ป.6

ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: PB613467

จำนวนข้อ

: 90 ข้อ

วิชา

: O-NET

ระดับชั้น

: ป.6

สร้างเมื่อ

: 29 ธ.ค. 60 เวลา 12:48 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/90
คำถาม :

ข้อใดถูกต้อง  

2

ข้อที่ 2/90
คำถาม :

อาหารในข้อใดเหมาะสมกับวัยผู้ใหญ่

3

ข้อที่ 3/90
คำถาม :

ข้อใดไม่จัดว่าเป็นการเจริญเติบโตของร่างกาย 

4

ข้อที่ 4/90
คำถาม :

ปากมีเอนไซน์ที่สามารถย่อยอาหารชนิดใด

5

ข้อที่ 5/90
คำถาม :

ขณะที่ กล้ามเนื้อกะบังลมหดตัวต่ำลงและกระดูกซี่โครงยกตัวสูงขึ้น ท้องจะป่องเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายอย่างไร

6

ข้อที่ 6/90
คำถาม :

เลือดในบริเวณใดที่มีออกซิเจนสูงสุด

7

ข้อที่ 7/90
คำถาม :

ข้อใดแสดงการทำงานของระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ และระบบหมุนเวียนเลือดที่สัมพันธ์กัน

8

ข้อที่ 8/90
คำถาม :

ต้นข้าว เป็นนักกีฬาฟุตบอล อายุ 12 ปี  ต้นข้าวควรเลือกรับประทานอาหารในมื้อเช้าข้อใดจึงเหมาะสมกับเพศ วัย และกิจกรรมที่ทำมากที่สุด

9

ข้อที่ 9/90
คำถาม :

บุคคลในข้อใดมีพฤติกรรมในการรับประทานอาหารเหมาะสมกับร่างกายที่สุด

10

ข้อที่ 10/90
คำถาม :

ป้าวนิดา มีอายุ 54 ปี หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารจำพวกทอดและมัน ทานเนื้อสัตว์จำพวกปลา ไม่ทานขนมหวาน ทานผักผลไม้เป็นประจำ นักเรียนคิดว่าพฤติกรรมการรับ ประทานของป้าวนิดา เหมาะสมหรือไม่อย่างไร

11

ข้อที่ 11/90
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นระบบนิเวศ

12

ข้อที่ 12/90
คำถาม :

จากภาพด้านบน หากสภาพแหล่งน้ำถูกทำลาย ในระยะแรก ปลาจะมีการปรับตัวอย่างไร

13

ข้อที่ 13/90
คำถาม :

ข้อใดแสดงถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่

14

ข้อที่ 14/90
คำถาม :

จงเรียงลำดับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่กำหนดให้ ให้เป็นห่วงโซ่อาหารที่ถูกต้อง (นำไปใช้) 1.ปลา 2. ลูกกุ้ง 3. แพลงตอนพืช 4. นก

15

ข้อที่ 15/90
คำถาม :

ข้อใดคือผู้ผลิตในระบบนิเวศ

16

ข้อที่ 16/90
คำถาม :

จากภาพ จงใช้ตอบคำถามข้อ 16-17 สิ่งมีชีวิตในข้อใดบ้าง เป็นผู้บริโภคอันดับที่ 2 ทั้งหมด

17

ข้อที่ 17/90
คำถาม :

จากภาพ จงใช้ตอบคำถามข้อ 16-17 จากภาพด้านบน ถ้ากบสูญพันธ์ สายใยอาหารนี้จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

18

ข้อที่ 18/90
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตเพื่อเข้ากับสภาพแวดล้อม

19

ข้อที่ 19/90
คำถาม :

นกแต่ละชนิดมีจงอยปากไม่เหมือนกัน เป็นการปรับตัวของสัตว์ที่มีประโยชน์ในด้านใดที่สุด

20

ข้อที่ 20/90
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้มีความสัมพันธ์แบบภาวะพึ่งพาอาศัย 1. เหาฉลามกับปลาฉลาม    2. ไลเคน    3. ผีเสื้อกับดอกไม้    4. กล้วยไม้กับต้นไม้ใหญ่    5. ปลวกกับโพรโทซัว    6. มดดำกับเพลี้ย

21

ข้อที่ 21/90
คำถาม :

ข้อใดเป็นการปรับตัวแบบชั่วคราวของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด 1. ต้นไม้เบนหาแสง 2. ยีราฟคอยาว 3. กบจำศีล 4. อูฐมีโหนก 5. กิ้งก่าเปลี่ยนสีตามต้นไม้ 6. ผักกะเฉดมีนวม

22

ข้อที่ 22/90
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นทรัพยากรหมุนเวียน

23

ข้อที่ 23/90
คำถาม :

การกระทำใดของมนุษย์ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติน้อยที่สุด

24

ข้อที่ 24/90
คำถาม :

การกระทำของบุคคลในข้อใด เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนมากที่สุด

25

ข้อที่ 25/90
คำถาม :

หากจำนวนประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้น ควรมีแนวทางในการใช้ทรัพยากรอย่างไร

26

ข้อที่ 26/90
คำถาม :

ถ้าประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้น แต่ทรัพยากรธรรมชาติคงที่ จะเกิดปัญหาใดมากที่สุด

27

ข้อที่ 27/90
คำถาม :

การคมนาคมขนส่งของมนุษย์มีผลทำให้ทรัพยากรธรรมชาติชนิดใดเสื่อมโทรมมากที่สุด

28

ข้อที่ 28/90
คำถาม :

“ตามธรรมชาติแล้ว อาหารหลักของหมีขั้วโลกคือแมวน้ำ และสัตว์น้ำอื่นๆ โดยเจ้าหมีสีขาวจะรอคอยอยู่ที่ปลายทะเลน้ำแข็งเพื่อให้เหยื่อปรากฏตัวที่ผิวน้ำ แต่เมื่อทะเลน้ำแข็ง ละลาย เจ้าหมีขั้วโลกจำเป็นต้องว่ายน้ำเข้าหาฝั่ง และหาอาหารประเภทอื่นกิน ไม่ว่าจะเป็นเห็ด ลูกเบอร์รี รวมถึงห่านหิมะ และสัตว์ชนิดอื่น” จากข้อความข้างต้น แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร (สังเคราะห์)

29

ข้อที่ 29/90
คำถาม :

ปัจจุบันสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เพราะสาเหตุใดอันดับแรก

30

ข้อที่ 30/90
คำถาม :

ภัยพิบัติในข้อใดไม่ใช่ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาสิ่งแวดล้อม

31

ข้อที่ 31/90
คำถาม :

ก๊าซในข้อใดเป็นแก๊สเรือนกระจก

32

ข้อที่ 32/90
คำถาม :

จุดประสงค์สำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติคืออะไร 

33

ข้อที่ 33/90
คำถาม :

การออกกฎหมายควบคุมการกำจัดของเสียจากโรงงานเป็นผลดีต่อระบบนิเวศหรือไม่ เพราะเหตุใด

34

ข้อที่ 34/90
คำถาม :

ข้อใดเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ดีที่สุด

35

ข้อที่ 35/90
คำถาม :

หากนักเรียนต้องการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน ควรปฏิบัติตนอย่างไร

36

ข้อที่ 36/90
คำถาม :

ปัจจุบันตามเมืองใหญ่ ๆ นิยมปลูกต้นไม้ไว้บริเวณถนน หรือจัดทำเป็นสวนสาธารณะ ซึ่งจะได้รับผลดีตามหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ใด

37

ข้อที่ 37/90
คำถาม :

“ในอดีตในน้ำมีปลาในนามีข้าว มีน้ำไหลเป็นสายทุกฤดูกาล แต่ในปัจจุบันมีแหล่งน้ำบางแห่งเท่านั้นที่คงสภาพอยู่ บางแห่งจะไม่มีน้ำเลย” นักเรียนคิดว่าสาเหตุใดที่ทำให้เกิด เหตุการณ์ดังกล่าวมากที่สุด

38

ข้อที่ 38/90
คำถาม :

ถ้านักเรียนได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนแรกที่นักเรียนจะทำคืออะไร

39

ข้อที่ 39/90
คำถาม :

จิรายุ จำแนกสารดังตารางต่อไปนี้ จิรายุใช้เกณฑ์ใดในการจำแนก

40

ข้อที่ 40/90
คำถาม :

สารในข้อใดต่อไปนี้ มีสมบัติของสถานะเหมือนกันทั้งหมด

41

ข้อที่ 41/90
คำถาม :

ข้อใดอธิบายสมบัติของสารถูกต้อง

42

ข้อที่ 42/90
คำถาม :

สารในข้อใดต่อไปนี้ นำไฟฟ้าได้

43

ข้อที่ 43/90
คำถาม :

ถ้าต้องการทดสอบสารชนิดต่างๆ ด้วยกระดาษลิตมัสสีน้ำเงินและเปลี่ยนเป็นสีแดง สารในข้อใดไม่เข้าพวก

44

ข้อที่ 44/90
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็น สารเนื้อเดียว ทั้งหมด

45

ข้อที่ 45/90
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด

46

ข้อที่ 46/90
คำถาม :

วิธีการใดสามารถแยกน้ำจากแอลกอฮอล์ได้

47

ข้อที่ 47/90
คำถาม :

น้องนิด ต้องการแยกพิมเสนออกจากเกลือ ควรจะใช้วิธีการใดที่ประหยัดที่สุด

48

ข้อที่ 48/90
คำถาม :

ของผสมชนิดหนึ่งประกอบด้วยน้ำ ทราย และน้ำตาล จะสามารถแยกสารต่างๆ ออกจากกันได้อย่างไร

49

ข้อที่ 49/90
คำถาม :

บุคคลในข้อใด เลือกวิธีการแยกสารไม่เหมาะสม

50

ข้อที่ 50/90
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ สมบัติของ น้ำปูนใส

51

ข้อที่ 51/90
คำถาม :

สารในข้อใดต่อไปนี้ มีสมบัติความเป็นกรด-เบส แตกต่างกัน

52

ข้อที่ 52/90
คำถาม :

ผลการทดลองในตาราง สารใดมีสมบัติเป็นเบส

53

ข้อที่ 53/90
คำถาม :

ข้อใด ไม่ใช่ การเลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัย

54

ข้อที่ 54/90
คำถาม :

ข้อใด จำแนกสารต่างๆ ในชีวิตประจำวัน โดยใช้เกณฑ์การใช้ประโยชน์ ไม่ถูกต้อง

55

ข้อที่ 55/90
คำถาม :

จากการสังเกตน้ำปลาที่เก็บไว้ในห้องครัว ดังตาราง ข้อใดลงความเห็นข้อมูลได้ถูกต้อง 

56

ข้อที่ 56/90
คำถาม :

ข้อใด ไม่ใช่ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ

57

ข้อที่ 57/90
คำถาม :

สารในข้อใดต่อไปนี้ ไม่ได้ เปลี่ยนสถานะ จากของแข็งเป็นแก๊ส

58

ข้อที่ 58/90
คำถาม :

จากแผนผัง A และ C เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

59

ข้อที่ 59/90
คำถาม :

การเปลี่ยนแปลงของสารต่อไปนี้แสดงถึงการเกิดปฏิกิริยาเคมี ยกเว้นข้อใด

60

ข้อที่ 60/90
คำถาม :

นิดา นำไข่ไก่ไปทำไข่ตุ๋น เป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะใด

61

ข้อที่ 61/90
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ ไม่เกิด ปฏิกิริยาเคมี

62

ข้อที่ 62/90
คำถาม :

ข้อใด ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

63

ข้อที่ 63/90
คำถาม :

แก๊สเรือนกระจกในข้อใด มีผลต่อสภาวะโลกร้อนมากที่สุด

64

ข้อที่ 64/90
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ผลที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมี

65

ข้อที่ 65/90
คำถาม :

จากภาพ เป็นรูปปั้น ที่เกิดการผุกร่อน จากผลกระทบของปฏิกิริยาเคมีในธรรมชาติ ข้อใดมากที่สุด

66

ข้อที่ 66/90
คำถาม :

ข้อใดแสดงวงจรไฟฟ้าเปิด

67

ข้อที่ 67/90
คำถาม :

สมศรีต้องการต่อวงจรไฟฟ้าให้มีความสว่างของหลอดไฟเพิ่มขึ้น จะต้องจัดสิ่งใดให้แตกต่างกัน

68

ข้อที่ 68/90
คำถาม :

แผนภาพวงจรไฟฟ้าในข้อใดแสดงทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าถูกต้อง ( → แทนทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า  

69

ข้อที่ 69/90
คำถาม :

วัสดุชนิดใดไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ (เข้าใจ)

70

ข้อที่ 70/90
คำถาม :

ข้อใดทำให้หลอดไฟฟ้าสว่าง

71

ข้อที่ 71/90
คำถาม :

จากภาพ นิศานาถทดลอง นำ วัตถุ A มาต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าพบว่าหลอดไฟสว่าง แต่เมื่อนำวัตถุ A ไปลนไฟให้ร้อนและนำมาต่อเข้าในวงจรไฟฟ้าอีกครั้ง ทำให้หลอดไฟสว่าง เพิ่มขึ้นและจึงค่อยๆหรี่ลง ข้อใดสรุปการทดลองของนิศานาถถูกต้องที่สุด

72

ข้อที่ 72/90
คำถาม :

จากตารางข้อมูล ตัวนำไฟฟ้าที่ดีจากมากไปหาน้อยที่สุด คือข้อใด

73

ข้อที่ 73/90
คำถาม :

นิดหน่อย ต้องการต่อเซลล์ไฟฟ้าให้หลอดไฟฉายสว่างที่สุด ควรต่อลักษณะใด

74

ข้อที่ 74/90
คำถาม :

แผนภาพวงจรไฟฟ้าในข้อใดแสดงการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม

75

ข้อที่ 75/90
คำถาม :

พิจารณาการต่อวงจรต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้อง

76

ข้อที่ 76/90
คำถาม :

77

ข้อที่ 77/90
คำถาม :

น้ำใสทดลองต่อวงจรไฟฟ้าดังรูป จากนั้นเขาดึงเอาหลอดไฟออกจนเหลือเพียง 1 ดวง จะเกิดผลกับหลอดไฟที่เหลืออยู่อย่างไร

78

ข้อที่ 78/90
คำถาม :

ตามแผนภาพการต่อวงจรไฟฟ้าในข้อใด ถ้าหลอด  A  เสีย หลอดที่เหลือยังคงสว่างอยู่

79

ข้อที่ 79/90
คำถาม :

ข้อใดเป็นการเพิ่มแรงแม่เหล็ก

80

ข้อที่ 80/90
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ การนำแม่เหล็กไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

81

ข้อที่ 81/90
คำถาม :

หากต่อถ่านไฟฉายเข้ากับตะปูเหล็กที่พันขดลวดทองแดง ตามในข้อใด ที่ทำให้มีอำนาจความเป็นแม่เหล็กมากที่สุด

82

ข้อที่ 82/90
คำถาม :

พิจารณาข้อมูลหินในตาราง หากนักเรียนต้องการนำหินมาใช้ประโยชน์ในการทำอุตสาหกรรมครก ควรเลือกหินชนิดใด

83

ข้อที่ 83/90
คำถาม :

นำหิน  3  ชนิดมาขูดกัน  ได้ผลดังตาราง จากตารางสามารถสรุปได้อย่างไร

84

ข้อที่ 84/90
คำถาม :

นักเรียนกลุ่มหนึ่ง สังเกตลักษณะทางกายภาพและทดสอบสมบัติของหิน และสรุปผลได้ดังนี้ ข้อใดสรุปผลได้มีความเป็นไปได้ตามสมบัติของหินมากที่สุด

85

ข้อที่ 85/90
คำถาม :

พิจารณาข้อมูลในตาราง ควรเลือกหินชนิดใดที่มีความเหมาะสมที่สุดในการก่อสร้างและปูเป็นกระเบื้องห้องครัว

86

ข้อที่ 86/90
คำถาม :

ข้อใดเป็นการผุพังทางเคมีของหิน

87

ข้อที่ 87/90
คำถาม :

จากภาพ เป็นรูปหินในป่าหินงาม จังหวัดชัยภูมิ กระบวนการใดทำให้เกิดหินมีลักษณะดังภาพ

88

ข้อที่ 88/90
คำถาม :

ข้อใด ไม่ใช่ ปัจจัย ในการเกิดหินงอกหินย้อย ในธรรมชาติ

89

ข้อที่ 89/90
คำถาม :

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงในข้อใด มีส่วนช่วยป้องกันภัยพิบัติเรื่องดินถล่มได้

90

ข้อที่ 90/90
คำถาม :

จากคำกล่าวที่ว่า "ภูเขาไฟเป็นเสมือนหน้าต่างที่สามารถมองเห็นถึงภายในของโลก" ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน