ม.6

ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.6 k

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MB613475

จำนวนข้อ

: 178 ข้อ

วิชา

: O-NET

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 18 ม.ค. 61 เวลา 15:23 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/178
คำถาม :

“ไม่ว่าวันไหนๆ ฝนก็ตกลงมาๆ”  อ่านอย่างไร

2

ข้อที่ 2/178
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม จากข้อความข้างต้น สิ่งใดที่มีความหม่นหมอง 

3

ข้อที่ 3/178
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม “แดดจ้าน สอดทอดความกราดเกรี้ยวปนลงมากับเส้นแสงพุ่งประสาน” ข้อความนี้มีความหมายอย่างไร 

4

ข้อที่ 4/178
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อใดเป็นปฏิภาคพจน์ 

5

ข้อที่ 5/178
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อความในข้อใดใช้โวหารบุคคลวัต 

6

ข้อที่ 6/178
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม สาเหตุใดจึงควรเรียก “ทุ่งมะขามหย่อง” ว่า “ทุ่งประวัติศาสตร์”

7

ข้อที่ 7/178
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม “ทุ่งมะขามหย่อง” มีบทบาทอย่างไรในการจัดการน้ำช่วงฤดูฝน พ.ศ.๒๕๔๙ 

8

ข้อที่ 8/178
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม ข้อความข้างต้นเป็นการเขียนในลักษณะใด

9

ข้อที่ 9/178
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม ผู้เขียนใช้หลักเกณฑ์ใดในการวัดค่าของคน

10

ข้อที่ 10/178
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม ผู้เขียนแสดงน้ำเสียงอย่างไรเมื่อกล่าวถึงคนที่มีค่าแต่สังคมไม่ยอมรับ

11

ข้อที่ 11/178
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม ข้อความข้างต้นมีลักษณะอย่างไร

12

ข้อที่ 12/178
คำถาม :

เนื้อหาในข้อใดที่อาจใช้อัตราเร็วในการเปล่งเสียงเร็วกว่าข้ออื่นๆ

13

ข้อที่ 13/178
คำถาม :

“ส้มโอหลับบนรถเมล์ก็เลยเลยป้ายเลย” คำว่า “เลย” ในคำใดต้องออกเสียงเน้นหนัก

14

ข้อที่ 14/178
คำถาม :

"อ่าวฮาลอง ในเขตชายฝั่งทะเลเวียดนามตอนเหนือ มรดกโลกทางธรรมชาติของมนุษย์ที่องค์การยูเนสโกรับรอง ครั้งหนึ่งเคยเป็น “มายา” บนแผ่นฟิล์มภาพยนตร์ “อินโดจีน” หนังใหญ่ของผู้กำกับชาวฝรั่งเศส แต่ความวกวนของป่าเกาะระเกะระกะนับพันๆ เกาะไม่ใช่ “มายา” ความจริงแห่งทะเลเขาวงกตจึงให้บทเรียนกับหนุ่มสาวแสนสาหัส ให้ต้องหลงทางและอดน้ำกันจนนายทหารเรือหนุ่มต้องจิบน้ำจืดหยดสุดท้ายจากกระติก แล้วบ้วนเป็นน้ำลายใส่ปากให้หญิงสาวประทังชีวิต" คำว่า สาร ในข้อความดังกล่าวข้างต้นมีลักษณะอย่างไร 

15

ข้อที่ 15/178
คำถาม :

“ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ มาถึง ในขณะที่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖  ผ่านพ้นไปพร้อมกับเวลาและเหตุการณ์ในปีนั้นทั้งหมด ไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เช่นเดิมเลยแม้สักเล็กน้อย นี้เป็นความจริงที่ไม่เป็นที่ยอมรับบ้าง เป็นที่ยอมรับบ้าง เป็นไปตามความรู้ ความคิด ความเข้าใจในพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกสิ่งทุกอย่าง เหตุการณ์ทั้งหลาย เรื่องราวทั้งปวง ผ่านพ้นไปทันทีพร้อมกับเวลา นี้เป็นความจริง เป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์ที่ว่าทุกสิ่งเป็น อนิจจัง ทุกขังอนัตตา คือไม่เที่ยง ทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรเปลี่ยนไป และเป็นไปตามความปรารถนาต้องการของผู้ใด นั่นก็คือไม่มีอะไรคงทนหรือคงที่อยู่ได้ เพียงแต่ว่ายากจะเห็น ยากจะเข้าใจด้วยความรู้ความเข้าใจของผู้ยังไม่เห็นธรรมทั้งหลายเท่านั้น” ใจความสำคัญของข้อความข้างต้นคืออะไร

16

ข้อที่ 16/178
คำถาม :

"เวลาจะทำอะไร ท่านอาจารย์พุทธทาสจะศึกษาจนจับหลักได้ และสรุปเป็นหลักการขึ้นมา /  แม้กระทั่งเรื่องทำครัว ท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่าท่านจับหลักได้ว่าอาหารไทยจะต้องมี ๓ อย่าง/  ๓ อย่างนี้คืออะไร ได้แก่  ๑. เครื่องแกง   ๒. สิ่งที่ถูกแกง อาจจะเป็นผักหรือเนื้อ   ๓. สิ่งที่จะละลายเครื่องแกง ก็คือน้ำหรือน้ำกะทิ / อาหารไทยต้องมี ๓ อย่างนี้เสมอ  ท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่า แม้แต่ห่อหมกก็มี ๓ อย่างนี้แหละ กาละแมของหวานก็ต้องมี ๓ อย่างนี้ เช่นกัน/" ใจความสำคัญของสารนี้อยู่ที่ประโยคใด

17

ข้อที่ 17/178
คำถาม :

"เวลาจะทำอะไร ท่านอาจารย์พุทธทาสจะศึกษาจนจับหลักได้ และสรุปเป็นหลักการขึ้นมา /  แม้กระทั่งเรื่องทำครัว ท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่าท่านจับหลักได้ว่าอาหารไทยจะต้องมี ๓ อย่าง/  ๓ อย่างนี้คืออะไร ได้แก่  ๑. เครื่องแกง   ๒. สิ่งที่ถูกแกง อาจจะเป็นผักหรือเนื้อ   ๓. สิ่งที่จะละลายเครื่องแกง ก็คือน้ำหรือน้ำกะทิ / อาหารไทยต้องมี ๓ อย่างนี้เสมอ  ท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่า แม้แต่ห่อหมกก็มี ๓ อย่างนี้แหละ กาละแมของหวานก็ต้องมี ๓ อย่างนี้ เช่นกัน/"  ข้อความข้างต้นใช้กลวิธีโน้มน้าวใจในลักษณะใด

18

ข้อที่ 18/178
คำถาม :

ข้อความข้างต้นควรเรียงลำดับเรื่องราวอย่างไร

19

ข้อที่ 19/178
คำถาม :

"เวลาจะทำอะไร ท่านอาจารย์พุทธทาสจะศึกษาจนจับหลักได้ และสรุปเป็นหลักการขึ้นมา /  แม้กระทั่งเรื่องทำครัว ท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่าท่านจับหลักได้ว่าอาหารไทยจะต้องมี ๓ อย่าง/  ๓ อย่างนี้คืออะไร ได้แก่  ๑. เครื่องแกง   ๒. สิ่งที่ถูกแกง อาจจะเป็นผักหรือเนื้อ   ๓. สิ่งที่จะละลายเครื่องแกง ก็คือน้ำหรือน้ำกะทิ / อาหารไทยต้องมี ๓ อย่างนี้เสมอ  ท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่า แม้แต่ห่อหมกก็มี ๓ อย่างนี้แหละ กาละแมของหวานก็ต้องมี ๓ อย่างนี้ เช่นกัน/" ข้อความข้างต้นเป็นการเขียนสื่อสารในรูปแบบใด

20

ข้อที่ 20/178
คำถาม :

"เวลาจะทำอะไร ท่านอาจารย์พุทธทาสจะศึกษาจนจับหลักได้ และสรุปเป็นหลักการขึ้นมา /  แม้กระทั่งเรื่องทำครัว ท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่าท่านจับหลักได้ว่าอาหารไทยจะต้องมี ๓ อย่าง/  ๓ อย่างนี้คืออะไร ได้แก่  ๑. เครื่องแกง   ๒. สิ่งที่ถูกแกง อาจจะเป็นผักหรือเนื้อ   ๓. สิ่งที่จะละลายเครื่องแกง ก็คือน้ำหรือน้ำกะทิ / อาหารไทยต้องมี ๓ อย่างนี้เสมอ  ท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่า แม้แต่ห่อหมกก็มี ๓ อย่างนี้แหละ กาละแมของหวานก็ต้องมี ๓ อย่างนี้ เช่นกัน/" ข้อใดเป็นเจตนาของผู้ส่งสาร

21

ข้อที่ 21/178
คำถาม :

ข้อใดมีคำสะกดผิดทำให้ผิดความหมาย

22

ข้อที่ 22/178
คำถาม :

ประโยคใดมีข้อบกพร่องในเรื่องการเขียนคำ

23

ข้อที่ 23/178
คำถาม :

“รับประทานกันไปพลางปรึกษากันพลาง ถึงกระนั้นวิชัยก็มีเวลาพินิจดูหญิงสาวที่นั่งอยู่ตรงหน้าโดยละเอียดลออ สิ่งแรกที่เห็นได้โดยง่ายและสะดวกเพราะดูได้เต็มตา  คือลำแขนซ้ายที่เท้าตึงรับน้ำหนักตัวอยู่นั้นขาวผ่องทั้งกลมและเรียวอ่อน  มือขวาจับช้อนตักอาหารมีผิวละเอียดขาวเช่นกันกับแขน  ประกอบด้วยหลังมืออวบนูน  นิ้วเล็กเรียว หลังเล็บมีสีดังกลีบบัวหลวงเมื่อแรกบาน ปลายเล็บขาวสะอาดเป็นมัน ทรวดทรงนั้นอ้อนแอ้น  เมื่อขยับเขยื้อนเยื้องกรายดูน่ามองไปทั้งตัว ใบหน้าของหล่อนเป็นรูปไข่ แก้มอิ่มผุดผาดหาที่ติมิได้ จมูกเป็นสัน คิ้วดำเรียวเล็ก ขนตานั้นทั้งหนาทั้งยาว  ริมฝีปากจิ้มลิ้มมีส่วนสัดรับกันเหมาะเจาะทั้งริมฝีปากล่างและริมฝีปากบน” ข้อความต่อไปนี้เป็นเป็นการสื่อสารด้วยกลวิธีใด

24

ข้อที่ 24/178
คำถาม :

“คนที่หน้าตาเหมือนคนไทยแต่ไม่พูดภาษาไทย เช่น คนฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย บางคนเกิดในเมืองไทย แม้หน้าตาจะไม่เหมือนคนไทยแต่ก็เป็นคนไทยเพราะเกิดในเมืองไทย”  ข้อใดเป็นการย่อความที่ดีที่สุดของข้อความข้างต้น

25

ข้อที่ 25/178
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ข้อใดเป็นลักษณะของการเขียนบันทึก

26

ข้อที่ 26/178
คำถาม :

ข้อความใดเป็นการเขียนประกาศที่ชัดเจน

27

ข้อที่ 27/178
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม ส่วนใดของข้อความนี้ที่ใช้เครื่องหมายยัติภังค์ได้เหมาะสม

28

ข้อที่ 28/178
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับรายชื่อหนังสืออ้างอิงได้ถูกต้อง

29

ข้อที่ 29/178
คำถาม :

ชั้นเชิงการแต่งกลอนสุภาพนั้น แต่ก่อนไม่ได้เจาะจงให้มีสัมผัสใน สุนทรภู่เป็นผู้เริ่มเล่นสัมผัสในขึ้น และถือเป็นแม่แบบมาจนทุกวันนี้” คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อความข้างต้นต้องแทนด้วยคำในข้อใดจึงจะเหมาะสม

30

ข้อที่ 30/178
คำถาม :

“การใช้ร่างกายในแต่ละวัน แต่ละท่วงท่า สร้างความสึกหรอให้กับร่างกายได้เสมอ รวมถึงสภาวะความเสื่อมตามอายุหรือข้อจำกัดของร่างกาย เราจึงมีหน้าที่ในการสนับสนุนให้ร่างกายของเรายังคงอยู่ในสภาพปกติเพื่อพร้อมใช้งานในวันต่อ ๆ ไปอยู่เสมอ” ข้อสรุปนี้เป็นการอนุมานด้วยวิธีใด

31

ข้อที่ 31/178
คำถาม :

ข้อใดมีโครงสร้างของการแสดงเหตุผลต่างกับข้ออื่น

32

ข้อที่ 32/178
คำถาม :

นิธิทำโจทย์เลขคณิต ปรากฏว่านิธิทำวิธีทำได้อย่างถูกต้อง แต่ผลลัพธ์ผิด นิธิต้องใช้ระเบียบวิธีคิดใดจึงจะทำให้หาข้อผิดพลาดนั้นได้

33

ข้อที่ 33/178
คำถาม :

“ผมเฝ้ามองชีวิต วันที่สมหวังก็มีความสุข วันที่ผิดหวังก็มีความทุกข์ มากน้อยแตกต่างกัน ขึ้นกับเรื่องราวที่เข้ามา ที่พอทำใจได้ก็ให้มันผ่านเลยไปหรือลืมไป จะได้ไม่ต้องคิดถึงอีก แต่ที่ยังทำใจไม่ได้  มันทุกข์นะ กฎ “หาทางดับทุกข์” กันไป ที่แก้ไขก็ทุกข์น้อยลง ถ้าแก้ไม่ถูกวิธีก็อาจจะยิ่งทุกข์มากขึ้น แบบทุกข์แล้วทุกข์อีก ทุกข์ซ้ำซาก ชีวิตก็วนเวียนอยู่กับทุกข์และการแก้ทุกข์ ตั้งแต่ตื่นจนหลับ แล้วก็โหยหิวหาสุขที่เป็นความพึงพอใจ สบายใจ สนุกเบิกบานใจ มาช่วยเติมแต่งชีวิตจิตใจให้รู้สึกดีขึ้น ทั้งต่อตนเอง คนที่รัก และผู้อื่น สังเกตช่วงเวลาที่มีทุกข์ดูช่างยาวนานเหลือเกิน เหมือนวันเวลายืดออกได้มีคนเคยพูดว่า “ในห้วงแห่งทุกข์เวลาทุกวินาทีช่างผ่านไปได้ยากเหลือเกิน” แต่ช่วงเวลาความสุขกลับผ่านไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเมื่อมองให้ลึกลงไปในใจ ความปรารถนาและความต้องการของทุกคนก็คือ “ปรารถนาสุข ต้องการพ้นทุกข์” ด้วยกันถ้วนหน้า เราทุกคนจึงเป็น “เพื่อนร่วมสุข-ทุกข์” ในยานอวกาศลำใหญ่ที่มีชื่อว่า “โลก” ยานลำนี้กำลังท่องเที่ยวไปในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุด รู้แบบนี้เราก็ไม่ต้องเหงาแล้ว เพราะไม่เคยมีใครต้องโดดเดี่ยวหรือพบเจอความทุกข์ตามลำพังเลย ดีใจจัง เรามีเพื่อนมากมาย” ข้อความข้างต้นนี้ ผู้เขียนใช้กลวิธีการเขียนอธิบายอย่างไร

34

ข้อที่ 34/178
คำถาม :

"สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๕๗ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้าจอมมารดาชุ่ม ธิดาพระอัพภันตริกามาตย์ (ดิศ) ต้นสกุล "โรจนดิศ" เป็นเจ้าจอมมารดา ประสูติในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๐๕ พระองค์ทรงเริ่มเรียนหนังสือไทยชั้นต้นจากสำนักคุณแสงและคุณปาน ราชนิกุลในพระบรมมหาราชวัง ทรงศึกษาภาษาอังกฤษในโรงเรียนหลวง ซึ่งมีมิสเตอร์ ฟรานซิส ยอร์ช แพตเตอร์สัน เป็นพระอาจารย์ พ.ศ. ๒๔๑๘ เมื่อมีพระชนม์ได้ ๑๓ พรรษา ได้ทรงผนวชเป็นสามเณรที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สมเด็จกรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ และประทับจำพรรษาที่วัดบวรนิเวศวิหาร พ.ศ. ๒๔๒๐ ได้ทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก ได้รับพระราชทานยศเป็นนายร้อยตรีทหารมหาดเล็ก บังคับกองแตรวง พระชนมายุได้ ๑๕ ปี" ข้อความข้างต้นใช้กลวิธีการเขียนอย่างไร

35

ข้อที่ 35/178
คำถาม :

การกระทำในข้อใดเป็นสาเหตุที่เป็นผลสรุปว่า  “ขาดญาณพิจารณ์ตรองตริมลักประจักษ์เจือ”

36

ข้อที่ 36/178
คำถาม :

คำประพันธ์ในข้อใดมีน้ำเสียงโน้มน้าวใจให้สู้ปัญหา

37

ข้อที่ 37/178
คำถาม :

ข้อความข้างต้นนี้ ผู้เขียนใช้กลวิธีการโน้มน้าวใจอย่างไร

38

ข้อที่ 38/178
คำถาม :

คำประพันธ์ในข้อใดเป็นการโน้มน้าวใจ เพื่อเป็นการปลุกพระทัยให้ทรงนึกถึงความสำคัญของพระองค์เอง ที่มีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวสยาม

39

ข้อที่ 39/178
คำถาม :

บทร้อยกรองนี้มีจุดมุ่งหมายอย่างไร

40

ข้อที่ 40/178
คำถาม :

จากข้อ 39 เพลงสยามานุสสติจัดเป็นสารประเภทใด

41

ข้อที่ 41/178
คำถาม :

จากข้อ 39 ถ้านักเรียนได้ฟังแล้ว นักเรียนบอกว่าเพลงนี้ดี เพราะให้สติแก่คนไทยได้ แสดงว่านักเรียนมีประสิทธิภาพในการฟังตรงตามข้อใด 

42

ข้อที่ 42/178
คำถาม :

“ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวออกมาว่าทางช่อง ๓ จะอนุมัติให้สร้างละครคิวบิก ภาค ๒ ต่อทันที แต่เมื่อเกิดกระแสแอนตี้จากโลกสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมาก ถึงกรณีที่ละคร คิวบิก คลาดเคลื่อนไปจากเวอร์ชั่นนิยายจนเละเทะและเป็นละครที่ตลกไปแล้วนั่น ทำให้หลายคนมองว่าละคร คิวบิก ๒ คงไม่ได้สร้างต่ออย่างแน่นอน… จึงขอความกรุณาให้ท่านได้โปรดชี้แจงว่าความจริงในเรื่องนี้เป็นอย่างไร” จากข้อความนี้เป็นวิธีการถามแบบใด

43

ข้อที่ 43/178
คำถาม :

ข้อใดเป็นปัญหาสาธารณะ

44

ข้อที่ 44/178
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม ข้อความนี้มีลำดับโครงสร้างของการแสดงทรรศนะอย่างไร

45

ข้อที่ 45/178
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม สาระสำคัญของข้อความนี้คือข้อใด

46

ข้อที่ 46/178
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม ผู้เขียนข้อความนี้แสดงเหตุผลของตนด้วยวิธีใด

47

ข้อที่ 47/178
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม ข้อความข้างต้นนี้ ผู้เขียนใช้กลวิธีการโน้มน้าวใจอย่างไร

48

ข้อที่ 48/178
คำถาม :

การที่ขุนช้างร่างฎีกาเพื่อถวายสมเด็จพระพันวษา ขุนช้างใช้ภาษาตามประโยชน์ในข้อใด

49

ข้อที่ 49/178
คำถาม :

ในการใช้ภาษากำหนดอนาคต ถ้าผู้ฟังไม่อยู่ในฐานะที่ต้องปฏิบัติตามหรือไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ผู้พูดควรใช้ภาษากำหนดอนาคตตามข้อใด

50

ข้อที่ 50/178
คำถาม :

“ บ  +  า   +น  + วรรณยุกต์โท  = บ้าน”  ลักษณะเช่นนี้เข้าได้กับคำกล่าวใดมากที่สุด

51

ข้อที่ 51/178
คำถาม :

คำในข้อใดใช้ถูกต้องตามฐานะ

52

ข้อที่ 52/178
คำถาม :

ภาษาถิ่นมีคุณค่าในด้านใด

53

ข้อที่ 53/178
คำถาม :

ข้อใดไม่มีคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

54

ข้อที่ 54/178
คำถาม :

คำประสมข้อใดเป็นคำนามทุกคำ

55

ข้อที่ 55/178
คำถาม :

คำประสมในข้อใดเกิดจากการรวมคำของคำนามกับคำนาม

56

ข้อที่ 56/178
คำถาม :

คำประสมในข้อใดที่คำตั้งเป็นคำวิเศษณ์ ทำหน้าที่อย่างวิเศษณ์

57

ข้อที่ 57/178
คำถาม :

คำซ้อนในข้อใดมีลักษณะต่างกับข้ออื่น

58

ข้อที่ 58/178
คำถาม :

คำซ้อนในข้อใดที่เกิดจากคำไทยซ้อนกับคำไทย

59

ข้อที่ 59/178
คำถาม :

คำซ้ำในข้อใดมีความหมายแตกต่างกับข้ออื่น

60

ข้อที่ 60/178
คำถาม :

ข้อใดมิได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของภาษา

61

ข้อที่ 61/178
คำถาม :

คำประพันธ์ในข้อใดมีเสียงสระประสมครบทั้ง ๓ เสียง

62

ข้อที่ 62/178
คำถาม :

ประโยคในข้อใดยังไม่สมบูรณ์

63

ข้อที่ 63/178
คำถาม :

ประโยคในข้อใดใช้ภาษาระดับเดียวกันทั้งหมด

64

ข้อที่ 64/178
คำถาม :

“ส้มโอหลับบนรถเมล์ก็เลยเลยป้ายเลย” คำว่า “เลย” คำใดทำหน้าที่เป็นสันธานของประโยค

65

ข้อที่ 65/178
คำถาม :

ภาษาที่ใช้สนทนากันทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  เป็นภาษาระดับใด

66

ข้อที่ 66/178
คำถาม :

ข้อใดไม่จำเป็นต้องใช้คำยืมภาษาต่างประเทศ

67

ข้อที่ 67/178
คำถาม :

ข้อใดมีคำสรรพนามมากที่สุด

68

ข้อที่ 68/178
คำถาม :

คำว่า “ถึง” ในข้อใดเป็นคำสันธาน

69

ข้อที่ 69/178
คำถาม :

ข้อใดมีคำวิเศษณ์(คำขยาย) บอกความไม่ชี้เฉพาะเจาะจง

70

ข้อที่ 70/178
คำถาม :

ข้อใดไม่มีคำบุพบท

71

ข้อที่ 71/178
คำถาม :

โครงสร้างของประโยคในข้อใดแตกต่างกับข้ออื่น

72

ข้อที่ 72/178
คำถาม :

คำประพันธ์ในข้อใดเป็นอวัจนภาษาทั้งหมด

73

ข้อที่ 73/178
คำถาม :

คำประพันธ์ในข้อใดมีคำกริยาที่เมื่อทำเป็นคำซ้ำแล้วจะเปลี่ยนหน้าที่ของคำเป็นคำวิเศษณ์ และแสดงให้เห็นความเคลื่อนไหวที่มีพลังได้อย่างชัดเจนที่สุด 

74

ข้อที่ 74/178
คำถาม :

คำประพันธ์ในข้อใดตรงกับสำนวนว่า “อาสาเจ้าจนตัวตาย”

75

ข้อที่ 75/178
คำถาม :

คำประพันธ์ข้างต้นนี้มีเป็นความฝันประเภทใด

76

ข้อที่ 76/178
คำถาม :

เหตุการณ์ใดเป็นผลของการทำนายฝันในข้อ ๗๕

77

ข้อที่ 77/178
คำถาม :

อะไรเป็นสาเหตุสำคัญให้ขุนช้างถวายฎีกา

78

ข้อที่ 78/178
คำถาม :

คำประพันธ์ข้างต้นแสดงนํ้าเสียงลักษณะใด

79

ข้อที่ 79/178
คำถาม :

ลักษณะนิสัยใดที่จมื่นไวยมีเหมือนขุนแผน และปรากฏในตอนขุนช้างถวายฏีกา

80

ข้อที่ 80/178
คำถาม :

นอกจากคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ คือมีลักษณะการใช้สำนวนภาษาและบรรยายลักษณะนิสัยของตัวละครดีเด่นน่าสนใจแล้ว เรื่องสามก๊กยังให้ความรู้ด้านใดมากที่สุด

81

ข้อที่ 81/178
คำถาม :

“อ้วนเสี้ยวจึงตอบว่า เราก็แจ้งอยู่ว่าครั้งนี้ได้ทีทำการศึก แต่ใจเรานั้นเป็นห่วงอยู่ถึงบุตร ถ้าบุตรเป็นอันตรายข้างหลังชีวิตเราก็จะตายด้วย ประการหนึ่งมาตรว่าจะยกไปก็ไม่มีชัยชนะ ด้วยเหตุไม่สบาย แล้วสั่งซุนเขียนว่าครั้งนี้เราไม่ยกไปแล้ว จงไปบอกแก่เล่าปี่เถิด ถ้าอับจนเข้าก็ให้มาหาเรา เราจะช่วยทำนุบำรุงมิให้ขัดสน” ข้อความนี้แสดงให้เห็นว่าอ้วนเสี้ยวเชื่อว่าเล่าปี่จะต้องตกอยู่ในสภาพเช่นใด

82

ข้อที่ 82/178
คำถาม :

“เราเป็นถึงมหาอุปราช กวนอูจะยอมเป็นข้าเราเป็นถึงมหาอุปราช กวนอูจะยอมเป็นข้าพระเจ้าเหี้ยนเต้ก็เหมือนเป็นบ่าวเรา ถ้าเราบังคับบัญชาราชการประการใดกวนอูก็จะไม่ขัดได้”  คำกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าโจโฉเป็นบุคคลเช่นไร

83

ข้อที่ 83/178
คำถาม :

“เล่าปี่นั้นเป็นคนมีสติปัญญา ถ้าละไว้ช้าก็จะมีกำลังมากขึ้น อุปมาเหมือนลูกนกอันขนปีกยังไม่ขึ้นพร้อม แม้เราจะนิ่งไว้ให้อยู่ในรังฉะนี้ ถ้าขนขึ้นพร้อมแล้วก็จะบินไปทางไกลได้” ข้อความนี้โจโฉกล่าวเปรียบเทียบเล่าปี่ตรงกับสำนวนไทยว่าอย่างไร

84

ข้อที่ 84/178
คำถาม :

เหตุการณ์ตอนใดที่ทำให้โจโฉมั่นใจว่ากวนอูไม่สวามิภักดิ์ต่อตนอย่างแน่นอน

85

ข้อที่ 85/178
คำถาม :

กาพย์เห่เรือตอนใดของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ที่ไม่มีลักษณะของนิราศ

86

ข้อที่ 86/178
คำถาม :

ข้อใดมีนัยเปรียบเทียบต่างกับข้ออื่น

87

ข้อที่ 87/178
คำถาม :

คำประพันธ์ในข้อใดแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมข้ามชาติ

88

ข้อที่ 88/178
คำถาม :

คำประพันธ์ในข้อใดไม่แสดงถึงอิทธิพลของวรรณคดีอินเดียที่มีต่อวรรณคดีไทย

89

ข้อที่ 89/178
คำถาม :

“ฝูงสัตว์ทั้งหลายอันเกิดในไตรภพนี้ แม้นว่ามียศศักดิ์สมบัติก็ดี คือดั่งว่าพระญามหาจักรพรรดิราชนั้นก็ดี ดั่งพระอินทร์เจ้าไตรตรึงษ์พิภพก็ดี ดั่งพระพรหมราชก็ดี ทั้งนี้บ่ห่อนยืนอยู่มั่นคงในยศศักดิ์สมบัตินี้ได้เลยสักคาบ เทียรย่อมรู้ฉิบหาย รู้ตายจาก รู้พลัดพรากจากสมบัตินั้นแล อันว่าพระอินทร์ก็ดี พระพรหมก็ดี ครั้นเถิงเมื่อสิ้นแก่อายุแล้ว ก็เทียรย่อมท่องเที่ยวเวียนไปมาในไตรภพนี้บ่มิรู้แล้วเลยสักคาบ บางคาบเล่าไปเกิดในจตุราบาย แลว่าได้ทนทุกขเวทนามากนักหนาก็มี แลย่อมว่าบ่มิเที่ยงในสงสารนี้...”  จากข้อความข้างต้น กวีต้องการเน้นย้ำในเรื่องใดเป็นสำคัญ

90

ข้อที่ 90/178
คำถาม :

“ไม่ว่าวันไหนๆ ฝนก็ตกลงมาๆ”  อ่านอย่างไร

91

ข้อที่ 91/178
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม จากข้อความข้างต้น สิ่งใดที่มีความหม่นหมอง 

92

ข้อที่ 92/178
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม “แดดจ้าน สอดทอดความกราดเกรี้ยวปนลงมากับเส้นแสงพุ่งประสาน” ข้อความนี้มีความหมายอย่างไร 

93

ข้อที่ 93/178
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อใดเป็นปฏิภาคพจน์ 

94

ข้อที่ 94/178
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อความในข้อใดใช้โวหารบุคคลวัต 

95

ข้อที่ 95/178
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม สาเหตุใดจึงควรเรียก “ทุ่งมะขามหย่อง” ว่า “ทุ่งประวัติศาสตร์”

96

ข้อที่ 96/178
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม “ทุ่งมะขามหย่อง” มีบทบาทอย่างไรในการจัดการน้ำช่วงฤดูฝน พ.ศ.๒๕๔๙ 

97

ข้อที่ 97/178
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม ข้อความข้างต้นเป็นการเขียนในลักษณะใด

98

ข้อที่ 98/178
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม ผู้เขียนใช้หลักเกณฑ์ใดในการวัดค่าของคน

99

ข้อที่ 99/178
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม ผู้เขียนแสดงน้ำเสียงอย่างไรเมื่อกล่าวถึงคนที่มีค่าแต่สังคมไม่ยอมรับ

100

ข้อที่ 100/178
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม ข้อความข้างต้นมีลักษณะอย่างไร

101

ข้อที่ 101/178
คำถาม :

เนื้อหาในข้อใดที่อาจใช้อัตราเร็วในการเปล่งเสียงเร็วกว่าข้ออื่นๆ

102

ข้อที่ 102/178
คำถาม :

“ส้มโอหลับบนรถเมล์ก็เลยเลยป้ายเลย” คำว่า “เลย” ในคำใดต้องออกเสียงเน้นหนัก

103

ข้อที่ 103/178
คำถาม :

"อ่าวฮาลอง ในเขตชายฝั่งทะเลเวียดนามตอนเหนือ มรดกโลกทางธรรมชาติของมนุษย์ที่องค์การยูเนสโกรับรอง ครั้งหนึ่งเคยเป็น “มายา” บนแผ่นฟิล์มภาพยนตร์ “อินโดจีน” หนังใหญ่ของผู้กำกับชาวฝรั่งเศส แต่ความวกวนของป่าเกาะระเกะระกะนับพันๆ เกาะไม่ใช่ “มายา” ความจริงแห่งทะเลเขาวงกตจึงให้บทเรียนกับหนุ่มสาวแสนสาหัส ให้ต้องหลงทางและอดน้ำกันจนนายทหารเรือหนุ่มต้องจิบน้ำจืดหยดสุดท้ายจากกระติก แล้วบ้วนเป็นน้ำลายใส่ปากให้หญิงสาวประทังชีวิต" คำว่า สาร ในข้อความดังกล่าวข้างต้นมีลักษณะอย่างไร 

104

ข้อที่ 104/178
คำถาม :

“ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ มาถึง ในขณะที่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖  ผ่านพ้นไปพร้อมกับเวลาและเหตุการณ์ในปีนั้นทั้งหมด ไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เช่นเดิมเลยแม้สักเล็กน้อย นี้เป็นความจริงที่ไม่เป็นที่ยอมรับบ้าง เป็นที่ยอมรับบ้าง เป็นไปตามความรู้ ความคิด ความเข้าใจในพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกสิ่งทุกอย่าง เหตุการณ์ทั้งหลาย เรื่องราวทั้งปวง ผ่านพ้นไปทันทีพร้อมกับเวลา นี้เป็นความจริง เป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์ที่ว่าทุกสิ่งเป็น อนิจจัง ทุกขังอนัตตา คือไม่เที่ยง ทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรเปลี่ยนไป และเป็นไปตามความปรารถนาต้องการของผู้ใด นั่นก็คือไม่มีอะไรคงทนหรือคงที่อยู่ได้ เพียงแต่ว่ายากจะเห็น ยากจะเข้าใจด้วยความรู้ความเข้าใจของผู้ยังไม่เห็นธรรมทั้งหลายเท่านั้น” ใจความสำคัญของข้อความข้างต้นคืออะไร

105

ข้อที่ 105/178
คำถาม :

"เวลาจะทำอะไร ท่านอาจารย์พุทธทาสจะศึกษาจนจับหลักได้ และสรุปเป็นหลักการขึ้นมา /  แม้กระทั่งเรื่องทำครัว ท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่าท่านจับหลักได้ว่าอาหารไทยจะต้องมี ๓ อย่าง/  ๓ อย่างนี้คืออะไร ได้แก่  ๑. เครื่องแกง   ๒. สิ่งที่ถูกแกง อาจจะเป็นผักหรือเนื้อ   ๓. สิ่งที่จะละลายเครื่องแกง ก็คือน้ำหรือน้ำกะทิ / อาหารไทยต้องมี ๓ อย่างนี้เสมอ  ท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่า แม้แต่ห่อหมกก็มี ๓ อย่างนี้แหละ กาละแมของหวานก็ต้องมี ๓ อย่างนี้ เช่นกัน/" ใจความสำคัญของสารนี้อยู่ที่ประโยคใด

106

ข้อที่ 106/178
คำถาม :

"เวลาจะทำอะไร ท่านอาจารย์พุทธทาสจะศึกษาจนจับหลักได้ และสรุปเป็นหลักการขึ้นมา /  แม้กระทั่งเรื่องทำครัว ท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่าท่านจับหลักได้ว่าอาหารไทยจะต้องมี ๓ อย่าง/  ๓ อย่างนี้คืออะไร ได้แก่  ๑. เครื่องแกง   ๒. สิ่งที่ถูกแกง อาจจะเป็นผักหรือเนื้อ   ๓. สิ่งที่จะละลายเครื่องแกง ก็คือน้ำหรือน้ำกะทิ / อาหารไทยต้องมี ๓ อย่างนี้เสมอ  ท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่า แม้แต่ห่อหมกก็มี ๓ อย่างนี้แหละ กาละแมของหวานก็ต้องมี ๓ อย่างนี้ เช่นกัน/"  ข้อความข้างต้นใช้กลวิธีโน้มน้าวใจในลักษณะใด

107

ข้อที่ 107/178
คำถาม :

ข้อความข้างต้นควรเรียงลำดับเรื่องราวอย่างไร

108

ข้อที่ 108/178
คำถาม :

"เวลาจะทำอะไร ท่านอาจารย์พุทธทาสจะศึกษาจนจับหลักได้ และสรุปเป็นหลักการขึ้นมา /  แม้กระทั่งเรื่องทำครัว ท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่าท่านจับหลักได้ว่าอาหารไทยจะต้องมี ๓ อย่าง/  ๓ อย่างนี้คืออะไร ได้แก่  ๑. เครื่องแกง   ๒. สิ่งที่ถูกแกง อาจจะเป็นผักหรือเนื้อ   ๓. สิ่งที่จะละลายเครื่องแกง ก็คือน้ำหรือน้ำกะทิ / อาหารไทยต้องมี ๓ อย่างนี้เสมอ  ท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่า แม้แต่ห่อหมกก็มี ๓ อย่างนี้แหละ กาละแมของหวานก็ต้องมี ๓ อย่างนี้ เช่นกัน/" ข้อความข้างต้นเป็นการเขียนสื่อสารในรูปแบบใด

109

ข้อที่ 109/178
คำถาม :

"เวลาจะทำอะไร ท่านอาจารย์พุทธทาสจะศึกษาจนจับหลักได้ และสรุปเป็นหลักการขึ้นมา /  แม้กระทั่งเรื่องทำครัว ท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่าท่านจับหลักได้ว่าอาหารไทยจะต้องมี ๓ อย่าง/  ๓ อย่างนี้คืออะไร ได้แก่  ๑. เครื่องแกง   ๒. สิ่งที่ถูกแกง อาจจะเป็นผักหรือเนื้อ   ๓. สิ่งที่จะละลายเครื่องแกง ก็คือน้ำหรือน้ำกะทิ / อาหารไทยต้องมี ๓ อย่างนี้เสมอ  ท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่า แม้แต่ห่อหมกก็มี ๓ อย่างนี้แหละ กาละแมของหวานก็ต้องมี ๓ อย่างนี้ เช่นกัน/" ข้อใดเป็นเจตนาของผู้ส่งสาร

110

ข้อที่ 110/178
คำถาม :

ข้อใดมีคำสะกดผิดทำให้ผิดความหมาย

111

ข้อที่ 111/178
คำถาม :

ประโยคใดมีข้อบกพร่องในเรื่องการเขียนคำ

112

ข้อที่ 112/178
คำถาม :

“รับประทานกันไปพลางปรึกษากันพลาง ถึงกระนั้นวิชัยก็มีเวลาพินิจดูหญิงสาวที่นั่งอยู่ตรงหน้าโดยละเอียดลออ สิ่งแรกที่เห็นได้โดยง่ายและสะดวกเพราะดูได้เต็มตา  คือลำแขนซ้ายที่เท้าตึงรับน้ำหนักตัวอยู่นั้นขาวผ่องทั้งกลมและเรียวอ่อน  มือขวาจับช้อนตักอาหารมีผิวละเอียดขาวเช่นกันกับแขน  ประกอบด้วยหลังมืออวบนูน  นิ้วเล็กเรียว หลังเล็บมีสีดังกลีบบัวหลวงเมื่อแรกบาน ปลายเล็บขาวสะอาดเป็นมัน ทรวดทรงนั้นอ้อนแอ้น  เมื่อขยับเขยื้อนเยื้องกรายดูน่ามองไปทั้งตัว ใบหน้าของหล่อนเป็นรูปไข่ แก้มอิ่มผุดผาดหาที่ติมิได้ จมูกเป็นสัน คิ้วดำเรียวเล็ก ขนตานั้นทั้งหนาทั้งยาว  ริมฝีปากจิ้มลิ้มมีส่วนสัดรับกันเหมาะเจาะทั้งริมฝีปากล่างและริมฝีปากบน” ข้อความต่อไปนี้เป็นเป็นการสื่อสารด้วยกลวิธีใด

113

ข้อที่ 113/178
คำถาม :

“คนที่หน้าตาเหมือนคนไทยแต่ไม่พูดภาษาไทย เช่น คนฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย บางคนเกิดในเมืองไทย แม้หน้าตาจะไม่เหมือนคนไทยแต่ก็เป็นคนไทยเพราะเกิดในเมืองไทย”  ข้อใดเป็นการย่อความที่ดีที่สุดของข้อความข้างต้น

114

ข้อที่ 114/178
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ข้อใดเป็นลักษณะของการเขียนบันทึก

115

ข้อที่ 115/178
คำถาม :

ข้อความใดเป็นการเขียนประกาศที่ชัดเจน

116

ข้อที่ 116/178
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม ส่วนใดของข้อความนี้ที่ใช้เครื่องหมายยัติภังค์ได้เหมาะสม

117

ข้อที่ 117/178
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับรายชื่อหนังสืออ้างอิงได้ถูกต้อง

118

ข้อที่ 118/178
คำถาม :

ชั้นเชิงการแต่งกลอนสุภาพนั้น แต่ก่อนไม่ได้เจาะจงให้มีสัมผัสใน สุนทรภู่เป็นผู้เริ่มเล่นสัมผัสในขึ้น และถือเป็นแม่แบบมาจนทุกวันนี้” คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อความข้างต้นต้องแทนด้วยคำในข้อใดจึงจะเหมาะสม

119

ข้อที่ 119/178
คำถาม :

“การใช้ร่างกายในแต่ละวัน แต่ละท่วงท่า สร้างความสึกหรอให้กับร่างกายได้เสมอ รวมถึงสภาวะความเสื่อมตามอายุหรือข้อจำกัดของร่างกาย เราจึงมีหน้าที่ในการสนับสนุนให้ร่างกายของเรายังคงอยู่ในสภาพปกติเพื่อพร้อมใช้งานในวันต่อ ๆ ไปอยู่เสมอ” ข้อสรุปนี้เป็นการอนุมานด้วยวิธีใด

120

ข้อที่ 120/178
คำถาม :

ข้อใดมีโครงสร้างของการแสดงเหตุผลต่างกับข้ออื่น

121

ข้อที่ 121/178
คำถาม :

นิธิทำโจทย์เลขคณิต ปรากฏว่านิธิทำวิธีทำได้อย่างถูกต้อง แต่ผลลัพธ์ผิด นิธิต้องใช้ระเบียบวิธีคิดใดจึงจะทำให้หาข้อผิดพลาดนั้นได้

122

ข้อที่ 122/178
คำถาม :

“ผมเฝ้ามองชีวิต วันที่สมหวังก็มีความสุข วันที่ผิดหวังก็มีความทุกข์ มากน้อยแตกต่างกัน ขึ้นกับเรื่องราวที่เข้ามา ที่พอทำใจได้ก็ให้มันผ่านเลยไปหรือลืมไป จะได้ไม่ต้องคิดถึงอีก แต่ที่ยังทำใจไม่ได้  มันทุกข์นะ กฎ “หาทางดับทุกข์” กันไป ที่แก้ไขก็ทุกข์น้อยลง ถ้าแก้ไม่ถูกวิธีก็อาจจะยิ่งทุกข์มากขึ้น แบบทุกข์แล้วทุกข์อีก ทุกข์ซ้ำซาก ชีวิตก็วนเวียนอยู่กับทุกข์และการแก้ทุกข์ ตั้งแต่ตื่นจนหลับ แล้วก็โหยหิวหาสุขที่เป็นความพึงพอใจ สบายใจ สนุกเบิกบานใจ มาช่วยเติมแต่งชีวิตจิตใจให้รู้สึกดีขึ้น ทั้งต่อตนเอง คนที่รัก และผู้อื่น สังเกตช่วงเวลาที่มีทุกข์ดูช่างยาวนานเหลือเกิน เหมือนวันเวลายืดออกได้มีคนเคยพูดว่า “ในห้วงแห่งทุกข์เวลาทุกวินาทีช่างผ่านไปได้ยากเหลือเกิน” แต่ช่วงเวลาความสุขกลับผ่านไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเมื่อมองให้ลึกลงไปในใจ ความปรารถนาและความต้องการของทุกคนก็คือ “ปรารถนาสุข ต้องการพ้นทุกข์” ด้วยกันถ้วนหน้า เราทุกคนจึงเป็น “เพื่อนร่วมสุข-ทุกข์” ในยานอวกาศลำใหญ่ที่มีชื่อว่า “โลก” ยานลำนี้กำลังท่องเที่ยวไปในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุด รู้แบบนี้เราก็ไม่ต้องเหงาแล้ว เพราะไม่เคยมีใครต้องโดดเดี่ยวหรือพบเจอความทุกข์ตามลำพังเลย ดีใจจัง เรามีเพื่อนมากมาย” ข้อความข้างต้นนี้ ผู้เขียนใช้กลวิธีการเขียนอธิบายอย่างไร

123

ข้อที่ 123/178
คำถาม :

"สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๕๗ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้าจอมมารดาชุ่ม ธิดาพระอัพภันตริกามาตย์ (ดิศ) ต้นสกุล "โรจนดิศ" เป็นเจ้าจอมมารดา ประสูติในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๐๕ พระองค์ทรงเริ่มเรียนหนังสือไทยชั้นต้นจากสำนักคุณแสงและคุณปาน ราชนิกุลในพระบรมมหาราชวัง ทรงศึกษาภาษาอังกฤษในโรงเรียนหลวง ซึ่งมีมิสเตอร์ ฟรานซิส ยอร์ช แพตเตอร์สัน เป็นพระอาจารย์ พ.ศ. ๒๔๑๘ เมื่อมีพระชนม์ได้ ๑๓ พรรษา ได้ทรงผนวชเป็นสามเณรที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สมเด็จกรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ และประทับจำพรรษาที่วัดบวรนิเวศวิหาร พ.ศ. ๒๔๒๐ ได้ทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก ได้รับพระราชทานยศเป็นนายร้อยตรีทหารมหาดเล็ก บังคับกองแตรวง พระชนมายุได้ ๑๕ ปี" ข้อความข้างต้นใช้กลวิธีการเขียนอย่างไร

124

ข้อที่ 124/178
คำถาม :

การกระทำในข้อใดเป็นสาเหตุที่เป็นผลสรุปว่า  “ขาดญาณพิจารณ์ตรองตริมลักประจักษ์เจือ”

125

ข้อที่ 125/178
คำถาม :

คำประพันธ์ในข้อใดมีน้ำเสียงโน้มน้าวใจให้สู้ปัญหา

126

ข้อที่ 126/178
คำถาม :

ข้อความข้างต้นนี้ ผู้เขียนใช้กลวิธีการโน้มน้าวใจอย่างไร

127

ข้อที่ 127/178
คำถาม :

คำประพันธ์ในข้อใดเป็นการโน้มน้าวใจ เพื่อเป็นการปลุกพระทัยให้ทรงนึกถึงความสำคัญของพระองค์เอง ที่มีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวสยาม

128

ข้อที่ 128/178
คำถาม :

บทร้อยกรองนี้มีจุดมุ่งหมายอย่างไร

129

ข้อที่ 129/178
คำถาม :

จากข้อ 39 เพลงสยามานุสสติจัดเป็นสารประเภทใด

130

ข้อที่ 130/178
คำถาม :

จากข้อ 39 ถ้านักเรียนได้ฟังแล้ว นักเรียนบอกว่าเพลงนี้ดี เพราะให้สติแก่คนไทยได้ แสดงว่านักเรียนมีประสิทธิภาพในการฟังตรงตามข้อใด 

131

ข้อที่ 131/178
คำถาม :

“ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวออกมาว่าทางช่อง ๓ จะอนุมัติให้สร้างละครคิวบิก ภาค ๒ ต่อทันที แต่เมื่อเกิดกระแสแอนตี้จากโลกสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมาก ถึงกรณีที่ละคร คิวบิก คลาดเคลื่อนไปจากเวอร์ชั่นนิยายจนเละเทะและเป็นละครที่ตลกไปแล้วนั่น ทำให้หลายคนมองว่าละคร คิวบิก ๒ คงไม่ได้สร้างต่ออย่างแน่นอน… จึงขอความกรุณาให้ท่านได้โปรดชี้แจงว่าความจริงในเรื่องนี้เป็นอย่างไร” จากข้อความนี้เป็นวิธีการถามแบบใด

132

ข้อที่ 132/178
คำถาม :

ข้อใดเป็นปัญหาสาธารณะ

133

ข้อที่ 133/178
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม ข้อความนี้มีลำดับโครงสร้างของการแสดงทรรศนะอย่างไร

134

ข้อที่ 134/178
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม สาระสำคัญของข้อความนี้คือข้อใด

135

ข้อที่ 135/178
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม ผู้เขียนข้อความนี้แสดงเหตุผลของตนด้วยวิธีใด

136

ข้อที่ 136/178
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม ข้อความข้างต้นนี้ ผู้เขียนใช้กลวิธีการโน้มน้าวใจอย่างไร

137

ข้อที่ 137/178
คำถาม :

การที่ขุนช้างร่างฎีกาเพื่อถวายสมเด็จพระพันวษา ขุนช้างใช้ภาษาตามประโยชน์ในข้อใด

138

ข้อที่ 138/178
คำถาม :

ในการใช้ภาษากำหนดอนาคต ถ้าผู้ฟังไม่อยู่ในฐานะที่ต้องปฏิบัติตามหรือไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ผู้พูดควรใช้ภาษากำหนดอนาคตตามข้อใด

139

ข้อที่ 139/178
คำถาม :

“ บ  +  า   +น  + วรรณยุกต์โท  = บ้าน”  ลักษณะเช่นนี้เข้าได้กับคำกล่าวใดมากที่สุด

140

ข้อที่ 140/178
คำถาม :

คำในข้อใดใช้ถูกต้องตามฐานะ

141

ข้อที่ 141/178
คำถาม :

ภาษาถิ่นมีคุณค่าในด้านใด

142

ข้อที่ 142/178
คำถาม :

ข้อใดไม่มีคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

143

ข้อที่ 143/178
คำถาม :

คำประสมข้อใดเป็นคำนามทุกคำ

144

ข้อที่ 144/178
คำถาม :

คำประสมในข้อใดเกิดจากการรวมคำของคำนามกับคำนาม

145

ข้อที่ 145/178
คำถาม :

คำประสมในข้อใดที่คำตั้งเป็นคำวิเศษณ์ ทำหน้าที่อย่างวิเศษณ์

146

ข้อที่ 146/178
คำถาม :

คำซ้อนในข้อใดมีลักษณะต่างกับข้ออื่น

147

ข้อที่ 147/178
คำถาม :

คำซ้อนในข้อใดที่เกิดจากคำไทยซ้อนกับคำไทย

148

ข้อที่ 148/178
คำถาม :

คำซ้ำในข้อใดมีความหมายแตกต่างกับข้ออื่น

149

ข้อที่ 149/178
คำถาม :

ข้อใดมิได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของภาษา

150

ข้อที่ 150/178
คำถาม :

คำประพันธ์ในข้อใดมีเสียงสระประสมครบทั้ง ๓ เสียง

151

ข้อที่ 151/178
คำถาม :

ประโยคในข้อใดยังไม่สมบูรณ์

152

ข้อที่ 152/178
คำถาม :

ประโยคในข้อใดใช้ภาษาระดับเดียวกันทั้งหมด

153

ข้อที่ 153/178
คำถาม :

“ส้มโอหลับบนรถเมล์ก็เลยเลยป้ายเลย” คำว่า “เลย” คำใดทำหน้าที่เป็นสันธานของประโยค

154

ข้อที่ 154/178
คำถาม :

ภาษาที่ใช้สนทนากันทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  เป็นภาษาระดับใด

155

ข้อที่ 155/178
คำถาม :

ข้อใดไม่จำเป็นต้องใช้คำยืมภาษาต่างประเทศ

156

ข้อที่ 156/178
คำถาม :

ข้อใดมีคำสรรพนามมากที่สุด

157

ข้อที่ 157/178
คำถาม :

คำว่า “ถึง” ในข้อใดเป็นคำสันธาน

158

ข้อที่ 158/178
คำถาม :

ข้อใดมีคำวิเศษณ์(คำขยาย) บอกความไม่ชี้เฉพาะเจาะจง

159

ข้อที่ 159/178
คำถาม :

ข้อใดไม่มีคำบุพบท

160

ข้อที่ 160/178
คำถาม :

โครงสร้างของประโยคในข้อใดแตกต่างกับข้ออื่น

161

ข้อที่ 161/178
คำถาม :

คำประพันธ์ในข้อใดเป็นอวัจนภาษาทั้งหมด

162

ข้อที่ 162/178
คำถาม :

คำประพันธ์ในข้อใดมีคำกริยาที่เมื่อทำเป็นคำซ้ำแล้วจะเปลี่ยนหน้าที่ของคำเป็นคำวิเศษณ์ และแสดงให้เห็นความเคลื่อนไหวที่มีพลังได้อย่างชัดเจนที่สุด 

163

ข้อที่ 163/178
คำถาม :

คำประพันธ์ในข้อใดตรงกับสำนวนว่า “อาสาเจ้าจนตัวตาย”

164

ข้อที่ 164/178
คำถาม :

คำประพันธ์ข้างต้นนี้มีเป็นความฝันประเภทใด

165

ข้อที่ 165/178
คำถาม :

เหตุการณ์ใดเป็นผลของการทำนายฝันในข้อ ๗๕

166

ข้อที่ 166/178
คำถาม :

อะไรเป็นสาเหตุสำคัญให้ขุนช้างถวายฎีกา

167

ข้อที่ 167/178
คำถาม :

คำประพันธ์ข้างต้นแสดงนํ้าเสียงลักษณะใด

168

ข้อที่ 168/178
คำถาม :

ลักษณะนิสัยใดที่จมื่นไวยมีเหมือนขุนแผน และปรากฏในตอนขุนช้างถวายฏีกา

169

ข้อที่ 169/178
คำถาม :

นอกจากคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ คือมีลักษณะการใช้สำนวนภาษาและบรรยายลักษณะนิสัยของตัวละครดีเด่นน่าสนใจแล้ว เรื่องสามก๊กยังให้ความรู้ด้านใดมากที่สุด

170

ข้อที่ 170/178
คำถาม :

“อ้วนเสี้ยวจึงตอบว่า เราก็แจ้งอยู่ว่าครั้งนี้ได้ทีทำการศึก แต่ใจเรานั้นเป็นห่วงอยู่ถึงบุตร ถ้าบุตรเป็นอันตรายข้างหลังชีวิตเราก็จะตายด้วย ประการหนึ่งมาตรว่าจะยกไปก็ไม่มีชัยชนะ ด้วยเหตุไม่สบาย แล้วสั่งซุนเขียนว่าครั้งนี้เราไม่ยกไปแล้ว จงไปบอกแก่เล่าปี่เถิด ถ้าอับจนเข้าก็ให้มาหาเรา เราจะช่วยทำนุบำรุงมิให้ขัดสน” ข้อความนี้แสดงให้เห็นว่าอ้วนเสี้ยวเชื่อว่าเล่าปี่จะต้องตกอยู่ในสภาพเช่นใด

171

ข้อที่ 171/178
คำถาม :

“เราเป็นถึงมหาอุปราช กวนอูจะยอมเป็นข้าเราเป็นถึงมหาอุปราช กวนอูจะยอมเป็นข้าพระเจ้าเหี้ยนเต้ก็เหมือนเป็นบ่าวเรา ถ้าเราบังคับบัญชาราชการประการใดกวนอูก็จะไม่ขัดได้”  คำกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าโจโฉเป็นบุคคลเช่นไร

172

ข้อที่ 172/178
คำถาม :

“เล่าปี่นั้นเป็นคนมีสติปัญญา ถ้าละไว้ช้าก็จะมีกำลังมากขึ้น อุปมาเหมือนลูกนกอันขนปีกยังไม่ขึ้นพร้อม แม้เราจะนิ่งไว้ให้อยู่ในรังฉะนี้ ถ้าขนขึ้นพร้อมแล้วก็จะบินไปทางไกลได้” ข้อความนี้โจโฉกล่าวเปรียบเทียบเล่าปี่ตรงกับสำนวนไทยว่าอย่างไร

173

ข้อที่ 173/178
คำถาม :

เหตุการณ์ตอนใดที่ทำให้โจโฉมั่นใจว่ากวนอูไม่สวามิภักดิ์ต่อตนอย่างแน่นอน

174

ข้อที่ 174/178
คำถาม :

กาพย์เห่เรือตอนใดของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ที่ไม่มีลักษณะของนิราศ

175

ข้อที่ 175/178
คำถาม :

ข้อใดมีนัยเปรียบเทียบต่างกับข้ออื่น

176

ข้อที่ 176/178
คำถาม :

คำประพันธ์ในข้อใดแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมข้ามชาติ

177

ข้อที่ 177/178
คำถาม :

คำประพันธ์ในข้อใดไม่แสดงถึงอิทธิพลของวรรณคดีอินเดียที่มีต่อวรรณคดีไทย

178

ข้อที่ 178/178
คำถาม :

“ฝูงสัตว์ทั้งหลายอันเกิดในไตรภพนี้ แม้นว่ามียศศักดิ์สมบัติก็ดี คือดั่งว่าพระญามหาจักรพรรดิราชนั้นก็ดี ดั่งพระอินทร์เจ้าไตรตรึงษ์พิภพก็ดี ดั่งพระพรหมราชก็ดี ทั้งนี้บ่ห่อนยืนอยู่มั่นคงในยศศักดิ์สมบัตินี้ได้เลยสักคาบ เทียรย่อมรู้ฉิบหาย รู้ตายจาก รู้พลัดพรากจากสมบัตินั้นแล อันว่าพระอินทร์ก็ดี พระพรหมก็ดี ครั้นเถิงเมื่อสิ้นแก่อายุแล้ว ก็เทียรย่อมท่องเที่ยวเวียนไปมาในไตรภพนี้บ่มิรู้แล้วเลยสักคาบ บางคาบเล่าไปเกิดในจตุราบาย แลว่าได้ทนทุกขเวทนามากนักหนาก็มี แลย่อมว่าบ่มิเที่ยงในสงสารนี้...”  จากข้อความข้างต้น กวีต้องการเน้นย้ำในเรื่องใดเป็นสำคัญ

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน