ม.6

ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.6

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: KA013497

จำนวนข้อ

: 80 ข้อ

วิชา

: O-NET

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 9 ก.พ. 61 เวลา 14:37 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/80
คำถาม :

ถ้าจำนวนจริง x แทนด้วยจุดบนเส้นจำนวนจริง ดังรูป แล้วข้อใดถูก

2

ข้อที่ 2/80
คำถาม :

3

ข้อที่ 3/80
คำถาม :

4

ข้อที่ 4/80
คำถาม :

5

ข้อที่ 5/80
คำถาม :

6

ข้อที่ 6/80
คำถาม :

สำหรับจำนวนจริง x, y และ z ใดๆ ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง

7

ข้อที่ 7/80
คำถาม :

เกษตรกรรายหนึ่งต้องการปลูกพืชไร่2 ชนิด คือ มันสำปะหลัง และสับปะรด โดยในการปลูกมันสำปะหลังต้องใช้ต้นทุน 5,000 บาทต่อไร่ และในการปลูกสับปะรดต้องใช้ต้นทุน 4,000 บาทต่อไร่  เกษตรกรผู้นี้มีเงินลงทุนในการเพาะปลูกพืชไร่ครั้งนี้ไม่เกิน 200,000 บาท และจำนวนไร่ที่ปลูกสับปะรดเป็นจำนวนสองเท่าของจำนวนไร่ที่ปลูกมันสำปะหลัง แล้วจำนวนไร่ในการปลูกพืชรวมทั้งหมดมีได้มากที่สุดกี่ไร่

8

ข้อที่ 8/80
คำถาม :

ความยาวของเส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ABCD ดังแสดงในรูป ยาวกี่หน่วย  

9

ข้อที่ 9/80
คำถาม :

สิงโตตัวหนึ่งหมอบอยู่บนพื้นดินห่างโคนต้นไม้ใหญ่ (ในระดับเดียวกัน) 18 เมตร ถ้าสิงโตมองดูนกที่เกาะอยู่บนยอดไม้เป็นมุมเงย x° แล้วต้นไม้สูงกี่เมตร (กำหนดให้ sin x° = 0.8 และ cos x° = 0.6 )  

10

ข้อที่ 10/80
คำถาม :

พาสิษฐ์ยืนมองจากยอดตึก A ไปยังตึก B เขามองยอดตึก B เป็นมุมเงย 30° และมองฐานตึก B เป็นมุมก้ม 45° ถ้ายอดตึก A อยู่สูงจากพื้นดิน 40 เมตร แล้วตึก B สูงกี่เมตร  

11

ข้อที่ 11/80
คำถาม :

กำหนดให้ A, B และ C เป็นสับเซตที่ไม่เป็นเซตว่างของเอกภพสัมพัทธ์ U โดยที่ B ⊂ A และ C – A = C ข้อใดถูก

12

ข้อที่ 12/80
คำถาม :

กำหนดข้อความ 2 ข้อความดังนี้  1) นกทุกตัวมีปีก    2) สัตว์ที่มีปีกบางตัวก็บินได้ บางคนก็บินไม่ได้    ถ้าให้ U แทนเซตของสัตว์  A แทนเซตของนก  B แทนเซตสัตว์ที่บินได้  S แทนเซตสัตว์ที่มีปีก  แล้วทั้งสองข้อความที่กำหนดสอดคล้องตามแผนภาพเวนน์ – ออยเลอร์ ในข้อใดต่อไปนี้

13

ข้อที่ 13/80
คำถาม :

กำหนดให้  f(x) = x2+3  และ  g(x) = -|x|+3  ข้อใดถูกต้อง

14

ข้อที่ 14/80
คำถาม :

บริเวณที่แรเงา (ในรูป) เป็นกราฟของความสัมพันธ์ในข้อใด

15

ข้อที่ 15/80
คำถาม :

กำหนดลำดับจำกัด 60 พจน์ เป็นดังนี้ 2   ,   3   ,   5   ,   8   ,   12   ,   17   , ... , a40 , ... , a60 แล้วพจน์ที่ 40 (a40) มีค่าเท่าใด

16

ข้อที่ 16/80
คำถาม :

นายเอกออมเงินโดยการหยอดกระปุกในแต่ละวัน ซึ่งเริ่มต้นหยอดกระปุกในวันที่ 3 ธันวาคมและในวันแรกนายเอกหยอดกระปุก 2 บาท และในวันต่อ ๆ ไปจะหยอดกระปุกเป็นสองเท่าของวันที่ผ่านมาเสมอทุกวันแล้วในวันที่ 15 ธันวาคม นายเอกจะออมเงินโดยการหยอดกระปุกกี่บาท

17

ข้อที่ 17/80
คำถาม :

18

ข้อที่ 18/80
คำถาม :

กำหนด “เหตุ” ดังนี้ 1)  สมาชิกทุกคนในชมรมลีลาศ จะเต้นจังหวะ Cha Cha Cha ได้ 2)  คนที่เต้นจังหวะ Rumba ได้ จะเต้นจังหวะ Cha Cha Cha ได้ 3)  นายเอกเต้นจังหวะ Cha Cha Cha ได้และ นายบีมเต้นจังหวะ Rumba ได้ ข้อใดต่อไปนี้เป็น “ผล” ที่ทำให้ผลสรุปสมเหตุสมผล

19

ข้อที่ 19/80
คำถาม :

กำหนดให้ ΔABC เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก มีความยาวของด้านเป็น  x – 8 , x – 1 และ x หน่วย ดังรูป แล้วพื้นที่ของ ΔABC ตรงกับข้อใด

20

ข้อที่ 20/80
คำถาม :

ถ้านำลวดหนามยาว 54 ซนติเมตร มาทำเป็นโครงกล่องซึ่งเป็นปริซึมฐานสามเหลี่ยมมุมฉากได้พอดีโดยมีด้านข้างทั้งสองด้านเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากยาวด้านละ x, x+1 และ x+2 เซนติเมตร และโครงกล่องยาว y เซนติเมตร แล้วพื้นที่ผิวข้างของกล่องนี้คือข้อใด

21

ข้อที่ 21/80
คำถาม :

  จากกราฟข้างต้น ข้อใดไม่ถูกต้อง

22

ข้อที่ 22/80
คำถาม :

จากกราฟ เซตคำตอบของอสมการ  x2 < 2 – x  คือช่วงในข้อใด

23

ข้อที่ 23/80
คำถาม :

ถ้า sn = n2 + 4n เป็นผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตที่มี an เป็นพจน์ที่ n และ d เป็นผลต่างร่วม แล้ว    เท่ากับเท่าใด

24

ข้อที่ 24/80
คำถาม :

กำหนดให้  เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 1 หน่วย   ผลบวกของความยาวรอบรูปทั้ง 10 รูปตรงกับข้อใด

25

ข้อที่ 25/80
คำถาม :

ในการรักษาผู้ป่วยรายหนึ่งต้องให้ยาครั้งละ 5 มิลลิกรัม ทั้งหมด 7 ครั้ง ถ้า Rn เป็นปริมาณยาที่คงอยู่ในร่างกายก่อนการให้ยาครั้งที่ n + 1 โดยที่  Rn = 6ek + 6e2k + ... + 6enk  เมื่อ k และ e เป็นค่าคงที่บวกแล้วปริมาณยาที่คงอยู่ในร่างกายก่อนการให้ยาครั้งที่ 7 เป็นเท่าใด (มิลลิกรัม)

26

ข้อที่ 26/80
คำถาม :

ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 5 คน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ปรากฏว่าคะแนนของนินากับเอลีรวมกันได้ 125 คะแนน แต่หากคิดคะแนนสอบของการ์ตูน ใบหยก และมธุรส รวมกันจะได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 70 คะแนน แล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิตของนักเรียน 5 คนตรงกับข้อใด

27

ข้อที่ 27/80
คำถาม :

การสอบวิชาภาษาไทยแบ่งการเก็บคะแนนสอบเป็น 3 ครั้ง โดยคิดค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบทั้ง3 ครั้งแบบถ่วงน้ำหนักด้วยน้ำหนัก w1 , w2 , และ w3ตามลำดับ ให้  , i = 1, 2, 3  P1 = 0.20 , P2 = 0.30 และ ถ้านักเรียนคนหนึ่งได้คะแนนสอบแต่ละครั้งคือ 60, 70 และ 80 คะแนน ตามลำดับ จากคะแนนเต็มแต่ละครั้ง 100 คะแนน แล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบแบบถ่วงน้ำหนักของนักเรียนคนนี้มีค่าเท่าใด

28

ข้อที่ 28/80
คำถาม :

ข้อมูลชุดหนึ่งเป็นจำนวนเต็ม4 จำนวน เรียงจากน้อยไปมาก ถ้าฐานนิยมเท่ากับ 8 มัธยฐานเท่ากับ10 และพิสัยเท่ากับ  6  แล้วผลบวกของจำนวนชุดนี้มีค่าเท่าใด

29

ข้อที่ 29/80
คำถาม :

ข้อมูลชุดหนึ่งมีการกระจายแบบสมมาตร ถ้าช่วง (μ – 2σ, μ + 2σ) เท่ากับ (115, 155) โดยที่ μ เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิต และ σ เป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิต (μ) และความแปรปรวน (σ2) ของข้อมูลชุดนี้ คือข้อใด

30

ข้อที่ 30/80
คำถาม :

ถ้าข้อมูลของคะแนนสอบวิชาภาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มนี้ 20 คน เป็นดังนี้   แล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม และการกระจาย ของข้อมูลของระยะเวลาการให้บริการตรงกับข้อใด

31

ข้อที่ 31/80
คำถาม :

ถ้าโยนเหรียญเที่ยงตรงเหรียญหนึ่ง 4 ครั้ง แล้วจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ที่เหรียญจะออกหัวอย่างมาก 1 ครั้ง เท่ากับเท่าใด

32

ข้อที่ 32/80
คำถาม :

นักเรียนชั้น ม.6/1ของโรงเรียนแห่งหนึ่งมีจำนวน 50 คนจากการสำรวจความชอบในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาเคมีเลือกพบว่า มีนักเรียน 40คน ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีนักเรียน 22 คน ชอบเรียนวิชาเคมี มีนักเรียน18คน ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาเคมี ถ้าสุ่มเลือกนักเรียนมา 1 คน แล้วความน่าจะเป็นที่จะสุ่มได้นักเรียนที่ไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์และไม่ชอบเรียนวิชาเคมีเท่ากับเท่าไร

33

ข้อที่ 33/80
คำถาม :

34

ข้อที่ 34/80
คำถาม :

กำหนดลำดับของจำนวนจริง ดังนี้ พจน์ที่ 8 เท่ากับเท่าไร

35

ข้อที่ 35/80
คำถาม :

เสา A สูง 40 เซนติเมตร เสา B สูง 300 เซนติเมตร และตั้งอยู่ห่างกัน 260 เซนติเมตร ถ้าต้องการปักเสาเพิ่มระหว่างเสา A และ เสา B ในแนวเส้นตรงโดยที่ แกนกลางของเสาแต่ละต้นที่อยู่ติดกัน อยู่ห่างกัน 20 เซนติเมตร และ ลำดับความสูงของเสาทุกต้น (รวม เสา A และ เสา B ) เป็นลำดับเลขคณิตแล้วเสาต้นที่อยู่ติด เสา B สูงกี่เซนติเมตร 

36

ข้อที่ 36/80
คำถาม :

ในการสอบถามความชื่นชอบดื่มเครื่องดื่ม 3 ชนิด ของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งจำนวน 100 คน โดยแต่ละคนจะต้องเลือกเครื่องดื่มอย่างน้อย 1 ใน 3 ชนิด ผลปรากฏว่า ชอบดื่มกาแฟ  50  คน ชอบดื่มนม  40  คน ชอบดื่มกาแฟและชอบดื่มนม  25  คน ชอบดื่มกาแฟและชอบดื่มชา  20  คน ชอบดื่มชาและชอบดื่มนม  15  คน ชอบดื่มนมอย่างเดียว  12  คน แล้วมีทั้งหมดกี่คนที่ชื่นชอบเครื่องดื่มชนิดเดียว

37

ข้อที่ 37/80
คำถาม :

จำนวนเต็ม X ที่ทำให้  เป็นจำนวนจริง มีทั้งหมดกี่จำนวน

38

ข้อที่ 38/80
คำถาม :

ร้านเบเกอรี่แห่งหนึ่งขายคุกกี้ 3 แบบคือ คุ้กกี้ข้าวโอ๊ต ราคากล่องละ 100 บาท คุ้กกี้วานิลาราคากล่องละ 120 บาท และคุ้กกี้ชอคโกแลต ราคากล่องละ 150 บาท ถ้าจำนวนคุ้กกี้ชอคโกแลต ขายได้เป็น 3 เท่าของคุกกี้วานิลาและคุกกี้วานิลาขายได้เป็น 2 เท่าของคุ้กกี้ข้าวโอ๊ตซึ่งทำให้ร้านได้เงินทั้งหมด 24,800 บาท แล้วจำนวนคุกกี้ที่ขายได้มีจำนวนทั้งหมดกี่กล่อง

39

ข้อที่ 39/80
คำถาม :

น้ำหนักของนักเรียน จำนวน 30 คน เป็นดังต่อไปนี้ 42           42           43           44           46           47           48           50           51           51 52           52           54           56           58           60           62           62           62           63 64           64           65           66           68           69           70           72           72           75 ให้ P25 เป็นเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 และ P75 เป็นเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 แล้ว P75 – P25มีค่าเท่าไร

40

ข้อที่ 40/80
คำถาม :

ลูกบอล 30 ลูก มีหมายเลข 1-100 กำกับลูกละ 1 หมายเลข โดยไม่ซ้ำกัน ถ้าสุ่มหยิบลูกบอลขึ้นมา 1 ลูก จงหาความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกบอลหมายเลขที่หารด้วย 2 หรือ 7 ลงตัวเท่ากับเท่าใด

41

ข้อที่ 41/80
คำถาม :

ถ้าจำนวนจริง x แทนด้วยจุดบนเส้นจำนวนจริง ดังรูป แล้วข้อใดถูก

42

ข้อที่ 42/80
คำถาม :

43

ข้อที่ 43/80
คำถาม :

44

ข้อที่ 44/80
คำถาม :

45

ข้อที่ 45/80
คำถาม :

46

ข้อที่ 46/80
คำถาม :

สำหรับจำนวนจริง x, y และ z ใดๆ ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง

47

ข้อที่ 47/80
คำถาม :

เกษตรกรรายหนึ่งต้องการปลูกพืชไร่2 ชนิด คือ มันสำปะหลัง และสับปะรด โดยในการปลูกมันสำปะหลังต้องใช้ต้นทุน 5,000 บาทต่อไร่ และในการปลูกสับปะรดต้องใช้ต้นทุน 4,000 บาทต่อไร่  เกษตรกรผู้นี้มีเงินลงทุนในการเพาะปลูกพืชไร่ครั้งนี้ไม่เกิน 200,000 บาท และจำนวนไร่ที่ปลูกสับปะรดเป็นจำนวนสองเท่าของจำนวนไร่ที่ปลูกมันสำปะหลัง แล้วจำนวนไร่ในการปลูกพืชรวมทั้งหมดมีได้มากที่สุดกี่ไร่

48

ข้อที่ 48/80
คำถาม :

ความยาวของเส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ABCD ดังแสดงในรูป ยาวกี่หน่วย  

49

ข้อที่ 49/80
คำถาม :

สิงโตตัวหนึ่งหมอบอยู่บนพื้นดินห่างโคนต้นไม้ใหญ่ (ในระดับเดียวกัน) 18 เมตร ถ้าสิงโตมองดูนกที่เกาะอยู่บนยอดไม้เป็นมุมเงย x° แล้วต้นไม้สูงกี่เมตร (กำหนดให้ sin x° = 0.8 และ cos x° = 0.6 )  

50

ข้อที่ 50/80
คำถาม :

พาสิษฐ์ยืนมองจากยอดตึก A ไปยังตึก B เขามองยอดตึก B เป็นมุมเงย 30° และมองฐานตึก B เป็นมุมก้ม 45° ถ้ายอดตึก A อยู่สูงจากพื้นดิน 40 เมตร แล้วตึก B สูงกี่เมตร  

51

ข้อที่ 51/80
คำถาม :

กำหนดให้ A, B และ C เป็นสับเซตที่ไม่เป็นเซตว่างของเอกภพสัมพัทธ์ U โดยที่ B ⊂ A และ C – A = C ข้อใดถูก

52

ข้อที่ 52/80
คำถาม :

กำหนดข้อความ 2 ข้อความดังนี้  1) นกทุกตัวมีปีก    2) สัตว์ที่มีปีกบางตัวก็บินได้ บางคนก็บินไม่ได้    ถ้าให้ U แทนเซตของสัตว์  A แทนเซตของนก  B แทนเซตสัตว์ที่บินได้  S แทนเซตสัตว์ที่มีปีก  แล้วทั้งสองข้อความที่กำหนดสอดคล้องตามแผนภาพเวนน์ – ออยเลอร์ ในข้อใดต่อไปนี้

53

ข้อที่ 53/80
คำถาม :

กำหนดให้  f(x) = x2+3  และ  g(x) = -|x|+3  ข้อใดถูกต้อง

54

ข้อที่ 54/80
คำถาม :

บริเวณที่แรเงา (ในรูป) เป็นกราฟของความสัมพันธ์ในข้อใด

55

ข้อที่ 55/80
คำถาม :

กำหนดลำดับจำกัด 60 พจน์ เป็นดังนี้ 2   ,   3   ,   5   ,   8   ,   12   ,   17   , ... , a40 , ... , a60 แล้วพจน์ที่ 40 (a40) มีค่าเท่าใด

56

ข้อที่ 56/80
คำถาม :

นายเอกออมเงินโดยการหยอดกระปุกในแต่ละวัน ซึ่งเริ่มต้นหยอดกระปุกในวันที่ 3 ธันวาคมและในวันแรกนายเอกหยอดกระปุก 2 บาท และในวันต่อ ๆ ไปจะหยอดกระปุกเป็นสองเท่าของวันที่ผ่านมาเสมอทุกวันแล้วในวันที่ 15 ธันวาคม นายเอกจะออมเงินโดยการหยอดกระปุกกี่บาท

57

ข้อที่ 57/80
คำถาม :

58

ข้อที่ 58/80
คำถาม :

กำหนด “เหตุ” ดังนี้ 1)  สมาชิกทุกคนในชมรมลีลาศ จะเต้นจังหวะ Cha Cha Cha ได้ 2)  คนที่เต้นจังหวะ Rumba ได้ จะเต้นจังหวะ Cha Cha Cha ได้ 3)  นายเอกเต้นจังหวะ Cha Cha Cha ได้และ นายบีมเต้นจังหวะ Rumba ได้ ข้อใดต่อไปนี้เป็น “ผล” ที่ทำให้ผลสรุปสมเหตุสมผล

59

ข้อที่ 59/80
คำถาม :

กำหนดให้ ΔABC เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก มีความยาวของด้านเป็น  x – 8 , x – 1 และ x หน่วย ดังรูป แล้วพื้นที่ของ ΔABC ตรงกับข้อใด

60

ข้อที่ 60/80
คำถาม :

ถ้านำลวดหนามยาว 54 ซนติเมตร มาทำเป็นโครงกล่องซึ่งเป็นปริซึมฐานสามเหลี่ยมมุมฉากได้พอดีโดยมีด้านข้างทั้งสองด้านเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากยาวด้านละ x, x+1 และ x+2 เซนติเมตร และโครงกล่องยาว y เซนติเมตร แล้วพื้นที่ผิวข้างของกล่องนี้คือข้อใด

61

ข้อที่ 61/80
คำถาม :

  จากกราฟข้างต้น ข้อใดไม่ถูกต้อง

62

ข้อที่ 62/80
คำถาม :

จากกราฟ เซตคำตอบของอสมการ  x2 < 2 – x  คือช่วงในข้อใด

63

ข้อที่ 63/80
คำถาม :

ถ้า sn = n2 + 4n เป็นผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตที่มี an เป็นพจน์ที่ n และ d เป็นผลต่างร่วม แล้ว    เท่ากับเท่าใด

64

ข้อที่ 64/80
คำถาม :

กำหนดให้  เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 1 หน่วย   ผลบวกของความยาวรอบรูปทั้ง 10 รูปตรงกับข้อใด

65

ข้อที่ 65/80
คำถาม :

ในการรักษาผู้ป่วยรายหนึ่งต้องให้ยาครั้งละ 5 มิลลิกรัม ทั้งหมด 7 ครั้ง ถ้า Rn เป็นปริมาณยาที่คงอยู่ในร่างกายก่อนการให้ยาครั้งที่ n + 1 โดยที่  Rn = 6ek + 6e2k + ... + 6enk  เมื่อ k และ e เป็นค่าคงที่บวกแล้วปริมาณยาที่คงอยู่ในร่างกายก่อนการให้ยาครั้งที่ 7 เป็นเท่าใด (มิลลิกรัม)

66

ข้อที่ 66/80
คำถาม :

ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 5 คน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ปรากฏว่าคะแนนของนินากับเอลีรวมกันได้ 125 คะแนน แต่หากคิดคะแนนสอบของการ์ตูน ใบหยก และมธุรส รวมกันจะได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 70 คะแนน แล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิตของนักเรียน 5 คนตรงกับข้อใด

67

ข้อที่ 67/80
คำถาม :

การสอบวิชาภาษาไทยแบ่งการเก็บคะแนนสอบเป็น 3 ครั้ง โดยคิดค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบทั้ง3 ครั้งแบบถ่วงน้ำหนักด้วยน้ำหนัก w1 , w2 , และ w3ตามลำดับ ให้  , i = 1, 2, 3  P1 = 0.20 , P2 = 0.30 และ ถ้านักเรียนคนหนึ่งได้คะแนนสอบแต่ละครั้งคือ 60, 70 และ 80 คะแนน ตามลำดับ จากคะแนนเต็มแต่ละครั้ง 100 คะแนน แล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบแบบถ่วงน้ำหนักของนักเรียนคนนี้มีค่าเท่าใด

68

ข้อที่ 68/80
คำถาม :

ข้อมูลชุดหนึ่งเป็นจำนวนเต็ม4 จำนวน เรียงจากน้อยไปมาก ถ้าฐานนิยมเท่ากับ 8 มัธยฐานเท่ากับ10 และพิสัยเท่ากับ  6  แล้วผลบวกของจำนวนชุดนี้มีค่าเท่าใด

69

ข้อที่ 69/80
คำถาม :

ข้อมูลชุดหนึ่งมีการกระจายแบบสมมาตร ถ้าช่วง (μ – 2σ, μ + 2σ) เท่ากับ (115, 155) โดยที่ μ เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิต และ σ เป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิต (μ) และความแปรปรวน (σ2) ของข้อมูลชุดนี้ คือข้อใด

70

ข้อที่ 70/80
คำถาม :

ถ้าข้อมูลของคะแนนสอบวิชาภาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มนี้ 20 คน เป็นดังนี้   แล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม และการกระจาย ของข้อมูลของระยะเวลาการให้บริการตรงกับข้อใด

71

ข้อที่ 71/80
คำถาม :

ถ้าโยนเหรียญเที่ยงตรงเหรียญหนึ่ง 4 ครั้ง แล้วจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ที่เหรียญจะออกหัวอย่างมาก 1 ครั้ง เท่ากับเท่าใด

72

ข้อที่ 72/80
คำถาม :

นักเรียนชั้น ม.6/1ของโรงเรียนแห่งหนึ่งมีจำนวน 50 คนจากการสำรวจความชอบในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาเคมีเลือกพบว่า มีนักเรียน 40คน ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีนักเรียน 22 คน ชอบเรียนวิชาเคมี มีนักเรียน18คน ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาเคมี ถ้าสุ่มเลือกนักเรียนมา 1 คน แล้วความน่าจะเป็นที่จะสุ่มได้นักเรียนที่ไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์และไม่ชอบเรียนวิชาเคมีเท่ากับเท่าไร

73

ข้อที่ 73/80
คำถาม :

74

ข้อที่ 74/80
คำถาม :

กำหนดลำดับของจำนวนจริง ดังนี้ พจน์ที่ 8 เท่ากับเท่าไร

75

ข้อที่ 75/80
คำถาม :

เสา A สูง 40 เซนติเมตร เสา B สูง 300 เซนติเมตร และตั้งอยู่ห่างกัน 260 เซนติเมตร ถ้าต้องการปักเสาเพิ่มระหว่างเสา A และ เสา B ในแนวเส้นตรงโดยที่ แกนกลางของเสาแต่ละต้นที่อยู่ติดกัน อยู่ห่างกัน 20 เซนติเมตร และ ลำดับความสูงของเสาทุกต้น (รวม เสา A และ เสา B ) เป็นลำดับเลขคณิตแล้วเสาต้นที่อยู่ติด เสา B สูงกี่เซนติเมตร 

76

ข้อที่ 76/80
คำถาม :

ในการสอบถามความชื่นชอบดื่มเครื่องดื่ม 3 ชนิด ของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งจำนวน 100 คน โดยแต่ละคนจะต้องเลือกเครื่องดื่มอย่างน้อย 1 ใน 3 ชนิด ผลปรากฏว่า ชอบดื่มกาแฟ  50  คน ชอบดื่มนม  40  คน ชอบดื่มกาแฟและชอบดื่มนม  25  คน ชอบดื่มกาแฟและชอบดื่มชา  20  คน ชอบดื่มชาและชอบดื่มนม  15  คน ชอบดื่มนมอย่างเดียว  12  คน แล้วมีทั้งหมดกี่คนที่ชื่นชอบเครื่องดื่มชนิดเดียว

77

ข้อที่ 77/80
คำถาม :

จำนวนเต็ม X ที่ทำให้  เป็นจำนวนจริง มีทั้งหมดกี่จำนวน

78

ข้อที่ 78/80
คำถาม :

ร้านเบเกอรี่แห่งหนึ่งขายคุกกี้ 3 แบบคือ คุ้กกี้ข้าวโอ๊ต ราคากล่องละ 100 บาท คุ้กกี้วานิลาราคากล่องละ 120 บาท และคุ้กกี้ชอคโกแลต ราคากล่องละ 150 บาท ถ้าจำนวนคุ้กกี้ชอคโกแลต ขายได้เป็น 3 เท่าของคุกกี้วานิลาและคุกกี้วานิลาขายได้เป็น 2 เท่าของคุ้กกี้ข้าวโอ๊ตซึ่งทำให้ร้านได้เงินทั้งหมด 24,800 บาท แล้วจำนวนคุกกี้ที่ขายได้มีจำนวนทั้งหมดกี่กล่อง

79

ข้อที่ 79/80
คำถาม :

น้ำหนักของนักเรียน จำนวน 30 คน เป็นดังต่อไปนี้ 42           42           43           44           46           47           48           50           51           51 52           52           54           56           58           60           62           62           62           63 64           64           65           66           68           69           70           72           72           75 ให้ P25 เป็นเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 และ P75 เป็นเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 แล้ว P75 – P25มีค่าเท่าไร

80

ข้อที่ 80/80
คำถาม :

ลูกบอล 30 ลูก มีหมายเลข 1-100 กำกับลูกละ 1 หมายเลข โดยไม่ซ้ำกัน ถ้าสุ่มหยิบลูกบอลขึ้นมา 1 ลูก จงหาความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกบอลหมายเลขที่หารด้วย 2 หรือ 7 ลงตัวเท่ากับเท่าใด

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน