ป.6

ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: PB613473

จำนวนข้อ

: 68 ข้อ

วิชา

: O-NET

ระดับชั้น

: ป.6

สร้างเมื่อ

: 17 ม.ค. 61 เวลา 21:33 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/68
คำถาม :

อ่านอย่างไรจึงจะถูกต้อง

2

ข้อที่ 2/68
คำถาม :

ข้อใดมีพยัญชนะควบแท้มากที่สุด

3

ข้อที่ 3/68
คำถาม :

ข้อใดอ่านออกเสียงต่างจากข้ออื่น

4

ข้อที่ 4/68
คำถาม :

ข้อใดมีพยัญชนะควบไม่แท้มากที่สุด (นับคำซ้ำ)

5

ข้อที่ 5/68
คำถาม :

ภาษาต่างประเทศในข้อใดไม่เข้าพวก

6

ข้อที่ 6/68
คำถาม :

คำที่ขีดเส้นใต้ข้อใดอ่านออกเสียงต่างจากข้ออื่น

7

ข้อที่ 7/68
คำถาม :

ข้อใดอ่านแบ่งวรรคตอนถูกต้อง

8

ข้อที่ 8/68
คำถาม :

คำประพันธ์ข้างต้นเน้นคุณธรรมในเรื่องใด

9

ข้อที่ 9/68
คำถาม :

พระบรมราโชวาทองค์นี้มุ่งเน้นเรื่องใดเป็นสำคัญ

10

ข้อที่ 10/68
คำถาม :

คำประพันธ์ข้างต้นนี้เป็นงานเขียนประเภทใด

11

ข้อที่ 11/68
คำถาม :

ในชีวิตประจำวันนักเรียนต้องใช้ทักษะการอ่านเร็วในการอ่านยกเว้นข้อใด

12

ข้อที่ 12/68
คำถาม :

คำอธิบายตัวย่อที่อยู่ในวงเล็บในพจนานุกรมข้อใดไม่ถูกต้อง

13

ข้อที่ 13/68
คำถาม :

คำในข้อใดเรียงลำดับพจนานุกรมเป็นลำดับ 3

14

ข้อที่ 14/68
คำถาม :

ข้อใดเป็นงานเขียนประเภทคำสั่ง

15

ข้อที่ 15/68
คำถาม :

เราใช้ประโยชน์จากพจนานุกรมข้อใดน้อยที่สุด

16

ข้อที่ 16/68
คำถาม :

ในปัจจุบันสถานที่สาธารณะทุกแห่งมักมีป้ายเตือนในเรื่องใดมากที่สุด

17

ข้อที่ 17/68
คำถาม :

จากแผนภูมิที่กำหนดให้ ข้อมูลใดถูกต้อง

18

ข้อที่ 18/68
คำถาม :

จากภาพนี้เป็นแผนที่ของกระทรวงใด

19

ข้อที่ 19/68
คำถาม :

แผนที่นี้แสดงการเดินทางไปสถานที่ใด

20

ข้อที่ 20/68
คำถาม :

จังหวัดจันทบุรีมีชื่อเสียงในด้านใด

21

ข้อที่ 21/68
คำถาม :

ถ้านักเรียนต้องการรู้ตำแหน่งหรือที่ตั้งของสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งเพื่อเดินทางไปยังสถานที่แห่งนั้นนักเรียนต้องอ่านข้อมูลใด

22

ข้อที่ 22/68
คำถาม :

การเลือกอ่านหนังสือควรเลือกอ่านอย่างไร

23

ข้อที่ 23/68
คำถาม :

การอ่านข่าวนักเรียนควรอ่านอย่างไร

24

ข้อที่ 24/68
คำถาม :

การอ่านในสถานที่ใดที่ไม่ต้องสำรวม

25

ข้อที่ 25/68
คำถาม :

สิ่งใดไม่ควรทำในการอ่านหนังสือที่ห้องสมุด

26

ข้อที่ 26/68
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องตามหลักการคัดลายมือ

27

ข้อที่ 27/68
คำถาม :

ข้อใดเป็นคำขวัญ

28

ข้อที่ 28/68
คำถาม :

ข้อใดใช้คำเหมาะสมในการเขียนคำอวยพรวันเกิดญาติผู้ใหญ่

29

ข้อที่ 29/68
คำถาม :

ประกาศข้อใดได้ใจความที่สุด

30

ข้อที่ 30/68
คำถาม :

ในภาพนี้เป็นประกาศประเภทใด

31

ข้อที่ 31/68
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง

32

ข้อที่ 32/68
คำถาม :

แผนภาพความคิดชนิดใดที่เหมาะสมในการเขียนโครงเรื่อง "กระต่ายตื่นตูม"

33

ข้อที่ 33/68
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่การเขียนโครงเรื่อง

34

ข้อที่ 34/68
คำถาม :

ข้อใดคือลักษณะของคำนำในการเขียนเรียงความ

35

ข้อที่ 35/68
คำถาม :

อ่านอย่างไรจึงจะถูกต้อง

36

ข้อที่ 36/68
คำถาม :

ข้อใดมีพยัญชนะควบแท้มากที่สุด

37

ข้อที่ 37/68
คำถาม :

ข้อใดอ่านออกเสียงต่างจากข้ออื่น

38

ข้อที่ 38/68
คำถาม :

ข้อใดมีพยัญชนะควบไม่แท้มากที่สุด (นับคำซ้ำ)

39

ข้อที่ 39/68
คำถาม :

ภาษาต่างประเทศในข้อใดไม่เข้าพวก

40

ข้อที่ 40/68
คำถาม :

คำที่ขีดเส้นใต้ข้อใดอ่านออกเสียงต่างจากข้ออื่น

41

ข้อที่ 41/68
คำถาม :

ข้อใดอ่านแบ่งวรรคตอนถูกต้อง

42

ข้อที่ 42/68
คำถาม :

คำประพันธ์ข้างต้นเน้นคุณธรรมในเรื่องใด

43

ข้อที่ 43/68
คำถาม :

พระบรมราโชวาทองค์นี้มุ่งเน้นเรื่องใดเป็นสำคัญ

44

ข้อที่ 44/68
คำถาม :

คำประพันธ์ข้างต้นนี้เป็นงานเขียนประเภทใด

45

ข้อที่ 45/68
คำถาม :

ในชีวิตประจำวันนักเรียนต้องใช้ทักษะการอ่านเร็วในการอ่านยกเว้นข้อใด

46

ข้อที่ 46/68
คำถาม :

คำอธิบายตัวย่อที่อยู่ในวงเล็บในพจนานุกรมข้อใดไม่ถูกต้อง

47

ข้อที่ 47/68
คำถาม :

คำในข้อใดเรียงลำดับพจนานุกรมเป็นลำดับ 3

48

ข้อที่ 48/68
คำถาม :

ข้อใดเป็นงานเขียนประเภทคำสั่ง

49

ข้อที่ 49/68
คำถาม :

เราใช้ประโยชน์จากพจนานุกรมข้อใดน้อยที่สุด

50

ข้อที่ 50/68
คำถาม :

ในปัจจุบันสถานที่สาธารณะทุกแห่งมักมีป้ายเตือนในเรื่องใดมากที่สุด

51

ข้อที่ 51/68
คำถาม :

จากแผนภูมิที่กำหนดให้ ข้อมูลใดถูกต้อง

52

ข้อที่ 52/68
คำถาม :

จากภาพนี้เป็นแผนที่ของกระทรวงใด

53

ข้อที่ 53/68
คำถาม :

แผนที่นี้แสดงการเดินทางไปสถานที่ใด

54

ข้อที่ 54/68
คำถาม :

จังหวัดจันทบุรีมีชื่อเสียงในด้านใด

55

ข้อที่ 55/68
คำถาม :

ถ้านักเรียนต้องการรู้ตำแหน่งหรือที่ตั้งของสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งเพื่อเดินทางไปยังสถานที่แห่งนั้นนักเรียนต้องอ่านข้อมูลใด

56

ข้อที่ 56/68
คำถาม :

การเลือกอ่านหนังสือควรเลือกอ่านอย่างไร

57

ข้อที่ 57/68
คำถาม :

การอ่านข่าวนักเรียนควรอ่านอย่างไร

58

ข้อที่ 58/68
คำถาม :

การอ่านในสถานที่ใดที่ไม่ต้องสำรวม

59

ข้อที่ 59/68
คำถาม :

สิ่งใดไม่ควรทำในการอ่านหนังสือที่ห้องสมุด

60

ข้อที่ 60/68
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องตามหลักการคัดลายมือ

61

ข้อที่ 61/68
คำถาม :

ข้อใดเป็นคำขวัญ

62

ข้อที่ 62/68
คำถาม :

ข้อใดใช้คำเหมาะสมในการเขียนคำอวยพรวันเกิดญาติผู้ใหญ่

63

ข้อที่ 63/68
คำถาม :

ประกาศข้อใดได้ใจความที่สุด

64

ข้อที่ 64/68
คำถาม :

ในภาพนี้เป็นประกาศประเภทใด

65

ข้อที่ 65/68
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง

66

ข้อที่ 66/68
คำถาม :

แผนภาพความคิดชนิดใดที่เหมาะสมในการเขียนโครงเรื่อง "กระต่ายตื่นตูม"

67

ข้อที่ 67/68
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่การเขียนโครงเรื่อง

68

ข้อที่ 68/68
คำถาม :

ข้อใดคือลักษณะของคำนำในการเขียนเรียงความ

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน