ม.6

ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.6

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: KA013496

จำนวนข้อ

: 90 ข้อ

วิชา

: O-NET

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 8 ก.พ. 61 เวลา 11:04 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน
00:00

1

ข้อที่ 1/90
คำถาม :

ข้อใดคือปัจจัยจำเป็นสำหรับการลำเลียงแร่ธาตุจากดินเข้าสู่เซลล์ของรากพืช

2

ข้อที่ 2/90
คำถาม :

ข้อใดไม่จัดเป็นการปรับตัวของพืชที่อยู่ในทะเลทราย

3

ข้อที่ 3/90
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ใช้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพของน้ำในพืชมากที่สุด

4

ข้อที่ 4/90
คำถาม :

ถ้านำปลากัดไปเลี้ยงในน้ำทะเล ปลากัดมีโอกาสตายในเวลาไม่นานนัก ทั้งนี้เป็นเพราะเหตุใด

5

ข้อที่ 5/90
คำถาม :

เมื่อบุคคลอยู่ในบริเวณที่อากาศร้อน กราฟข้อใดแสดงตอบสนองของร่างกายต่ออากาศร้อนเมื่อเวลาผ่านไปได้ถูกต้อง

6

ข้อที่ 6/90
คำถาม :

การรณรงค์ให้ทารกดื่มนมแม่ เนื่องจากนมแม่มีสารใดที่สำคัญและจัดเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแบบใดให้กับทารก  

7

ข้อที่ 7/90
คำถาม :

หากส่องกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงเพื่อศึกษานิวเคลียสของเซลล์ในสภาวะปกติที่ยังไม่มีการแบ่งเซลล์จะสังเกตเห็นโครงสร้างใดชัดเจนที่สุด​

8

ข้อที่ 8/90
คำถาม :

สามีภรรยาคู่ใดที่ลูกจะมีโอกาสมีหมู่เลือดไม่เหมือนพ่อแม่

9

ข้อที่ 9/90
คำถาม :

จากภาพลายพิมพ์ดีเอ็นเอต่อไปนี้ บุคคลหมายเลขใดเป็นแม่และพ่อของลูก ตามลำดับ (ภาพจาก https://ultraphyte.files.wordpress.com/2012/11/mother_father_2012.jpg)

10

ข้อที่ 10/90
คำถาม :

ข้อใดมีโอกาสทำให้เกิดการแปรผันทางพันธุกรรม

11

ข้อที่ 11/90
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่สอดคล้องกับหลักการคัดเลือกตามธรรมชาติ

12

ข้อที่ 12/90
คำถาม :

จงพิจารณาพีระมิดที่กำหนดให้ต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม (ภาพจาก https://sites.google.com/site/science0152/17) จากภาพพีระมิดข้างต้น ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด

13

ข้อที่ 13/90
คำถาม :

พิจารณากลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นทดแทนกันในการเปลี่ยนแปลงแทนที่ต่อไปนี้ ไลเคนส์ → มอส → ไม้พุ่ม →ต้นเมเปิ้ล การทดแทนของสิ่งมีชีวิตข้างต้น น่าจะเกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของชีวนิเวศแบบใด

14

ข้อที่ 14/90
คำถาม :

สถานการณ์ใดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่ทุติยภูมิที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติชัดเจนที่สุด

15

ข้อที่ 15/90
คำถาม :

ข้อใดเกี่ยวข้องกับความหลากหลายของสปีชีส์ (species diversity) มากที่สุด

16

ข้อที่ 16/90
คำถาม :

ว่านเพชรหึง เป็นกล้วยไม้ที่มีลำต้นใหญ่ที่สุดในโลก แต่ปัจจุบันเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ข้อใดคือเป็นไปได้มากที่สุดที่จะทำให้ว่านเพชรหึงสูญพันธุ์  

17

ข้อที่ 17/90
คำถาม :

ทรัพยากรธรรมชาติในข้อใดจัดเป็นทรัพยากรที่เกิดจากสิ่งชีวิตและไม่สามารถสร้างทดแทนได้

18

ข้อที่ 18/90
คำถาม :

จงพิจารณากราฟร้อยละของพื้นที่ป่า ป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ จำแนกตามรายภาค แล้วตอบคำถาม ข้อใดแปลความหมายข้อมูลจากกราฟไม่ถูกต้อง

19

ข้อที่ 19/90
คำถาม :

กำหนดข้อมูลเกี่ยวกับธาตุสมมติ 3 ชนิด ได้แก่ A B และ C ดังต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้อง

20

ข้อที่ 20/90
คำถาม :

กำหนดให้ ธาตุ X เป็นธาตุสมมติ มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น 2  8  18  8  2 ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง ก. ธาตุ X มีสมบัติเป็นโลหะ ข. เลขอะตอมของธาตุ X คือ 2 ค. ธาตุ X อยู่ในคาบที่ 5 ของตารางธาตุ ง. จำนวนโปรตอนของธาตุ X เท่ากับ 2

21

ข้อที่ 21/90
คำถาม :

นำธาตุชนิดหนึ่งไปศึกษาสมบัติ ปรากฏว่าได้สมบัติดังตารางต่อไปนี้ ข้อใดเป็นไปได้มากที่สุดเกี่ยวกับการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุชนิดนี้

22

ข้อที่ 22/90
คำถาม :

กำหนดธาตุสมมติให้มีตำแหน่งในตารางธาตุดังนี้ ข้อใดถูกต้อง

23

ข้อที่ 23/90
คำถาม :

กำหนดธาตุสมมติ 4 ธาตุให้ดังนี้   ธาตุคู่ใดเกิดสารประกอบไอออนิก และมีจำนวนอิเล็กตรอนที่ให้และรับเท่าใด

24

ข้อที่ 24/90
คำถาม :

กำหนดให้ธาตุสมมติ A B C D เกิดสารประกอบที่มีสูตรและสมบัติดังตารางต่อไปนี้ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

25

ข้อที่ 25/90
คำถาม :

จงพิจารณาสมบัติของสารที่กำหนดให้ต่อไปนี้ ข้อใดไม่ถูกต้อง

26

ข้อที่ 26/90
คำถาม :

นำหินปูน (CaCO3) มาทำปฏิกิริยากับสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl) ทำให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และน้ำ (H2O) ข้อใดต่อไปนี้มีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีสูงที่สุด

27

ข้อที่ 27/90
คำถาม :

นำแผ่นโลหะชนิดหนึ่งมาทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริก ได้แก๊ส X  เมื่อจับเวลาและวัดปริมาตรแก๊ส  X  จะได้กราฟดังรูป ข้อใดถูกต้อง

28

ข้อที่ 28/90
คำถาม :

สมมติให้การกลั่นลำดับส่วนน้ำมันดิบครั้งหนึ่งได้ผลิตภัณฑ์ 4 อย่าง ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด และน้ำมันเตา ข้อใดเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถูกต้อง

29

ข้อที่ 29/90
คำถาม :

กำหนดให้ A  B  และ C เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีสมบัติและประโยชน์ดังนี้ ข้อใดคือชื่อเรียกของเชื้อเพลิง A B และ C ได้ถูกต้อง

30

ข้อที่ 30/90
คำถาม :

เมื่อพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ข้อใดคือข้อคำนึงในการนำแหล่งพลังงานมาทดแทนมาใช้แทนพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลมากที่สุด

31

ข้อที่ 31/90
คำถาม :

ข้อใดระบุชนิดของมอนอเมอร์ แบบการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน และประเภทของพอลิเมอร์ไม่ถูกต้อง

32

ข้อที่ 32/90
คำถาม :

กำหนดให้ A  B  C เป็นชนิดของพลาสติก ที่สามารถจำแนกประเภทและการใช้ประโยชน์ได้ดังนี้ ข้อใดระบุชนิดของพลาสติกได้ถูกต้อง

33

ข้อที่ 33/90
คำถาม :

การทดสอบสมบัติสาร X  Y  Z ได้ผลดังตารางต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้อง ก. Y และ Z เป็นพอลิแซกคาร์ไรด์ที่มีมอเนอเมอร์ชนิดเดียวกัน ข. X และ Z เป็นไดแซกคาร์ไรด์ที่พบในแหล่งอาหารต่างชนิดกัน ค. หากนำ X ไปหมักกับยีสต์สายพันธุ์ที่เหมาะสม จะได้เอทิลแอลกอฮอล์ ง. หากนำ Y มาทดสอบสมบัติการละลายน้ำ จะพบว่า Y ไม่ละลายน้ำ

34

ข้อที่ 34/90
คำถาม :

พิจารณาข้อมูลในตารางต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อใดกล่าวถูกต้อง

35

ข้อที่ 35/90
คำถาม :

ข้อใดไม่ทำให้โครงสร้างทางกายภาพของโปรตีนถูกทำลาย จนไม่สามารถทำงานได้เหมือนเดิม

36

ข้อที่ 36/90
คำถาม :

ข้อใดเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกรดนิวคลิอิกชนิด DNA และ RNA ได้ถูกต้อง

37

ข้อที่ 37/90
คำถาม :

วัตถุ A มีน้ำหนัก 200 นิวตัน และมีมวล 20 กิโลกรัม กำลังตกลงสู่พื้นโลกอย่างเสรี ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง ก. วัตถุ A เคลื่อนที่ด้วยค่าความเร่งโน้มถ่วง 20 เมตรต่อวินาที2 ข. วัตถุ A ถูกแรงโน้มถ่วงกระทำให้ตกสู่พื้นโลกด้วยขนาด 20 กิโลกรัม ค. วัตถุ A ถูกสนามโน้มถ่วงกระทำให้ตกสู่พื้นโลกด้วยขนาด 10 นิวตันต่อกิโลกรัม

38

ข้อที่ 38/90
คำถาม :

วัตถุ X และ Y มวลเท่ากัน ดึงดูดซึ่งกันและกันตามทิศทางดังภาพ ข้อใดถูกต้อง ก. หากเพิ่มระยะ A แรงดึงดูดระหว่าง X กับ Y จะเพิ่มขึ้น ข. หากเพิ่มระยะ A แรงดึงดูดระหว่าง X กับ Y จะลดลงขึ้น ค. หากมวลของ X และ Y เพิ่มขึ้นเท่ากัน แรงดึงดูดระหว่าง X กับ Y จะเพิ่มขึ้น ง. หากมวลของ X และ Y เพิ่มขึ้นเท่ากัน แรงดึงดูดระหว่าง X กับ Y จะลดลงขึ้น จ. แรงที่ X ดึงดูด Y และ แรงที่ Y ดึงดูด X มีขนาดเท่ากัน แต่ทิศทางตรงกันข้าม ฉ. แรงที่ X ดึงดูด Y และ แรงที่ Y ดึงดูด X มีขนาดเท่ากัน และมีทิศทางเดียวกัน

39

ข้อที่ 39/90
คำถาม :

พิจารณาภาพเส้นสนามไฟฟ้ารอบประจุไฟฟ้า ซึ่งสมมติให้เป็น a b c และ d แล้วตอบคำถาม ข้อใดถูกต้อง

40

ข้อที่ 40/90
คำถาม :

พิจารณาภาพการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก (ภาพ ก.) และภาพสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ (ภาพ ข.) แล้วตอบคำถาม ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

41

ข้อที่ 41/90
คำถาม :

แรงในข้อใดไม่พบในอะตอมของธาตุปกติที่ไม่มีการสลายตัวของนิวเคลียสในอะตอม ก. แรงไฟฟ้า ข. แรงแม่เหล็กไฟฟ้า ค. แรงนิวเคลียร์แบบเข้ม ง. แรงนิวเคลียร์แบบอ่อน

42

ข้อที่ 42/90
คำถาม :

การเดินทางจากเมือง A ไป B ซึ่งห่างกัน 400 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางทั้งหมด 6 ชั่วโมง โดยระยะทาง 200 กิโลเมตรแรก ใช้อัตราเร็ว 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ดังนั้น 200 กิโลเมตรหลัง ใช้อัตราเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง

43

ข้อที่ 43/90
คำถาม :

ทำการทดลองปล่อยลูกบอลที่มีมวลเท่ากัน 2 ลูกพร้อมกันที่ระดับความสูงเท่ากัน โดยลูก A ปล่อยในแนวดิ่ง ส่วนลูก Bปล่อยออกไปในแนวระดับ โดยไม่คิดแรงต้านอากาศ ดังภาพ   ข้อใดกล่าวถูกต้อง เพราะเหตุใด

44

ข้อที่ 44/90
คำถาม :

โยนวัตถุขึ้นในแนวดิ่งจากหน้าผาสูง 30 เมตร วัตถุขึ้นสูงจากหน้าผา 10 เมตร แล้วตกลงสู่พื้นดิน ใช้เวลาทั้งหมด 10 วินาที หากไม่คิดแรงต้านอากาศ จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ของวัตถุนี้ (กำหนดให้ความเร่งโน้มถ่วงของโลกเท่ากับ 10 เมตรต่อวินาที2)

45

ข้อที่ 45/90
คำถาม :

พิจารณาวัตถุ 4 ก้อนที่มีมวลเท่ากัน ถูกแขวนด้วยเชือกที่มีความยาวต่างกัน (หน่วยเป็นเซนติเมตร) แล้วแกว่งโดยทำมุมในการแกว่งเท่ากัน ทำให้วัตถุเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ดังภาพ   ถ้าวัตุ C มีคาบการแกว่งเท่ากับ 2.5 วินาที ข้อใดต่อไปนี้เป็นไปได้มากที่สุด

46

ข้อที่ 46/90
คำถาม :

ลูกตุ้มเคลื่อนที่จากตำแหน่ง A ไป C แล้วไป B ใช้เวลา 6 วินาที หากลูกตุ้มนี้เคลื่อนที่ทั้งหมด 5 รอบ จะใช้เวลานานเท่าใด

47

ข้อที่ 47/90
คำถาม :

คลื่นเสียงขบวนหนึ่งมีความยาวคลื่นเท่ากับ 0.343 เมตร ขณะนั้นอากาศมีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส คลื่นเสียงขบวนนี้มีความถี่กี่เฮิร์ต

48

ข้อที่ 48/90
คำถาม :

เป่าหลอดเทียบเสียง (pitch pipe) 2 อัน คือหลอดเป่า A และ B ปรากฏว่าได้ยินเสียงดังค่อยสลับกันเป็นจังหวะ 4 ครั้งต่อวินาที ถ้าหลอดเป่า A มีความถี่ 442 เฮิร์ต หลอดเป่า B มีความถี่กี่เฮิร์ต

49

ข้อที่ 49/90
คำถาม :

นาย ก. อยู่ในสนามยิงปืนที่มีเสียงดังมาก และต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันหูตลอดเวลา หากทำการวัดค่าความดังของเสียงจากบริเวณดังกล่าว ข้อใดต่อไปนี้เป็นไปได้มากที่สุด

50

ข้อที่ 50/90
คำถาม :

ข้อใดเปรียบเทียบลักษณะของสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าถูกต้อง ก. คลื่นวิทยุ มีความถี่มากกว่า แสงขาว ข. คลื่นไมโครเวฟ มีพลังงานน้อยกว่า รังสีแกมมา ค. รังสีเอ็กซ์ มีความยาวคลื่นน้อยกว่า รังสีอินฟราเรด ง. คลื่นไมโครเวฟ มีอัตราเร็วในสูญญากาศมากกว่า รังสีอัลตราไวโอเลต

51

ข้อที่ 51/90
คำถาม :

พิจารณาภาพต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม นิวเคลียสของธาตุ  สลายตัวกลายเป็นธาตุ Th แล้วให้อนุภาค X ดังนั้น เลขมวลและเลขอะตอมของ Th รวมกันเท่ากับเท่าใด

52

ข้อที่ 52/90
คำถาม :

ข้อใดคือหน้าที่ของแท่งควบคุมที่อยู่ภายในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ก. เร่งให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ ข. ลดอัตราเร็วของนิวตรอน ค. เพิ่มอัตราเร็วของนิวตรอน ง. ระบายความร้อนขณะเกิดปฏิกิริยา จ. ควบคุมอัตราการเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่

53

ข้อที่ 53/90
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงสมบัติของอนุภาคและรังสีที่ได้จากการเกิดกัมมันตภาพรังสีไม่ถูกต้อง

54

ข้อที่ 54/90
คำถาม :

จงพิจารณากราฟการสลายตัวของไอโซโทปกัมมันตรังสี A แล้วตอบคำถาม ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง ก. หากเริ่มต้นมีไอโซโทปกัมมันตรังสี A อยู่ปริมาณ 40 มิลลิกรัม เมื่อเวลาผ่านไป 6 วัน จะเหลือไอโซโทปกัมมันตรังสี A อยู่ 10 มิลลิกรัม ข. หากปัจจุบันมีไอโซโทปกัมมันตรังสี A อยู่อยู่ปริมาณ 20 มิลลิกรัม แสดงว่าก่อนหน้า 4 วัน มีไอโซโทปกัมมันตรังสี A อยู่ปริมาณ 80 มิลลิกรัม ค. ปริมาณของไอโซโทปกัมมันตรังสี A ที่ลดลงครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิม คือค่าครึ่งชีวิตของไอโซโปกัมมันตรังสี A 

55

ข้อที่ 55/90
คำถาม :

ข้อใดเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างเปลือกโลก เนื้อโลก และแก่นโลก ถูกต้อง

56

ข้อที่ 56/90
คำถาม :

หินที่พบมากที่สุดจากการปะทุแทรกขึ้นมาของแมกมาบริเวณเปลือกโลกมหาสมุทร คือหินชนิดใด

57

ข้อที่ 57/90
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

58

ข้อที่ 58/90
คำถาม :

แผ่นดินไหวที่เกิดบริเวณรอบมหาสมุทรแปซิฟิกที่มักเรียกว่า “วงแหวนแห่งไฟ” มีสาเหตุมาจากแผ่นธรณีแปซิฟิกกับแผ่นธรณีข้างเคียงมีการเคลื่อนที่ในลักษณะใด ก.  แผ่นธรณีเคลื่อนที่ชนกัน ข.  แผ่นธรณีเคลื่อนที่เฉือนกัน ค.  แผ่นธรณีเคลื่อนที่แยกออกจากกัน

59

ข้อที่ 59/90
คำถาม :

ข้อใดคือแก๊สที่พบมากที่สุดจากการปะทุและการระเบิดของภูเขาไฟ

60

ข้อที่ 60/90
คำถาม :

ข้อใดคือสาเหตุของการเกิดที่ราบสูงบะซอลต์

61

ข้อที่ 61/90
คำถาม :

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเกิดขึ้นและมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ ดังนั้น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน่าจะเริ่มเกิดขึ้นในช่วงใดของธรณีกาล

62

ข้อที่ 62/90
คำถาม :

สมมติว่านักธรณีพบซากดึกดำบรรพ์ฟิวซูลินิดหรือคตข้าวสารในหินปูนของภูเขาแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรี ข้อมูลใดที่บ่งบอกได้ชัดเจนที่สุดจากการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ดังกล่าว

63

ข้อที่ 63/90
คำถาม :

ความสมบูรณ์ของซากดึกดำบรรพ์ขึ้นอยู่กับปัจจัยใดต่อไปนี้มากที่สุด

64

ข้อที่ 64/90
คำถาม :

นักดาราศาสตร์ค้นพบพลังงานที่เหลือจากการเกิดบิกแบง ซึ่งใช้ยืนยันทฤษฎีบิกแบงได้ พลังงานดังกล่าวปรากฏอยู่ในรูปใด

65

ข้อที่ 65/90
คำถาม :

จงเรียงลำดับการเกิดสิ่งที่กำหนดให้ต่อไปนี้ หลังจากเกิดบิกแบง จากสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนไปหลัง ก  โปรตอน ข  อะตอมของไฮโดรเจน     ค  อิเล็กตรอน ง  นิวเคลียสของฮีเลียม

66

ข้อที่ 66/90
คำถาม :

กำหนดข้อมูลให้ดังนี้ – กาแล็กซี่ A อยู่ห่างจากผู้สังเกตบนโลก 12 เมกะพาร์เซก – กาแล็กซี่ B มีความเร็วในการถอยห่างจากผู้สังเกตบนโลกเท่ากับ 900 กิโลเมตรต่อวินาทีต่อเมกะพาร์เซก – ในเวลา 1 วินาที กาแล็กซี่ C ถอยห่างจากผู้สังเกตบนโลก 750 กิโลเมตร ในทุก ๆ ระยะห่าง 1 เมกะพาร์เซก ข้อใดเรียงลำดับความเร็วในการถอยห่างจากผู้สังเกตบนโลกของกาแล็กซี่ A B C ถูกต้อง (กำหนดให้ ค่าคงตัวของฮับเบิลเท่ากับ 75 กิโลเมตรต่อวินาทีต่อเมกะพาร์เซก)

67

ข้อที่ 67/90
คำถาม :

ข้อใดคืออนุภาคที่มีสมบัติเหมือนกับอิเล็กตรอนแต่มีประจุไฟฟ้าตรงกันข้าม

68

ข้อที่ 68/90
คำถาม :

ข้อใดไม่เกิดขึ้นกับวิวัฒนาการของดวงอาทิตย์ นับจากปัจจุบันไปอีกประมาณ 5,000 ล้านปี

69

ข้อที่ 69/90
คำถาม :

ข้อใดเป็นข้อมูลเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ที่ถูกต้อง ก. เป็นดาวฤกษ์สีเหลือง ข. มีอุณหภูมิที่แก่นกลางมากกว่าบริเวณพื้นผิว ค. พลังงานที่ดวงอาทิตย์แผ่ออกมาเกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิชชัน ง. ต้นกำเนิดของแสงอาทิตย์ที่มนุษย์บนโลกเห็นมาจากบรรยากาศที่ห่อหุ้มดวงอาทิตย์

70

ข้อที่ 70/90
คำถาม :

ข้อใดคือสาเหตุของการเกิด “ดวงอาทิตย์ก่อนเกิด” (protosun)

71

ข้อที่ 71/90
คำถาม :

เพราะเหตุใดดาวเทียมจึงสามารถโคจรรอบโลกได้

72

ข้อที่ 72/90
คำถาม :

ค่าใดใช้ระบุตำแหน่งของดาวเทียมค้างฟ้า

73

ข้อที่ 73/90
คำถาม :

การวัดระยะจุดตกของลูกปิงปองจากจุดยิง ที่ยิงลูกปิงปองด้วยมุมที่ต่างกัน ได้ผลดังตารางต่อไปนี้   ค่าใดเหมาะสำหรับการรายงานผลต่างระหว่างระยะจุดตกของลูกปิงปองจากจุดยิงของมุมยิง 30 องศา กับมุมยิง 45 องศาในหน่วยเซนติเมตร

74

ข้อที่ 74/90
คำถาม :

ทำการทดลองหาคาบการแกว่งน็อตที่แขวนด้วยเส้นเชือกให้เคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ทำการทดลองทั้งหมด 5 ครั้ง โดยกำหนดให้ความยาวเชือกคงที่เท่ากับ 50 เซนติเมตร แต่เพิ่มจำนวนน็อต ได้ผลดังตารางต่อไปนี้   การทดลองครั้งใดน่าเชื่อถือและน่าจะตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

75

ข้อที่ 75/90
คำถาม :

การประมาณอายุของเอกภพตามกฎของฮับเบิล พบว่าปัจจุบันเอกภพมีอายุประมาณ 13,700 ล้านปี การประมาณดังกล่าวมาจากสมมติฐานในข้อใด

76

ข้อที่ 76/90
คำถาม :

เมื่อนำเทียนไขมาจุด ขณะที่เทียนไขลุกไหม้ เนื้อเทียนไขกลายเป็นไอ ซึ่งไอดังกล่าวนี้สามารถแตกตัวกลายเป็นอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าและมีพลังงานสูงมาก สภาวะเช่นนี้เรียกว่าอะไร

77

ข้อที่ 77/90
คำถาม :

พิจารณาภาพปากใบ ภาพ A และ B แล้วตอบคำถาม   สภาวะใดทำให้ปากใบมีลักษณะเหมือนภาพ A และ B 

78

ข้อที่ 78/90
คำถาม :

นำหนูตัวหนึ่งมาทดลองเกี่ยวกับการรักษาสมดุลน้ำ ปรากฏว่าผลการตรวจสอบฮอร์โมน ADH ของหนูตัวนี้เมื่อเวลาผ่าไปทุกๆ 1 ชั่วโมง เป็นไปตามกราฟดังนี้ ข้อใดถูกต้อง

79

ข้อที่ 79/90
คำถาม :

มลภาวะทางอากาศในข้อใดเป็นสาเหตุทำให้เกิดฝนกรด ก. โรงไฟฟ้าถ่านหินปล่อยแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ข. การย่อยสลายเศษอาหาร ทำให้เกิดแก๊สมีเทน ค. การเผาไหม้เชื้อเพิลงฟอสซิล ทำให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

80

ข้อที่ 80/90
คำถาม :

ถ้ามีขยะพลาสติกจำนวนมากที่เป็นขวดน้ำดื่มและเต้าเสียบไฟฟ้า ควรจะกำจัดโดยวิธีใด ก. นำมาย่อยให้ละเอียด  หลอมให้เหลว  แล้วนำไปผลิตเป็นกะละมัง ข. นำมาผสมน้ำมันเบนซิน  กวนให้เข้ากัน  แล้วนำไปหล่อเป็นภาชนะ ค. นำไปเผาแล้วเอาเถ้าถ่านที่เหลือ  มาอัดเป็นแท่งคอนกรีต ง. นำมาบดให้ละเอียด  ผสมคอนกรีตทำเป็นแผ่นทางเดินเท้า

81

ข้อที่ 81/90
คำถาม :

พิจารณากราฟการเปลี่ยนแปลงของจำนวนเซลล์ทีในเลือด และปริมาณเชื้อ HIV ในเลือดของผู้ป่วยโรคเอดส์คนหนึ่งในระยะเวลา 11 ปี แล้วตอบคำถาม จากกราฟ ข้อใดแปลความหมายได้ถูกต้อง 1. ผู้ป่วยโรคเอดส์คนนี้ เสียชีวิตในปีที่ 11 2. ปริมาณเชื้อ HIV กับจำนวนเซลล์ทีของผู้ป่วยโรคเอดส์แปรผันตรงกัน 3. จำนวนเซลล์ทีลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อผู้ป่วยโรคเอดส์ได้รับเชื้อ HIV 4. จำนวนเซลล์ทีเพิ่มขึ้นในช่วงแรกที่ได้รับเชื้อ HIV แล้วค่อย ๆ ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป 5. ในช่วง 2 ถึง 6 ปี ผู้ป่วยโรคเอดส์คนนี้ มีอาการของโรครุนแรงน้อยกว่าในช่วง 7 ถึง 11 ปี 6. ในช่วง 2 ถึง 6 ปี ผู้ป่วยโรคเอดส์คนนี้ มีอาการของโรครุนแรงมากกว่าในช่วง 7 ถึง 11 ปี

82

ข้อที่ 82/90
คำถาม :

แก๊สมีเทน (CH4) เป็นแก๊สเรือนกระจกชนิดหนึ่งที่เกิดจากแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจนเปลี่ยนสารอินทรีย์ให้กลายเป็นแก๊สมีเทน กระบวนการดังกล่าวพบได้ที่ใดชัดเจนที่สุด 1.  นาข้าว 2.  ภูเขาไฟ 3.  แหล่งน้ำขัง 4.  ร้านซ่อมรถยนต์ 5.  โรงงานถลุงโลหะ 6.  ร้านเสริมสวยที่มีการใช้สเปรย์

83

ข้อที่ 83/90
คำถาม :

ข้อใดเป็นสาเหตุทำให้เกิดฝนกรดที่เกิดจากกรดซัลฟิวริก 1. ไฟไหม้ป่า 2. ภูเขาไฟระเบิด 3. การใช้รถยนต์ที่เติมน้ำมันเบนซิน 4. แก๊สหุงต้มเกิดการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์ 5. การเผาไหม้ถ่านหินที่มีกำมะถันเป็นองค์ประกอบ 6. การเผาไม้เชื้อเพลิงที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ

84

ข้อที่ 84/90
คำถาม :

ข้อใดระบุโครงสร้างและประเภทของพลาสติกรีไซเคิล ได้ถูกต้อง

85

ข้อที่ 85/90
คำถาม :

พิจารณาการยิงอิเล็กตรอนเข้าไปในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอดังภาพที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถาม ข้อใดถูกต้อง 1. แรงของอนุภาคอิเล็กตรอนกระทำต่อสนามไฟฟ้า 2. แรงเนื่องจากสนามไฟฟ้าจะกระทำต่ออิเล็กตรอน 3. อิเล็กตรอนเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งไปในทิศทางเดียวกับทิศของสนามไฟฟ้า 4. อิเล็กตรอนเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งไปในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศของสนามไฟฟ้า 5. อิเล็กตรอนเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงไปในทิศทางเดียวกับทิศของสนามไฟฟ้า 6. อิเล็กตรอนเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงไปในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศของสนามไฟฟ้า

86

ข้อที่ 86/90
คำถาม :

ข้อใดคือประโยชน์ของไอโซโทปกัมมันตรังสีโคบอลต์ – 60 (Co – 60) 1. ปรับปรุงสีของอัญมณี 2. การหาอายุของวัตถุโบราณ 3. หาอายุของหินที่เก่าแก่มาก ๆ 4. ตรวจวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับกระดูก 5. ตรวจวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ 6. ฉายรังสีเพื่อปรับปรุงพันธุ์พืช

87

ข้อที่ 87/90
คำถาม :

ข้อใดไม่เกิดขึ้นเมื่อแผ่นธรณีเคลื่อนที่ชนกัน 1.  หุบเขาทรุด 2.  ร่องลึกก้นสมุทร 3.  ภูเขาไฟรูปโค้ง 4.  รอยหินคดโค้งบนทวีป 5.  ที่ราบสูงบนทวีป 6.  หมู่เกาะรูปโค้ง

88

ข้อที่ 88/90
คำถาม :

ซากดึกดำบรรพ์ในข้อใดต่อไปนี้ สามารถบ่งชี้ได้ว่าบริเวณที่พบซากดึกดำบรรพ์เคยเป็นทะเลมาก่อน 1. เมอริโคโปเตมัส 2. กลอสโซพเทริส 3. โคโนดอนต์ 4. ไซโนกาทัส 5. ลิสโทรซอรัส 6. แกรปโตไลต์

89

ข้อที่ 89/90
คำถาม :

ข้อใดมีขนาดใหญ่กว่านิวตรอน 1. ควาร์ 2. นิวเคลียสของฮีเลียม 3. นิวทริโน 4. อะตอมไฮโดรเจน 5. อิเล็กตรอน 6. อนุภาคกลุ่มเลปตอน

90

ข้อที่ 90/90
คำถาม :

ข้อใดคือเชื้อเพลิงที่บรรจุอยู่ภายในถังเชื้อเพลิงภายนอกที่ใช้กับระบบยานขนส่งอวกาศ 1. ไฮโดรเจนเหลว 2. ออกซิเจนเหลว 3. ไนโตรเจนเหลว 4. น้ำมันก๊าด 5. น้ำมันดีเซล 6. แก๊สมีเทน

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน