ม.6

ข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเทศ ม.6

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MB613499

จำนวนข้อ

: 160 ข้อ

วิชา

: O-NET

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 12 ก.พ. 61 เวลา 10:38 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/160
คำถาม :

Directions: Read the dialogs and choose the expression that BEST completes each missing part. Situation: Betty, a high school student, is at the school library to reserve a book for her assignment.

2

ข้อที่ 2/160
คำถาม :

Directions: Read the dialogs and choose the expression that BEST completes each missing part. Situation: Betty, a high school student, is at the school library to reserve a book for her assignment.

3

ข้อที่ 3/160
คำถาม :

Directions: Read the dialogs and choose the expression that BEST completes each missing part. Situation: Betty, a high school student, is at the school library to reserve a book for her assignment.

4

ข้อที่ 4/160
คำถาม :

Directions: Read the dialogs and choose the expression that BEST completes each missing part. Situation: Betty, a high school student, is at the school library to reserve a book for her assignment.

5

ข้อที่ 5/160
คำถาม :

Directions: Read the dialogs and choose the expression that BEST completes each missing part. Situation: Betty, a high school student, is at the school library to reserve a book for her assignment.

6

ข้อที่ 6/160
คำถาม :

Directions: Read the dialogs and choose the expression that BEST completes each missing part. Situation: Chatree, a Thai student in Sydney, is looking for an apartment.

7

ข้อที่ 7/160
คำถาม :

Directions: Read the dialogs and choose the expression that BEST completes each missing part. Situation: Chatree, a Thai student in Sydney, is looking for an apartment.

8

ข้อที่ 8/160
คำถาม :

Directions: Read the dialogs and choose the expression that BEST completes each missing part. Situation: Chatree, a Thai student in Sydney, is looking for an apartment.

9

ข้อที่ 9/160
คำถาม :

Directions: Read the dialogs and choose the expression that BEST completes each missing part. Situation: Chatree, a Thai student in Sydney, is looking for an apartment.

10

ข้อที่ 10/160
คำถาม :

Directions: Read the dialogs and choose the expression that BEST completes each missing part. Situation: Chatree, a Thai student in Sydney, is looking for an apartment.

11

ข้อที่ 11/160
คำถาม :

Directions: Read each situation and choose the best alternative. Situation: Thomas invites Sandy to the cinema on George Street. She sadly refuses to go with him, saying:

12

ข้อที่ 12/160
คำถาม :

Directions: Read each situation and choose the best alternative. Situation: Richard calls Alison at her office, but she is talking on the phone with a client. The receptionist who answers the phone says:

13

ข้อที่ 13/160
คำถาม :

Directions: Read each situation and choose the best alternative. Situation: Julie is about to sit on a broken chair. Her friend says:

14

ข้อที่ 14/160
คำถาม :

Directions: Read each situation and choose the best alternative. Situation: Ben and Dan are college students. Ben asks Dan’s opinion about a movie he watched with his girlfriend. Dan says:

15

ข้อที่ 15/160
คำถาม :

Directions: Read each situation and choose the best alternative. Situation: A stranger asked you the way to the post office, but you were also new in town. You say:

16

ข้อที่ 16/160
คำถาม :

Directions : Read each sentence and choose the alternative that BESTcompletes it. We went to Lampang where I have some old friends _________________ for about two years.

17

ข้อที่ 17/160
คำถาม :

Directions : Read each sentence and choose the alternative that BESTcompletes it. Mr. Baker has a big farm.  He plants his crops in spring. By the time he finishes planting this spring, he ________________ 10 acres of crops.

18

ข้อที่ 18/160
คำถาม :

Directions : Read each sentence and choose the alternative that BESTcompletes it. Mr. Joe usually washes his car himself every weekend, but once a month he will __________________ at the car wash service.

19

ข้อที่ 19/160
คำถาม :

Directions : Read each sentence and choose the alternative that BESTcompletes it. My report on marketing has not been finished yet, _______________________.

20

ข้อที่ 20/160
คำถาม :

Directions : Read each sentence and choose the alternative that BESTcompletes it. I was merely questioning ____________________ to fund such a project.

21

ข้อที่ 21/160
คำถาม :

Directions : Read each sentence and choose the alternative that BESTcompletes it. ___________________, this afternoon, we will go for a walk in the park.

22

ข้อที่ 22/160
คำถาม :

Directions : Read each sentence and choose the alternative that BESTcompletes it. We considered ___________________ the party early because we are having an important meeting the next morning.

23

ข้อที่ 23/160
คำถาม :

Directions : Read each sentence and choose the alternative that BESTcompletes it. I find maths lessons _________________ than science lessons.

24

ข้อที่ 24/160
คำถาม :

Directions : Read each sentence and choose the alternative that BESTcompletes it. The dogs stay in an animal shelter _________________ by the animal foundation.

25

ข้อที่ 25/160
คำถาม :

Directions : Read each sentence and choose the alternative that BESTcompletes it. Having found the hotel, we looked for somewhere to have dinner and __________ for a night walk.

26

ข้อที่ 26/160
คำถาม :

Directions :  In each short passage below, five mistakes are underlined. Choose the best correction for each mistake.

27

ข้อที่ 27/160
คำถาม :

Directions :  In each short passage below, five mistakes are underlined. Choose the best correction for each mistake.

28

ข้อที่ 28/160
คำถาม :

Directions :  In each short passage below, five mistakes are underlined. Choose the best correction for each mistake.

29

ข้อที่ 29/160
คำถาม :

Directions :  In each short passage below, five mistakes are underlined. Choose the best correction for each mistake.

30

ข้อที่ 30/160
คำถาม :

Directions :  In each short passage below, five mistakes are underlined. Choose the best correction for each mistake.

31

ข้อที่ 31/160
คำถาม :

Directions :  In each short passage below, five mistakes are underlined. Choose the best correction for each mistake.

32

ข้อที่ 32/160
คำถาม :

Directions :  In each short passage below, five mistakes are underlined. Choose the best correction for each mistake.

33

ข้อที่ 33/160
คำถาม :

Directions :  In each short passage below, five mistakes are underlined. Choose the best correction for each mistake.

34

ข้อที่ 34/160
คำถาม :

Directions :  In each short passage below, five mistakes are underlined. Choose the best correction for each mistake.

35

ข้อที่ 35/160
คำถาม :

Directions :  In each short passage below, five mistakes are underlined. Choose the best correction for each mistake.

36

ข้อที่ 36/160
คำถาม :

Directions:  Choose the word, phrase or clause that BEST completes each blank in the text below.

37

ข้อที่ 37/160
คำถาม :

Directions:  Choose the word, phrase or clause that BEST completes each blank in the text below.

38

ข้อที่ 38/160
คำถาม :

Directions:  Choose the word, phrase or clause that BEST completes each blank in the text below.

39

ข้อที่ 39/160
คำถาม :

Directions:  Choose the word, phrase or clause that BEST completes each blank in the text below.

40

ข้อที่ 40/160
คำถาม :

Directions:  Choose the word, phrase or clause that BEST completes each blank in the text below.

41

ข้อที่ 41/160
คำถาม :

Directions:  Choose the word, phrase or clause that BEST completes each blank in the text below.

42

ข้อที่ 42/160
คำถาม :

Directions:  Choose the word, phrase or clause that BEST completes each blank in the text below.

43

ข้อที่ 43/160
คำถาม :

Directions:  Choose the word, phrase or clause that BEST completes each blank in the text below.

44

ข้อที่ 44/160
คำถาม :

Directions:  Choose the word, phrase or clause that BEST completes each blank in the text below.

45

ข้อที่ 45/160
คำถาม :

Directions:  Choose the word, phrase or clause that BEST completes each blank in the text below.

46

ข้อที่ 46/160
คำถาม :

Directions: Choose the BEST words to complete the passage below.

47

ข้อที่ 47/160
คำถาม :

Directions: Choose the BEST words to complete the passage below.

48

ข้อที่ 48/160
คำถาม :

Directions: Choose the BEST words to complete the passage below.

49

ข้อที่ 49/160
คำถาม :

Directions: Choose the BEST words to complete the passage below.

50

ข้อที่ 50/160
คำถาม :

Directions: Choose the BEST words to complete the passage below.

51

ข้อที่ 51/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. Amanda is a single woman.  She is an artist.  She prefers a studio apartment. She would choose Advertisement ________________.

52

ข้อที่ 52/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. David wants to stay away from crowded and noisy area.  He likes sun-bathing Advertisement _____________ is suitable for him.

53

ข้อที่ 53/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. Ben and his wife have two children.  They are looking for a detached house. They will call _____________.

54

ข้อที่ 54/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. Nina would like to live by the river.  And she can go to work easily by BRT. She will contact _____________.

55

ข้อที่ 55/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. Mr. Brown has his own business.  He needs an office with large space about 200 sq.m or more, and must be easy to access.  He must look at ______________.

56

ข้อที่ 56/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. The headline of this news article is likely to be _________________.

57

ข้อที่ 57/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. The word there (line 8) refers to ______________

58

ข้อที่ 58/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. A dramatic rescue happened because _______________.

59

ข้อที่ 59/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. The mountain is known as “killer mountain” because _______________.

60

ข้อที่ 60/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. The lost climbers were rescued by _________________.

61

ข้อที่ 61/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. The word ascent (line 16) can be replaced by __________________.

62

ข้อที่ 62/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. The sentence The team made its daring rescue into total darkness. (line 22-23) means _____________________.

63

ข้อที่ 63/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. The girl is ____________________.

64

ข้อที่ 64/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. What most likely occured before this?

65

ข้อที่ 65/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. The girl think a grandmother ________________.

66

ข้อที่ 66/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. In the last frame, the girl is asking if the boy wants to __________________.

67

ข้อที่ 67/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. The best topic for this letter would be _________________.

68

ข้อที่ 68/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. The phrase on and off of medication (line 3) means to be treated with medicine _________________.

69

ข้อที่ 69/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. The word it (line 6) refers to ______________.

70

ข้อที่ 70/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. The writer can’t continue her medication because ________________.

71

ข้อที่ 71/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. The phrase try to put on a happy face (line 10) is closest in meaning to________.

72

ข้อที่ 72/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. The writer feels everything her husband says as _______________.

73

ข้อที่ 73/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. It can be infered from the letter that the writers feels ________________.

74

ข้อที่ 74/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. The extract is mainly about ______________.

75

ข้อที่ 75/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. The best topic of this extract would be ___________________.

76

ข้อที่ 76/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. The Taipei 101 Tower ___________________.

77

ข้อที่ 77/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. The first tall building to have a passenger elevator was in _______________.

78

ข้อที่ 78/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. All of the following statement are true EXCEPT ______________.

79

ข้อที่ 79/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. The purpose of this extract is to ____________.

80

ข้อที่ 80/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. The tone of this extract is ____________.

81

ข้อที่ 81/160
คำถาม :

Directions: Read the dialogs and choose the expression that BEST completes each missing part. Situation: Betty, a high school student, is at the school library to reserve a book for her assignment.

82

ข้อที่ 82/160
คำถาม :

Directions: Read the dialogs and choose the expression that BEST completes each missing part. Situation: Betty, a high school student, is at the school library to reserve a book for her assignment.

83

ข้อที่ 83/160
คำถาม :

Directions: Read the dialogs and choose the expression that BEST completes each missing part. Situation: Betty, a high school student, is at the school library to reserve a book for her assignment.

84

ข้อที่ 84/160
คำถาม :

Directions: Read the dialogs and choose the expression that BEST completes each missing part. Situation: Betty, a high school student, is at the school library to reserve a book for her assignment.

85

ข้อที่ 85/160
คำถาม :

Directions: Read the dialogs and choose the expression that BEST completes each missing part. Situation: Betty, a high school student, is at the school library to reserve a book for her assignment.

86

ข้อที่ 86/160
คำถาม :

Directions: Read the dialogs and choose the expression that BEST completes each missing part. Situation: Chatree, a Thai student in Sydney, is looking for an apartment.

87

ข้อที่ 87/160
คำถาม :

Directions: Read the dialogs and choose the expression that BEST completes each missing part. Situation: Chatree, a Thai student in Sydney, is looking for an apartment.

88

ข้อที่ 88/160
คำถาม :

Directions: Read the dialogs and choose the expression that BEST completes each missing part. Situation: Chatree, a Thai student in Sydney, is looking for an apartment.

89

ข้อที่ 89/160
คำถาม :

Directions: Read the dialogs and choose the expression that BEST completes each missing part. Situation: Chatree, a Thai student in Sydney, is looking for an apartment.

90

ข้อที่ 90/160
คำถาม :

Directions: Read the dialogs and choose the expression that BEST completes each missing part. Situation: Chatree, a Thai student in Sydney, is looking for an apartment.

91

ข้อที่ 91/160
คำถาม :

Directions: Read each situation and choose the best alternative. Situation: Thomas invites Sandy to the cinema on George Street. She sadly refuses to go with him, saying:

92

ข้อที่ 92/160
คำถาม :

Directions: Read each situation and choose the best alternative. Situation: Richard calls Alison at her office, but she is talking on the phone with a client. The receptionist who answers the phone says:

93

ข้อที่ 93/160
คำถาม :

Directions: Read each situation and choose the best alternative. Situation: Julie is about to sit on a broken chair. Her friend says:

94

ข้อที่ 94/160
คำถาม :

Directions: Read each situation and choose the best alternative. Situation: Ben and Dan are college students. Ben asks Dan’s opinion about a movie he watched with his girlfriend. Dan says:

95

ข้อที่ 95/160
คำถาม :

Directions: Read each situation and choose the best alternative. Situation: A stranger asked you the way to the post office, but you were also new in town. You say:

96

ข้อที่ 96/160
คำถาม :

Directions : Read each sentence and choose the alternative that BESTcompletes it. We went to Lampang where I have some old friends _________________ for about two years.

97

ข้อที่ 97/160
คำถาม :

Directions : Read each sentence and choose the alternative that BESTcompletes it. Mr. Baker has a big farm.  He plants his crops in spring. By the time he finishes planting this spring, he ________________ 10 acres of crops.

98

ข้อที่ 98/160
คำถาม :

Directions : Read each sentence and choose the alternative that BESTcompletes it. Mr. Joe usually washes his car himself every weekend, but once a month he will __________________ at the car wash service.

99

ข้อที่ 99/160
คำถาม :

Directions : Read each sentence and choose the alternative that BESTcompletes it. My report on marketing has not been finished yet, _______________________.

100

ข้อที่ 100/160
คำถาม :

Directions : Read each sentence and choose the alternative that BESTcompletes it. I was merely questioning ____________________ to fund such a project.

101

ข้อที่ 101/160
คำถาม :

Directions : Read each sentence and choose the alternative that BESTcompletes it. ___________________, this afternoon, we will go for a walk in the park.

102

ข้อที่ 102/160
คำถาม :

Directions : Read each sentence and choose the alternative that BESTcompletes it. We considered ___________________ the party early because we are having an important meeting the next morning.

103

ข้อที่ 103/160
คำถาม :

Directions : Read each sentence and choose the alternative that BESTcompletes it. I find maths lessons _________________ than science lessons.

104

ข้อที่ 104/160
คำถาม :

Directions : Read each sentence and choose the alternative that BESTcompletes it. The dogs stay in an animal shelter _________________ by the animal foundation.

105

ข้อที่ 105/160
คำถาม :

Directions : Read each sentence and choose the alternative that BESTcompletes it. Having found the hotel, we looked for somewhere to have dinner and __________ for a night walk.

106

ข้อที่ 106/160
คำถาม :

Directions :  In each short passage below, five mistakes are underlined. Choose the best correction for each mistake.

107

ข้อที่ 107/160
คำถาม :

Directions :  In each short passage below, five mistakes are underlined. Choose the best correction for each mistake.

108

ข้อที่ 108/160
คำถาม :

Directions :  In each short passage below, five mistakes are underlined. Choose the best correction for each mistake.

109

ข้อที่ 109/160
คำถาม :

Directions :  In each short passage below, five mistakes are underlined. Choose the best correction for each mistake.

110

ข้อที่ 110/160
คำถาม :

Directions :  In each short passage below, five mistakes are underlined. Choose the best correction for each mistake.

111

ข้อที่ 111/160
คำถาม :

Directions :  In each short passage below, five mistakes are underlined. Choose the best correction for each mistake.

112

ข้อที่ 112/160
คำถาม :

Directions :  In each short passage below, five mistakes are underlined. Choose the best correction for each mistake.

113

ข้อที่ 113/160
คำถาม :

Directions :  In each short passage below, five mistakes are underlined. Choose the best correction for each mistake.

114

ข้อที่ 114/160
คำถาม :

Directions :  In each short passage below, five mistakes are underlined. Choose the best correction for each mistake.

115

ข้อที่ 115/160
คำถาม :

Directions :  In each short passage below, five mistakes are underlined. Choose the best correction for each mistake.

116

ข้อที่ 116/160
คำถาม :

Directions:  Choose the word, phrase or clause that BEST completes each blank in the text below.

117

ข้อที่ 117/160
คำถาม :

Directions:  Choose the word, phrase or clause that BEST completes each blank in the text below.

118

ข้อที่ 118/160
คำถาม :

Directions:  Choose the word, phrase or clause that BEST completes each blank in the text below.

119

ข้อที่ 119/160
คำถาม :

Directions:  Choose the word, phrase or clause that BEST completes each blank in the text below.

120

ข้อที่ 120/160
คำถาม :

Directions:  Choose the word, phrase or clause that BEST completes each blank in the text below.

121

ข้อที่ 121/160
คำถาม :

Directions:  Choose the word, phrase or clause that BEST completes each blank in the text below.

122

ข้อที่ 122/160
คำถาม :

Directions:  Choose the word, phrase or clause that BEST completes each blank in the text below.

123

ข้อที่ 123/160
คำถาม :

Directions:  Choose the word, phrase or clause that BEST completes each blank in the text below.

124

ข้อที่ 124/160
คำถาม :

Directions:  Choose the word, phrase or clause that BEST completes each blank in the text below.

125

ข้อที่ 125/160
คำถาม :

Directions:  Choose the word, phrase or clause that BEST completes each blank in the text below.

126

ข้อที่ 126/160
คำถาม :

Directions: Choose the BEST words to complete the passage below.

127

ข้อที่ 127/160
คำถาม :

Directions: Choose the BEST words to complete the passage below.

128

ข้อที่ 128/160
คำถาม :

Directions: Choose the BEST words to complete the passage below.

129

ข้อที่ 129/160
คำถาม :

Directions: Choose the BEST words to complete the passage below.

130

ข้อที่ 130/160
คำถาม :

Directions: Choose the BEST words to complete the passage below.

131

ข้อที่ 131/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. Amanda is a single woman.  She is an artist.  She prefers a studio apartment. She would choose Advertisement ________________.

132

ข้อที่ 132/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. David wants to stay away from crowded and noisy area.  He likes sun-bathing Advertisement _____________ is suitable for him.

133

ข้อที่ 133/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. Ben and his wife have two children.  They are looking for a detached house. They will call _____________.

134

ข้อที่ 134/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. Nina would like to live by the river.  And she can go to work easily by BRT. She will contact _____________.

135

ข้อที่ 135/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. Mr. Brown has his own business.  He needs an office with large space about 200 sq.m or more, and must be easy to access.  He must look at ______________.

136

ข้อที่ 136/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. The headline of this news article is likely to be _________________.

137

ข้อที่ 137/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. The word there (line 8) refers to ______________

138

ข้อที่ 138/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. A dramatic rescue happened because _______________.

139

ข้อที่ 139/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. The mountain is known as “killer mountain” because _______________.

140

ข้อที่ 140/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. The lost climbers were rescued by _________________.

141

ข้อที่ 141/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. The word ascent (line 16) can be replaced by __________________.

142

ข้อที่ 142/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. The sentence The team made its daring rescue into total darkness. (line 22-23) means _____________________.

143

ข้อที่ 143/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. The girl is ____________________.

144

ข้อที่ 144/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. What most likely occured before this?

145

ข้อที่ 145/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. The girl think a grandmother ________________.

146

ข้อที่ 146/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. In the last frame, the girl is asking if the boy wants to __________________.

147

ข้อที่ 147/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. The best topic for this letter would be _________________.

148

ข้อที่ 148/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. The phrase on and off of medication (line 3) means to be treated with medicine _________________.

149

ข้อที่ 149/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. The word it (line 6) refers to ______________.

150

ข้อที่ 150/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. The writer can’t continue her medication because ________________.

151

ข้อที่ 151/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. The phrase try to put on a happy face (line 10) is closest in meaning to________.

152

ข้อที่ 152/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. The writer feels everything her husband says as _______________.

153

ข้อที่ 153/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. It can be infered from the letter that the writers feels ________________.

154

ข้อที่ 154/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. The extract is mainly about ______________.

155

ข้อที่ 155/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. The best topic of this extract would be ___________________.

156

ข้อที่ 156/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. The Taipei 101 Tower ___________________.

157

ข้อที่ 157/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. The first tall building to have a passenger elevator was in _______________.

158

ข้อที่ 158/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. All of the following statement are true EXCEPT ______________.

159

ข้อที่ 159/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. The purpose of this extract is to ____________.

160

ข้อที่ 160/160
คำถาม :

Directions :  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete each statement that follows. The tone of this extract is ____________.

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน