ม.6

ข้อสอบ PAT 7.4 ความถนัดทางด้านภาษา จีน ชุดที่ 3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MB613480

จำนวนข้อ

: 200 ข้อ

วิชา

: PAT 7

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 26 ม.ค. 61 เวลา 14:41 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/200
คำถาม :

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องทีสุด 请选择最正确的答案: 哪个选项的拼音写法正确?

2

ข้อที่ 2/200
คำถาม :

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องทีสุด 请选择最正确的答案: 哪个选项的韵母读音相同?

3

ข้อที่ 3/200
คำถาม :

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องทีสุด 请选择最正确的答案: 请选出划线部分的正确读音和拼音写法: “我公司只有十几个人。

4

ข้อที่ 4/200
คำถาม :

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องทีสุด 请选择最正确的答案: 请选出划线部分的正确读音?“博物馆在东边,在足球场和图书馆中间。”

5

ข้อที่ 5/200
คำถาม :

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องทีสุด 请选择最正确的答案: 哪个选项划线部分的读音相同?

6

ข้อที่ 6/200
คำถาม :

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องทีสุด 请选择最正确的答案: 哪个选项划线部分的读音不同?

7

ข้อที่ 7/200
คำถาม :

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องทีสุด 请选择最正确的答案: 哪个选项有错别字?

8

ข้อที่ 8/200
คำถาม :

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องทีสุด 请选择最正确的答案: “考”字的第四画是什么?

9

ข้อที่ 9/200
คำถาม :

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องทีสุด 请选择最正确的答案: 哪个选项说法正确?

10

ข้อที่ 10/200
คำถาม :

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องทีสุด 请选择最正确的答案: 哪个选项的说法不正确?

11

ข้อที่ 11/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 这_______旅行给我们留下了难忘的印象。

12

ข้อที่ 12/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 今秋的服装款式颖新,_______是女装和童装。

13

ข้อที่ 13/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 王太太唱歌唱得很好,谁都不相信她不________说泰国。

14

ข้อที่ 14/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 他一边说一边笑,最后笑得说不________了。

15

ข้อที่ 15/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 他的钱_______偷了。

16

ข้อที่ 16/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 这孩子哪方面都好,_______个子有点儿矮。

17

ข้อที่ 17/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 这_______小说我读了三_______才读完一________。

18

ข้อที่ 18/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 目前中国_______国际社会_______不断提高自己的政治经济影响力。

19

ข้อที่ 19/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 电脑_______发展到人工智能阶段,_______不可能完全代替人脑。

20

ข้อที่ 20/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 _______谁找我,你______说我不在。

21

ข้อที่ 21/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 李红看见赵丽穿着一件特别漂亮的裙子,她也想买一件,便问赵丽 :“你的裙子在哪买______?  多少钱买______?”

22

ข้อที่ 22/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 他可能是吃了不干净的东西,_______。

23

ข้อที่ 23/200
คำถาม :

คำที่ให้ไว้ข้างใต้ของแต่ละประโยค  สามารถเติมคำลงในช่องว่างใดของในประโยคนั้นได้เหมาะสมที่สุด 句下词放在句中哪个位置最恰当 我朋友___1___病___2___很重,___3___正在医院___4___治疗。                            得

24

ข้อที่ 24/200
คำถาม :

คำที่ให้ไว้ข้างใต้ของแต่ละประโยค  สามารถเติมคำลงในช่องว่างใดของในประโยคนั้นได้เหมาะสมที่สุด 句下词放在句中哪个位置最恰当 你好好儿___1___在___2___这里___3___休息___4___吧。                            地

25

ข้อที่ 25/200
คำถาม :

คำที่ให้ไว้ข้างใต้ของแต่ละประโยค  สามารถเติมคำลงในช่องว่างใดของในประโยคนั้นได้เหมาะสมที่สุด 句下词放在句中哪个位置最恰当 今年___1___春节,他得到了一份___2___很特别___3___新年___4___礼物。                            的

26

ข้อที่ 26/200
คำถาม :

คำที่ให้ไว้ข้างใต้ของแต่ละประโยค  สามารถเติมคำลงในช่องว่างใดของในประโยคนั้นได้เหมาะสมที่สุด 句下词放在句中哪个位置最恰当 .___1___下雨___2___也___3___不要紧,___4___我带着伞呢。                            万一

27

ข้อที่ 27/200
คำถาม :

คำที่ให้ไว้ข้างใต้ของแต่ละประโยค  สามารถเติมคำลงในช่องว่างใดของในประโยคนั้นได้เหมาะสมที่สุด 句下词放在句中哪个位置最恰当 小张!过来___1___好吗?帮忙___2___看看___3___这是谁的笔___4___。                            一下

28

ข้อที่ 28/200
คำถาม :

ข้อใดที่ไม่สามารถเติมลงในช่องว่างได้ 下列四个答案,哪一个不能用来填空 小明的妈妈要求他每天做_______作业才能看电视。

29

ข้อที่ 29/200
คำถาม :

ข้อใดที่ไม่สามารถเติมลงในช่องว่างได้ 下列四个答案,哪一个不能用来填空 人们都喜欢那朵_______的玫瑰花。

30

ข้อที่ 30/200
คำถาม :

ข้อใดที่ไม่สามารถเติมลงในช่องว่างได้ 下列四个答案,哪一个不能用来填空 他写的文章_______都受到了人们的喜欢。

31

ข้อที่ 31/200
คำถาม :

ข้อใดมีคำที่ไม่เข้าพวกกับข้ออื่น 下面的四个词中,有三个是同类的,找出不同类的一个。

32

ข้อที่ 32/200
คำถาม :

ข้อใดมีคำที่ไม่เข้าพวกกับข้ออื่น 下面的四个词中,有三个是同类的,找出不同类的一个。

33

ข้อที่ 33/200
คำถาม :

ข้อใดให้ความหมายของคำที่ขีดเส้นใต้ได้เหมาะสมที่สุด 选择正确的答案解释句中画线的词语 这无疑是一个比较现实的做法。

34

ข้อที่ 34/200
คำถาม :

ข้อใดให้ความหมายของคำที่ขีดเส้นใต้ได้เหมาะสมที่สุด 选择正确的答案解释句中画线的词语 他的汉语水平日益提高。

35

ข้อที่ 35/200
คำถาม :

ข้อใดให้ความหมายของคำที่ขีดเส้นใต้ได้เหมาะสมที่สุด 选择正确的答案解释句中画线的词语 这孩子真是,你不让他做什么,他非常不可

36

ข้อที่ 36/200
คำถาม :

ข้อใดให้ความหมายของคำที่ขีดเส้นใต้ได้เหมาะสมที่สุด 选择正确的答案解释句中画线的词语 人的一生当中,会遇到形形色色的人。

37

ข้อที่ 37/200
คำถาม :

ประโยคต่อไปนี้เป็นประโยคประเภทใด 下面的句子各属于哪种类型 先生,你找谁?

38

ข้อที่ 38/200
คำถาม :

ประโยคต่อไปนี้เป็นประโยคประเภทใด 下面的句子各于哪种类型 我爱花,所以也爱养花。

39

ข้อที่ 39/200
คำถาม :

ประโยคต่อไปนี้เป็นประโยคประเภทใด 下面的句子各于哪种类型 哪个选项的标点符号使用不正确?

40

ข้อที่ 40/200
คำถาม :

ประโยคต่อไปนี้เป็นประโยคประเภทใด 下面的句子各于哪种类型 请给下面这句话选出正确的标点符号: 根据这则气象报导          这个周末是适合民众出游踏青的好天气    

41

ข้อที่ 41/200
คำถาม :

อ่านบทสนทนาแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下列对话, 然后选出最正确的答案 对话的双方是:

42

ข้อที่ 42/200
คำถาม :

อ่านบทสนทนาแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下列对话, 然后选出最正确的答案 对话地点在:

43

ข้อที่ 43/200
คำถาม :

อ่านบทสนทนาแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下列对话, 然后选出最正确的答案 “你怎么样?”在这里意思是:

44

ข้อที่ 44/200
คำถาม :

อ่านบทสนทนาแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下列对话, 然后选出最正确的答案 按“最顺利”的标准,乙会选择在哪儿转机?

45

ข้อที่ 45/200
คำถาม :

อ่านบทสนทนาแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下列对话, 然后选出最正确的答案 乙去北京为了:

46

ข้อที่ 46/200
คำถาม :

คำตอบข้อใด  สามารถเติมลงในช่องว่างของบทสนทนาต่อไปนี้ได้เหมาะสมที่สุด 选择唯一恰当的答案完成对话

47

ข้อที่ 47/200
คำถาม :

คำตอบข้อใด  สามารถเติมลงในช่องว่างของบทสนทนาต่อไปนี้ได้เหมาะสมที่สุด 选择唯一恰当的答案完成对话

48

ข้อที่ 48/200
คำถาม :

คำตอบข้อใด  สามารถเติมลงในช่องว่างของบทสนทนาต่อไปนี้ได้เหมาะสมที่สุด 选择唯一恰当的答案完成对话

49

ข้อที่ 49/200
คำถาม :

คำตอบข้อใด  สามารถเติมลงในช่องว่างของบทสนทนาต่อไปนี้ได้เหมาะสมที่สุด 选择唯一恰当的答案完成对话

50

ข้อที่ 50/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดถูกต้องที่สุด 根据要求选择正确的答案 有人在前面挡住了你的路,你想让他让开,较好的说法是:

51

ข้อที่ 51/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดถูกต้องที่สุด 根据要求选择正确的答案 朋友聚会,杨青有事要提前离去,他站起来对大家说:

52

ข้อที่ 52/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดถูกต้องที่สุด 根据要求选择正确的答案 下面四项符合汉语表达习惯的是:

53

ข้อที่ 53/200
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับคำได้เหมาะสมที่สุด 哪一句次序最正确

54

ข้อที่ 54/200
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับคำได้เหมาะสมที่สุด 哪一句次序最正确

55

ข้อที่ 55/200
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับคำได้เหมาะสมที่สุด 哪一句次序最正确

56

ข้อที่ 56/200
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับคำได้เหมาะสมที่สุด 哪一句次序最正确

57

ข้อที่ 57/200
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับคำได้เหมาะสมที่สุด 哪一句次序最正确

58

ข้อที่ 58/200
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับคำได้เหมาะสมที่สุด 哪一句次序最正确

59

ข้อที่ 59/200
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับคำในประโยคไม่ถูกต้อง 哪一句次序不正确

60

ข้อที่ 60/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดใช้เติมลงในช่องว่างของข้อความที่ยกมาได้ถูกต้องมากที่สุด 根据上下文的意思选择正确的词语填入句中

61

ข้อที่ 61/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดใช้เติมลงในช่องว่างของข้อความที่ยกมาได้ถูกต้องมากที่สุด 根据上下文的意思选择正确的词语填入句中

62

ข้อที่ 62/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดใช้เติมลงในช่องว่างของข้อความที่ยกมาได้ถูกต้องมากที่สุด 根据上下文的意思选择正确的词语填入句中

63

ข้อที่ 63/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดใช้เติมลงในช่องว่างของข้อความที่ยกมาได้ถูกต้องมากที่สุด 根据上下文的意思选择正确的词语填入句中

64

ข้อที่ 64/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดใช้เติมลงในช่องว่างของข้อความที่ยกมาได้ถูกต้องมากที่สุด 根据上下文的意思选择正确的词语填入句中

65

ข้อที่ 65/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดใช้เติมลงในช่องว่างของข้อความที่ยกมาได้ถูกต้องมากที่สุด 根据上下文的意思选择正确的词语填入句中

66

ข้อที่ 66/200
คำถาม :

上海位于中国的___________部。

67

ข้อที่ 67/200
คำถาม :

黄山位于中国哪个省?

68

ข้อที่ 68/200
คำถาม :

中秋节在每年的农历__________。

69

ข้อที่ 69/200
คำถาม :

中国计划生育政策的基本内容是:__________。

70

ข้อที่ 70/200
คำถาม :

哪个选项不是中国国画四君子?

71

ข้อที่ 71/200
คำถาม :

屈原是中国一位伟大的爱国__________。

72

ข้อที่ 72/200
คำถาม :

中国法定的货币是什么?

73

ข้อที่ 73/200
คำถาม :

中国现任的总理是      。

74

ข้อที่ 74/200
คำถาม :

“中华人民共和国”成立于     。

75

ข้อที่ 75/200
คำถาม :

中国国旗上有   。

76

ข้อที่ 76/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องที่สุด 选出排列顺序正确德一项

77

ข้อที่ 77/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องที่สุด 选出排列顺序正确德一项

78

ข้อที่ 78/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องที่สุด 选出排列顺序正确德一项

79

ข้อที่ 79/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องที่สุด 选出排列顺序正确德一项

80

ข้อที่ 80/200
คำถาม :

ประโยคใดไม่มีความสัมพันธ์กับประโยคอื่นๆ 哪一个句子跟其他的没有联系

81

ข้อที่ 81/200
คำถาม :

อ่านข้อความแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文,然后选出最正确的答案 上边短文讨论的是什么?

82

ข้อที่ 82/200
คำถาม :

อ่านข้อความแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文,然后选出最正确的答案 懂得求学与做人的人是什么样的人?

83

ข้อที่ 83/200
คำถาม :

อ่านข้อความแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文,然后选出最正确的答案 哪一项是正确的?

84

ข้อที่ 84/200
คำถาม :

อ่านข้อความแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文,然后选出最正确的答案 “头头是道”的意思是什么?

85

ข้อที่ 85/200
คำถาม :

อ่านข้อความแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文,然后选出最正确的答案 “口是心非” 的意思是什么?

86

ข้อที่ 86/200
คำถาม :

อ่านข้อความแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文,然后选出最正确的答案 从这段文字看,打响去过几次缝衣店?

87

ข้อที่ 87/200
คำถาม :

อ่านข้อความแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文,然后选出最正确的答案 缝衣店是:

88

ข้อที่ 88/200
คำถาม :

อ่านข้อความแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文,然后选出最正确的答案 “ 把裁缝喷成了落汤难”的意思是:

89

ข้อที่ 89/200
คำถาม :

อ่านข้อความแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文,然后选出最正确的答案 这段文字的主题应该是:

90

ข้อที่ 90/200
คำถาม :

อ่านข้อความแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文,然后选出最正确的答案 这段文字告诉人们:

91

ข้อที่ 91/200
คำถาม :

อ่านข้อความแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文,然后选出最正确的答案 人们哭不是因为:

92

ข้อที่ 92/200
คำถาม :

อ่านข้อความแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文,然后选出最正确的答案 笑的害处表现在它能:

93

ข้อที่ 93/200
คำถาม :

อ่านข้อความแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文,然后选出最正确的答案 这段文字说明:

94

ข้อที่ 94/200
คำถาม :

อ่านข้อความแล้วเลือกคำตอบที่ไม่ถูกต้อง 阅读下文。然后选出不正确的答案 考试的时候________。

95

ข้อที่ 95/200
คำถาม :

อ่านข้อความแล้วเลือกคำตอบที่ไม่ถูกต้อง 阅读下文。然后选出不正确的答案

96

ข้อที่ 96/200
คำถาม :

อ่านข้อความแล้วเลือกคำตอบที่ไม่ถูกต้อง 阅读下文。然后选出不正确的答案

97

ข้อที่ 97/200
คำถาม :

อ่านข้อความแล้วเลือกคำตอบที่ไม่ถูกต้อง 阅读下文。然后选出不正确的答案 如果学生真正掌握了课程的内容,成绩就________

98

ข้อที่ 98/200
คำถาม :

ดูภาพวาดการ์ตูน  แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 看下面的漫书,然后选出最正确的答案 说话的这个女人对自己的结婚:

99

ข้อที่ 99/200
คำถาม :

ดูภาพวาดการ์ตูน  แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 看下面的漫书,然后选出最正确的答案 “ 並非全然”的意思是:

100

ข้อที่ 100/200
คำถาม :

ดูภาพวาดการ์ตูน  แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 看下面的漫书,然后选出最正确的答案 “度日如年”的意思是:

101

ข้อที่ 101/200
คำถาม :

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องทีสุด 请选择最正确的答案: 哪个选项的拼音写法正确?

102

ข้อที่ 102/200
คำถาม :

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องทีสุด 请选择最正确的答案: 哪个选项的韵母读音相同?

103

ข้อที่ 103/200
คำถาม :

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องทีสุด 请选择最正确的答案: 请选出划线部分的正确读音和拼音写法: “我公司只有十几个人。

104

ข้อที่ 104/200
คำถาม :

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องทีสุด 请选择最正确的答案: 请选出划线部分的正确读音?“博物馆在东边,在足球场和图书馆中间。”

105

ข้อที่ 105/200
คำถาม :

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องทีสุด 请选择最正确的答案: 哪个选项划线部分的读音相同?

106

ข้อที่ 106/200
คำถาม :

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องทีสุด 请选择最正确的答案: 哪个选项划线部分的读音不同?

107

ข้อที่ 107/200
คำถาม :

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องทีสุด 请选择最正确的答案: 哪个选项有错别字?

108

ข้อที่ 108/200
คำถาม :

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องทีสุด 请选择最正确的答案: “考”字的第四画是什么?

109

ข้อที่ 109/200
คำถาม :

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องทีสุด 请选择最正确的答案: 哪个选项说法正确?

110

ข้อที่ 110/200
คำถาม :

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องทีสุด 请选择最正确的答案: 哪个选项的说法不正确?

111

ข้อที่ 111/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 这_______旅行给我们留下了难忘的印象。

112

ข้อที่ 112/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 今秋的服装款式颖新,_______是女装和童装。

113

ข้อที่ 113/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 王太太唱歌唱得很好,谁都不相信她不________说泰国。

114

ข้อที่ 114/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 他一边说一边笑,最后笑得说不________了。

115

ข้อที่ 115/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 他的钱_______偷了。

116

ข้อที่ 116/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 这孩子哪方面都好,_______个子有点儿矮。

117

ข้อที่ 117/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 这_______小说我读了三_______才读完一________。

118

ข้อที่ 118/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 目前中国_______国际社会_______不断提高自己的政治经济影响力。

119

ข้อที่ 119/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 电脑_______发展到人工智能阶段,_______不可能完全代替人脑。

120

ข้อที่ 120/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 _______谁找我,你______说我不在。

121

ข้อที่ 121/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 李红看见赵丽穿着一件特别漂亮的裙子,她也想买一件,便问赵丽 :“你的裙子在哪买______?  多少钱买______?”

122

ข้อที่ 122/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 他可能是吃了不干净的东西,_______。

123

ข้อที่ 123/200
คำถาม :

คำที่ให้ไว้ข้างใต้ของแต่ละประโยค  สามารถเติมคำลงในช่องว่างใดของในประโยคนั้นได้เหมาะสมที่สุด 句下词放在句中哪个位置最恰当 我朋友___1___病___2___很重,___3___正在医院___4___治疗。                            得

124

ข้อที่ 124/200
คำถาม :

คำที่ให้ไว้ข้างใต้ของแต่ละประโยค  สามารถเติมคำลงในช่องว่างใดของในประโยคนั้นได้เหมาะสมที่สุด 句下词放在句中哪个位置最恰当 你好好儿___1___在___2___这里___3___休息___4___吧。                            地

125

ข้อที่ 125/200
คำถาม :

คำที่ให้ไว้ข้างใต้ของแต่ละประโยค  สามารถเติมคำลงในช่องว่างใดของในประโยคนั้นได้เหมาะสมที่สุด 句下词放在句中哪个位置最恰当 今年___1___春节,他得到了一份___2___很特别___3___新年___4___礼物。                            的

126

ข้อที่ 126/200
คำถาม :

คำที่ให้ไว้ข้างใต้ของแต่ละประโยค  สามารถเติมคำลงในช่องว่างใดของในประโยคนั้นได้เหมาะสมที่สุด 句下词放在句中哪个位置最恰当 .___1___下雨___2___也___3___不要紧,___4___我带着伞呢。                            万一

127

ข้อที่ 127/200
คำถาม :

คำที่ให้ไว้ข้างใต้ของแต่ละประโยค  สามารถเติมคำลงในช่องว่างใดของในประโยคนั้นได้เหมาะสมที่สุด 句下词放在句中哪个位置最恰当 小张!过来___1___好吗?帮忙___2___看看___3___这是谁的笔___4___。                            一下

128

ข้อที่ 128/200
คำถาม :

ข้อใดที่ไม่สามารถเติมลงในช่องว่างได้ 下列四个答案,哪一个不能用来填空 小明的妈妈要求他每天做_______作业才能看电视。

129

ข้อที่ 129/200
คำถาม :

ข้อใดที่ไม่สามารถเติมลงในช่องว่างได้ 下列四个答案,哪一个不能用来填空 人们都喜欢那朵_______的玫瑰花。

130

ข้อที่ 130/200
คำถาม :

ข้อใดที่ไม่สามารถเติมลงในช่องว่างได้ 下列四个答案,哪一个不能用来填空 他写的文章_______都受到了人们的喜欢。

131

ข้อที่ 131/200
คำถาม :

ข้อใดมีคำที่ไม่เข้าพวกกับข้ออื่น 下面的四个词中,有三个是同类的,找出不同类的一个。

132

ข้อที่ 132/200
คำถาม :

ข้อใดมีคำที่ไม่เข้าพวกกับข้ออื่น 下面的四个词中,有三个是同类的,找出不同类的一个。

133

ข้อที่ 133/200
คำถาม :

ข้อใดให้ความหมายของคำที่ขีดเส้นใต้ได้เหมาะสมที่สุด 选择正确的答案解释句中画线的词语 这无疑是一个比较现实的做法。

134

ข้อที่ 134/200
คำถาม :

ข้อใดให้ความหมายของคำที่ขีดเส้นใต้ได้เหมาะสมที่สุด 选择正确的答案解释句中画线的词语 他的汉语水平日益提高。

135

ข้อที่ 135/200
คำถาม :

ข้อใดให้ความหมายของคำที่ขีดเส้นใต้ได้เหมาะสมที่สุด 选择正确的答案解释句中画线的词语 这孩子真是,你不让他做什么,他非常不可

136

ข้อที่ 136/200
คำถาม :

ข้อใดให้ความหมายของคำที่ขีดเส้นใต้ได้เหมาะสมที่สุด 选择正确的答案解释句中画线的词语 人的一生当中,会遇到形形色色的人。

137

ข้อที่ 137/200
คำถาม :

ประโยคต่อไปนี้เป็นประโยคประเภทใด 下面的句子各属于哪种类型 先生,你找谁?

138

ข้อที่ 138/200
คำถาม :

ประโยคต่อไปนี้เป็นประโยคประเภทใด 下面的句子各于哪种类型 我爱花,所以也爱养花。

139

ข้อที่ 139/200
คำถาม :

ประโยคต่อไปนี้เป็นประโยคประเภทใด 下面的句子各于哪种类型 哪个选项的标点符号使用不正确?

140

ข้อที่ 140/200
คำถาม :

ประโยคต่อไปนี้เป็นประโยคประเภทใด 下面的句子各于哪种类型 请给下面这句话选出正确的标点符号: 根据这则气象报导          这个周末是适合民众出游踏青的好天气    

141

ข้อที่ 141/200
คำถาม :

อ่านบทสนทนาแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下列对话, 然后选出最正确的答案 对话的双方是:

142

ข้อที่ 142/200
คำถาม :

อ่านบทสนทนาแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下列对话, 然后选出最正确的答案 对话地点在:

143

ข้อที่ 143/200
คำถาม :

อ่านบทสนทนาแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下列对话, 然后选出最正确的答案 “你怎么样?”在这里意思是:

144

ข้อที่ 144/200
คำถาม :

อ่านบทสนทนาแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下列对话, 然后选出最正确的答案 按“最顺利”的标准,乙会选择在哪儿转机?

145

ข้อที่ 145/200
คำถาม :

อ่านบทสนทนาแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下列对话, 然后选出最正确的答案 乙去北京为了:

146

ข้อที่ 146/200
คำถาม :

คำตอบข้อใด  สามารถเติมลงในช่องว่างของบทสนทนาต่อไปนี้ได้เหมาะสมที่สุด 选择唯一恰当的答案完成对话

147

ข้อที่ 147/200
คำถาม :

คำตอบข้อใด  สามารถเติมลงในช่องว่างของบทสนทนาต่อไปนี้ได้เหมาะสมที่สุด 选择唯一恰当的答案完成对话

148

ข้อที่ 148/200
คำถาม :

คำตอบข้อใด  สามารถเติมลงในช่องว่างของบทสนทนาต่อไปนี้ได้เหมาะสมที่สุด 选择唯一恰当的答案完成对话

149

ข้อที่ 149/200
คำถาม :

คำตอบข้อใด  สามารถเติมลงในช่องว่างของบทสนทนาต่อไปนี้ได้เหมาะสมที่สุด 选择唯一恰当的答案完成对话

150

ข้อที่ 150/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดถูกต้องที่สุด 根据要求选择正确的答案 有人在前面挡住了你的路,你想让他让开,较好的说法是:

151

ข้อที่ 151/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดถูกต้องที่สุด 根据要求选择正确的答案 朋友聚会,杨青有事要提前离去,他站起来对大家说:

152

ข้อที่ 152/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดถูกต้องที่สุด 根据要求选择正确的答案 下面四项符合汉语表达习惯的是:

153

ข้อที่ 153/200
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับคำได้เหมาะสมที่สุด 哪一句次序最正确

154

ข้อที่ 154/200
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับคำได้เหมาะสมที่สุด 哪一句次序最正确

155

ข้อที่ 155/200
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับคำได้เหมาะสมที่สุด 哪一句次序最正确

156

ข้อที่ 156/200
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับคำได้เหมาะสมที่สุด 哪一句次序最正确

157

ข้อที่ 157/200
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับคำได้เหมาะสมที่สุด 哪一句次序最正确

158

ข้อที่ 158/200
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับคำได้เหมาะสมที่สุด 哪一句次序最正确

159

ข้อที่ 159/200
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับคำในประโยคไม่ถูกต้อง 哪一句次序不正确

160

ข้อที่ 160/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดใช้เติมลงในช่องว่างของข้อความที่ยกมาได้ถูกต้องมากที่สุด 根据上下文的意思选择正确的词语填入句中

161

ข้อที่ 161/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดใช้เติมลงในช่องว่างของข้อความที่ยกมาได้ถูกต้องมากที่สุด 根据上下文的意思选择正确的词语填入句中

162

ข้อที่ 162/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดใช้เติมลงในช่องว่างของข้อความที่ยกมาได้ถูกต้องมากที่สุด 根据上下文的意思选择正确的词语填入句中

163

ข้อที่ 163/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดใช้เติมลงในช่องว่างของข้อความที่ยกมาได้ถูกต้องมากที่สุด 根据上下文的意思选择正确的词语填入句中

164

ข้อที่ 164/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดใช้เติมลงในช่องว่างของข้อความที่ยกมาได้ถูกต้องมากที่สุด 根据上下文的意思选择正确的词语填入句中

165

ข้อที่ 165/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดใช้เติมลงในช่องว่างของข้อความที่ยกมาได้ถูกต้องมากที่สุด 根据上下文的意思选择正确的词语填入句中

166

ข้อที่ 166/200
คำถาม :

上海位于中国的___________部。

167

ข้อที่ 167/200
คำถาม :

黄山位于中国哪个省?

168

ข้อที่ 168/200
คำถาม :

中秋节在每年的农历__________。

169

ข้อที่ 169/200
คำถาม :

中国计划生育政策的基本内容是:__________。

170

ข้อที่ 170/200
คำถาม :

哪个选项不是中国国画四君子?

171

ข้อที่ 171/200
คำถาม :

屈原是中国一位伟大的爱国__________。

172

ข้อที่ 172/200
คำถาม :

中国法定的货币是什么?

173

ข้อที่ 173/200
คำถาม :

中国现任的总理是      。

174

ข้อที่ 174/200
คำถาม :

“中华人民共和国”成立于     。

175

ข้อที่ 175/200
คำถาม :

中国国旗上有   。

176

ข้อที่ 176/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องที่สุด 选出排列顺序正确德一项

177

ข้อที่ 177/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องที่สุด 选出排列顺序正确德一项

178

ข้อที่ 178/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องที่สุด 选出排列顺序正确德一项

179

ข้อที่ 179/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องที่สุด 选出排列顺序正确德一项

180

ข้อที่ 180/200
คำถาม :

ประโยคใดไม่มีความสัมพันธ์กับประโยคอื่นๆ 哪一个句子跟其他的没有联系

181

ข้อที่ 181/200
คำถาม :

อ่านข้อความแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文,然后选出最正确的答案 上边短文讨论的是什么?

182

ข้อที่ 182/200
คำถาม :

อ่านข้อความแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文,然后选出最正确的答案 懂得求学与做人的人是什么样的人?

183

ข้อที่ 183/200
คำถาม :

อ่านข้อความแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文,然后选出最正确的答案 哪一项是正确的?

184

ข้อที่ 184/200
คำถาม :

อ่านข้อความแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文,然后选出最正确的答案 “头头是道”的意思是什么?

185

ข้อที่ 185/200
คำถาม :

อ่านข้อความแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文,然后选出最正确的答案 “口是心非” 的意思是什么?

186

ข้อที่ 186/200
คำถาม :

อ่านข้อความแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文,然后选出最正确的答案 从这段文字看,打响去过几次缝衣店?

187

ข้อที่ 187/200
คำถาม :

อ่านข้อความแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文,然后选出最正确的答案 缝衣店是:

188

ข้อที่ 188/200
คำถาม :

อ่านข้อความแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文,然后选出最正确的答案 “ 把裁缝喷成了落汤难”的意思是:

189

ข้อที่ 189/200
คำถาม :

อ่านข้อความแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文,然后选出最正确的答案 这段文字的主题应该是:

190

ข้อที่ 190/200
คำถาม :

อ่านข้อความแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文,然后选出最正确的答案 这段文字告诉人们:

191

ข้อที่ 191/200
คำถาม :

อ่านข้อความแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文,然后选出最正确的答案 人们哭不是因为:

192

ข้อที่ 192/200
คำถาม :

อ่านข้อความแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文,然后选出最正确的答案 笑的害处表现在它能:

193

ข้อที่ 193/200
คำถาม :

อ่านข้อความแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文,然后选出最正确的答案 这段文字说明:

194

ข้อที่ 194/200
คำถาม :

อ่านข้อความแล้วเลือกคำตอบที่ไม่ถูกต้อง 阅读下文。然后选出不正确的答案 考试的时候________。

195

ข้อที่ 195/200
คำถาม :

อ่านข้อความแล้วเลือกคำตอบที่ไม่ถูกต้อง 阅读下文。然后选出不正确的答案

196

ข้อที่ 196/200
คำถาม :

อ่านข้อความแล้วเลือกคำตอบที่ไม่ถูกต้อง 阅读下文。然后选出不正确的答案

197

ข้อที่ 197/200
คำถาม :

อ่านข้อความแล้วเลือกคำตอบที่ไม่ถูกต้อง 阅读下文。然后选出不正确的答案 如果学生真正掌握了课程的内容,成绩就________

198

ข้อที่ 198/200
คำถาม :

ดูภาพวาดการ์ตูน  แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 看下面的漫书,然后选出最正确的答案 说话的这个女人对自己的结婚:

199

ข้อที่ 199/200
คำถาม :

ดูภาพวาดการ์ตูน  แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 看下面的漫书,然后选出最正确的答案 “ 並非全然”的意思是:

200

ข้อที่ 200/200
คำถาม :

ดูภาพวาดการ์ตูน  แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 看下面的漫书,然后选出最正确的答案 “度日如年”的意思是:

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน