ม.6

ข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ตุลาคม 2553

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MB613463

จำนวนข้อ

: 60 ข้อ

วิชา

: GAT ภาษาอังกฤษ

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 14 ธ.ค. 60 เวลา 15:35 น.

ผู้สร้าง : Plook Teacher

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/60
คำถาม :

Peter :     Hi, Jeff. Come on in. Was it difficult to find my place? Jeff :       ____________ You gave really good directions.

2

ข้อที่ 2/60
คำถาม :

A:         You know what! I had a bad fall in front of the building. B:         ____________

3

ข้อที่ 3/60
คำถาม :

Ben :     This computer is driving me crazy. Tan:      Why? ________________? Ben:      It's too slow. I can't get anything done.

4

ข้อที่ 4/60
คำถาม :

A:         The state pension for old people is wholly inadequate. B:         ____________. No one can live on 500 baht a month.

5

ข้อที่ 5/60
คำถาม :

Items 5 – 7 Sam:     Hello, Sam speaking. Mary:     Hello, Sam. Sorry I didn't show up this afternoon. My car broke down, and I left my cell phone at the office. Did everything go OK at the meeting? Sam:     Yes, _____5______? Mary:     How about your project proposal? Sam:     _______6_______ too. Only a few minor things to fix up. Mary:     Congratulations! ____7_____? Sam:     I'm all right. Thanks anyway.

6

ข้อที่ 6/60
คำถาม :

Items 5 – 7             Sam:     Hello, Sam speaking.             Mary:     Hello, Sam. Sorry I didn't show up this afternoon. My car broke down, and I left my cell phone at the office. Did everything go OK at the meeting?             Sam:     Yes, _____5______?             Mary:     How about your project proposal?             Sam:     _______6_______ too. Only a few minor things to fix up.             Mary:     Congratulations! ____7_____?             Sam:     I'm all right. Thanks anyway.

7

ข้อที่ 7/60
คำถาม :

Items 5 – 7             Sam:     Hello, Sam speaking.             Mary:     Hello, Sam. Sorry I didn't show up this afternoon. My car broke down, and I left my cell phone at the office. Did everything go OK at the meeting?             Sam:     Yes, _____5______?             Mary:     How about your project proposal?             Sam:     _______6_______ too. Only a few minor things to fix up.             Mary:     Congratulations! ____7_____?             Sam:     I'm all right. Thanks anyway.  

8

ข้อที่ 8/60
คำถาม :

Items 8-9 Paul:     Can we stop for a while?  I'm really tired. David:   ____8_____ Paul:     No, I don't think I can climb any more. David:   But you've got to see this.  The view up here is spectacular.  Paul:     _____9______.

9

ข้อที่ 9/60
คำถาม :

Items 8-9             Paul:     Can we stop for a while?  I'm really tired.             David:   ____8_____             Paul:     No, I don't think I can climb any more.             David:   But you've got to see this.  The view up here is spectacular.             Paul:     _____9______.

10

ข้อที่ 10/60
คำถาม :

Items 10 – 12               Jack:                 Please show me how to make "tom yam koong"             Prapan:             It's very easy.             Jack:                 ______10_______ Can I make it when I go back to Australia?             Prapan:             Of course.  Just get the ready-made "tom yam koong" pack.             Jack:                 ______11_______             Prapan:             At any convenient store. Put the stuff in a pot of boiling water. Then add some shrimp, mushrooms,                  lime juice and salt. _____12_____.

11

ข้อที่ 11/60
คำถาม :

Items 10 – 12               Jack:                 Please show me how to make "tom yam koong"             Prapan:             It's very easy.             Jack:                 ______10_______ Can I make it when I go back to Australia?             Prapan:             Of course.  Just get the ready-made "tom yam koong" pack.             Jack:                 ______11_______             Prapan:             At any convenient store. Put the stuff in a pot of boiling water. Then add some shrimp, mushrooms,                  lime juice and salt. _____12_____.

12

ข้อที่ 12/60
คำถาม :

Items 10 – 12             Jack:                 Please show me how to make "tom yam koong"             Prapan:             It's very easy.             Jack:                 ______10_______ Can I make it when I go back to Australia?             Prapan:             Of course.  Just get the ready-made "tom yam koong" pack.             Jack:                 ______11_______             Prapan:             At any convenient store. Put the stuff in a pot of boiling water. Then add some shrimp, mushrooms, lime juice and salt. _____12_____.

13

ข้อที่ 13/60
คำถาม :

  Items 13 – 15               Tom:     Hello. My name's Tom. ______13________?             Mary:     Yes, please.  I'm Mary, a new resident here. ________14_________ the cafeteria.             Tom:     Well, the cafeteria is in the next building, over there.             Mary:     I see.  Is the food here any good?             Tom:     Well, _______15________.             Mary:     Great.  I'm a bit particular about food.

14

ข้อที่ 14/60
คำถาม :

Items 13 – 15               Tom:     Hello. My name's Tom. ______13________?             Mary:     Yes, please.  I'm Mary, a new resident here. ________14_________ the cafeteria.             Tom:     Well, the cafeteria is in the next building, over there.             Mary:     I see.  Is the food here any good?             Tom:     Well, _______15________.             Mary:     Great.  I'm a bit particular about food.

15

ข้อที่ 15/60
คำถาม :

Items 13 – 15               Tom:     Hello. My name's Tom. ______13________?             Mary:     Yes, please.  I'm Mary, a new resident here. ________14_________ the cafeteria.             Tom:     Well, the cafeteria is in the next building, over there.             Mary:     I see.  Is the food here any good?             Tom:     Well, _______15________.             Mary:     Great.  I'm a bit particular about food.

16

ข้อที่ 16/60
คำถาม :

Part Two: Vocabulary (Items 16-27)  Items 16-19: Odd One Out Three of the words in each group relate to one another in their meaning. Choose the word that does NOT belong.

17

ข้อที่ 17/60
คำถาม :

Part Two: Vocabulary (Items 16-27)  Items 16-19: Odd One Out Three of the words in each group relate to one another in their meaning. Choose the word that does NOT belong.  

18

ข้อที่ 18/60
คำถาม :

Part Two: Vocabulary (Items 16-27)  Items 16-19: Odd One Out Three of the words in each group relate to one another in their meaning. Choose the word that does NOT belong.

19

ข้อที่ 19/60
คำถาม :

Part Two: Vocabulary (Items 16-27)  Items 16-19: Odd One Out Three of the words in each group relate to one another in their meaning. Choose the word that does NOT belong.

20

ข้อที่ 20/60
คำถาม :

Items 20-23: Meaning Recognition Choose the alternative which has the same meaning as the underlined word in the given sentence. You can choose Japanese as an elective course.  

21

ข้อที่ 21/60
คำถาม :

Items 20-23: Meaning Recognition Choose the alternative which has the same meaning as the underlined word in the given sentence. Be careful with that chair.  One of its legs is loose.

22

ข้อที่ 22/60
คำถาม :

Items 20-23: Meaning Recognition Choose the alternative which has the same meaning as the underlined word in the given sentence. The baby watched the dog with interest.

23

ข้อที่ 23/60
คำถาม :

Items 20-23: Meaning Recognition Choose the alternative which has the same meaning as the underlined word in the given sentence. The drug may affect your power of concentration, so don't drive after taking it.

24

ข้อที่ 24/60
คำถาม :

Items 24-27: Meaning in Context Choose the best alternative to make the sentence(s) meaningful.   Galileo's belief in the importance of scientific experimentation ________ him out as one of the first modern scientists.       His mathematical description of ways objects fall is still ________ today.

25

ข้อที่ 25/60
คำถาม :

Items 24-27: Meaning in Context Choose the best alternative to make the sentence(s) meaningful. Biological viruses can run _____ through a large portion of the human population.  Similarly, their electronic counterparts       can _______ among computers.

26

ข้อที่ 26/60
คำถาม :

Items 24-27: Meaning in Context Choose the best alternative to make the sentence(s) meaningful. Before the ______ of the computer, typists would stop to make corrections. This had the effect of providing many small       rest-breaks.  Today, computer users must devise their own mini - breaks to prevent _______ use of the hands and wrists      that can lead to RSI injuries.

27

ข้อที่ 27/60
คำถาม :

Items 24-27: Meaning in Context Choose the best alternative to make the sentence(s) meaningful. Obama's ______ was a big part of his election success.  His ability to explain problems was seen as almost _____       to an ability to fix them.

28

ข้อที่ 28/60
คำถาม :

Part Three: Reading (Items 28-45)   Choose the best answer. Where are you most likely to see this sign?

29

ข้อที่ 29/60
คำถาม :

Advertising Officer Age between 25 - 35 years old Excellent command of spoken & written English Ability to effectively plan daily, weekly and monthly work activities At least Bachelor's degree in Communications or related field Experience in advertising preferable Good interpersonal and communication skills Which of the following candidates is NOT suitable for this job?  

30

ข้อที่ 30/60
คำถาม :

  What can be inferred from the comic strip?

31

ข้อที่ 31/60
คำถาม :

Passage 1 1          Children with aggressive behavior can be helped in two ways: with prevention and by treating the symptoms as the aggression occurs. 2          Preventing behavior before it emerges requires good parenting.  By staying in control of their emotions, not using force, using creative ways to solve problems and speaking in a kind, soft tone, parents can provide positive examples for their children.  If parents cannot do this, it will be difficult for children to learn good behavior.  Another preventive measure is to make the family atmosphere warm, relaxed, and secure.  In this sort of environment, the children will grow up to be contented adults, in control of their emotions. 3          Not only do parents need to set an example but they have to teach their children how to express their unhappy feelings appropriately.  Children must learn to consider other people's feelings. Cooling down anger by counting from one to ten, practicing breathing exercises, learning how to forgive or praising good behavior are several ways they can be taught. 4          Correcting a child's behavior is not an easy task.  It takes a great deal of determination, effort and consistency. However, it is worth all the effort. What is this passage mainly about?

32

ข้อที่ 32/60
คำถาม :

Passage 1 1          Children with aggressive behavior can be helped in two ways: with prevention and by treating the symptoms as the aggression occurs. 2          Preventing behavior before it emerges requires good parenting.  By staying in control of their emotions, not using force, using creative ways to solve problems and speaking in a kind, soft tone, parents can provide positive examples for their children.  If parents cannot do this, it will be difficult for children to learn good behavior.  Another preventive measure is to make the family atmosphere warm, relaxed, and secure.  In this sort of environment, the children will grow up to be contented adults, in control of their emotions. 3          Not only do parents need to set an example but they have to teach their children how to express their unhappy feelings appropriately.  Children must learn to consider other people's feelings. Cooling down anger by counting from one to ten, practicing breathing exercises, learning how to forgive or praising good behavior are several ways they can be taught. 4          Correcting a child's behavior is not an easy task.  It takes a great deal of determination, effort and consistency. However, it is worth all the effort.   Which word does NOT describe "this sort of environment" (paragraph 2)?

33

ข้อที่ 33/60
คำถาม :

Passage 1 1          Children with aggressive behavior can be helped in two ways: with prevention and by treating the symptoms as the aggression occurs. 2          Preventing behavior before it emerges requires good parenting.  By staying in control of their emotions, not using force, using creative ways to solve problems and speaking in a kind, soft tone, parents can provide positive examples for their children.  If parents cannot do this, it will be difficult for children to learn good behavior.  Another preventive measure is to make the family atmosphere warm, relaxed, and secure.  In this sort of environment, the children will grow up to be contented adults, in control of their emotions. 3          Not only do parents need to set an example but they have to teach their children how to express their unhappy feelings appropriately.  Children must learn to consider other people's feelings. Cooling down anger by counting from one to ten, practicing breathing exercises, learning how to forgive or praising good behavior are several ways they can be taught. 4          Correcting a child's behavior is not an easy task.  It takes a great deal of determination, effort and consistency. However, it is worth all the effort. Which is NOT an example of good parenting?

34

ข้อที่ 34/60
คำถาม :

Passage 1 1          Children with aggressive behavior can be helped in two ways: with prevention and by treating the symptoms as the aggression occurs. 2          Preventing behavior before it emerges requires good parenting.  By staying in control of their emotions, not using force, using creative ways to solve problems and speaking in a kind, soft tone, parents can provide positive examples for their children.  If parents cannot do this, it will be difficult for children to learn good behavior.  Another preventive measure is to make the family atmosphere warm, relaxed, and secure.  In this sort of environment, the children will grow up to be contented adults, in control of their emotions. 3          Not only do parents need to set an example but they have to teach their children how to express their unhappy feelings appropriately.  Children must learn to consider other people's feelings. Cooling down anger by counting from one to ten, practicing breathing exercises, learning how to forgive or praising good behavior are several ways they can be taught. 4          Correcting a child's behavior is not an easy task.  It takes a great deal of determination, effort and consistency. However, it is worth all the effort. Which statement would the writer agree with the most?

35

ข้อที่ 35/60
คำถาม :

Passage 1 1          Children with aggressive behavior can be helped in two ways: with prevention and by treating the symptoms as the aggression occurs. 2          Preventing behavior before it emerges requires good parenting.  By staying in control of their emotions, not using force, using creative ways to solve problems and speaking in a kind, soft tone, parents can provide positive examples for their children.  If parents cannot do this, it will be difficult for children to learn good behavior.  Another preventive measure is to make the family atmosphere warm, relaxed, and secure.  In this sort of environment, the children will grow up to be contented adults, in control of their emotions. 3          Not only do parents need to set an example but they have to teach their children how to express their unhappy feelings appropriately.  Children must learn to consider other people's feelings. Cooling down anger by counting from one to ten, practicing breathing exercises, learning how to forgive or praising good behavior are several ways they can be taught. 4          Correcting a child's behavior is not an easy task.  It takes a great deal of determination, effort and consistency. However, it is worth all the effort. What does "they" (paragraph 3) refer to?

36

ข้อที่ 36/60
คำถาม :

Passage 2 1          Dogs can suffer from anorexia, a condition that can occur in both normal and abnormal pets.  Symptoms are evident when the owner places food in front of the dog and the animal does not pay attention, not even sniffing at the food.  In some cases the dog will just walk away. 2          Anorexia can be divided into two kinds.  The first, which affects male animals more often than females, is when the pet is not physically ill.  For instance, some dogs develop anorexia or related eating problems when they have a new owner, move to a new house, or experience some other stressful event that affects their emotional health.  In other cases, anorexia is the result of owners spoiling their pets.  When a dog refuses to eat a certain kind of food, the owner may look for another brand that the pet will eat.  Now the pet understands how to get its master's attention, and so it becomes increasingly selective over what it eats.  Over time, this can lead to anorexia. 3          The second and more common kind of anorexia is when the pet is really sick. These can be many causes.  Dehydration, for example, can lead to low blood pressure, depression, and weakness.  Ultimately, the pet may lose its ability to eat.  Other ailments that can contribute to anorexia are diseases of the liver and kidneys, diabetes, and problems with blood circulation. 4          We can prevent anorexia in several ways, but it starts with observing the pets' behavior at meal time.  First, if you notice that your pet is not eating properly, try to observe its reaction and compare it with a normal scenario.  Also, try to observe whether it vomits or has a bad stomach.  When a new pet is brought into the house, you should not change the food immediately, Try to give it the same type of food it is accustomed to eating.  This will reduce the animal's stress.  Pet owners should also train their pets to eat at fixed times.  If they do not eat at meal time, take the bowl of food away after 10 - 15 minutes.  Pets can do without a  meal for one whole day. 5          It is important for the pet owner to notice other types of behavior, such as their pet's bowel movements, whether it is vomiting, how much interest is shows in playing around, and its appetite for snacks as well.  It is definitely not normal when the pet won't eat its favorite snack.  In this case, consult a local veterinarian immediately.  The vet should be able to make a diagnosis based on past behavior, a blood test, urine analysis and/or X-rays.  Certain adjustments can be made to change the pet's behavior if it seems to be suffering from anorexia and is not really ill. What is true about anorexia?

37

ข้อที่ 37/60
คำถาม :

Passage 2 1          Dogs can suffer from anorexia, a condition that can occur in both normal and abnormal pets.  Symptoms are evident when the owner places food in front of the dog and the animal does not pay attention, not even sniffing at the food.  In some cases the dog will just walk away. 2          Anorexia can be divided into two kinds.  The first, which affects male animals more often than females, is when the pet is not physically ill.  For instance, some dogs develop anorexia or related eating problems when they have a new owner, move to a new house, or experience some other stressful event that affects their emotional health.  In other cases, anorexia is the result of owners spoiling their pets.  When a dog refuses to eat a certain kind of food, the owner may look for another brand that the pet will eat.  Now the pet understands how to get its master's attention, and so it becomes increasingly selective over what it eats.  Over time, this can lead to anorexia. 3          The second and more common kind of anorexia is when the pet is really sick. These can be many causes.  Dehydration, for example, can lead to low blood pressure, depression, and weakness.  Ultimately, the pet may lose its ability to eat.  Other ailments that can contribute to anorexia are diseases of the liver and kidneys, diabetes, and problems with blood circulation. 4          We can prevent anorexia in several ways, but it starts with observing the pets' behavior at meal time.  First, if you notice that your pet is not eating properly, try to observe its reaction and compare it with a normal scenario.  Also, try to observe whether it vomits or has a bad stomach.  When a new pet is brought into the house, you should not change the food immediately, Try to give it the same type of food it is accustomed to eating.  This will reduce the animal's stress.  Pet owners should also train their pets to eat at fixed times.  If they do not eat at meal time, take the bowl of food away after 10 - 15 minutes.  Pets can do without a  meal for one whole day. 5          It is important for the pet owner to notice other types of behavior, such as their pet's bowel movements, whether it is vomiting, how much interest is shows in playing around, and its appetite for snacks as well.  It is definitely not normal when the pet won't eat its favorite snack.  In this case, consult a local veterinarian immediately.  The vet should be able to make a diagnosis based on past behavior, a blood test, urine analysis and/or X-rays.  Certain adjustments can be made to change the pet's behavior if it seems to be suffering from anorexia and is not really ill. Which of the following is closest in meaning to "ailments" (paragraph 3)?

38

ข้อที่ 38/60
คำถาม :

Passage 2 1          Dogs can suffer from anorexia, a condition that can occur in both normal and abnormal pets.  Symptoms are evident when the owner places food in front of the dog and the animal does not pay attention, not even sniffing at the food.  In some cases the dog will just walk away. 2          Anorexia can be divided into two kinds.  The first, which affects male animals more often than females, is when the pet is not physically ill.  For instance, some dogs develop anorexia or related eating problems when they have a new owner, move to a new house, or experience some other stressful event that affects their emotional health.  In other cases, anorexia is the result of owners spoiling their pets.  When a dog refuses to eat a certain kind of food, the owner may look for another brand that the pet will eat.  Now the pet understands how to get its master's attention, and so it becomes increasingly selective over what it eats.  Over time, this can lead to anorexia. 3          The second and more common kind of anorexia is when the pet is really sick. These can be many causes.  Dehydration, for example, can lead to low blood pressure, depression, and weakness.  Ultimately, the pet may lose its ability to eat.  Other ailments that can contribute to anorexia are diseases of the liver and kidneys, diabetes, and problems with blood circulation. 4          We can prevent anorexia in several ways, but it starts with observing the pets' behavior at meal time.  First, if you notice that your pet is not eating properly, try to observe its reaction and compare it with a normal scenario.  Also, try to observe whether it vomits or has a bad stomach.  When a new pet is brought into the house, you should not change the food immediately, Try to give it the same type of food it is accustomed to eating.  This will reduce the animal's stress.  Pet owners should also train their pets to eat at fixed times.  If they do not eat at meal time, take the bowl of food away after 10 - 15 minutes.  Pets can do without a  meal for one whole day. 5          It is important for the pet owner to notice other types of behavior, such as their pet's bowel movements, whether it is vomiting, how much interest is shows in playing around, and its appetite for snacks as well.  It is definitely not normal when the pet won't eat its favorite snack.  In this case, consult a local veterinarian immediately.  The vet should be able to make a diagnosis based on past behavior, a blood test, urine analysis and/or X-rays.  Certain adjustments can be made to change the pet's behavior if it seems to be suffering from anorexia and is not really ill. What does "This" (paragraph 4) refer to?

39

ข้อที่ 39/60
คำถาม :

  Passage 2 1          Dogs can suffer from anorexia, a condition that can occur in both normal and abnormal pets.  Symptoms are evident when the owner places food in front of the dog and the animal does not pay attention, not even sniffing at the food.  In some cases the dog will just walk away. 2          Anorexia can be divided into two kinds.  The first, which affects male animals more often than females, is when the pet is not physically ill.  For instance, some dogs develop anorexia or related eating problems when they have a new owner, move to a new house, or experience some other stressful event that affects their emotional health.  In other cases, anorexia is the result of owners spoiling their pets.  When a dog refuses to eat a certain kind of food, the owner may look for another brand that the pet will eat.  Now the pet understands how to get its master's attention, and so it becomes increasingly selective over what it eats.  Over time, this can lead to anorexia. 3          The second and more common kind of anorexia is when the pet is really sick. These can be many causes.  Dehydration, for example, can lead to low blood pressure, depression, and weakness.  Ultimately, the pet may lose its ability to eat.  Other ailments that can contribute to anorexia are diseases of the liver and kidneys, diabetes, and problems with blood circulation. 4          We can prevent anorexia in several ways, but it starts with observing the pets' behavior at meal time.  First, if you notice that your pet is not eating properly, try to observe its reaction and compare it with a normal scenario.  Also, try to observe whether it vomits or has a bad stomach.  When a new pet is brought into the house, you should not change the food immediately, Try to give it the same type of food it is accustomed to eating.  This will reduce the animal's stress.  Pet owners should also train their pets to eat at fixed times.  If they do not eat at meal time, take the bowl of food away after 10 - 15 minutes.  Pets can do without a  meal for one whole day. 5          It is important for the pet owner to notice other types of behavior, such as their pet's bowel movements, whether it is vomiting, how much interest is shows in playing around, and its appetite for snacks as well.  It is definitely not normal when the pet won't eat its favorite snack.  In this case, consult a local veterinarian immediately.  The vet should be able to make a diagnosis based on past behavior, a blood test, urine analysis and/or X-rays.  Certain adjustments can be made to change the pet's behavior if it seems to be suffering from anorexia and is not really ill. How might a perfectly healthy dog develop anorexia?

40

ข้อที่ 40/60
คำถาม :

Passage 2 1          Dogs can suffer from anorexia, a condition that can occur in both normal and abnormal pets.  Symptoms are evident when the owner places food in front of the dog and the animal does not pay attention, not even sniffing at the food.  In some cases the dog will just walk away. 2          Anorexia can be divided into two kinds.  The first, which affects male animals more often than females, is when the pet is not physically ill.  For instance, some dogs develop anorexia or related eating problems when they have a new owner, move to a new house, or experience some other stressful event that affects their emotional health.  In other cases, anorexia is the result of owners spoiling their pets.  When a dog refuses to eat a certain kind of food, the owner may look for another brand that the pet will eat.  Now the pet understands how to get its master's attention, and so it becomes increasingly selective over what it eats.  Over time, this can lead to anorexia. 3          The second and more common kind of anorexia is when the pet is really sick. These can be many causes.  Dehydration, for example, can lead to low blood pressure, depression, and weakness.  Ultimately, the pet may lose its ability to eat.  Other ailments that can contribute to anorexia are diseases of the liver and kidneys, diabetes, and problems with blood circulation. 4          We can prevent anorexia in several ways, but it starts with observing the pets' behavior at meal time.  First, if you notice that your pet is not eating properly, try to observe its reaction and compare it with a normal scenario.  Also, try to observe whether it vomits or has a bad stomach.  When a new pet is brought into the house, you should not change the food immediately, Try to give it the same type of food it is accustomed to eating.  This will reduce the animal's stress.  Pet owners should also train their pets to eat at fixed times.  If they do not eat at meal time, take the bowl of food away after 10 - 15 minutes.  Pets can do without a  meal for one whole day. 5          It is important for the pet owner to notice other types of behavior, such as their pet's bowel movements, whether it is vomiting, how much interest is shows in playing around, and its appetite for snacks as well.  It is definitely not normal when the pet won't eat its favorite snack.  In this case, consult a local veterinarian immediately.  The vet should be able to make a diagnosis based on past behavior, a blood test, urine analysis and/or X-rays.  Certain adjustments can be made to change the pet's behavior if it seems to be suffering from anorexia and is not really ill. What can be concluded from the passage?

41

ข้อที่ 41/60
คำถาม :

Passage 3 1          Some ecological changes have important ecological consequences. Three well-documented global changes are increasing concentrations of carbon dioxide in the atmosphere, alterations in the biogeochemistry of the global nitrogen cycle, and ongoing land use or land cover change.  Human activity, now primarily fossil fuel combustion, has increased carbon dioxide concentrations in the Earth's atmosphere.  This is likely to have climatic consequences and direct effects on all of the planet's terrestrial ecosystems. 2          The global nitrogen cycle has been altered by human activity so much that more nitrogen is fixed annually by humanity than by nature.  This added nitrogen alters the chemistry of the atmosphere and aquatic ecosystems, and has a substantial impact on biological diversity, especially in developed countries and in Asia, where vehicle emissions and industrial agriculture are highest. 3          Finally, human land use or land cover change has transformed half of the Earth's ice-free surface.  This, in and of itself, probably represents the most important component of global change now and in the future, with profound implications for biological diversity around the world. 4          These three and other equally critical components of global environmental change are the primary causes of anticipated changes in climate, and of ongoing losses of biological diversity.  They are caused, in turn, by the extraordinary growth in size and resource use of the human population. What is the best title for this passage?

42

ข้อที่ 42/60
คำถาม :

Passage 3 1          Some ecological changes have important ecological consequences. Three well-documented global changes are increasing concentrations of carbon dioxide in the atmosphere, alterations in the biogeochemistry of the global nitrogen cycle, and ongoing land use or land cover change.  Human activity, now primarily fossil fuel combustion, has increased carbon dioxide concentrations in the Earth's atmosphere.  This is likely to have climatic consequences and direct effects on all of the planet's terrestrial ecosystems. 2          The global nitrogen cycle has been altered by human activity so much that more nitrogen is fixed annually by humanity than by nature.  This added nitrogen alters the chemistry of the atmosphere and aquatic ecosystems, and has a substantial impact on biological diversity, especially in developed countries and in Asia, where vehicle emissions and industrial agriculture are highest. 3          Finally, human land use or land cover change has transformed half of the Earth's ice-free surface.  This, in and of itself, probably represents the most important component of global change now and in the future, with profound implications for biological diversity around the world. 4          These three and other equally critical components of global environmental change are the primary causes of anticipated changes in climate, and of ongoing losses of biological diversity.  They are caused, in turn, by the extraordinary growth in size and resource use of the human population. What does "This" (paragraph 1) refer to?

43

ข้อที่ 43/60
คำถาม :

Passage 3 1          Some ecological changes have important ecological consequences. Three well-documented global changes are increasing concentrations of carbon dioxide in the atmosphere, alterations in the biogeochemistry of the global nitrogen cycle, and ongoing land use or land cover change.  Human activity, now primarily fossil fuel combustion, has increased carbon dioxide concentrations in the Earth's atmosphere.  This is likely to have climatic consequences and direct effects on all of the planet's terrestrial ecosystems. 2          The global nitrogen cycle has been altered by human activity so much that more nitrogen is fixed annually by humanity than by nature.  This added nitrogen alters the chemistry of the atmosphere and aquatic ecosystems, and has a substantial impact on biological diversity, especially in developed countries and in Asia, where vehicle emissions and industrial agriculture are highest. 3          Finally, human land use or land cover change has transformed half of the Earth's ice-free surface.  This, in and of itself, probably represents the most important component of global change now and in the future, with profound implications for biological diversity around the world. 4          These three and other equally critical components of global environmental change are the primary causes of anticipated changes in climate, and of ongoing losses of biological diversity.  They are caused, in turn, by the extraordinary growth in size and resource use of the human population. Which word is closest in meaning to "alters" (paragraph 2)?

44

ข้อที่ 44/60
คำถาม :

Passage 3 1          Some ecological changes have important ecological consequences. Three well-documented global changes are increasing concentrations of carbon dioxide in the atmosphere, alterations in the biogeochemistry of the global nitrogen cycle, and ongoing land use or land cover change.  Human activity, now primarily fossil fuel combustion, has increased carbon dioxide concentrations in the Earth's atmosphere.  This is likely to have climatic consequences and direct effects on all of the planet's terrestrial ecosystems. 2          The global nitrogen cycle has been altered by human activity so much that more nitrogen is fixed annually by humanity than by nature.  This added nitrogen alters the chemistry of the atmosphere and aquatic ecosystems, and has a substantial impact on biological diversity, especially in developed countries and in Asia, where vehicle emissions and industrial agriculture are highest. 3          Finally, human land use or land cover change has transformed half of the Earth's ice-free surface.  This, in and of itself, probably represents the most important component of global change now and in the future, with profound implications for biological diversity around the world. 4          These three and other equally critical components of global environmental change are the primary causes of anticipated changes in climate, and of ongoing losses of biological diversity.  They are caused, in turn, by the extraordinary growth in size and resource use of the human population. What does "This" (paragraph3) refer to?

45

ข้อที่ 45/60
คำถาม :

Passage 3 1          Some ecological changes have important ecological consequences. Three well-documented global changes are increasing concentrations of carbon dioxide in the atmosphere, alterations in the biogeochemistry of the global nitrogen cycle, and ongoing land use or land cover change.  Human activity, now primarily fossil fuel combustion, has increased carbon dioxide concentrations in the Earth's atmosphere.  This is likely to have climatic consequences and direct effects on all of the planet's terrestrial ecosystems. 2          The global nitrogen cycle has been altered by human activity so much that more nitrogen is fixed annually by humanity than by nature.  This added nitrogen alters the chemistry of the atmosphere and aquatic ecosystems, and has a substantial impact on biological diversity, especially in developed countries and in Asia, where vehicle emissions and industrial agriculture are highest. 3          Finally, human land use or land cover change has transformed half of the Earth's ice-free surface.  This, in and of itself, probably represents the most important component of global change now and in the future, with profound implications for biological diversity around the world. 4          These three and other equally critical components of global environmental change are the primary causes of anticipated changes in climate, and of ongoing losses of biological diversity.  They are caused, in turn, by the extraordinary growth in size and resource use of the human population. According to the passage, which of the following is TRUE?

46

ข้อที่ 46/60
คำถาม :

Part Four: Structure and Writing (Items 46-50) Items 46-50  Read the following statements and choose the underlined part that is grammatically wrong.   Panoramic (1) fixed-glass "moonroofs", as opposed (2) as "sunroofs" which open and close, (3) are one of the hottest        (4) trends in automotive design.

47

ข้อที่ 47/60
คำถาม :

Part Four: Structure and Writing (Items 46-50) Items 46-50  Read the following statements and choose the underlined part that is grammatically wrong. The majority of the people (1) of Britain (2) has no confidence (3) in an expensive and faceless bureaucracy (4) like       the European Union.

48

ข้อที่ 48/60
คำถาม :

Part Four: Structure and Writing (Items 46-50) Items 46-50  Read the following statements and choose the underlined part that is grammatically wrong. China's (1) spectacular transformation (2) over the past decade is (3) symbolized in (4) it's architecture.  

49

ข้อที่ 49/60
คำถาม :

Part Four: Structure and Writing (Items 46-50) Items 46-50  Read the following statements and choose the underlined part that is grammatically wrong. The old building, (1) abandoning for newer facility, was a war zone--a ruin of (2) overturned desks, textbooks, (3) TVs and       other (4) equipment that could have been re-used.

50

ข้อที่ 50/60
คำถาม :

Part Four: Structure and Writing (Items 46-50) Items 46-50  Read the following statements and choose the underlined part that is grammatically wrong. Jen finished her meal (1) quickly and (2) raised from the table,(3) showing her anger to everyone (4) present at the party.

51

ข้อที่ 51/60
คำถาม :

Items 51 - 55   A sizeable quantity of drugs, ____________ heroin, has been found and seized, along with a stock of guns and ammunition.

52

ข้อที่ 52/60
คำถาม :

Items 51 - 55 Please replace everything carefully in the drawers __________ something will get mislaid.

53

ข้อที่ 53/60
คำถาม :

Items 51 - 55 Jenny was taking so much pleasure in her fantasy that she _______________.

54

ข้อที่ 54/60
คำถาม :

Items 51 - 55 Medical evidence revealed beyond doubt that Mrs. Marline, who suffered from lung cancer, died from _______.

55

ข้อที่ 55/60
คำถาม :

Items 51 - 55 _________.  We are particularly attracted to people who have attitudes similar to our own, who like what we like and       who dislike what we dislike.

56

ข้อที่ 56/60
คำถาม :

Items 56-60 Select FIVE of six sentences (S1-S6) and put them in an appropriate sequence to form a meaningful paragraph. Please note that ONE of these choices will NOT be used. Which sentence comes first?

57

ข้อที่ 57/60
คำถาม :

Items 56-60 Select FIVE of six sentences (S1-S6) and put them in an appropriate sequence to form a meaningful paragraph. Please note that ONE of these choices will NOT be used. Which sentence comes second?

58

ข้อที่ 58/60
คำถาม :

Items 56-60 Select FIVE of six sentences (S1-S6) and put them in an appropriate sequence to form a meaningful paragraph. Please note that ONE of these choices will NOT be used. Which sentence comes third?

59

ข้อที่ 59/60
คำถาม :

Items 56-60 Select FIVE of six sentences (S1-S6) and put them in an appropriate sequence to form a meaningful paragraph. Please note that ONE of these choices will NOT be used. Which sentence comes fourth?

60

ข้อที่ 60/60
คำถาม :

Items 56-60 Select FIVE of six sentences (S1-S6) and put them in an appropriate sequence to form a meaningful paragraph. Please note that ONE of these choices will NOT be used. Which sentence comes last?

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน