ม.6

แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ 2561

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MB613461

จำนวนข้อ

: 60 ข้อ

วิชา

: GAT ภาษาอังกฤษ

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 14 ธ.ค. 60 เวลา 15:34 น.

ผู้สร้าง : Plook Teacher

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/60
คำถาม :

Part One: Speaking (Items 1-15) Choose the best answer. Man:     Front desk. ____________ ?             Woman: I’m in Room 632. I’m afraid the television set doesn’t work.             Man:     I’ll send someone up right away.             Woman: Okay, but I’m about to take a shower. I’ll be going out in half an hour, so could you send someone then?             Man:     Sure ma’am. 

2

ข้อที่ 2/60
คำถาม :

Part One: Speaking (Items 1-15) Choose the best answer. Dan:      I’m so much happy in Thailand. Tom:     _____________ ?             Dan:      3 years. But, I have to go back Australia next year.             Tom:     So, do what you want here for the rest!             Dan:      Certainly!

3

ข้อที่ 3/60
คำถาม :

Part One: Speaking (Items 1-15) Choose the best answer. Bob:      They say it’s snow next week. It’s very cold here certainly.             Sun:      ____________. I must prepare more coats.

4

ข้อที่ 4/60
คำถาม :

Part One: Speaking (Items 1-15) Choose the best answer. Items 4 – 5 Sarah:               There’s a problem with my hotel bill. I was charged 6,000 baht for three nights, but I stayed only one.             Manager:           Let’s see. _____4______. Oh, I’m terribly sorry. I’ve given you the wrong bill. Here’s yours.             Sarah:               Thank you. Yes, this looks right. ______5______?             Manager:           I’m sorry, we don’t take it, You’ll need to give me cash or a credit card.  

5

ข้อที่ 5/60
คำถาม :

Part One: Speaking (Items 1-15) Choose the best answer. Items 4 – 5             Sarah:               There’s a problem with my hotel bill. I was charged 6,000 baht for three nights, but I stayed only one.             Manager:           Let’s see. _____4______. Oh, I’m terribly sorry. I’ve given you the wrong bill. Here’s yours.             Sarah:               Thank you. Yes, this looks right. ______5______?             Manager:           I’m sorry, we don’t take it, You’ll need to give me cash or a credit card.  

6

ข้อที่ 6/60
คำถาม :

Items 6 – 8             Amon:               You can still order breakfast. We don’t stop serving it _____6_____ 11.30.             Ratsamee:         _____7_____! Then I’ll have the breakfast special with whole-wheat toast and coffee.             Amon:               Certainly, ma’am. Cream and sugar in your coffee?             Ratsamee:         _____8_____. I take it black.  

7

ข้อที่ 7/60
คำถาม :

Items 6 – 8             Amon:               You can still order breakfast. We don’t stop serving it _____6_____ 11.30.             Ratsamee:         _____7_____! Then I’ll have the breakfast special with whole-wheat toast and coffee.             Amon:               Certainly, ma’am. Cream and sugar in your coffee?             Ratsamee:         _____8_____. I take it black.  

8

ข้อที่ 8/60
คำถาม :

Items 6 – 8             Amon:               You can still order breakfast. We don’t stop serving it _____6_____ 11.30.             Ratsamee:         _____7_____! Then I’ll have the breakfast special with whole-wheat toast and coffee.             Amon:               Certainly, ma’am. Cream and sugar in your coffee?             Ratsamee:         _____8_____. I take it black.

9

ข้อที่ 9/60
คำถาม :

Items 9 – 10               Mint:      _____9______? Well, I like to cook, and I play golf every Saturday.             Mark:     I never thought golf was much fun, but I love to eat.             Mint:      _____10______? And I’ll cook a meal for you. What about tomorrow?             Mark:     I can’t tomorrow. Let’s do it on Friday.  

10

ข้อที่ 10/60
คำถาม :

Items 9 – 10               Mint:      _____9______? Well, I like to cook, and I play golf every Saturday.             Mark:     I never thought golf was much fun, but I love to eat.             Mint:      _____10______? And I’ll cook a meal for you. What about tomorrow?             Mark:     I can’t tomorrow. Let’s do it on Friday.

11

ข้อที่ 11/60
คำถาม :

Items 11 – 13             Maria:    Any schedules on what to do in the summer?             Cathy:   Why? Aren’t you going back home to Europe this year? You annually do.             Maria:    Not this year. My father’s going to work through the summer. Anyway, ______11______                         I was asking you. Remember?             Cathy:   Oh, sorry. I don’t know. Nothing satisfies me very much. My father thinks I should do a computer course                         but ______12_______.             Maria:    Why not?             Cathy:   More studying. Some tutorial school crammed with schoolkids and very hot in the summer.                         Getting there, getting home. Imagine!             Maria:    Sure, _______13______.

12

ข้อที่ 12/60
คำถาม :

Items 11 – 13             Maria:    Any schedules on what to do in the summer?             Cathy:   Why? Aren’t you going back home to Europe this year? You annually do.             Maria:    Not this year. My father’s going to work through the summer. Anyway, ______11______                         I was asking you. Remember?             Cathy:   Oh, sorry. I don’t know. Nothing satisfies me very much. My father thinks I should do a computer course                         but ______12_______.             Maria:    Why not?             Cathy:   More studying. Some tutorial school crammed with schoolkids and very hot in the summer.                         Getting there, getting home. Imagine!             Maria:    Sure, _______13______.  

13

ข้อที่ 13/60
คำถาม :

Items 11 – 13             Maria:    Any schedules on what to do in the summer?             Cathy:   Why? Aren’t you going back home to Europe this year? You annually do.             Maria:    Not this year. My father’s going to work through the summer. Anyway, ______11______                         I was asking you. Remember?             Cathy:   Oh, sorry. I don’t know. Nothing satisfies me very much. My father thinks I should do a computer course                         but ______12_______.             Maria:    Why not?             Cathy:   More studying. Some tutorial school crammed with schoolkids and very hot in the summer.                         Getting there, getting home. Imagine!             Maria:    Sure, _______13______.

14

ข้อที่ 14/60
คำถาม :

Items 14 – 15: When Songhae is talking to Taewon, her neighbor, in front of her house.             Songhae:           You look so nice today. Any special occasion.             Taewon:             Not really. It’s just that our school is having a New Year party and we’re exempted from wearing                                     uniforms for one day and ______14_______. How do you like my jacket?             Songhae:           It’s very attractive and it matches your trousers well. What’s in the bag?             Taewon:             A present.             Songhae:           What’s it for?             Taewon:              Drawing lots. Everyone in class has to bring a present worth not more than 100 baht.                                     By the way, I don’t have a camera for taking photos with friends. ______15_______?             Songhae:           I’d love to lend it to you but it’s impossible. My son needs it for his presentation today as well.  

15

ข้อที่ 15/60
คำถาม :

Items 14 – 15: When Songhae is talking to Taewon, her neighbor, in front of her house.             Songhae:           You look so nice today. Any special occasion.             Taewon:             Not really. It’s just that our school is having a New Year party and we’re exempted from wearing                                     uniforms for one day and ______14_______. How do you like my jacket?             Songhae:           It’s very attractive and it matches your trousers well. What’s in the bag?             Taewon:             A present.             Songhae:           What’s it for?             Taewon:             Drawing lots. Everyone in class has to bring a present worth not more than 100 baht.                                     By the way, I don’t have a camera for taking photos with friends. ______15_______?             Songhae:           I’d love to lend it to you but it’s impossible. My son needs it for his presentation today as well.

16

ข้อที่ 16/60
คำถาม :

Part Two: Vocabulary (Items 16-30)  Items 16-25: Meaning in Context Choose the best answer After using the gum recommended by the doctor for three months, his craving for cigarette has disappeared.

17

ข้อที่ 17/60
คำถาม :

Part Two: Vocabulary (Items 16-30)  Items 16-25: Meaning in Context Choose the best answer. He disagrees with the death penalty arguing that it does not deter crime.  

18

ข้อที่ 18/60
คำถาม :

Part Two: Vocabulary (Items 16-30)  Items 16-25: Meaning in Context Choose the best answer. Because there was so little precipitation this year, the crops dried up and died.

19

ข้อที่ 19/60
คำถาม :

Part Two: Vocabulary (Items 16-30)  Items 16-25: Meaning in Context Choose the best answer. Although I was unable to understand all of the details of the presentation, I did get the gist of it.

20

ข้อที่ 20/60
คำถาม :

Part Two: Vocabulary (Items 16-30)  Items 16-25: Meaning in Context Choose the best answer. The president of the company felt so despondent over its bankruptcy that he went into a deep depression.

21

ข้อที่ 21/60
คำถาม :

Part Two: Vocabulary (Items 16-30)  Items 16-25: Meaning in Context Choose the best answer. In 1980 Shooter took the ____ decision to challenge the Dean, whose ____ opinions Shooter believed were hampering educational progress.

22

ข้อที่ 22/60
คำถาม :

Part Two: Vocabulary (Items 16-30)  Items 16-25: Meaning in Context Choose the best answer. In Hard Times Dickens ____ utilitarian philosophy, and with his marvelous caricatures ____ those who espouse such thinking.

23

ข้อที่ 23/60
คำถาม :

Part Two: Vocabulary (Items 16-30)  Items 16-25: Meaning in Context Choose the best answer. Too many candid revelations can, ____ , make the listener feel that something is amiss, and may lead to accusations of ____ .

24

ข้อที่ 24/60
คำถาม :

Part Two: Vocabulary (Items 16-30)  Items 16-25: Meaning in Context Choose the best answer. Through the 19th Century, the classics of Western Civilization were considered to be the ____ of wisdom and culture, and an ____ person - by definition- knew them well.

25

ข้อที่ 25/60
คำถาม :

Part Two: Vocabulary (Items 16-30)  Items 16-25: Meaning in Context Choose the best answer. Hundreds of thousands of whales, dolphins, sea turtles and other __________ mammals die every year after eating discarded plastic bags they ___________ for food.

26

ข้อที่ 26/60
คำถาม :

Items 26-30: Meaning Recognition Choose the alternative which has the same meaning as the underlined word in the given sentence. At Reading Collage, international students from over 55 countries comprised 9 – 15% of the student body.

27

ข้อที่ 27/60
คำถาม :

 “Caution” signs serve as a warning to drivers to slow down when they drive past schools.

28

ข้อที่ 28/60
คำถาม :

The couple threw a big birthday party for their only one child and engaged a magician to provide the entertainment.

29

ข้อที่ 29/60
คำถาม :

Because of her academic background and work experience, it is no wonder that the screening committee considered      her a strong candidate for the post.

30

ข้อที่ 30/60
คำถาม :

Our teacher has worked hard to gain the respect of her colleagues.

31

ข้อที่ 31/60
คำถาม :

Part Three: Reading (Items 31-45)   Choose the best answer. Passage 1 1              In the intensely competitive market for business and first-class flyers, Swissair for the past year had pampered such customers with premium video and gambling screens at their seats, touting “an unprecedented degree of freedom and choice”. But for the passengers of Flight 111, that in-seat entertainment center may have been a deadly luxury. Last week Swissair announced it was shutting down the system on its 18 jumbo jets after Canadian investigators dredged up evidence of suspicious heat damage near the unit on the Geneva-bound MD-11 that crashed off the Nova Scotia coast, killing all 299 people aboard. The airline said the step was precautionary and no cause for the crash has been determined. Canada’s Transportation Safety Board agreed with the airline’s position, yet the findings point a finger of suspicion at the electrical wiring on the sophisticated video system.   2              Interactive Flight Technologies, the company that developed the Swissair equipment, boasts that it builds the “world’s most advanced interactive-flight systems.” Yet the complex and costly devices require a web of wires from each seat to central computers, which generate a lot of heat. The question is whether the system—approved by the U.S. Federal Aviation Administration but installed only aboard Swissair jets—could have generated enough heat to trigger the disaster. Salvage crews have pulled up evidence of heat damage above the ceiling that straddles the cockpit and first-class cabin, which is where the heart of the in-flight entertainment system was housed. Each unit uses Microsoft Windows NT software, with a Powerful Pentium processor at each seat wired to a central computer. These wires, pulled out of the Atlantic, also had been damaged by high temperatures. Investigators found that the wires had been connected to the same electrical pathway that powers vital aircraft functions, rather than the one that feeds nonessential devices, which pilots can shut down if smoke is detected in the cabin. The main purpose of this article is to ___________.

32

ข้อที่ 32/60
คำถาม :

Part Three: Reading (Items 31-45)   Choose the best answer.   Passage 1 1              In the intensely competitive market for business and first-class flyers, Swissair for the past year had pampered such customers with premium video and gambling screens at their seats, touting “an unprecedented degree of freedom and choice”. But for the passengers of Flight 111, that in-seat entertainment center may have been a deadly luxury. Last week Swissair announced it was shutting down the system on its 18 jumbo jets after Canadian investigators dredged up evidence of suspicious heat damage near the unit on the Geneva-bound MD-11 that crashed off the Nova Scotia coast, killing all 299 people aboard. The airline said the step was precautionary and no cause for the crash has been determined. Canada’s Transportation Safety Board agreed with the airline’s position, yet the findings point a finger of suspicion at the electrical wiring on the sophisticated video system.   2              Interactive Flight Technologies, the company that developed the Swissair equipment, boasts that it builds the “world’s most advanced interactive-flight systems.” Yet the complex and costly devices require a web of wires from each seat to central computers, which generate a lot of heat. The question is whether the system—approved by the U.S. Federal Aviation Administration but installed only aboard Swissair jets—could have generated enough heat to trigger the disaster. Salvage crews have pulled up evidence of heat damage above the ceiling that straddles the cockpit and first-class cabin, which is where the heart of the in-flight entertainment system was housed. Each unit uses Microsoft Windows NT software, with a Powerful Pentium processor at each seat wired to a central computer. These wires, pulled out of the Atlantic, also had been damaged by high temperatures. Investigators found that the wires had been connected to the same electrical pathway that powers vital aircraft functions, rather than the one that feeds nonessential devices, which pilots can shut down if smoke is detected in the cabin. It is implied in the article that Swissair finds the results of the investigation _________.

33

ข้อที่ 33/60
คำถาม :

Part Three: Reading (Items 31-45)   Choose the best answer. Passage 1 1              In the intensely competitive market for business and first-class flyers, Swissair for the past year had pampered such customers with premium video and gambling screens at their seats, touting “an unprecedented degree of freedom and choice”. But for the passengers of Flight 111, that in-seat entertainment center may have been a deadly luxury. Last week Swissair announced it was shutting down the system on its 18 jumbo jets after Canadian investigators dredged up evidence of suspicious heat damage near the unit on the Geneva-bound MD-11 that crashed off the Nova Scotia coast, killing all 299 people aboard. The airline said the step was precautionary and no cause for the crash has been determined. Canada’s Transportation Safety Board agreed with the airline’s position, yet the findings point a finger of suspicion at the electrical wiring on the sophisticated video system.   2              Interactive Flight Technologies, the company that developed the Swissair equipment, boasts that it builds the “world’s most advanced interactive-flight systems.” Yet the complex and costly devices require a web of wires from each seat to central computers, which generate a lot of heat. The question is whether the system—approved by the U.S. Federal Aviation Administration but installed only aboard Swissair jets—could have generated enough heat to trigger the disaster. Salvage crews have pulled up evidence of heat damage above the ceiling that straddles the cockpit and first-class cabin, which is where the heart of the in-flight entertainment system was housed. Each unit uses Microsoft Windows NT software, with a Powerful Pentium processor at each seat wired to a central computer. These wires, pulled out of the Atlantic, also had been damaged by high temperatures. Investigators found that the wires had been connected to the same electrical pathway that powers vital aircraft functions, rather than the one that feeds nonessential devices, which pilots can shut down if smoke is detected in the cabin. The author mentions “a web of wire” in the second paragraph in order to _________.

34

ข้อที่ 34/60
คำถาม :

Part Three: Reading (Items 31-45)   Choose the best answer. Passage 1 1              In the intensely competitive market for business and first-class flyers, Swissair for the past year had pampered such customers with premium video and gambling screens at their seats, touting “an unprecedented degree of freedom and choice”. But for the passengers of Flight 111, that in-seat entertainment center may have been a deadly luxury. Last week Swissair announced it was shutting down the system on its 18 jumbo jets after Canadian investigators dredged up evidence of suspicious heat damage near the unit on the Geneva-bound MD-11 that crashed off the Nova Scotia coast, killing all 299 people aboard. The airline said the step was precautionary and no cause for the crash has been determined. Canada’s Transportation Safety Board agreed with the airline’s position, yet the findings point a finger of suspicion at the electrical wiring on the sophisticated video system. 2              Interactive Flight Technologies, the company that developed the Swissair equipment, boasts that it builds the “world’s most advanced interactive-flight systems.” Yet the complex and costly devices require a web of wires from each seat to central computers, which generate a lot of heat. The question is whether the system—approved by the U.S. Federal Aviation Administration but installed only aboard Swissair jets—could have generated enough heat to trigger the disaster. Salvage crews have pulled up evidence of heat damage above the ceiling that straddles the cockpit and first-class cabin, which is where the heart of the in-flight entertainment system was housed. Each unit uses Microsoft Windows NT software, with a Powerful Pentium processor at each seat wired to a central computer. These wires, pulled out of the Atlantic, also had been damaged by high temperatures. Investigators found that the wires had been connected to the same electrical pathway that powers vital aircraft functions, rather than the one that feeds nonessential devices, which pilots can shut down if smoke is detected in the cabin. The finding of investigators in the last sentence implies that, before the crash, pilots________.

35

ข้อที่ 35/60
คำถาม :

Passage 2 1          KidZania is a nation just for kids. In other words, it is an educational and entertainment family theme park that allows children to role-play adult activities in a replica city with a functioning economy. At KidZania, children can enjoy playing the role of a number of careers, including a journalist, teacher, flight attendant, pilot, doctor, singer, and banker. 2          And of course, when they work, they earn. This edutainment nation  has an official currency called KidZos. If children choose to work as a journalist, for example, they will be given a training session before going out from their news station to cover newsworthy events that happen within KidZania. Then they come back to write a story which will be published in the replica city's newspaper. Similarly, if they choose to be a flight attendant, a technician, a nurse or any other job, they will be provided with on-the-job training before being allowed to work in their respective role. 3          The KidZos they earn can be spent on goods and services in the city. And if kids earn a lot, they can save their "money" and earn interest in the KidZania bank. ATM machines are available in the center for them to make withdrawals from their bank accounts. By this means, children learn the value of money. They are prepared for the real world and realize that if they want to have something, they have to work hard for it. What is the purpose of this passage?

36

ข้อที่ 36/60
คำถาม :

Passage 2 1          KidZania is a nation just for kids. In other words, it is an educational and entertainment family theme park that allows children to role-play adult activities in a replica city with a functioning economy. At KidZania, children can enjoy playing the role of a number of careers, including a journalist, teacher, flight attendant, pilot, doctor, singer, and banker.   2          And of course, when they work, they earn. This edutainment nation  has an official currency called KidZos. If children choose to work as a journalist, for example, they will be given a training session before going out from their news station to cover newsworthy events that happen within KidZania. Then they come back to write a story which will be published in the replica city's newspaper. Similarly, if they choose to be a flight attendant, a technician, a nurse or any other job, they will be provided with on-the-job training before being allowed to work in their respective role. 3          The KidZos they earn can be spent on goods and services in the city. And if kids earn a lot, they can save their "money" and earn interest in the KidZania bank. ATM machines are available in the center for them to make withdrawals from their bank accounts. By this means, children learn the value of money. They are prepared for the real world and realize that if they want to have something, they have to work hard for it. What is KidZania?

37

ข้อที่ 37/60
คำถาม :

Passage 2 1          KidZania is a nation just for kids. In other words, it is an educational and entertainment family theme park that allows children to role-play adult activities in a replica city with a functioning economy. At KidZania, children can enjoy playing the role of a number of careers, including a journalist, teacher, flight attendant, pilot, doctor, singer, and banker. 2          And of course, when they work, they earn. This edutainment nation  has an official currency called KidZos. If children choose to work as a journalist, for example, they will be given a training session before going out from their news station to cover newsworthy events that happen within KidZania. Then they come back to write a story which will be published in the replica city's newspaper. Similarly, if they choose to be a flight attendant, a technician, a nurse or any other job, they will be provided with on-the-job training before being allowed to work in their respective role. 3          The KidZos they earn can be spent on goods and services in the city. And if kids earn a lot, they can save their "money" and earn interest in the KidZania bank. ATM machines are available in the center for them to make withdrawals from their bank accounts. By this means, children learn the value of money. They are prepared for the real world and realize that if they want to have something, they have to work hard for it. What is NOT possible for children to do in KidZania?

38

ข้อที่ 38/60
คำถาม :

Passage 2 1          KidZania is a nation just for kids. In other words, it is an educational and entertainment family theme park that allows children to role-play adult activities in a replica city with a functioning economy. At KidZania, children can enjoy playing the role of a number of careers, including a journalist, teacher, flight attendant, pilot, doctor, singer, and banker. 2          And of course, when they work, they earn. This edutainment nation  has an official currency called KidZos. If children choose to work as a journalist, for example, they will be given a training session before going out from their news station to cover newsworthy events that happen within KidZania. Then they come back to write a story which will be published in the replica city's newspaper. Similarly, if they choose to be a flight attendant, a technician, a nurse or any other job, they will be provided with on-the-job training before being allowed to work in their respective role. 3          The KidZos they earn can be spent on goods and services in the city. And if kids earn a lot, they can save their "money" and earn interest in the KidZania bank. ATM machines are available in the center for them to make withdrawals from their bank accounts. By this means, children learn the value of money. They are prepared for the real world and realize that if they want to have something, they have to work hard for it. Which of the following is closet in meaning to "interest" (paragraph 3)?

39

ข้อที่ 39/60
คำถาม :

Passage 3 1              Companies are desperately seeking ways to cut costs, which mostly means cutting jobs. But this is no panacea.   2              Running a company in boom times is relatively easy. A downturn is less forgiving: mistakes show up at once. Now, many executives are living through a deterioration in the business climate more abrupt than they have ever experienced, and having to take decisions they have never faced before. Today’s judgments will determine whether their company survives the difficult year ahead.   3              Most of those decisions center on cutting costs. Companies have switched abruptly from managing for profit to frantic search for ways to conserve cash. So British Airways is combing through its operations to look for ways to keep cash, says David Spurlock, its strategy director. One obvious way is to adjust capital spending on new aircraft. BA is also trying to manage overtime working more efficiently, as an alternative to making even bigger redundancies. Where sacking people involves paying large severance packages, restricting overtime may be a more cash-friendly option.   4              Another way to save cash is to scrap purchases of non-essential services. During the 1990s, companies farmed out all sorts of peripheral activities. Daniel Pink, an American writer, described this human outsourcing as a move towards a “free-agent nation”. Now, many free agents are early casualties of cost-cutting. A partner in a small public-relations business in London complains: The terrorist attacks came just as our big customers were setting their budgets for the coming financially year. We’ve started to get letters giving us three months’ notice to end our contracts.” 5              Many companies find it cheaper (and easier) to shed temporary workers first, especially in continental Europe, with its draconian employment laws. When Alcatel, a French engineering giant, recently shed 1,045 jobs in France, 873 of them were temporary. The statement “But this is no panacea” as it appears in the headline of the passage suggests that ____________.

40

ข้อที่ 40/60
คำถาม :

Passage 3 1              Companies are desperately seeking ways to cut costs, which mostly means cutting jobs. But this is no panacea. 2              Running a company in boom times is relatively easy. A downturn is less forgiving: mistakes show up at once. Now, many executives are living through a deterioration in the business climate more abrupt than they have ever experienced, and having to take decisions they have never faced before. Today’s judgments will determine whether their company survives the difficult year ahead.   3              Most of those decisions center on cutting costs. Companies have switched abruptly from managing for profit to frantic search for ways to conserve cash. So British Airways is combing through its operations to look for ways to keep cash, says David Spurlock, its strategy director. One obvious way is to adjust capital spending on new aircraft. BA is also trying to manage overtime working more efficiently, as an alternative to making even bigger redundancies. Where sacking people involves paying large severance packages, restricting overtime may be a more cash-friendly option.   4              Another way to save cash is to scrap purchases of non-essential services. During the 1990s, companies farmed out all sorts of peripheral activities. Daniel Pink, an American writer, described this human outsourcing as a move towards a “free-agent nation”. Now, many free agents are early casualties of cost-cutting. A partner in a small public-relations business in London complains: The terrorist attacks came just as our big customers were setting their budgets for the coming financially year. We’ve started to get letters giving us three months’ notice to end our contracts.” 5              Many companies find it cheaper (and easier) to shed temporary workers first, especially in continental Europe, with its draconian employment laws. When Alcatel, a French engineering giant, recently shed 1,045 jobs in France, 873 of them were temporary. The passage reveals that companies are _____________.

41

ข้อที่ 41/60
คำถาม :

Passage 3 1              Companies are desperately seeking ways to cut costs, which mostly means cutting jobs. But this is no panacea.   2              Running a company in boom times is relatively easy. A downturn is less forgiving: mistakes show up at once. Now, many executives are living through a deterioration in the business climate more abrupt than they have ever experienced, and having to take decisions they have never faced before. Today’s judgments will determine whether their company survives the difficult year ahead.   3              Most of those decisions center on cutting costs. Companies have switched abruptly from managing for profit to frantic search for ways to conserve cash. So British Airways is combing through its operations to look for ways to keep cash, says David Spurlock, its strategy director. One obvious way is to adjust capital spending on new aircraft. BA is also trying to manage overtime working more efficiently, as an alternative to making even bigger redundancies. Where sacking people involves paying large severance packages, restricting overtime may be a more cash-friendly option.   4              Another way to save cash is to scrap purchases of non-essential services. During the 1990s, companies farmed out all sorts of peripheral activities. Daniel Pink, an American writer, described this human outsourcing as a move towards a “free-agent nation”. Now, many free agents are early casualties of cost-cutting. A partner in a small public-relations business in London complains: The terrorist attacks came just as our big customers were setting their budgets for the coming financially year. We’ve started to get letters giving us three months’ notice to end our contracts.” 5              Many companies find it cheaper (and easier) to shed temporary workers first, especially in continental Europe, with its draconian employment laws. When Alcatel, a French engineering giant, recently shed 1,045 jobs in France, 873 of them were temporary. Which of the following statements would most likely be supported by proponents of a cash-saving policy?

42

ข้อที่ 42/60
คำถาม :

Passage 4 1          Ferns were once thought to be magical plants. That's because they bear neither flowers nor fruit nor seeds, yet a new plant emerges, seemingly out of nowhere. We now know that ferns grow from spores, but there was a time when it was believed they did bear flowers. According to a legend, ferns bore flowers before the birth of Christ. When Jesus Christ was born, the plants around his birthplace burst into bloom in celebration, with the exception of the ferns. For this failure, ferns were condemned to a flowerless state from that day on.   2.          According to another legend, ferns flowered only at night. The flowers which were said to be of beautiful blue color, opened very quickly and just as quickly faded, which was why no one ever saw them. The flowers were then replaced by golden seeds that ripened by midnight, but as no one had ever seen a fern seed, it was thought that they were invisible, like the flowers.   3.          It was believed that possession of the invisible seeds would also make one invisible. Consequently, many devious plans were devised to secure the valuable fern seed. One plan involved 12 pewter plants stacked on top of one other and held under the fern plant at midnight on St. John'Eve (June 24), the only time the invisible seeds would ripen and fall from the plant.   4.          According to the legend, the falling seeds would pass right through the first 11 plates before landing on the 12th . Only then could they be obtained if one was careful enough. More often than not, however, the slightest gust of wind would blow them away, so if the collector did not become invisible afterwards, he would know he had failed to secure the invisible seeds.   5.          As late as the 1800s, some scientists insisted that ferns must have flowers and seeds like any other plant. It was only later that they realized ferns propagated by spores, which differ from seeds in that they consist of a single cell. Seeds, on the other hand, consist of many cells and contain young underdeveloped plants. It is almost magical how a tiny seed can grow into a huge tree. But it seems there are plants that are more magical than others. What is the main idea of this passage?

43

ข้อที่ 43/60
คำถาม :

Passage 4 1          Ferns were once thought to be magical plants. That's because they bear neither flowers nor fruit nor seeds, yet a new plant emerges, seemingly out of nowhere. We now know that ferns grow from spores, but there was a time when it was believed they did bear flowers. According to a legend, ferns bore flowers before the birth of Christ. When Jesus Christ was born, the plants around his birthplace burst into bloom in celebration, with the exception of the ferns. For this failure, ferns were condemned to a flowerless state from that day on.   2.          According to another legend, ferns flowered only at night. The flowers which were said to be of beautiful blue color, opened very quickly and just as quickly faded, which was why no one ever saw them. The flowers were then replaced by golden seeds that ripened by midnight, but as no one had ever seen a fern seed, it was thought that they were invisible, like the flowers.   3.          It was believed that possession of the invisible seeds would also make one invisible. Consequently, many devious plans were devised to secure the valuable fern seed. One plan involved 12 pewter plants stacked on top of one other and held under the fern plant at midnight on St. John'Eve (June 24), the only time the invisible seeds would ripen and fall from the plant.   4.          According to the legend, the falling seeds would pass right through the first 11 plates before landing on the 12th . Only then could they be obtained if one was careful enough. More often than not, however, the slightest gust of wind would blow them away, so if the collector did not become invisible afterwards, he would know he had failed to secure the invisible seeds.   5.          As late as the 1800s, some scientists insisted that ferns must have flowers and seeds like any other plant. It was only later that they realized ferns propagated by spores, which differ from seeds in that they consist of a single cell. Seeds, on the other hand, consist of many cells and contain young underdeveloped plants. It is almost magical how a tiny seed can grow into a huge tree. But it seems there are plants that are more magical than others. Which of the following is TRUE about fern flowers?

44

ข้อที่ 44/60
คำถาม :

Passage 4 1          Ferns were once thought to be magical plants. That's because they bear neither flowers nor fruit nor seeds, yet a new plant emerges, seemingly out of nowhere. We now know that ferns grow from spores, but there was a time when it was believed they did bear flowers. According to a legend, ferns bore flowers before the birth of Christ. When Jesus Christ was born, the plants around his birthplace burst into bloom in celebration, with the exception of the ferns. For this failure, ferns were condemned to a flowerless state from that day on.   2.          According to another legend, ferns flowered only at night. The flowers which were said to be of beautiful blue color, opened very quickly and just as quickly faded, which was why no one ever saw them. The flowers were then replaced by golden seeds that ripened by midnight, but as no one had ever seen a fern seed, it was thought that they were invisible, like the flowers.   3.          It was believed that possession of the invisible seeds would also make one invisible. Consequently, many devious plans were devised to secure the valuable fern seed. One plan involved 12 pewter plants stacked on top of one other and held under the fern plant at midnight on St. John'Eve (June 24), the only time the invisible seeds would ripen and fall from the plant.   4.          According to the legend, the falling seeds would pass right through the first 11 plates before landing on the 12th . Only then could they be obtained if one was careful enough. More often than not, however, the slightest gust of wind would blow them away, so if the collector did not become invisible afterwards, he would know he had failed to secure the invisible seeds.   5.          As late as the 1800s, some scientists insisted that ferns must have flowers and seeds like any other plant. It was only later that they realized ferns propagated by spores, which differ from seeds in that they consist of a single cell. Seeds, on the other hand, consist of many cells and contain young underdeveloped plants. It is almost magical how a tiny seed can grow into a huge tree. But it seems there are plants that are more magical than others. According to a legend, which of the following is NOT true about fern seeds?

45

ข้อที่ 45/60
คำถาม :

Passage 4 1          Ferns were once thought to be magical plants. That's because they bear neither flowers nor fruit nor seeds, yet a new plant emerges, seemingly out of nowhere. We now know that ferns grow from spores, but there was a time when it was believed they did bear flowers. According to a legend, ferns bore flowers before the birth of Christ. When Jesus Christ was born, the plants around his birthplace burst into bloom in celebration, with the exception of the ferns. For this failure, ferns were condemned to a flowerless state from that day on.   2.          According to another legend, ferns flowered only at night. The flowers which were said to be of beautiful blue color, opened very quickly and just as quickly faded, which was why no one ever saw them. The flowers were then replaced by golden seeds that ripened by midnight, but as no one had ever seen a fern seed, it was thought that they were invisible, like the flowers.   3.          It was believed that possession of the invisible seeds would also make one invisible. Consequently, many devious plans were devised to secure the valuable fern seed. One plan involved 12 pewter plants stacked on top of one other and held under the fern plant at midnight on St. John'Eve (June 24), the only time the invisible seeds would ripen and fall from the plant.   4.          According to the legend, the falling seeds would pass right through the first 11 plates before landing on the 12th . Only then could they be obtained if one was careful enough. More often than not, however, the slightest gust of wind would blow them away, so if the collector did not become invisible afterwards, he would know he had failed to secure the invisible seeds.   5.          As late as the 1800s, some scientists insisted that ferns must have flowers and seeds like any other plant. It was only later that they realized ferns propagated by spores, which differ from seeds in that they consist of a single cell. Seeds, on the other hand, consist of many cells and contain young underdeveloped plants. It is almost magical how a tiny seed can grow into a huge tree. But it seems there are plants that are more magical than others. What does "they" (Paragraph 4) refer to?

46

ข้อที่ 46/60
คำถาม :

Part Four: Structure and Writing (Items 46-60) Items 46-50  Read the following statements and choose the underlined part that is grammatically wrong.  (1) Those who (2) exercise (3) on a regular (3) basis will less likely (4) to be badly (5) affected by stress.

47

ข้อที่ 47/60
คำถาม :

Part Four: Structure and Writing (Items 46-60) Items 46-50  Read the following statements and choose the underlined part that is grammatically wrong. (1) Around 85 percent of water pollution (2) is caused by people (3) throw household (4) garbage and (5) unwanted items      Into the water.  

48

ข้อที่ 48/60
คำถาม :

Part Four: Structure and Writing (Items 46-60) Items 46-50  Read the following statements and choose the underlined part that is grammatically wrong. Once (1) detected, plagiarism in (2) a work causes doubt, anger and (3) shock among reader, (4) who trust in the author      (5) has been broken.

49

ข้อที่ 49/60
คำถาม :

Part Four: Structure and Writing (Items 46-60) Items 46-50  Read the following statements and choose the underlined part that is grammatically wrong. Since the (1) growing of most crops (2) necessitate the (3) initial removal of the nature (4) vegetation, crop failures cause      land (5) to erode.

50

ข้อที่ 50/60
คำถาม :

Part Four: Structure and Writing (Items 46-60) Items 46-50  Read the following statements and choose the underlined part that is grammatically wrong.

Urban centers around the globe (1) is seeing huge growth in the (2) serviced apartment and office space markets,
     an (3) attractive option (4) in today's (5) residential environment.

51

ข้อที่ 51/60
คำถาม :

Items 51 – 55  Choose the best answer. _____51_____ no consensus in the medical community about whether early breast cancer detection improves survival, but that ______52_____ of mammography. What has certainly improved survival is the deciphering, decades ago, of the biology of breast cancer and the rapid introduction of therapies tailored to that biology. ______53______ breast tumors depend on the female hormone estrogen for growth, so the estrogen-blocking drug Tamoxifen has been the gold standard in treatment for more than 30 years. It was the first drug ______54______ reduce the risk of deadly tumor recurrences after surgery and the first approved to _____55______ cancer in high risk women.  

52

ข้อที่ 52/60
คำถาม :

Items 51 – 55  Choose the best answer. _____51_____ no consensus in the medical community about whether early breast cancer detection improves survival, but that ______52_____ of mammography. What has certainly improved survival is the deciphering, decades ago, of the biology of breast cancer and the rapid introduction of therapies tailored to that biology. ______53______ breast tumors depend on the female hormone estrogen for growth, so the estrogen-blocking drug Tamoxifen has been the gold standard in treatment for more than 30 years. It was the first drug ______54______ reduce the risk of deadly tumor recurrences after surgery and the first approved to _____55______ cancer in high risk women.

53

ข้อที่ 53/60
คำถาม :

Items 51 – 55  Choose the best answer. _____51_____ no consensus in the medical community about whether early breast cancer detection improves survival, but that ______52_____ of mammography. What has certainly improved survival is the deciphering, decades ago, of the biology of breast cancer and the rapid introduction of therapies tailored to that biology. ______53______ breast tumors depend on the female hormone estrogen for growth, so the estrogen-blocking drug Tamoxifen has been the gold standard in treatment for more than 30 years. It was the first drug ______54______ reduce the risk of deadly tumor recurrences after surgery and the first approved to _____55______ cancer in high risk women.

54

ข้อที่ 54/60
คำถาม :

Items 51 – 55  Choose the best answer. _____51_____ no consensus in the medical community about whether early breast cancer detection improves survival, but that ______52_____ of mammography. What has certainly improved survival is the deciphering, decades ago, of the biology of breast cancer and the rapid introduction of therapies tailored to that biology. ______53______ breast tumors depend on the female hormone estrogen for growth, so the estrogen-blocking drug Tamoxifen has been the gold standard in treatment for more than 30 years. It was the first drug ______54______ reduce the risk of deadly tumor recurrences after surgery and the first approved to _____55______ cancer in high risk women.

55

ข้อที่ 55/60
คำถาม :

Items 51 – 55  Choose the best answer. _____51_____ no consensus in the medical community about whether early breast cancer detection improves survival, but that ______52_____ of mammography. What has certainly improved survival is the deciphering, decades ago, of the biology of breast cancer and the rapid introduction of therapies tailored to that biology. ______53______ breast tumors depend on the female hormone estrogen for growth, so the estrogen-blocking drug Tamoxifen has been the gold standard in treatment for more than 30 years. It was the first drug ______54______ reduce the risk of deadly tumor recurrences after surgery and the first approved to _____55______ cancer in high risk women.

56

ข้อที่ 56/60
คำถาม :

Items 56 – 60  Choose the best answer. (A) _______________. (B) It is a member of the xanthine group of chemicals, which also includes theophylline, an ingredient used in asthma medication, and theobromine, found in tea and cola drinks. (C) The first verifiable use of caffeine was more than 2,000 years ago among Ethiopian tribesmen (D) __________. (E) Caffeine has no real nutritional role, but millions of people worldwide insist they "can't get started" without a morning cup of coffee. (F) It’s so much good when people wake up early every day. (G) To these people, it is, indeed, important for drinking. (H) Recent studies confirm what many caffeine users have long been known -- the is addictive and those who try to give it up suffer withdrawal symptoms. (I) Fortunately, _______________. What is the good sentence for sentence A?

57

ข้อที่ 57/60
คำถาม :

Items 56 – 60  Choose the best answer. (A) _______________. (B) It is a member of the xanthine group of chemicals, which also includes theophylline, an ingredient used in asthma medication, and theobromine, found in tea and cola drinks. (C) The first verifiable use of caffeine was more than 2,000 years ago among Ethiopian tribesmen (D) __________. (E) Caffeine has no real nutritional role, but millions of people worldwide insist they "can't get started" without a morning cup of coffee. (F) It’s so much good when people wake up early every day. (G) To these people, it is, indeed, important for drinking. (H) Recent studies confirm what many caffeine users have long been known -- the is addictive and those who try to give it up suffer withdrawal symptoms. (I) Fortunately, _______________. Which sentence should be added to the sentence D?

58

ข้อที่ 58/60
คำถาม :

Items 56 – 60  Choose the best answer. (A) _______________. (B) It is a member of the xanthine group of chemicals, which also includes theophylline, an ingredient used in asthma medication, and theobromine, found in tea and cola drinks. (C) The first verifiable use of caffeine was more than 2,000 years ago among Ethiopian tribesmen (D) __________. (E) Caffeine has no real nutritional role, but millions of people worldwide insist they "can't get started" without a morning cup of coffee. (F) It’s so much good when people wake up early every day. (G) To these people, it is, indeed, important for drinking. (H) Recent studies confirm what many caffeine users have long been known -- the is addictive and those who try to give it up suffer withdrawal symptoms. (I) Fortunately, _______________. Which sentence does not belong?

59

ข้อที่ 59/60
คำถาม :

Items 56 – 60  Choose the best answer.   (A) _______________. (B) It is a member of the xanthine group of chemicals, which also includes theophylline, an ingredient used in asthma medication, and theobromine, found in tea and cola drinks. (C) The first verifiable use of caffeine was more than 2,000 years ago among Ethiopian tribesmen (D) __________. (E) Caffeine has no real nutritional role, but millions of people worldwide insist they "can't get started" without a morning cup of coffee. (F) It’s so much good when people wake up early every day. (G) To these people, it is, indeed, important for drinking. (H) Recent studies confirm what many caffeine users have long been known -- the is addictive and those who try to give it up suffer withdrawal symptoms. (I) Fortunately, _______________. Which one has the closest meaning to the highlight sentence?

60

ข้อที่ 60/60
คำถาม :

Items 56 – 60  Choose the best answer.   (A) _______________. (B) It is a member of the xanthine group of chemicals, which also includes theophylline, an ingredient used in asthma medication, and theobromine, found in tea and cola drinks. (C) The first verifiable use of caffeine was more than 2,000 years ago among Ethiopian tribesmen (D) __________. (E) Caffeine has no real nutritional role, but millions of people worldwide insist they "can't get started" without a morning cup of coffee. (F) It’s so much good when people wake up early every day. (G) To these people, it is, indeed, important for drinking. (H) Recent studies confirm what many caffeine users have long been known -- the is addictive and those who try to give it up suffer withdrawal symptoms. (I) Fortunately, _______________. What is the good sentence for sentence I?

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน