบคุม 1. แรงเคลื่อนไฟฟ้า 2. เซลล์ไฟฟ้า 3. กระแสไฟฟ้าที่ผ่านขดลวด 4. แรงแม่เหล็กไฟฟ้า 5. จำนวนรอบของขดลวด 6. ขนาดของตะปู

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน