ม.3

ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุด 5

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MA313495

จำนวนข้อ

: 90 ข้อ

วิชา

: O-NET

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 2 ก.พ. 61 เวลา 22:23 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/90
คำถาม :

ข้อใดคือลักษณะของเซลล์สัตว์

2

ข้อที่ 2/90
คำถาม :

คุณครูให้นักเรียนทดลองปลูกต้นกุหลาบโดยใช้ปุ๋ยต่างชนิดกันเพื่อดูการเจริญเติบโตของต้นกุหลาบ ตัวแปรต้นจากการทดลองนี้คือ

3

ข้อที่ 3/90
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชมีดอกได้ถูกต้อง

4

ข้อที่ 4/90
คำถาม :

โรคในข้อใดไม่ได้เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมเพศ

5

ข้อที่ 5/90
คำถาม :

ข้อใดเป็นโรคทางพันธุกรรม

6

ข้อที่ 6/90
คำถาม :

ข้อใดคือสาเหตุสำคัญของการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก

7

ข้อที่ 7/90
คำถาม :

การศึกษาเต่าในเหล่งน้ำแห่งหนึ่ง พบว่ามีการกระจายพันธุ์ไม่ดี เติบโตช้า และกินไข่ปลาเป็นอาหาร ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้อง เกี่ยวกับผลกระทบต่อระบบนิเวศ

8

ข้อที่ 8/90
คำถาม :

พิจารณาสายใยอาหารต่อไปนี้ว่ามีห่วงโซ่อาหารกี่อัน

9

ข้อที่ 9/90
คำถาม :

จากข้อ 8 สิ่งมีชีวิตใดเป็นทั้ง เหยื่อเละผู้ล่า

10

ข้อที่ 10/90
คำถาม :

สารเมื่อโดนความร้อน ในภาชนะปิด จนกระทั่งเปลี่ยนสถานะเป็นเก๊ส อนุภาคของสารจะเป็นเช่นไร

11

ข้อที่ 11/90
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นสารเนื้อเดียว

12

ข้อที่ 12/90
คำถาม :

พิจารณาตารางที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถาม ตารางแสดงผลการสังเกตเมื่อสารผ่านกระดาษกรองและแผ่นเซลโลเฟน ข้อใดเป็นสารแขวนลอย

13

ข้อที่ 13/90
คำถาม :

ตารางแสดงปริมาณคิดเป็น % ของโลหะชนิดต่างๆที่เป็นส่วนประกอบของเหรียญประเภทต่างๆ จากข้อมูลในตาราง ถ้าโลหะ 2 และ 4 มีสมบัติเป็นสารแม่เหล็ก แม่เหล็กจะดูดเหรียญประเภทใด

14

ข้อที่ 14/90
คำถาม :

ทำปฏิกิริยากรดกำมะถันกับโลหะแมกนีเซียมจะเกิดแก๊สอะไร

15

ข้อที่ 15/90
คำถาม :

ข้อใดเป็นสารเนื้อผสม

16

ข้อที่ 16/90
คำถาม :

ข้อใดเป็นเทคนิคการแยกสารที่ถูกต้อง ก. น้ำมันหอมระเหยกลิ่นวานิลลา : การกลั่นด้วยไอน้ำ ข. น้ำมันดิบ : การกลั่นลำดับส่วน ค. สีในดอกกล้วยไม้ : โครมาโทกราฟี

17

ข้อที่ 17/90
คำถาม :

ศึกษาข้อมูลในตาราง แล้วตอบคำถาม ตารางแสดงปริมาตรสารละลาย ตัวทำละลาย และตัวละลายของสารละลายชนิดต่างๆ สารละลายใดที่มีความเข้มข้นมากที่สุด

18

ข้อที่ 18/90
คำถาม :

ตารางแสดงจุดหลอมเหลวของสารประกอบออกไซด์ของแมงกานิสชนิต่างๆ จากข้อมูลในตาราง ที่อุณหภูมิ 1,400 องศาเซลเซียส สารประกอบออกไซด์ของแมงกานิสชนิดใดมีสถานะเป็นของแข็งเท่านั้น

19

ข้อที่ 19/90
คำถาม :

ข้อใดเป็นปริมาณสเกลาร์

20

ข้อที่ 20/90
คำถาม :

ผลักวัตถุด้วยแรง 5 นิวตัน ในแนวขนานกับพื้น ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปบนพื้นราบเป็นระยะทาง 10 เมตร จะเกิดงานเนื่องจากการผลักวัตถุเท่าใด

21

ข้อที่ 21/90
คำถาม :

ข้อใดเป็นการ Recycle

22

ข้อที่ 22/90
คำถาม :

ภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ปล่อยจากที่สูงให้ตกลงสู่พื้นอย่างอิสระ โดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำความเร่งที่ตำแหน่งใดมีค่ามากที่สุด

23

ข้อที่ 23/90
คำถาม :

เมื่อวางวัตถุหน้ากระจกเว้า โดยให้ระยะวัตถุน้อยกว่าความยาวโฟกัส ภาพที่เห็นในกระจกเว้าจะมีลักษณะอย่างไร

24

ข้อที่ 24/90
คำถาม :

วงจรไฟฟ้าวงจรหนึ่ง มีแรงดันไฟฟ้าขนาด 550 โวลต์ มีค่าความต้านทานของวงจรไฟฟ้าเท่ากับ 55 โอห์ม โดยเปิดไว้นาน 5 ชั่วโมง ปริมาณกระแสไฟฟ้าของวงจรไฟฟ้านี้มีค่ากี่แอมแปร์

25

ข้อที่ 25/90
คำถาม :

กำหนดให้หลอดไฟ A มีกำลังไฟฟ้า 40 วัตต์ และระยะเวลาที่ใช้งานของหลอดไฟ A เท่ากับ 150 ชั่วโมง หลอดไฟ A ใช้พลังงานไฟฟ้ากี่หน่วย (กำหนดให้ 1 หน่วย = 1 กิโลวัตต์ชั่วโมง)

26

ข้อที่ 26/90
คำถาม :

จากการทดลองปล่อยลูกเหล็ก A และ B จากที่สูงลงบนกระบะทราย ลูกเหล็กทั้งสองจมลงไปในผิวทรายเป็นระยะต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังตาราง ตารางแสดงระยะจมลึกของผิวทรายเมื่อปล่อยลูกเหล็ก A และ B จากที่ระดับความสูงต่างๆ จากข้อมูลในตาราง ลูกเหล็กในข้อใดมีพลังงานศักย์โน้มถ่วงสูงที่สุด

27

ข้อที่ 27/90
คำถาม :

รูปการหักเหของแสงผ่านแท่งพลาสติกใส ข้อใดแสดงการหักเหของแสงได้ถูกต้อง

28

ข้อที่ 28/90
คำถาม :

คนงานต้องการย้ายก้อนหินหนัก 1,000 นิวตัน ออกจากสนามหญ้า คนงานควรกระทำตามข้อใดจึงจะออกแรงน้อยที่สุด

29

ข้อที่ 29/90
คำถาม :

ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอของน้ำ = 540 แคลอรีต่อกรัม ความร้อนแฝงของการหลอมเหลวของน้ำแข็ง = 80 แคลอรีต่อกรัม จากข้อความข้างบน ข้อใดสรุปได้ถูกต้องที่สุด

30

ข้อที่ 30/90
คำถาม :

ให้วงจรไฟฟ้าหนึ่งประกอบด้วย แหล่งกำเนิดไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า และสวิตซ์ภาพใดแสดงวงจรไฟฟ้าที่มีสวิตซ์ที่มีสวิตซ์ควบคุมการปิด-เปิดหลอดไฟได้พร้อมกันทุกหลอด

31

ข้อที่ 31/90
คำถาม :

หินบนผิวโลกที่มีลักษณะการเกิดเหมือนการตกผลึกของสารส้มที่ห่อผ้าไว้ คือหินอะไร

32

ข้อที่ 32/90
คำถาม :

ข้อมูลลักษณะอากาศ การกระจายของฝน และลักษณะฝน จากข้อมูล ถ้าวันนี้มีอุณหภูมิเฉลี่ย 16.5 มีฝนตกประมาณ 50% ของพื้นที่ และวัดปริมาณน้ำฝนได้ 9.5 มิลลิเมตร จะรายงานสภาพอากาศตามข้อใด

33

ข้อที่ 33/90
คำถาม :

การกระทำในข้อใดที่จัดว่าเป็นการใช้ทรัพยากรจนกว่าจะหมดอายุการใช้งาน (Reuse)

34

ข้อที่ 34/90
คำถาม :

จากภาพเป็นกระบวนการทำให้ผิวโลกเกิดการเปลี่ยนภูมิลักษณ์แบบใด

35

ข้อที่ 35/90
คำถาม :

สารสีน้ำตาลแดงในหินศิลาแลง คือสารใด

36

ข้อที่ 36/90
คำถาม :

บ้านของเพลงขวัญหันไปทางทิศตะวันออก พบว่าเวลากลางวัน มีลมพัดเข้ามาทางหน้าบ้าน แต่ในเวลากลางคืนลมพัดมาจากหลังบ้าน ถ้าในหมู่บ้านมีทะเลสาบขนาดใหญ่ คิดว่าทะเลสาบนี้น่าจะอยู่ทางทิศใดของบ้าน

37

ข้อที่ 37/90
คำถาม :

ภาพแสดงการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ เราอาจประมาณได้ว่าโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นรูปวงกลม ทิศของความเร่งเป็นไปตามข้อใด

38

ข้อที่ 38/90
คำถาม :

นักดาราศาสตร์ได้ประชุมตัดสินให้ดาวดวงใดไม่เป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะอีกต่อไป

39

ข้อที่ 39/90
คำถาม :

จากพิกัดของดวงดาวต่างๆ ดาวดวงใดอยู่ห่างจากจุดเหนือศีรษะน้อยที่สุด

40

ข้อที่ 40/90
คำถาม :

ดาวเทียมไทยคม เป็นดาวเทียมแบบใด

41

ข้อที่ 41/90
คำถาม :

จากกราฟข้อใดกล่าวถูกต้อง 1.ในเวลาเริ่มต้น แมลงมีจำนวนลดลงเรื่อยๆ และกบมีจำนวนเพิ่มขึ้น 2.ในเวลาเริ่มต้น ถ้าแมลงมีจำนวนลดลง พืชจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ 3.ในเวลาต่อมา กบมีจำนวนมากขึ้น เพราะแมลงจะเพิ่มขึ้น 4.จำนวนกบและเมลงไม่มีความสัมพันธ์กัน 5.พืชไม่มีผลทำให้ จำนวนกบหรือแมลง เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 6.ยิ่งนานวัน จำนวนแมลงเละจำนวนกบเพิ่มขึ้น แต่พืชลดลง

42

ข้อที่ 42/90
คำถาม :

ตารางเสดงกำลังไฟฟ้าและความต่างศักย์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 1.ใช้หม้อหุงข้าว 1 ชม. จะสิ้นเปลืองพลังงานมากกว่าใช้ เตารีด 1ชม. 2.ใช้แอร์ 2 ชม. จะสิ้นเปลืองพลังงานเท่ากับ 4000 W 3.ใช้เตารีด3 ชม. จะสิ้นเปลืองพลังงานเท่ากับ 2100 W 4.ใช้เครื่องทำน้ำอุ่น4 ชม. จะสิ้นเปลืองพลังงานเท่ากับ 1500 W 5.ใช้เครื่องทำน้ำอุ่น4 ชม. จะสิ้นเปลืองพลังงานมากกว่าใช้แอร์ 3ชม. 6.ใช้หม้อหุงข้าว 2 ชม. จะสิ้นเปลืองพลังงานเท่ากับ 900 W

43

ข้อที่ 43/90
คำถาม :

พิจารณาภาพการเขวนน้ำหนักบนคานที่ตำเหน่งต่างๆ ต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ถ้าคานอยู่ในสภาวะสมดุล จงคำนวณว่า ก.โมเม้นทวนนาฬิกามีค่าเท่ากับกี่นิวตัน เมตร ข.โมเม้นตามเข็มนาฬิกามีค่าเท่ากับกี่นิวตัน เมตร   1. 16+ 1.2 x  N m 2. 8+ 1.2 x  N m 3. 6+ 1.2 x  N m 4. 48N m 5. 50 N m 6. 60 Nm

44

ข้อที่ 44/90
คำถาม :

นายไก่ตักน้ำ 10 ถัง น้ำหนักถังละ 50 นิวตัน จากบ่อลึก 5 เมตร ใช้เวลา 5นาที งานที่ใช้ในการตักน้ำ 1 ถัง มีค่าเท่าใด และกำลังที่นายไก่ ใช้ในการตักน้ำ 10 ถัง มีค่าเท่าใด 1. 250 Nm 2. 350 Nm 3. 450 Nm 4. 8.3 จูลต่อวินาที 5. 9.3 จูลต่อวินาที 6. 8.5จูลต่อวินาที

45

ข้อที่ 45/90
คำถาม :

ปรากฎการณ์จันทรุปราคาจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นในวันใดบ้าง 1.วันที่เกิดสุริยุปราคา 2.วันพระแรม 15 3.วันลอยกระทง 4.วันมาฆบูชา 5.วันอาสาฬบูชา 6.วันวิสาขบูชา

46

ข้อที่ 46/90
คำถาม :

ข้อใดคือลักษณะของเซลล์สัตว์

47

ข้อที่ 47/90
คำถาม :

คุณครูให้นักเรียนทดลองปลูกต้นกุหลาบโดยใช้ปุ๋ยต่างชนิดกันเพื่อดูการเจริญเติบโตของต้นกุหลาบ ตัวแปรต้นจากการทดลองนี้คือ

48

ข้อที่ 48/90
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชมีดอกได้ถูกต้อง

49

ข้อที่ 49/90
คำถาม :

โรคในข้อใดไม่ได้เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมเพศ

50

ข้อที่ 50/90
คำถาม :

ข้อใดเป็นโรคทางพันธุกรรม

51

ข้อที่ 51/90
คำถาม :

ข้อใดคือสาเหตุสำคัญของการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก

52

ข้อที่ 52/90
คำถาม :

การศึกษาเต่าในเหล่งน้ำแห่งหนึ่ง พบว่ามีการกระจายพันธุ์ไม่ดี เติบโตช้า และกินไข่ปลาเป็นอาหาร ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้อง เกี่ยวกับผลกระทบต่อระบบนิเวศ

53

ข้อที่ 53/90
คำถาม :

พิจารณาสายใยอาหารต่อไปนี้ว่ามีห่วงโซ่อาหารกี่อัน

54

ข้อที่ 54/90
คำถาม :

จากข้อ 8 สิ่งมีชีวิตใดเป็นทั้ง เหยื่อเละผู้ล่า

55

ข้อที่ 55/90
คำถาม :

สารเมื่อโดนความร้อน ในภาชนะปิด จนกระทั่งเปลี่ยนสถานะเป็นเก๊ส อนุภาคของสารจะเป็นเช่นไร

56

ข้อที่ 56/90
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นสารเนื้อเดียว

57

ข้อที่ 57/90
คำถาม :

พิจารณาตารางที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถาม ตารางแสดงผลการสังเกตเมื่อสารผ่านกระดาษกรองและแผ่นเซลโลเฟน ข้อใดเป็นสารแขวนลอย

58

ข้อที่ 58/90
คำถาม :

ตารางแสดงปริมาณคิดเป็น % ของโลหะชนิดต่างๆที่เป็นส่วนประกอบของเหรียญประเภทต่างๆ จากข้อมูลในตาราง ถ้าโลหะ 2 และ 4 มีสมบัติเป็นสารแม่เหล็ก แม่เหล็กจะดูดเหรียญประเภทใด

59

ข้อที่ 59/90
คำถาม :

ทำปฏิกิริยากรดกำมะถันกับโลหะแมกนีเซียมจะเกิดแก๊สอะไร

60

ข้อที่ 60/90
คำถาม :

ข้อใดเป็นสารเนื้อผสม

61

ข้อที่ 61/90
คำถาม :

ข้อใดเป็นเทคนิคการแยกสารที่ถูกต้อง ก. น้ำมันหอมระเหยกลิ่นวานิลลา : การกลั่นด้วยไอน้ำ ข. น้ำมันดิบ : การกลั่นลำดับส่วน ค. สีในดอกกล้วยไม้ : โครมาโทกราฟี

62

ข้อที่ 62/90
คำถาม :

ศึกษาข้อมูลในตาราง แล้วตอบคำถาม ตารางแสดงปริมาตรสารละลาย ตัวทำละลาย และตัวละลายของสารละลายชนิดต่างๆ สารละลายใดที่มีความเข้มข้นมากที่สุด

63

ข้อที่ 63/90
คำถาม :

ตารางแสดงจุดหลอมเหลวของสารประกอบออกไซด์ของแมงกานิสชนิต่างๆ จากข้อมูลในตาราง ที่อุณหภูมิ 1,400 องศาเซลเซียส สารประกอบออกไซด์ของแมงกานิสชนิดใดมีสถานะเป็นของแข็งเท่านั้น

64

ข้อที่ 64/90
คำถาม :

ข้อใดเป็นปริมาณสเกลาร์

65

ข้อที่ 65/90
คำถาม :

ผลักวัตถุด้วยแรง 5 นิวตัน ในแนวขนานกับพื้น ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปบนพื้นราบเป็นระยะทาง 10 เมตร จะเกิดงานเนื่องจากการผลักวัตถุเท่าใด

66

ข้อที่ 66/90
คำถาม :

ข้อใดเป็นการ Recycle

67

ข้อที่ 67/90
คำถาม :

ภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ปล่อยจากที่สูงให้ตกลงสู่พื้นอย่างอิสระ โดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำความเร่งที่ตำแหน่งใดมีค่ามากที่สุด

68

ข้อที่ 68/90
คำถาม :

เมื่อวางวัตถุหน้ากระจกเว้า โดยให้ระยะวัตถุน้อยกว่าความยาวโฟกัส ภาพที่เห็นในกระจกเว้าจะมีลักษณะอย่างไร

69

ข้อที่ 69/90
คำถาม :

วงจรไฟฟ้าวงจรหนึ่ง มีแรงดันไฟฟ้าขนาด 550 โวลต์ มีค่าความต้านทานของวงจรไฟฟ้าเท่ากับ 55 โอห์ม โดยเปิดไว้นาน 5 ชั่วโมง ปริมาณกระแสไฟฟ้าของวงจรไฟฟ้านี้มีค่ากี่แอมแปร์

70

ข้อที่ 70/90
คำถาม :

กำหนดให้หลอดไฟ A มีกำลังไฟฟ้า 40 วัตต์ และระยะเวลาที่ใช้งานของหลอดไฟ A เท่ากับ 150 ชั่วโมง หลอดไฟ A ใช้พลังงานไฟฟ้ากี่หน่วย (กำหนดให้ 1 หน่วย = 1 กิโลวัตต์ชั่วโมง)

71

ข้อที่ 71/90
คำถาม :

จากการทดลองปล่อยลูกเหล็ก A และ B จากที่สูงลงบนกระบะทราย ลูกเหล็กทั้งสองจมลงไปในผิวทรายเป็นระยะต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังตาราง ตารางแสดงระยะจมลึกของผิวทรายเมื่อปล่อยลูกเหล็ก A และ B จากที่ระดับความสูงต่างๆ จากข้อมูลในตาราง ลูกเหล็กในข้อใดมีพลังงานศักย์โน้มถ่วงสูงที่สุด

72

ข้อที่ 72/90
คำถาม :

รูปการหักเหของแสงผ่านแท่งพลาสติกใส ข้อใดแสดงการหักเหของแสงได้ถูกต้อง

73

ข้อที่ 73/90
คำถาม :

คนงานต้องการย้ายก้อนหินหนัก 1,000 นิวตัน ออกจากสนามหญ้า คนงานควรกระทำตามข้อใดจึงจะออกแรงน้อยที่สุด

74

ข้อที่ 74/90
คำถาม :

ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอของน้ำ = 540 แคลอรีต่อกรัม ความร้อนแฝงของการหลอมเหลวของน้ำแข็ง = 80 แคลอรีต่อกรัม จากข้อความข้างบน ข้อใดสรุปได้ถูกต้องที่สุด

75

ข้อที่ 75/90
คำถาม :

ให้วงจรไฟฟ้าหนึ่งประกอบด้วย แหล่งกำเนิดไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า และสวิตซ์ภาพใดแสดงวงจรไฟฟ้าที่มีสวิตซ์ที่มีสวิตซ์ควบคุมการปิด-เปิดหลอดไฟได้พร้อมกันทุกหลอด

76

ข้อที่ 76/90
คำถาม :

หินบนผิวโลกที่มีลักษณะการเกิดเหมือนการตกผลึกของสารส้มที่ห่อผ้าไว้ คือหินอะไร

77

ข้อที่ 77/90
คำถาม :

ข้อมูลลักษณะอากาศ การกระจายของฝน และลักษณะฝน จากข้อมูล ถ้าวันนี้มีอุณหภูมิเฉลี่ย 16.5 มีฝนตกประมาณ 50% ของพื้นที่ และวัดปริมาณน้ำฝนได้ 9.5 มิลลิเมตร จะรายงานสภาพอากาศตามข้อใด

78

ข้อที่ 78/90
คำถาม :

การกระทำในข้อใดที่จัดว่าเป็นการใช้ทรัพยากรจนกว่าจะหมดอายุการใช้งาน (Reuse)

79

ข้อที่ 79/90
คำถาม :

จากภาพเป็นกระบวนการทำให้ผิวโลกเกิดการเปลี่ยนภูมิลักษณ์แบบใด

80

ข้อที่ 80/90
คำถาม :

สารสีน้ำตาลแดงในหินศิลาแลง คือสารใด

81

ข้อที่ 81/90
คำถาม :

บ้านของเพลงขวัญหันไปทางทิศตะวันออก พบว่าเวลากลางวัน มีลมพัดเข้ามาทางหน้าบ้าน แต่ในเวลากลางคืนลมพัดมาจากหลังบ้าน ถ้าในหมู่บ้านมีทะเลสาบขนาดใหญ่ คิดว่าทะเลสาบนี้น่าจะอยู่ทางทิศใดของบ้าน

82

ข้อที่ 82/90
คำถาม :

ภาพแสดงการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ เราอาจประมาณได้ว่าโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นรูปวงกลม ทิศของความเร่งเป็นไปตามข้อใด

83

ข้อที่ 83/90
คำถาม :

นักดาราศาสตร์ได้ประชุมตัดสินให้ดาวดวงใดไม่เป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะอีกต่อไป

84

ข้อที่ 84/90
คำถาม :

จากพิกัดของดวงดาวต่างๆ ดาวดวงใดอยู่ห่างจากจุดเหนือศีรษะน้อยที่สุด

85

ข้อที่ 85/90
คำถาม :

ดาวเทียมไทยคม เป็นดาวเทียมแบบใด

86

ข้อที่ 86/90
คำถาม :

จากกราฟข้อใดกล่าวถูกต้อง 1.ในเวลาเริ่มต้น แมลงมีจำนวนลดลงเรื่อยๆ และกบมีจำนวนเพิ่มขึ้น 2.ในเวลาเริ่มต้น ถ้าแมลงมีจำนวนลดลง พืชจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ 3.ในเวลาต่อมา กบมีจำนวนมากขึ้น เพราะแมลงจะเพิ่มขึ้น 4.จำนวนกบและเมลงไม่มีความสัมพันธ์กัน 5.พืชไม่มีผลทำให้ จำนวนกบหรือแมลง เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 6.ยิ่งนานวัน จำนวนแมลงเละจำนวนกบเพิ่มขึ้น แต่พืชลดลง

87

ข้อที่ 87/90
คำถาม :

ตารางเสดงกำลังไฟฟ้าและความต่างศักย์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 1.ใช้หม้อหุงข้าว 1 ชม. จะสิ้นเปลืองพลังงานมากกว่าใช้ เตารีด 1ชม. 2.ใช้แอร์ 2 ชม. จะสิ้นเปลืองพลังงานเท่ากับ 4000 W 3.ใช้เตารีด3 ชม. จะสิ้นเปลืองพลังงานเท่ากับ 2100 W 4.ใช้เครื่องทำน้ำอุ่น4 ชม. จะสิ้นเปลืองพลังงานเท่ากับ 1500 W 5.ใช้เครื่องทำน้ำอุ่น4 ชม. จะสิ้นเปลืองพลังงานมากกว่าใช้แอร์ 3ชม. 6.ใช้หม้อหุงข้าว 2 ชม. จะสิ้นเปลืองพลังงานเท่ากับ 900 W

88

ข้อที่ 88/90
คำถาม :

พิจารณาภาพการเขวนน้ำหนักบนคานที่ตำเหน่งต่างๆ ต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ถ้าคานอยู่ในสภาวะสมดุล จงคำนวณว่า ก.โมเม้นทวนนาฬิกามีค่าเท่ากับกี่นิวตัน เมตร ข.โมเม้นตามเข็มนาฬิกามีค่าเท่ากับกี่นิวตัน เมตร   1. 16+ 1.2 x  N m 2. 8+ 1.2 x  N m 3. 6+ 1.2 x  N m 4. 48N m 5. 50 N m 6. 60 Nm

89

ข้อที่ 89/90
คำถาม :

นายไก่ตักน้ำ 10 ถัง น้ำหนักถังละ 50 นิวตัน จากบ่อลึก 5 เมตร ใช้เวลา 5นาที งานที่ใช้ในการตักน้ำ 1 ถัง มีค่าเท่าใด และกำลังที่นายไก่ ใช้ในการตักน้ำ 10 ถัง มีค่าเท่าใด 1. 250 Nm 2. 350 Nm 3. 450 Nm 4. 8.3 จูลต่อวินาที 5. 9.3 จูลต่อวินาที 6. 8.5จูลต่อวินาที

90

ข้อที่ 90/90
คำถาม :

ปรากฎการณ์จันทรุปราคาจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นในวันใดบ้าง 1.วันที่เกิดสุริยุปราคา 2.วันพระแรม 15 3.วันลอยกระทง 4.วันมาฆบูชา 5.วันอาสาฬบูชา 6.วันวิสาขบูชา

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน