ม.6

ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.6 k

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MB613478

จำนวนข้อ

: 90 ข้อ

วิชา

: O-NET

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 20 ม.ค. 61 เวลา 20:32 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน
00:00

1

ข้อที่ 1/90
คำถาม :

บาปกำเนิดในศาสนาคริสต์ หมายถึงอะไร

2

ข้อที่ 2/90
คำถาม :

คำว่า “มัชฌิมาปฏิปทา” ในธัมมจักกัปปวัตนสูตร มีความหมายว่าอย่างไร

3

ข้อที่ 3/90
คำถาม :

สมาธิที่พระพุทธศาสนาสอนคืออะไร

4

ข้อที่ 4/90
คำถาม :

ข้อใดคือความหมายที่ถูกต้องที่สุดของสัมมาสมาธิ

5

ข้อที่ 5/90
คำถาม :

ข้อใดคือลักษณะสำคัญที่ทำให้ชุนนุมมุสลิมแตกต่างจากชุมนุมที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์

6

ข้อที่ 6/90
คำถาม :

คำสอนเรื่องกรรมในพุทธศาสนาสำคัญอย่างไร

7

ข้อที่ 7/90
คำถาม :

คำว่า “พระจิต” ในศาสนาคริสต์มีความหมายว่าอย่างไร

8

ข้อที่ 8/90
คำถาม :

การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าหมายความว่าอย่างไร

9

ข้อที่ 9/90
คำถาม :

นิกายซุนนีในศาสนาอิสลามถือว่าข้อใดสำคัญที่สุด

10

ข้อที่ 10/90
คำถาม :

ในศาสนาอิสลามมีบทบัญญัติให้บริจาคซะกาตเพื่ออะไร

11

ข้อที่ 11/90
คำถาม :

ทำไมศาสนาพราหมณ์-ฮินดู จึงสอนเรื่องวรรณะ

12

ข้อที่ 12/90
คำถาม :

การให้ทานตามคำสอนของพุทธศาสนา มีจุดประสงค์หลักเพื่ออะไร

13

ข้อที่ 13/90
คำถาม :

ข้อใดเป็นคำสอนที่ทุกศาสนามีความสอดคล้องกัน

14

ข้อที่ 14/90
คำถาม :

เรื่องใดที่ศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์-ฮินดูมีความเชื่อร่วมกัน

15

ข้อที่ 15/90
คำถาม :

สำนวนข้อใดตรงกับความหมายของสัมมาทิฐิ

16

ข้อที่ 16/90
คำถาม :

ตัณหาตามหลักคำสอนเรื่องอริยสัจ 4 ตรงกับข้อใดมากที่สุด

17

ข้อที่ 17/90
คำถาม :

การที่รัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาฉ้อราษฎร์บังหลวง จัดอยู่ในอริยสัจข้อใด

18

ข้อที่ 18/90
คำถาม :

ความรักที่ศาสนาคริสต์สอนตรงกับข้อใดมากที่สุด

19

ข้อที่ 19/90
คำถาม :

กฎหมายที่ใช้บังคับเฉพาะภายในเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยคือข้อใด

20

ข้อที่ 20/90
คำถาม :

ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทใด ซึ่งบุคคลสามารถได้มาโดยไม่ต้องจดทะเบียนเพื่อคุ้มครองสิทธิ

21

ข้อที่ 21/90
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่การปกครองโดยคนส่วนน้อย

22

ข้อที่ 22/90
คำถาม :

ข้อใดแตกต่างจากกลุ่ม

23

ข้อที่ 23/90
คำถาม :

ความผิดฐานรับของโจรต้องเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานต่างๆ ที่ระบุไว้ ยกเว้นข้อใด

24

ข้อที่ 24/90
คำถาม :

รัฐสภาควบคุมการทำงานของรัฐบาลให้เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาด้วยวิธีใด

25

ข้อที่ 25/90
คำถาม :

กรมใดทำหน้าที่ของตนเองได้ถูกต้อง

26

ข้อที่ 26/90
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้อง

27

ข้อที่ 27/90
คำถาม :

ลักษณะของสังคมไทยในปัจจุบันข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

28

ข้อที่ 28/90
คำถาม :

หัวใจสำคัญของประชาธิปไตยอยู่ที่ประเด็นใด

29

ข้อที่ 29/90
คำถาม :

ระบบเทศาภิบาลในสมัยรัชกาลที่ 5 มีลักษณะสอดคล้องกับการปกครองในข้อใด

30

ข้อที่ 30/90
คำถาม :

ข้อใดเป็นโทษทางอาญา

31

ข้อที่ 31/90
คำถาม :

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีผลต่อสถาบันครอบครัวไทยในปัจจุบันอย่างไร

32

ข้อที่ 32/90
คำถาม :

ข้อใดเป็นลักษณะเฉพาะของสังคมชนบทไทย

33

ข้อที่ 33/90
คำถาม :

การที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากโครงการพัฒนาของรัฐมาชุมนุมกันเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาความเดือดร้อน ข้อใดถูกต้องที่สุดตามหลักนิติรัฐ

34

ข้อที่ 34/90
คำถาม :

เพราะเหตุใดจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้

35

ข้อที่ 35/90
คำถาม :

การที่ประชาชนในกรุงเทพมหานครไปใช้สิทธิเลือกตั้งน้อยกว่าประชาชนในต่างจังหวัดสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างประชาชน 2 กลุ่มนี้ในประเด็นใด

36

ข้อที่ 36/90
คำถาม :

นายเอกขโมยรถยนต์ของนายประสิทธิไป  หลังจากนั้น 2 วัน  นายเอกกลับใจนำรถยนต์มาคืนนายประสิทธิ  นายเอกจะมีความผิดฐานใดหรือไม่

37

ข้อที่ 37/90
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

38

ข้อที่ 38/90
คำถาม :

ปัจจัยในข้อใดมีบทบาทในการจัดระดับของชนชั้นของสังคมไทยในปัจจุบันน้อยที่สุด

39

ข้อที่ 39/90
คำถาม :

นายสุเทพว่าจ้างนายประสิทธิวาดภาพเหมือนในราคา 2 ล้านบาท โดยนายประสิทธิจะต้องส่งมอบภาพวาดดังกล่าวภายใน 14 วัน และจะต้องใช้สีน้ำวาดเท่านั้นเมื่อครบกำหนดชำระหนี้  นายประสิทธิส่งมอบภาพตรงตามเวลาแต่กลับใช้ดินสอวาด จากข้อเท็จจริงดังกล่าวนิติกรรมมีผลทางกฎหมายอย่างไร

40

ข้อที่ 40/90
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่พฤติกรรมของวัยรุ่นที่เกิดจากการได้รับอิทธิพลจากสื่อมวลชนโดยตรง

41

ข้อที่ 41/90
คำถาม :

ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ (GNP) คือข้อใด

42

ข้อที่ 42/90
คำถาม :

ข้อความใดกล่าวถูกต้อง

43

ข้อที่ 43/90
คำถาม :

ข้อใดแสดงว่าระบบเศรษฐกิจเป็นระบบเศรษฐกิจแบบเปิดมากที่สุด

44

ข้อที่ 44/90
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่เศรษฐศาสตร์จุลภาค

45

ข้อที่ 45/90
คำถาม :

ข้อใดไม่มีส่วนช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้

46

ข้อที่ 46/90
คำถาม :

มาตรการใดใช้แก้ไขปัญหาเงินเฟ้อในระยะยาว

47

ข้อที่ 47/90
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบจากการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำของรัฐบาล

48

ข้อที่ 48/90
คำถาม :

ข้อใดหมายถึงต้นทุนการผลิตในทัศนะของนักเศรษฐศาสตร์

49

ข้อที่ 49/90
คำถาม :

ข้อความเกี่ยวกับสหกรณ์ร้านค้าในข้อใดที่ไม่ถูกต้อง

50

ข้อที่ 50/90
คำถาม :

ราคาที่ทำให้ปริมาณอุปสงค์มากกว่าปริมาณอุปทาน คือราคาใด

51

ข้อที่ 51/90
คำถาม :

ในรอบระยะเวลาหนึ่ง สมมติว่ามูลค่าสินค้าเข้าเท่ากับ 8 พันล้านบาท มูลค่าสินค้าส่งออกเท่ากับ 7 พันล้านบาท ดุลบริการเกินดุล 3 พันล้านบาท ข้อใดกล่าวถูกต้อง

52

ข้อที่ 52/90
คำถาม :

ข้อใดเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดการรวมตัวทางเศรษฐกิจ

53

ข้อที่ 53/90
คำถาม :

ข้อใดคือแนวทางปฏิบัติตาม “ทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

54

ข้อที่ 54/90
คำถาม :

สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ คือข้อใด

55

ข้อที่ 55/90
คำถาม :

ข้อใดไม่เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

56

ข้อที่ 56/90
คำถาม :

ถ้าซื้อเส้นไหมมูลค่า 20,000 บาท มาทอเป็นผ้าไหม โดยเสียค่าใช้จ่ายในการทอ 4,000 บาท ทำให้ได้ผ้าไหมมูลค่า 30,000 บาท มูลค่าเพิ่มของการผลิตผ้าไหมคือข้อใด

57

ข้อที่ 57/90
คำถาม :

ตามกฎของอุปสงค์ ข้อใดคือปัจจัยในการตัดสินใจซื้อผ้าไหมไทยของนางสาวทอฝัน

58

ข้อที่ 58/90
คำถาม :

ถ้าดุลการค้าและดุลบริการขาดดุล แต่ดุลการชำระเงินเกินดุล ข้อใดถูกต้อง

59

ข้อที่ 59/90
คำถาม :

หลักฐานข้อใดของเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่มีผลในทางการสนับสนุนหลักการของระบอบประชาธิปไตย

60

ข้อที่ 60/90
คำถาม :

สถานการณ์ในข้อใดเป็นสถานการณ์ของการผลิตในระยะสั้น (Short run period)

61

ข้อที่ 61/90
คำถาม :

การนำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพของประเทศพัฒนาแล้วมาใช้ในการผลิตสินค้าอย่างไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ผลิตอย่างไร

62

ข้อที่ 62/90
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ผลงานของกาลิเลโอ

63

ข้อที่ 63/90
คำถาม :

ยุทธศาสตร์การเมืองของโลกในรูปแบบ 3 ขั้วอำนาจนั้น คำว่า 3 ขั้วอำนาจก่อนสหภาพโซเวียตจะล่มสลายหมายถึงประเทศใด

64

ข้อที่ 64/90
คำถาม :

อังค์ถัด (UNCTAD) มีหน้าที่เกี่ยวข้องในเรื่องใดขององค์การสหประชาชาติ

65

ข้อที่ 65/90
คำถาม :

เมืองที่รายล้อมราชธานีถูกลดฐานะจากเมืองลูกหลวงลงเป็นหัวเมืองชั้นใน ในสมัยใด

66

ข้อที่ 66/90
คำถาม :

สหภาพยุโรป (European Union) เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มประชาคมยุโรปต่างๆ ยกเว้นข้อใด

67

ข้อที่ 67/90
คำถาม :

แผนการมาร์แชล มีจุดมุ่งหมายอย่างไร

68

ข้อที่ 68/90
คำถาม :

แนวคิดใดที่นำไปสู่การก่อตั้งสหภาพยุโรป

69

ข้อที่ 69/90
คำถาม :

ในรัชสมัยพระบาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ความเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองการปกครองที่มีแนวคิดที่จะให้ประชาชนชาวไทยรู้จักการปกครองตนเองมากที่สุดได้แก่เรื่องใด

70

ข้อที่ 70/90
คำถาม :

ทาสในข้อใดที่ไม่อาจไถ่ถอนตนเองให้เป็นอิสระได้

71

ข้อที่ 71/90
คำถาม :

คำแถลง 14 ประการ ของประธานาธิปดีวูดโรล์ วิลสัน มีความสำคัญอย่างไรในประวัติศาสตร์โลก

72

ข้อที่ 72/90
คำถาม :

สงครามโลกครั้งที่ 2 ส่งผลต่อโลกตะวันออกโดยตรงในข้อใด

73

ข้อที่ 73/90
คำถาม :

การดำเนินการตามข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างอำนาจและบารมีของพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยา

74

ข้อที่ 74/90
คำถาม :

สงครามเกาหลีเหนือเหมือนกับสงครามเวียดนามเรื่องใด

75

ข้อที่ 75/90
คำถาม :

การพัฒนาสังคมในสมัยรัชกาลที่ 6 ในลักษณะใดที่เกิดประโยชน์สูงสุด

76

ข้อที่ 76/90
คำถาม :

ข้อใดเป็นปัจจัยที่ชัดเจนที่ทำให้ญี่ปุ่นสามารถสร้างตนเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจได้เร็วมาก แม้จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้สงครามในสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็ตาม

77

ข้อที่ 77/90
คำถาม :

การปฏิวัติครั้งใดที่ไม่มีผลต่อแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยในสมัยรัชกาลที่ 7

78

ข้อที่ 78/90
คำถาม :

การปฏิรูปการปกครองในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก่อให้เกิดผลสำคัญอย่างไร

79

ข้อที่ 79/90
คำถาม :

สันนิบาตอาหรับ เป็นการรวมกลุ่มประเทศที่แตกต่างจากการรวมกลุ่มอื่นๆ อย่างไร

80

ข้อที่ 80/90
คำถาม :

ภูมิภาคใดของไทยเหมาะที่สุดในการสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

81

ข้อที่ 81/90
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับแร่ดีบุก

82

ข้อที่ 82/90
คำถาม :

ข้อความใดที่ไม่ถูกต้อง

83

ข้อที่ 83/90
คำถาม :

เมื่อพิจารณาการแบ่งภูมิภาคของโลกตามอุณหภูมิ ประเทศไทยควรจัดอยู่ในเขตใด

84

ข้อที่ 84/90
คำถาม :

หลักฐานที่บ่งบอกว่าที่ราบภาคกลางเคยเป็นทะเลมาก่อน คือข้อใด

85

ข้อที่ 85/90
คำถาม :

ปัจจัยใดที่ทำให้เกิดฝนชุกในประเทศไทย

86

ข้อที่ 86/90
คำถาม :

เพราะเหตุใดการเกษตรในที่ราบหุบเขาในภาคเหนือจึงใดผลผลิตต่อไร่สูง

87

ข้อที่ 87/90
คำถาม :

ข้อใดถูกต้อง

88

ข้อที่ 88/90
คำถาม :

เหตุใดแม่น้ำเจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง ชีและมูล จึงมีโค้งตวัดมาก

89

ข้อที่ 89/90
คำถาม :

ปรากฏการณ์ทางกายภาพใดที่ทำให้ฝนตกในชุมชนเมืองของประเทศไทย มากกว่าชนบทโดยรอบ

90

ข้อที่ 90/90
คำถาม :

กิจกรรมใดไม่สอดคล้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน