ม.6

ข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเทศ ม.6 k

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MB613466

จำนวนข้อ

: 80 ข้อ

วิชา

: O-NET

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 28 ธ.ค. 60 เวลา 16:08 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/80
คำถาม :

Read and answer the questions. (Item 1 - 3) We can infer from this label that .........................  .

2

ข้อที่ 2/80
คำถาม :

Read and answer the questions. (Item 1 - 3) My sister is 10 years old , she should take not more than ................ tablets a day.

3

ข้อที่ 3/80
คำถาม :

Read and answer the questions. (Item 1 - 3) Grandma  :  I took 2 tablets before going to bed , and I couldn’t sleep well. Grandpa   ;  You should .............................  .

4

ข้อที่ 4/80
คำถาม :

Which is the last step in making cookies ?

5

ข้อที่ 5/80
คำถาม :

You might find this notice .................... .

6

ข้อที่ 6/80
คำถาม :

Look at the heading and match it with the types of note/notice

7

ข้อที่ 7/80
คำถาม :

8

ข้อที่ 8/80
คำถาม :

What city is forecast to be the coolest ?

9

ข้อที่ 9/80
คำถาม :

Read and answer the questions. (Item 9 - 10) This brochure writer implies that ..................  .

10

ข้อที่ 10/80
คำถาม :

Read and answer the questions. (Item 9 - 10) The purpose of this brochure is to ..............  .

11

ข้อที่ 11/80
คำถาม :

Choose the best headline

12

ข้อที่ 12/80
คำถาม :

Read and answer the questions. (Item 12 - 13) Choose the best headline from the news.

13

ข้อที่ 13/80
คำถาม :

Read and answer the questions. (Item 12 - 13) What is the US Federal Communications Commission’s purpose? They need ...............................  .

14

ข้อที่ 14/80
คำถาม :

Read and answer the questions. (Item 14 - 15) The passage indicates that the owner expresses a feeling of .....................  .

15

ข้อที่ 15/80
คำถาม :

Read and answer the questions. (Item 14 - 15) Which is not the aim of the owner ?

16

ข้อที่ 16/80
คำถาม :

Read and answer the questions. (Item 16 - 18) Which of the following would be the most suitable title for the passage ?

17

ข้อที่ 17/80
คำถาม :

Read and answer the questions. (Item 16 - 18) Sometimes people fall out completely.  The underlined word means ......................

18

ข้อที่ 18/80
คำถาม :

Read and answer the questions. (Item 16 - 18) They get stuck and are unable to make up. The underlined words means ............

19

ข้อที่ 19/80
คำถาม :

Read and answer the questions. (Item 19 - 24) What mood does “Gold” create ?

20

ข้อที่ 20/80
คำถาม :

Read and answer the questions. (Item 19 - 24) Mora combines warm color and elements from nature to create ............... mood in this poem.

21

ข้อที่ 21/80
คำถาม :

Read and answer the questions. (Item 19 - 24) What words does Mora use to describe “joy of the small creatures”

22

ข้อที่ 22/80
คำถาม :

Read and answer the questions. (Item 19 - 24) What verb makes the wind seem like a person ?

23

ข้อที่ 23/80
คำถาม :

Read and answer the questions. (Item 19 - 24) What theme does this poem communicate ?

24

ข้อที่ 24/80
คำถาม :

Read and answer the questions. (Item 19 - 24) Why does Mora call the poem “Gold” ?

25

ข้อที่ 25/80
คำถาม :

Use dictionary to find the meaning of the underlined verb They were on a plane flying from N. Y to London.

26

ข้อที่ 26/80
คำถาม :

Use dictionary to find the meaning of the underlined verb Can a penguin fly ?

27

ข้อที่ 27/80
คำถาม :

28

ข้อที่ 28/80
คำถาม :

29

ข้อที่ 29/80
คำถาม :

Which pair of underlined words sound different from the others ?

30

ข้อที่ 30/80
คำถาม :

Which pair of word doesn’t have the same vowel sound ?

31

ข้อที่ 31/80
คำถาม :

Your English won’t be better .......................... .

32

ข้อที่ 32/80
คำถาม :

Those M.6 students work hard ............................. .

33

ข้อที่ 33/80
คำถาม :

..........................., no one trusts him.

34

ข้อที่ 34/80
คำถาม :

Although the United States has strict immigration policies, .......................... .

35

ข้อที่ 35/80
คำถาม :

Rearrange the sentences into the correct order

36

ข้อที่ 36/80
คำถาม :

Rearrange the sentences into the correct order

37

ข้อที่ 37/80
คำถาม :

Rearrange the sentences into the correct order

38

ข้อที่ 38/80
คำถาม :

Choose  a , b , c or d  which is grammatically incorrect for the context. When my son was young, he enjoyed  to go   for a ride with Dad in his  old, red pick up truck.

39

ข้อที่ 39/80
คำถาม :

Choose  a , b , c or d  which is grammatically incorrect for the context. At dawn, the four young Kookaburra sang their  laugh song and roosted  high up together.

40

ข้อที่ 40/80
คำถาม :

Choose  a , b , c or d  which is grammatically incorrect for the context. To take off his coat, he  dived  into the river and  saved the child.

41

ข้อที่ 41/80
คำถาม :

Choose  a , b , c or d  which is grammatically incorrect for the context. The teacher  stood in front of the kids, and they went forward  rapidly. They came to the room  which there was a considerable activity.

42

ข้อที่ 42/80
คำถาม :

Choose  a , b , c or d  which is grammatically incorrect for the context. The two men were struggling with a net.  In a net there was  a big cat – fish  fighting for its life.

43

ข้อที่ 43/80
คำถาม :

Choose  a , b , c or d  which is grammatically incorrect for the context. Much living  creatures depend  on plants for  their nourishment.

44

ข้อที่ 44/80
คำถาม :

How do the children feel toward her ?

45

ข้อที่ 45/80
คำถาม :

How did Penny feel ?

46

ข้อที่ 46/80
คำถาม :

What was Penny looking for ?

47

ข้อที่ 47/80
คำถาม :

The firefly surprises scientists. It gives off light, but does not give off any heat. Since light gives off heat, the light of the firefly is a ...........................  .

48

ข้อที่ 48/80
คำถาม :

The tail of a fox is very useful. On cold nights the fox sleeps with its tail curled around its nose. The tail serves as a ............................  .

49

ข้อที่ 49/80
คำถาม :

Ants living in trees create sawdust as they tunnel out living quarters. In order to prevent discovery of their homes , ant workers carry pieces of the sawdust far out on a limb. They hold out the .................. until it is caught by the ..................... and carried away.

50

ข้อที่ 50/80
คำถาม :

This quotation means ..................... “Genius is one percent  inspiration and ninety – nine percent perspiration”.  

51

ข้อที่ 51/80
คำถาม :

This quotation means ..................... “A short ten – minute walk every day can be beneficial to your health”.  

52

ข้อที่ 52/80
คำถาม :

This quotation means ..................... “A group of US researchers has carried out trials on a new vaccine”.

53

ข้อที่ 53/80
คำถาม :

Use the context as a clue to define the meaning of the underlined word. The referee stops the match, the crowd erupts. The local hero has won and is given the world title belt.  

54

ข้อที่ 54/80
คำถาม :

Use the context as a clue to define the meaning of the underlined words. Although in captivity, a young chimpanzee can be taught to eat a wide range of food, in the wild it eats only plants.

55

ข้อที่ 55/80
คำถาม :

Use the context as a clue to define the meaning of the underlined word Cultures have definite patterns. But these patterns are modified as they are transmitted from one generation to the next.

56

ข้อที่ 56/80
คำถาม :

Use the context as a clue to define the meaning of the underlined word They think of themselves as the elite group on campus, looking down their noses at others.  

57

ข้อที่ 57/80
คำถาม :

58

ข้อที่ 58/80
คำถาม :

59

ข้อที่ 59/80
คำถาม :

Which sentence is about giving opinion ?

60

ข้อที่ 60/80
คำถาม :

I believe the presidents of the 2 countries are meeting to try and resolve the conflict. Which cannot replace the underlined words ?

61

ข้อที่ 61/80
คำถาม :

62

ข้อที่ 62/80
คำถาม :

63

ข้อที่ 63/80
คำถาม :

The underlined word indicates.........................

64

ข้อที่ 64/80
คำถาม :

65

ข้อที่ 65/80
คำถาม :

66

ข้อที่ 66/80
คำถาม :

Which item is a suggestion ?

67

ข้อที่ 67/80
คำถาม :

68

ข้อที่ 68/80
คำถาม :

69

ข้อที่ 69/80
คำถาม :

70

ข้อที่ 70/80
คำถาม :

71

ข้อที่ 71/80
คำถาม :

72

ข้อที่ 72/80
คำถาม :

73

ข้อที่ 73/80
คำถาม :

Read and answer the questions. (Item 73 - 79) What is the main idea of this article ?

74

ข้อที่ 74/80
คำถาม :

Read and answer the questions. (Item 73 - 79) We suffer from jet lag when .................. .

75

ข้อที่ 75/80
คำถาม :

Read and answer the questions. (Item 73 - 79) Flying in which direction causes the worst jet lag?

76

ข้อที่ 76/80
คำถาม :

Read and answer the questions. (Item 73 - 79) Which of the following is a symptom of air pressure ?

77

ข้อที่ 77/80
คำถาม :

Read and answer the questions. (Item 73 - 79) My grandpa always gets serious jet lag.  He may be an old and …………… person.

78

ข้อที่ 78/80
คำถาม :

Read and answer the questions. (Item 73 - 79) How to avoid jet lag if you plan to travel from BKK to London ?

79

ข้อที่ 79/80
คำถาม :

Read and answer the questions. (Item 73 - 79) Which of the following does not affect jet lag ?

80

ข้อที่ 80/80
คำถาม :

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน