ม.3

ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุด 1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MA313490

จำนวนข้อ

: 90 ข้อ

วิชา

: O-NET

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 1 ก.พ. 61 เวลา 10:54 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/90
คำถาม :

คุณครูให้นักเรียนทำการทดลองโดยใส่พืชน้ำต่างชนิดกันในอ่างน้ำแล้วเอาหลอดแก้วมาครอบ และทำการให้แสงเป็นระยะเวลา 20 นาที เพื่อดูจำนวนฟองอากาศที่เกิดขึ้นของพืชน้ำแต่ละชนิด ซึ่งจำนวนฟองอากาศที่เกิดขึ้นของพืชแต่ละชนิดแสดงผลดังนี้ พืชน้ำชนิด A มีจำนวนฟองอากาศเท่ากับ 10 ฟอง พืชน้ำชนิดB มีจำนวนฟองอากาศเท่ากับ  22 ฟอง พืชน้ำชนิด C มีจำนวนฟองอากาศเท่ากับ 35 ฟอง ในการทดลองนี้ ข้อใดเป็นตัวแปรตามที่ต้องการศึกษา

2

ข้อที่ 2/90
คำถาม :

เหตุใดเวลารับประทานอาหาร จึงต้องเคี้ยวอาหารให้ละเอียด

3

ข้อที่ 3/90
คำถาม :

ในการหายใจออกของมนุษย์ กระดูกซี่โครงและกะบังลมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

4

ข้อที่ 4/90
คำถาม :

ส่วนประกอบใดของเซลล์ที่ไม่พบในเซลล์สัตว์

5

ข้อที่ 5/90
คำถาม :

หมู่เลือด ABO มีกี่แอลลีล

6

ข้อที่ 6/90
คำถาม :

ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

7

ข้อที่ 7/90
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ผู้ย่อยสลายในระบบนิเวศ

8

ข้อที่ 8/90
คำถาม :

ถ้าหนอนผีเสื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก จะเกิดเหตุการณ์ในข้อใด

9

ข้อที่ 9/90
คำถาม :

ถ้าปล่อยให้เกิดภาวะโรคร้อนเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จะมีผลอย่างไรในอนาคตที่เป็นไปได้มากที่สุด

10

ข้อที่ 10/90
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับดัชนีคุณภาพน้ำ ก. ค่า pH ของน้ำที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตอยู่ระหว่าง 6.5-8.5 ข. น้ำธรรมชาติที่มีคุณภาพดี มีค่า DO อยู่ระหว่าง 5-9 มิลลิกรัมต่อลิตร ค. น้ำสะอาดควรมีค่า BOD ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร

11

ข้อที่ 11/90
คำถาม :

จากการทดลองการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชโดยใช้ใบชบาด่างปรากฏผลการทดลองดังนี้ “ ตรงรอยด่างจะไม่มีสีน้ำเงินหรือม่วงส่วนบริเวณข้างเคียงที่มีสีเขียวจะมีสีน้ำเงินเกิดขึ้น” ข้อใดสรุปผลการทดลองได้ถูกต้อง

12

ข้อที่ 12/90
คำถาม :

ข้อใดเป็นสารเนื้อผสม

13

ข้อที่ 13/90
คำถาม :

ตารางแสดงจำนวนอะตอมของธาตุต่างๆ ในโมเลกุลของสารชนิดต่างๆ จากตาราง มีสารกี่ชนิดที่จัดเป็นธาตุ

14

ข้อที่ 14/90
คำถาม :

ข้อใดคือเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาว่าเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้น

15

ข้อที่ 15/90
คำถาม :

ข้อใดคือชนิดของคอลลอยด์ที่แบ่งตามสถานะของตัวกลางกับสถานะของอนุภาค

16

ข้อที่ 16/90
คำถาม :

ข้อใดเป็นกระบวนการคายความร้อน

17

ข้อที่ 17/90
คำถาม :

เตรียมสารละลายเอทิลแอลกอฮอล์โดยใช้ส่วนผสมในปริมาณที่กำหนดในตาราง จากข้อมูลสารละลายเอทิลแอลกอฮอล์ในบีกเกอร์ใดมีความเข้มข้นน้อยที่สุด

18

ข้อที่ 18/90
คำถาม :

จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นเมื่อหยดน้ำลงบนแคลเซียมคาร์ไบด์ จัดเป็นปฏิกิริยาเคมีประเภทคายความร้อน ข. เชื้อเพลิงทุกชนิด ถ้ามีมวลหรือปริมาตรเท่ากัน เมื่อนำมาเผาไหม้จนหมด จะให้พลังงานความร้อน ค. พลังงานความร้อนและพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์เปลี่ยนแปลงมาจากพลังงานนิวเคลียร์ภายในดวงอาทิตย์ ข้อความที่ถูกต้องคือ

19

ข้อที่ 19/90
คำถาม :

ในการทดสอบหาปริมาณวิตามินซีในผลไม้ชนิดต่างๆ โดยพิจารณาจากจำนวนหยดของน้ำผลไม้ที่ทำให้สีน้ำเงินของสารละลายน้ำแป้งผสมกับสารละลายไอโอดีนเปลี่ยนเป็นไม่มีสี โดยเปรียบเทียบกับจำนวนหยดของสารละลายวิตามินซีที่ใช้ทดลอง ปรากฏผลดังตารางต่อไปนี้ ตัวแปรต้นในการทดลอง คือ

20

ข้อที่ 20/90
คำถาม :

เมื่อบีบน้ำมะนาวลงบนดินสอพอง จะเกิดแก๊สชนิดใด

21

ข้อที่ 21/90
คำถาม :

ข้อใดไม่เกิดปฏิกิริยาเคมี

22

ข้อที่ 22/90
คำถาม :

บ้านของเด็กหญิงขวัญ อยู่ห่างจากโรงเรียนเป็นระยะทาง 20 กิโลเมตร เด็กหญิงขวัญออกจากบ้านเวลา 6.00 น. และไปถึงโรงเรียนเวลา 6.30 น. เด็กหญิงขวัญเดินทางด้วยอัตราเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง

23

ข้อที่ 23/90
คำถาม :

การลดแรงเสียดทานระหว่างผิวของวัตถุ ทำได้โดยวิธีใด

24

ข้อที่ 24/90
คำถาม :

ทำการทดลองโดยดึงห่วงโลหะวงกลมด้วยตาชั่งสปริง 2 อัน โดยดึงตาชั่งสปริงตั้งฉากกัน ถ้าตาชั่งสปริงอันที่ 1 และอันที่ 2 อ่านค่าแรงดึงได้ 3 นิวตัน และ 4 นิวตัน ตามลำดับ แรงลัพธ์ที่กระทำต่อห่วงโลหะวงกลมจะมีขนาดกี่นิวตัน

25

ข้อที่ 25/90
คำถาม :

ข้อใดเกิดความเร่ง

26

ข้อที่ 26/90
คำถาม :

แขวนวัตถุกับคานเบายาว 20 เมตร ถ้าคานอยู่ภาวะสมดุล ระยะห่าง (x) ระหว่างจุดหมุน (F) กับวัตถุ 80 นิวตัน เท่ากับกี่เมตร

27

ข้อที่ 27/90
คำถาม :

ปล่อยวัตถุที่มีน้ำหนัก 40 นิวตัน จากที่สูง 5 เมตรเหนือผิวดิน เมื่อวัตถุกระทบพื้น งานที่เกิดเนื่องจากแรงโน้มถ่วงมีค่าเท่าใด

28

ข้อที่ 28/90
คำถาม :

น้ำแข็ง 400 กรัม หลอมเหลวได้หมดพอดี ต้องใช้พลังงานความร้อนกี่แคลอรี ( กำหนดให้ ความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลวของน้ำแข็ง = 80 แคลอรีต่อกรัม )

29

ข้อที่ 29/90
คำถาม :

บุคคลในข้อใดใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุด

30

ข้อที่ 30/90
คำถาม :

ปล่อยวัตถุออกจากตำแหน่ง A ให้ตกลงในหลุม ผ่านตำแหน่ง B C และ D ตามลำดับ ณ ตำแหน่งใดที่วัตถุมีพลังงานศักย์สูงที่สุด (ตำแหน่งอ้างอิงคือพื้นหลุม)

31

ข้อที่ 31/90
คำถาม :

วิตามินชนิดใดช่วยให้ผิวหนังและระบบประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดผลที่เกิดจากคอเลสเตอรอล

32

ข้อที่ 32/90
คำถาม :

ปรากฏการณ์เรือนกระจกที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดอะไรขึ้น

33

ข้อที่ 33/90
คำถาม :

หมากใช้สเปรย์ฉีดน้ำในเรือนเพาะชำ คิดเป็นมวลไอน้ำ 40 กรัมในปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตร เรือนเพาะชำแห่งนี้มีภาวะอิ่มตัวด้วยไอน้ำที่ 200 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร เรือนเพาะชำจะมีค่าความชื้นสัมพัทธ์เป็นร้อยละเท่าไร

34

ข้อที่ 34/90
คำถาม :

CFC หรือเรียกว่า ฟรีออน เป็นสารประกอบของธาตุใด

35

ข้อที่ 35/90
คำถาม :

ชั้นส่วนประกอบของโลกที่เป็นหินร้อนหลอมเหลว ประกอบด้วยธาตุต่างๆหลอมละลายปนกันภายใต้ความดันและอุณหภูมิสูงมาก คือชั้นใด

36

ข้อที่ 36/90
คำถาม :

พิจารณาข้อมูลถ่านหินชนิดต่างๆ ต่อไปนี้ เพื่อตอบคำถาม

37

ข้อที่ 37/90
คำถาม :

แร่การ์เนตมักจะเกิดเป็นผลึกสวย ถ้ามีปริมาณของธาตุ A สูงจะมีสีแดงเข้ม เรียกว่า โกเมน ใช้ทำเครื่องประดับ ธาตุ A คือธาตุในข้อใด

38

ข้อที่ 38/90
คำถาม :

มลพิษของถ่านหินทุกชนิด จะเป็นผลมาจากปริมาณของสารชนิดใด

39

ข้อที่ 39/90
คำถาม :

เมื่อลมสุริยะมีความแรงมากๆจะมีผลกระทบต่อสนามแม่เหล็กของโลกอย่างไร

40

ข้อที่ 40/90
คำถาม :

หากต้องการรู้ทิศเหนือจากการดูดาว แต่ไม่สามารถมองหาดาวเหนือทางทิศเหนือได้ จะสามารถดูดาวกลุ่มใดแทนได้

41

ข้อที่ 41/90
คำถาม :

พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม กระดาษกรองชนิด A มีขนาดรูเท่ากับ 1 x 10-2 เซนติเมตร กระดาษกรองชนิด B มีขนาดรูเท่ากับ 1 x 10-5 เซนติเมตร สารชนิดที่ 1 ผ่านกระดาษกรองชนิด A และชนิด B ได้ สารชนิดที่ 2 ผ่านกระดาษกรองชนิด A ได้ แต่ผ่านกระดาษกรองชนิด B ไม่ได้ สารชนิดที่ 3 ผ่านกระดาษกรองชนิด A และกระดาษกรองชนิด B ไม่ได้ ข้อใดถูกต้อง 1. สารชนิดที่ 1 มีขนาดอนุภาคเล็กกว่า 1 x 10-5 เซนติเมตร 2. สารชนิดที่ 2 มีขนาดอนุภาคเล็กกว่า 1 x 10-5 เซนติเมตร 3. สารชนิดที่ 3 มีขนาดอนุภาคเล็กกว่า 1 x 10-2 เซนติเมตร 4. สารชนิดที่ 1 มีขนาดใหญ่กว่าสารชนิดที่ 2 แต่เล็กกว่าสารชนิดที่ 3 5. สารชนิดที่ 2 มีขนาดเล็กกว่าสารชนิดที่ 1 และสารชนิดที่ 3 6. สารชนิดที่ 3 มีขนาดใหญ่กว่าสารชนิดที่ 1 และสารชนิดที่ 2

42

ข้อที่ 42/90
คำถาม :

พิจารณาข้อมูล: เมื่อนำสารสีส้ม A และ B มาวิเคราะห์โดยวิธีโครมาโทกราฟีกระดาษ โดยใช้น้ำ เป็นตัวทำละลายได้ผลดังตาราง ข้อใดกล่าวถูกต้อง 1.สีแดงในสีส้ม A และสีส้ม B เป็นสารตัวเดียวกัน และ X มีค่า 4.50 เซนติเมตร 2.สารสีเหลืองจากสีส้ม A เป็นสารที่ละลายน้ำได้น้อยที่สุดและถูกดูดซับมากที่สุด 3.สารสีเหลืองจากสีส้ม B เป็นสารที่ละลายน้ำได้มากที่สุดและถูกดูดซับน้อยที่สุด 4.สารสีส้ม B มีสารองค์ประกอบน้อยกว่าสารสีส้ม A 5.สารสีส้ม A และสารสีส้ม B เป็นสารบริสุทธิ์ 6.สารสีส้ม A มีสารองค์ประกอบ 3 ชนิด

43

ข้อที่ 43/90
คำถาม :

ปรากฏการณ์ในข้อใดบ้างที่มีระยะเวลาประมาณ 27.3 วัน 1. คาบการหมุนรอบตัวเองของโลก 2. คาบการหมุนรอบตัวเองของดวงจันทร์ 3. คาบการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์ 4. คาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลก 5. คาบการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ 6. คาบการโคจรของดวงอาทิตย์รอบกาแล็กซี

44

ข้อที่ 44/90
คำถาม :

บุคคลใดปฏิบัติได้เหมาะสมและปลอดภัยจากอันตรายของสารที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน 1. น้องเกรทชอบรับประทานอาหารกรุบกรอบ ที่ปรุงรสบาร์บีคิว 2. พรีมชอบซื้อทอฟฟี่สีเข้มและสดมาฝากพี่กับน้องเป็นประจำ 3. มิวแช่มันเทศก่อนเชื่อมในน้ำปูนใสที่ใส่ในอ่างอะลูมิเนียม 4. แต้วซื้อครีมทาหน้ากำจัดฝ้าตามคำแนะนำของช่างเสริมสวย 5. แม่ของโป๊ปจะปิดบานประตูหน้าต่างทุกบานเมื่อจะฉีดยากำจัดยุง 6. ช่างบอยใช้ระยะเวลาสั้นๆในการทำหน้าที่ตรวจบริเวณที่มีธาตุกัมมันตรังสี

45

ข้อที่ 45/90
คำถาม :

พิจารณาข้อมูลในตาราง แล้วตอบคำถาม ข้อสรุปใดถูกต้อง 1. B นำไฟฟ้าได้ดีกว่า C 2. C นำไฟฟ้าได้ดีกว่า A 3. D มีความต้านทานไฟฟ้าน้อยกว่า C 4. E  มีความต้านทานไฟฟ้ามากกว่า D 5. A  มีความต้านทานไฟฟ้าน้อยกว่า B 6. C D และ E มีความต้านทานไฟฟ้าเท่ากัน

46

ข้อที่ 46/90
คำถาม :

คุณครูให้นักเรียนทำการทดลองโดยใส่พืชน้ำต่างชนิดกันในอ่างน้ำแล้วเอาหลอดแก้วมาครอบ และทำการให้แสงเป็นระยะเวลา 20 นาที เพื่อดูจำนวนฟองอากาศที่เกิดขึ้นของพืชน้ำแต่ละชนิด ซึ่งจำนวนฟองอากาศที่เกิดขึ้นของพืชแต่ละชนิดแสดงผลดังนี้ พืชน้ำชนิด A มีจำนวนฟองอากาศเท่ากับ 10 ฟอง พืชน้ำชนิดB มีจำนวนฟองอากาศเท่ากับ  22 ฟอง พืชน้ำชนิด C มีจำนวนฟองอากาศเท่ากับ 35 ฟอง ในการทดลองนี้ ข้อใดเป็นตัวแปรตามที่ต้องการศึกษา

47

ข้อที่ 47/90
คำถาม :

เหตุใดเวลารับประทานอาหาร จึงต้องเคี้ยวอาหารให้ละเอียด

48

ข้อที่ 48/90
คำถาม :

ในการหายใจออกของมนุษย์ กระดูกซี่โครงและกะบังลมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

49

ข้อที่ 49/90
คำถาม :

ส่วนประกอบใดของเซลล์ที่ไม่พบในเซลล์สัตว์

50

ข้อที่ 50/90
คำถาม :

หมู่เลือด ABO มีกี่แอลลีล

51

ข้อที่ 51/90
คำถาม :

ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

52

ข้อที่ 52/90
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ผู้ย่อยสลายในระบบนิเวศ

53

ข้อที่ 53/90
คำถาม :

ถ้าหนอนผีเสื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก จะเกิดเหตุการณ์ในข้อใด

54

ข้อที่ 54/90
คำถาม :

ถ้าปล่อยให้เกิดภาวะโรคร้อนเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จะมีผลอย่างไรในอนาคตที่เป็นไปได้มากที่สุด

55

ข้อที่ 55/90
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับดัชนีคุณภาพน้ำ ก. ค่า pH ของน้ำที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตอยู่ระหว่าง 6.5-8.5 ข. น้ำธรรมชาติที่มีคุณภาพดี มีค่า DO อยู่ระหว่าง 5-9 มิลลิกรัมต่อลิตร ค. น้ำสะอาดควรมีค่า BOD ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร

56

ข้อที่ 56/90
คำถาม :

จากการทดลองการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชโดยใช้ใบชบาด่างปรากฏผลการทดลองดังนี้ “ ตรงรอยด่างจะไม่มีสีน้ำเงินหรือม่วงส่วนบริเวณข้างเคียงที่มีสีเขียวจะมีสีน้ำเงินเกิดขึ้น” ข้อใดสรุปผลการทดลองได้ถูกต้อง

57

ข้อที่ 57/90
คำถาม :

ข้อใดเป็นสารเนื้อผสม

58

ข้อที่ 58/90
คำถาม :

ตารางแสดงจำนวนอะตอมของธาตุต่างๆ ในโมเลกุลของสารชนิดต่างๆ จากตาราง มีสารกี่ชนิดที่จัดเป็นธาตุ

59

ข้อที่ 59/90
คำถาม :

ข้อใดคือเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาว่าเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้น

60

ข้อที่ 60/90
คำถาม :

ข้อใดคือชนิดของคอลลอยด์ที่แบ่งตามสถานะของตัวกลางกับสถานะของอนุภาค

61

ข้อที่ 61/90
คำถาม :

ข้อใดเป็นกระบวนการคายความร้อน

62

ข้อที่ 62/90
คำถาม :

เตรียมสารละลายเอทิลแอลกอฮอล์โดยใช้ส่วนผสมในปริมาณที่กำหนดในตาราง จากข้อมูลสารละลายเอทิลแอลกอฮอล์ในบีกเกอร์ใดมีความเข้มข้นน้อยที่สุด

63

ข้อที่ 63/90
คำถาม :

จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นเมื่อหยดน้ำลงบนแคลเซียมคาร์ไบด์ จัดเป็นปฏิกิริยาเคมีประเภทคายความร้อน ข. เชื้อเพลิงทุกชนิด ถ้ามีมวลหรือปริมาตรเท่ากัน เมื่อนำมาเผาไหม้จนหมด จะให้พลังงานความร้อน ค. พลังงานความร้อนและพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์เปลี่ยนแปลงมาจากพลังงานนิวเคลียร์ภายในดวงอาทิตย์ ข้อความที่ถูกต้องคือ

64

ข้อที่ 64/90
คำถาม :

ในการทดสอบหาปริมาณวิตามินซีในผลไม้ชนิดต่างๆ โดยพิจารณาจากจำนวนหยดของน้ำผลไม้ที่ทำให้สีน้ำเงินของสารละลายน้ำแป้งผสมกับสารละลายไอโอดีนเปลี่ยนเป็นไม่มีสี โดยเปรียบเทียบกับจำนวนหยดของสารละลายวิตามินซีที่ใช้ทดลอง ปรากฏผลดังตารางต่อไปนี้ ตัวแปรต้นในการทดลอง คือ

65

ข้อที่ 65/90
คำถาม :

เมื่อบีบน้ำมะนาวลงบนดินสอพอง จะเกิดแก๊สชนิดใด

66

ข้อที่ 66/90
คำถาม :

ข้อใดไม่เกิดปฏิกิริยาเคมี

67

ข้อที่ 67/90
คำถาม :

บ้านของเด็กหญิงขวัญ อยู่ห่างจากโรงเรียนเป็นระยะทาง 20 กิโลเมตร เด็กหญิงขวัญออกจากบ้านเวลา 6.00 น. และไปถึงโรงเรียนเวลา 6.30 น. เด็กหญิงขวัญเดินทางด้วยอัตราเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง

68

ข้อที่ 68/90
คำถาม :

การลดแรงเสียดทานระหว่างผิวของวัตถุ ทำได้โดยวิธีใด

69

ข้อที่ 69/90
คำถาม :

ทำการทดลองโดยดึงห่วงโลหะวงกลมด้วยตาชั่งสปริง 2 อัน โดยดึงตาชั่งสปริงตั้งฉากกัน ถ้าตาชั่งสปริงอันที่ 1 และอันที่ 2 อ่านค่าแรงดึงได้ 3 นิวตัน และ 4 นิวตัน ตามลำดับ แรงลัพธ์ที่กระทำต่อห่วงโลหะวงกลมจะมีขนาดกี่นิวตัน

70

ข้อที่ 70/90
คำถาม :

ข้อใดเกิดความเร่ง

71

ข้อที่ 71/90
คำถาม :

แขวนวัตถุกับคานเบายาว 20 เมตร ถ้าคานอยู่ภาวะสมดุล ระยะห่าง (x) ระหว่างจุดหมุน (F) กับวัตถุ 80 นิวตัน เท่ากับกี่เมตร

72

ข้อที่ 72/90
คำถาม :

ปล่อยวัตถุที่มีน้ำหนัก 40 นิวตัน จากที่สูง 5 เมตรเหนือผิวดิน เมื่อวัตถุกระทบพื้น งานที่เกิดเนื่องจากแรงโน้มถ่วงมีค่าเท่าใด

73

ข้อที่ 73/90
คำถาม :

น้ำแข็ง 400 กรัม หลอมเหลวได้หมดพอดี ต้องใช้พลังงานความร้อนกี่แคลอรี ( กำหนดให้ ความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลวของน้ำแข็ง = 80 แคลอรีต่อกรัม )

74

ข้อที่ 74/90
คำถาม :

บุคคลในข้อใดใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุด

75

ข้อที่ 75/90
คำถาม :

ปล่อยวัตถุออกจากตำแหน่ง A ให้ตกลงในหลุม ผ่านตำแหน่ง B C และ D ตามลำดับ ณ ตำแหน่งใดที่วัตถุมีพลังงานศักย์สูงที่สุด (ตำแหน่งอ้างอิงคือพื้นหลุม)

76

ข้อที่ 76/90
คำถาม :

วิตามินชนิดใดช่วยให้ผิวหนังและระบบประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดผลที่เกิดจากคอเลสเตอรอล

77

ข้อที่ 77/90
คำถาม :

ปรากฏการณ์เรือนกระจกที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดอะไรขึ้น

78

ข้อที่ 78/90
คำถาม :

หมากใช้สเปรย์ฉีดน้ำในเรือนเพาะชำ คิดเป็นมวลไอน้ำ 40 กรัมในปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตร เรือนเพาะชำแห่งนี้มีภาวะอิ่มตัวด้วยไอน้ำที่ 200 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร เรือนเพาะชำจะมีค่าความชื้นสัมพัทธ์เป็นร้อยละเท่าไร

79

ข้อที่ 79/90
คำถาม :

CFC หรือเรียกว่า ฟรีออน เป็นสารประกอบของธาตุใด

80

ข้อที่ 80/90
คำถาม :

ชั้นส่วนประกอบของโลกที่เป็นหินร้อนหลอมเหลว ประกอบด้วยธาตุต่างๆหลอมละลายปนกันภายใต้ความดันและอุณหภูมิสูงมาก คือชั้นใด

81

ข้อที่ 81/90
คำถาม :

พิจารณาข้อมูลถ่านหินชนิดต่างๆ ต่อไปนี้ เพื่อตอบคำถาม

82

ข้อที่ 82/90
คำถาม :

แร่การ์เนตมักจะเกิดเป็นผลึกสวย ถ้ามีปริมาณของธาตุ A สูงจะมีสีแดงเข้ม เรียกว่า โกเมน ใช้ทำเครื่องประดับ ธาตุ A คือธาตุในข้อใด

83

ข้อที่ 83/90
คำถาม :

มลพิษของถ่านหินทุกชนิด จะเป็นผลมาจากปริมาณของสารชนิดใด

84

ข้อที่ 84/90
คำถาม :

เมื่อลมสุริยะมีความแรงมากๆจะมีผลกระทบต่อสนามแม่เหล็กของโลกอย่างไร

85

ข้อที่ 85/90
คำถาม :

หากต้องการรู้ทิศเหนือจากการดูดาว แต่ไม่สามารถมองหาดาวเหนือทางทิศเหนือได้ จะสามารถดูดาวกลุ่มใดแทนได้

86

ข้อที่ 86/90
คำถาม :

พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม กระดาษกรองชนิด A มีขนาดรูเท่ากับ 1 x 10-2 เซนติเมตร กระดาษกรองชนิด B มีขนาดรูเท่ากับ 1 x 10-5 เซนติเมตร สารชนิดที่ 1 ผ่านกระดาษกรองชนิด A และชนิด B ได้ สารชนิดที่ 2 ผ่านกระดาษกรองชนิด A ได้ แต่ผ่านกระดาษกรองชนิด B ไม่ได้ สารชนิดที่ 3 ผ่านกระดาษกรองชนิด A และกระดาษกรองชนิด B ไม่ได้ ข้อใดถูกต้อง 1. สารชนิดที่ 1 มีขนาดอนุภาคเล็กกว่า 1 x 10-5 เซนติเมตร 2. สารชนิดที่ 2 มีขนาดอนุภาคเล็กกว่า 1 x 10-5 เซนติเมตร 3. สารชนิดที่ 3 มีขนาดอนุภาคเล็กกว่า 1 x 10-2 เซนติเมตร 4. สารชนิดที่ 1 มีขนาดใหญ่กว่าสารชนิดที่ 2 แต่เล็กกว่าสารชนิดที่ 3 5. สารชนิดที่ 2 มีขนาดเล็กกว่าสารชนิดที่ 1 และสารชนิดที่ 3 6. สารชนิดที่ 3 มีขนาดใหญ่กว่าสารชนิดที่ 1 และสารชนิดที่ 2

87

ข้อที่ 87/90
คำถาม :

พิจารณาข้อมูล: เมื่อนำสารสีส้ม A และ B มาวิเคราะห์โดยวิธีโครมาโทกราฟีกระดาษ โดยใช้น้ำ เป็นตัวทำละลายได้ผลดังตาราง ข้อใดกล่าวถูกต้อง 1.สีแดงในสีส้ม A และสีส้ม B เป็นสารตัวเดียวกัน และ X มีค่า 4.50 เซนติเมตร 2.สารสีเหลืองจากสีส้ม A เป็นสารที่ละลายน้ำได้น้อยที่สุดและถูกดูดซับมากที่สุด 3.สารสีเหลืองจากสีส้ม B เป็นสารที่ละลายน้ำได้มากที่สุดและถูกดูดซับน้อยที่สุด 4.สารสีส้ม B มีสารองค์ประกอบน้อยกว่าสารสีส้ม A 5.สารสีส้ม A และสารสีส้ม B เป็นสารบริสุทธิ์ 6.สารสีส้ม A มีสารองค์ประกอบ 3 ชนิด

88

ข้อที่ 88/90
คำถาม :

ปรากฏการณ์ในข้อใดบ้างที่มีระยะเวลาประมาณ 27.3 วัน 1. คาบการหมุนรอบตัวเองของโลก 2. คาบการหมุนรอบตัวเองของดวงจันทร์ 3. คาบการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์ 4. คาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลก 5. คาบการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ 6. คาบการโคจรของดวงอาทิตย์รอบกาแล็กซี

89

ข้อที่ 89/90
คำถาม :

บุคคลใดปฏิบัติได้เหมาะสมและปลอดภัยจากอันตรายของสารที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน 1. น้องเกรทชอบรับประทานอาหารกรุบกรอบ ที่ปรุงรสบาร์บีคิว 2. พรีมชอบซื้อทอฟฟี่สีเข้มและสดมาฝากพี่กับน้องเป็นประจำ 3. มิวแช่มันเทศก่อนเชื่อมในน้ำปูนใสที่ใส่ในอ่างอะลูมิเนียม 4. แต้วซื้อครีมทาหน้ากำจัดฝ้าตามคำแนะนำของช่างเสริมสวย 5. แม่ของโป๊ปจะปิดบานประตูหน้าต่างทุกบานเมื่อจะฉีดยากำจัดยุง 6. ช่างบอยใช้ระยะเวลาสั้นๆในการทำหน้าที่ตรวจบริเวณที่มีธาตุกัมมันตรังสี

90

ข้อที่ 90/90
คำถาม :

พิจารณาข้อมูลในตาราง แล้วตอบคำถาม ข้อสรุปใดถูกต้อง 1. B นำไฟฟ้าได้ดีกว่า C 2. C นำไฟฟ้าได้ดีกว่า A 3. D มีความต้านทานไฟฟ้าน้อยกว่า C 4. E  มีความต้านทานไฟฟ้ามากกว่า D 5. A  มีความต้านทานไฟฟ้าน้อยกว่า B 6. C D และ E มีความต้านทานไฟฟ้าเท่ากัน

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน