ม.6

แนวข้อสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 2561

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MB613458

จำนวนข้อ

: 240 ข้อ

วิชา

: PAT 5

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 14 ธ.ค. 60 เวลา 15:31 น.

ผู้สร้าง : Plook Teacher

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/240
คำถาม :

UNHCR คือหน่วยงานใด

2

ข้อที่ 2/240
คำถาม :

พื้นที่ภาคใต้ของไทย ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซียมีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนิกายใด

3

ข้อที่ 3/240
คำถาม :

ข้อใดถือว่าเป็นกิจการที่ถูกกฎหมาย

 

4

ข้อที่ 4/240
คำถาม :

มัลแวร์ WannaCry เป็นระบบมัลแวร์ที่แพร่ระบาดไปในวงกว้างของผู้ใช้งานในระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์ ซึ่งจะส่งผลในลักษณะใด

 

5

ข้อที่ 5/240
คำถาม :

ชาวโรฮิงยา มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ใด

 

6

ข้อที่ 6/240
คำถาม :

Belt and Road เป็นแนวนโยบายของประเทศใด

 

7

ข้อที่ 7/240
คำถาม :

ระบบ THAAD คืออะไร

8

ข้อที่ 8/240
คำถาม :

ขีปนาวุธที่ถูกทดลองจากเกาหลีเหนือนั้นมีชื่อเรียกว่าอะไร

 

9

ข้อที่ 9/240
คำถาม :

เส้นทางการเดินรถ R3A เป็นเส้นทางเชื่อมเอเชียเส้นใด

 

10

ข้อที่ 10/240
คำถาม :

ประเทศไทย 4.0 คืออะไร

 

11

ข้อที่ 11/240
คำถาม :

กีฬาโอลิมปิก 2020 จัดการแข่งขันขึ้นที่ใด

12

ข้อที่ 12/240
คำถาม :

กีฬาเอเชียนเกมส์ 2018 จัดการแข่งขันขึ้นที่ใด

13

ข้อที่ 13/240
คำถาม :

สำนักข่าวอัลจาซีรา เป็นสำนักข่าวของประเทศใด

 

14

ข้อที่ 14/240
คำถาม :

เมืองใดที่ได้รับฉายาว่า “นครแห่งศาสนา”

 

15

ข้อที่ 15/240
คำถาม :

สาขาวิชาใดไม่ได้อยู่ในขอบข่ายของ STEM

 

16

ข้อที่ 16/240
คำถาม :

ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพในปี 2560 ที่ผ่านมา มีผลงานเกี่ยวข้องกับด้านใด

 

17

ข้อที่ 17/240
คำถาม :

ข้อใดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเศรษฐกิจโลกในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

 

18

ข้อที่ 18/240
คำถาม :

ข้อใดเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

 

19

ข้อที่ 19/240
คำถาม :

การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมในข้อใดที่เกิดขึ้นเฉพาะบางภูมิภาค

20

ข้อที่ 20/240
คำถาม :

ข้อใดเป็นผลสำคัญที่ต้องมีการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์

21

ข้อที่ 21/240
คำถาม :

คำชี้แจง พิจารณาข้อความจากข้อ 21 – 22 แล้วเลือกตอบจากตัวเลือก 1 – 5 ดังนี้


ผักและผลไม้อยู่ในตู้เย็นย่อมสดกว่าเมื่ออยู่นอกตู้เย็น เพราะความเย็นช่วยยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่ผักและผลไม้

22

ข้อที่ 22/240
คำถาม :

คำชี้แจง พิจารณาข้อความจากข้อ 21 – 22 แล้วเลือกตอบจากตัวเลือก 1 – 5 ดังนี้ ดอกไม้สดที่ซื้อมาจากตลาดเป็นเซลล์ที่ตายแล้ว เพราะถูกตัดจากต้น

23

ข้อที่ 23/240
คำถาม :

เมื่อนำลูกบาศก์ที่เท่ากันมาซ้อนกัน 36 ลูก แล้วทาสีทั้ง 6 ด้าน สรุปได้ดังนี้
         ก. ลูกบาศก์ทาสี 1 ด้าน มี 8 ลูก
         ข. ลูกบาศก์ทาสี 2 ด้าน มี 16 ลูก
         ค. ลูกบาศก์ทาสี 3 ด้าน มี 16 ลูก
         ง. ลูกบาศก์ไม่ถูกทาสีเลย มี 2 ลูก

ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง

 

24

ข้อที่ 24/240
คำถาม :

สระว่ายน้ำเปิดบริการสำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป ถ้าสมัครเป็นสมาชิกต้องเสียค่าบำรุงปีละ 200 บาท และเสียค่าใช้สระน้ำครั้งละ 20 บาท สำหรับบุคคลทั่วไปเสียเฉพาะค่าใช้สระน้ำครั้งละ 30 บาท  ถ้าต้องการใช้บริการของสระน้ำใน 1 ปี ข้อใดถูก
            ก. ถ้าลงสระน้ำ 20 ครั้ง เสียค่าใช้จ่ายทั้ง 2 ประเภทเท่ากัน
            ข. ถ้าลงสระน้ำน้อยกว่า 20 ครั้ง สมัครเป็นประเภทสมาชิกดีกว่า
            ค. ถ้าลงสระน้ำมากกว่า 20 ครั้ง สมัครเป็นประเภทบุคคลทั่วไปดีว่า เพราะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า

 

25

ข้อที่ 25/240
คำถาม :

สุรพงศ์ต้องการที่จะสมัครเป็นผู้ส่งหนังสือพิมพ์ในระหว่างปิดภาคการศึกษา โดยต้องกรอกคุณสมบัติที่สำคัญเพียง 3 อย่าง
ข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
            ก. เป็นคนถนัดซ้าย
            ข. เรียนวิทยาศาสตร์ได้ดี
            ค. มีสุขภาพดี
            ง. อายุ 18 ปี
            จ. เป็นนักกีฬาบาสเกตบอลของโรงเรียน
            ฉ. เป็นคนในท้องถิ่น
            ช. ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้

 

26

ข้อที่ 26/240
คำถาม :

ข้อมูลจากข้อ ก – จ ข้อใดเป็นเหตุและผลกัน
            ก. เขาไปพร้อม ๆ กับเพื่อน
            ข. เขาไม่เข้าเรียน
            ค. เขาไปเดินเที่ยวห้าง
            ง. เขากลับบ้านช้า
            จ. เขาถูกอาจารย์เรียกพบ

 

27

ข้อที่ 27/240
คำถาม :

คำชี้แจง จากข้อความต่อไปนี้ จงตอบคำถามข้อ 27 – 29
 

ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนต้นจำนวน 5 คน ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ทางโรงเรียนกำหนดว่าจะต้องสอนคนละ 2 วิชา
จาก 5 รายวิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่า
            ครูคนที่ 1 สอนวิทยาศาสตร์ และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
            ครูคนที่ 2 สอนวิชาภาษาไทย และวิชาหนึ่งที่ครูคนที่ 1 สอนแต่ไม่ใช่วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
            ครูคนที่ 3 สอนวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาหนึ่งที่ครูคนที่ 1 สอนแต่ไม่ใช่วิชาวิทยาศาสตร์
            ครูคนที่ 4 สอนวิชาเหมือนกันครูคนที่ 2
            ครูคนที่ 5 สอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์

วิชาใดที่มีจำนวนครูสอนมากที่สุดและน้อยที่สุดตามลำดับ

28

ข้อที่ 28/240
คำถาม :

คำชี้แจง จากข้อความต่อไปนี้ จงตอบคำถามข้อ 27 – 29
 

ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนต้นจำนวน 5 คน ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ทางโรงเรียนกำหนดว่าจะต้องสอนคนละ 2 วิชา
จาก 5 รายวิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่า
            ครูคนที่ 1 สอนวิทยาศาสตร์ และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
            ครูคนที่ 2 สอนวิชาภาษาไทย และวิชาหนึ่งที่ครูคนที่ 1 สอนแต่ไม่ใช่วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
            ครูคนที่ 3 สอนวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาหนึ่งที่ครูคนที่ 1 สอนแต่ไม่ใช่วิชาวิทยาศาสตร์
            ครูคนที่ 4 สอนวิชาเหมือนกันครูคนที่ 2
            ครูคนที่ 5 สอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์

ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

29

ข้อที่ 29/240
คำถาม :

คำชี้แจง จากข้อความต่อไปนี้ จงตอบคำถามข้อ 27 – 29
 

ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนต้นจำนวน 5 คน ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ทางโรงเรียนกำหนดว่าจะต้องสอนคนละ 2 วิชา
จาก 5 รายวิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่า
            ครูคนที่ 1 สอนวิทยาศาสตร์ และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
            ครูคนที่ 2 สอนวิชาภาษาไทย และวิชาหนึ่งที่ครูคนที่ 1 สอนแต่ไม่ใช่วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
            ครูคนที่ 3 สอนวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาหนึ่งที่ครูคนที่ 1 สอนแต่ไม่ใช่วิชาวิทยาศาสตร์
            ครูคนที่ 4 สอนวิชาเหมือนกันครูคนที่ 2
            ครูคนที่ 5 สอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์

ครูคนใดบ้างที่ไม่ได้สอนวิชาวิทยาศาสตร์

 

30

ข้อที่ 30/240
คำถาม :

คำชี้แจง จากข้อความต่อไปนี้ จงตอบคำถามข้อ 30 – 31
 

ครูวิชาญแต่งงานหลังจากเข้ารับราชการครูมาแล้ว 5 ปี ครูวิชาญมีลูกคนแรกหลังแต่งงานได้ 2 ปี ครูวิชาญมีลูก 3 คน แต่ละคนอายุห่างกัน 2 ปี ขณะนี้ลูกทั้ง 3 คน มีอายุรวมกันเท่ากับ 24 ปี และอีก 21 ปี ครูวิชาญจะมีอายุครบ 60 ปี ปัจจุบันลูกคนโตอายุกี่ปี

31

ข้อที่ 31/240
คำถาม :

คำชี้แจง จากข้อความต่อไปนี้ จงตอบคำถามข้อ 30 – 31
 

ครูวิชาญแต่งงานหลังจากเข้ารับราชการครูมาแล้ว 5 ปี ครูวิชาญมีลูกคนแรกหลังแต่งงานได้ 2 ปี ครูวิชาญมีลูก 3 คน แต่ละคนอายุห่างกัน 2 ปี ขณะนี้ลูกทั้ง 3 คน มีอายุรวมกันเท่ากับ 24 ปี และอีก 21 ปี ครูวิชาญจะมีอายุครบ 60 ปี ครูวิชาญเริ่มรับราชการครูเมื่อมีอายุกี่ปี

32

ข้อที่ 32/240
คำถาม :

คำชี้แจง ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 32 – 33

ต๊ะ ตาล ต้น แตง และแต้ว ได้ไปซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนในร้านแห่งหนึ่ง พบว่า ต๊ะใช้เงินซื้อเครื่องเขียนไปมากกว่าต้น ตาลใช้เงินซื้อเครื่องเขียนไปมากกว่าแตงและต้น แต่น้อยกว่าต๊ะ ต้นไม่ใช่เป็นผู้ที่ใช้เงินซื่อเครื่องเขียนน้อยที่สุด แต้วไปส่งเพื่อนซื้อเฉยๆ

ใครที่ใช้เงินมากที่สุดเพื่อซื้อเครื่องเขียน

33

ข้อที่ 33/240
คำถาม :

คำชี้แจง ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 32 – 33

ต๊ะ ตาล ต้น แตง และแต้ว ได้ไปซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนในร้านแห่งหนึ่ง พบว่า ต๊ะใช้เงินซื้อเครื่องเขียนไปมากกว่าต้น ตาลใช้เงินซื้อเครื่องเขียนไปมากกว่าแตงและต้น แต่น้อยกว่าต๊ะ ต้นไม่ใช่เป็นผู้ที่ใช้เงินซื่อเครื่องเขียนน้อยที่สุด แต้วไปส่งเพื่อนซื้อเฉยๆ

ข้อใดเรียงลำดับผู้ที่ใช้จ่ายเงินซื้อเครื่องเขียนจากมากไปน้อยได้ถูกต้อง

 

34

ข้อที่ 34/240
คำถาม :

คำชี้แจง ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 34 – 35

ทนงศักดิ์ สิทธิชัย และสุวรรณ เป็นเพื่อนกัน สิทธิชัยเป็นคนเดียวที่มีลูก แฟนของทนงศักดิ์มีอาชีพเป็นนักแสดง แฟนของสิทธิชัยเป็นครู พรรณรายมีแฟนเป็นนักขายประกัน ก้อยมีพ่อเป็นหมอ รวีมีลูกอายุ 3 ขวบ เอมอรมีอาชีพเดียวกับรวี และมีแฟนเป็นสถาปนิกซึ่งสร้างบ้านให้ทนงศักดิ์

ทนงศักดิ์มีแฟนชื่ออะไร

 

35

ข้อที่ 35/240
คำถาม :

คำชี้แจง ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 34 – 35

ทนงศักดิ์ สิทธิชัย และสุวรรณ เป็นเพื่อนกัน สิทธิชัยเป็นคนเดียวที่มีลูก แฟนของทนงศักดิ์มีอาชีพเป็นนักแสดง แฟนของสิทธิชัยเป็นครู พรรณรายมีแฟนเป็นนักขายประกัน ก้อยมีพ่อเป็นหมอ รวีมีลูกอายุ 3 ขวบ เอมอรมีอาชีพเดียวกับรวี และมีแฟนเป็นสถาปนิกซึ่งสร้างบ้านให้ทนงศักดิ์

แฟนของสุวรรณมีอาชีพอะไร

 

36

ข้อที่ 36/240
คำถาม :

อาจารย์อุบลเป็นอาจารย์อาวุโส มีประสบการณ์การสอนสังคมศึกษามายาวนาน มีความรู้ ความถนัดในเรื่องที่สอนเป็นอย่างดี มีลูกศิษย์ที่จบการศึกษาไปแล้วประสบความสำเร็จเป็นจำนวนมาก อาจารย์อุบลเป็นอาจารย์ที่มีการติดต่อกับลูกศิษย์โดยการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และยังใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต ท่านคิดว่าอาจารย์อุบลเป็นตัวอย่างให้กับลูกศิษย์ในข้อใด


 

37

ข้อที่ 37/240
คำถาม :

“อนาคตของชาติทุกชาติย่อมขึ้นอยู่แก่เด็ก เพราะเด็กก็คือผู้ใหญ่ในเวลาข้างหน้า ถ้าบุคคลได้รับการอบรมบ่มนิสัย ให้เป็นพลเมืองดีอยู่ในศีลธรรม เคารพต่อบทกฎหมายของบ้านเมืองเสียตั้งแต่ยังเยาว์ เมื่อเติบใหญ่ขึ้น พลเมืองของประเทศก็จะแต่คนดี และประเทศจะเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ ก็โดยต้องมีพลเมืองดีดั่งว่านี้”
(พระราชดำรัสในพิธีเปิดศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง วันที่ 28 มกราคม 2495)
คุณธรรมข้อใดที่สะท้อนถึงความเป็นพลเมืองดี ที่สอดคล้องกับพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

38

ข้อที่ 38/240
คำถาม :

“กีฬาสีไทยที่บรรพชนไทยค้นคิดและถ่ายทอดมาสู้ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ ...”
ปัญหาจากข้อความดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใดมากที่สุด

 

39

ข้อที่ 39/240
คำถาม :

“ปี พ.ศ. 2463-2465 ภาษาจีนกลางเป็นที่แพร่หลาย ทางโรงเรียนจึงได้เปลี่ยนระบบการสอนจากภาษาแต้จิ๋วเป็นภาษาจีนกลาง
ปี พ.ศ.2470 เป็นยุคที่การศึกษาของโรงเรียนจีนเฟื่องฟูเป็นอย่างยิ่ง โดยมีการสอนภาษาจีนอย่างแพร่หลายและกว้างขวาง”
จากข้อความดังกล่าวเน้นด้านใด

 

40

ข้อที่ 40/240
คำถาม :

นายเจริญกับนางรุ่งเรืองเป็นพ่อแม่ที่ต้องการวางอนาคตที่ดีแก่ลูกๆ เพื่อให้ลูกมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง สามารถรักษาที่นา บ้านและทรัพย์สินของครอบครัวไว้ได้อย่างยั่งยืน นักเรียนจะแนะนำนายเจริญกับนางรุ่งเรืองให้ตัดสินใจอย่างไรจึงจะบรรลุตามแผนอนาคตที่ตั้งไว้

 

41

ข้อที่ 41/240
คำถาม :

ปัจจุบันมีงานวิจัยมากมายเกี่ยวกับการถอดรหัสพันธุกรรมของตุ่นปากเป็ด ซึ่งออกลูกเป็นไข่ มีพิษ มีหางเหมือนตัวบีเวอร์และมีปากเหมือนเป็ด ผลการวิจัยพบว่า ตุ่นปากเป็ดมียีนที่สร้างโปรตีนเพื่อผลิตไข่ ยีนมีพิษซึ่งลักษณะคล้ายพิษของงู และมียีนพิเศษเฉพาะตุ่นปากเป็ดที่ได้กลิ่นของเหยื่อจากใต้น้ำ
จากข้อความข้างต้น ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับยีนของตุ่นปากเป็ด

 

42

ข้อที่ 42/240
คำถาม :

จากข้อ 41 ข้อใดเป็นประโยชน์จากการศึกษาเกี่ยวกับรหัสพันธุกรรมของตุ่นปากเป็ด

43

ข้อที่ 43/240
คำถาม :

จากงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์สวีเดน พบว่า ผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือก่อนอายุ 20 ปี มีความสี่ยงเพิ่มขึ้นเป็น 5 เท่าที่จะเป็นเนื้องอกในสมองชนิดร้ายแรง ขณะที่ความเสี่ยงของโรคนี้ต่อเด็กที่ใช้โทรศัพท์ไร้สายในบ้านสูงถึง 4 เท่า ในทางกลับกันคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือหลังอายุ 20 ปี มีโอกาสเป็นโรคนี้เพียง 50 % ที่เป็นเช่นนี้ เพราะสมองและระบบประสาทของเด็กยังพัฒนาไม่เต็มที่ ประกอบกับกะโหลกศีรษะมีขนาดเล็กและบางกว่า จึงทำให้คลื่นพลังงานทะลุเข้าสู่สมองได้มาก
จากข้อความข้างต้น ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด

 

44

ข้อที่ 44/240
คำถาม :

จากข้อมูลต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 44 – 45

เมื่อเร็วๆนี้ นักดาราศาสตร์พบว่า มีน้ำและไฮดรอกซิลอยู่บนดวงจันทร์ โดยที่นักวิทยาศาสตร์จากโครงการสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐฯ ในเดนเวอร์กล่าวว่า ยังไม่ทราบแน่ชัดเกี่ยวกับปริมาณน้ำและไฮดรอกซิล แต่คาดคะเนว่าอาจจะมีปริมาณน้ำ 1,000 ส่วนต่อดินล้านส่วน หรือถ้าขูดหน้าดินของดวงจันทร์มาหนึ่งตัน จะสกัดน้ำได้ 900 กรัม

โมเลกุลไฮดรอกซิลดังกล่าว ประกอบด้วยธาตุอะไรบ้างและอย่างละกี่อะตอม

 

45

ข้อที่ 45/240
คำถาม :

จากข้อมูลต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 44 – 45

เมื่อเร็วๆนี้ นักดาราศาสตร์พบว่า มีน้ำและไฮดรอกซิลอยู่บนดวงจันทร์ โดยที่นักวิทยาศาสตร์จากโครงการสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐฯ ในเดนเวอร์กล่าวว่า ยังไม่ทราบแน่ชัดเกี่ยวกับปริมาณน้ำและไฮดรอกซิล แต่คาดคะเนว่าอาจจะมีปริมาณน้ำ 1,000 ส่วนต่อดินล้านส่วน หรือถ้าขูดหน้าดินของดวงจันทร์มาหนึ่งตัน จะสกัดน้ำได้ 900 กรัม

ข้อใดเป็นวิธีการที่ถูกต้องที่นักดาราศาสตร์ใช้ในการตรวจสอบว่าดวงจันทร์มีน้ำ

46

ข้อที่ 46/240
คำถาม :

วาณิชธนกิจของประเทศใหญ่ๆของโลก เช่น สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ต่างมีปัญหาการเงินรุนแรงถึงขั้นล้มละลายและมีหนี้เสียจำนวนมหาศาล ธนาคารและวาณิชธนกิจบางสถาบันอยู่ในสภาพล้มละลาย บางสถาบันก็เข้าโปรแกรมการช่วยเหลือจากรัฐบาล
วาณิชธนกิจของไทยก็ได้รับผลกระทบดังกล่าวด้วยเช่นกัน รัฐบาลไทยได้ใช้วิธีใดแก้ปัญหา

 

47

ข้อที่ 47/240
คำถาม :

“...การทำทฤษฎีใหม่นี้มิใช่ของง่ายๆ แล้วแต่ที่ แล้วแต่โอกาส และแล้วแต่งบประมาณ เพราะว่าเดี๋ยวนี้ประชาชนทราบถึงทฤษฎีใหม่นี้ในวงกว้างขวาง และแต่ละคนก็อยากได้ให้ทางราชการขุดสระแล้วช่วยแต่มันไม่ใช่สิ่งง่ายนัก บางแห่งขุดแล้วไม่มีน้ำ แม้จะมีฝน น้ำก็อยู่ไม่ได้เพราะว่ามันรั่ว หรือบางทีก็เป็นที่ที่รับน้ำไม่ได้ ทฤษฎีนี้จึงต้องมีพื้นที่ที่เหมาะสมด้วย...”
ข้อใดเป็นเงื่อนไขของการพัฒนาแบบที่พึ่งตนเองตาม “ทฤษฎีใหม่” นี้

 

48

ข้อที่ 48/240
คำถาม :

คำชี้แจง อ่านบทความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 48 – 49

ครูจำเป็นต้องมีเวลาว่างเพื่อที่จะอยู่เงียบๆกับตนเองบ้าง เพื่อรวบรวมพลังงานที่ได้จ่ายออกไป เพื่อรู้สึกตนถึงปัญหาส่วนตัวต่างๆ และสลายมัน ฉะนั้นเมื่อเขาพบกับนักเรียนอีก เขาก็จะไม่เอาเรื่องซุบซิบนินทาหรือเรื่องยุ่งเหยิงส่วนตัวของเขาเข้ามา ดังที่เราชี้ให้เห็นก่อนหน้านี้แล้วว่า ปัญหาใดก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิต ควรต้องสลายลงในทันที หรือให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ เพราะการนำปัญหาติดตัวไปวันแล้ววันเล่า จะทำลายความตื่นพร้อมว่องไวทั้งหมดของจิตให้เสื่อมสลายลง การตื่นพร้อมรับรู้ได้ไวนั้นเป็นสิ่งจำเป็นยิ่ง เราจะสูญเสียความตื่นพร้อม หากเพียงสอนแต่วิชาการให้แก่นักเรียน เมื่อวิชาการกลายเป็นสิ่งสำคัญเพียงอย่างเดียว ความตื่นตัวพร้อมก็จะเหี่ยวเฉาไป แล้วคุณจะสูญเสียความสัมผัสใกล้ชิดต่อนักเรียน นักเรียนก็จะเป็นที่รองรับข้อมูลความรู้เท่านั้น

ครูที่มีเรื่องยุ่งเหยิงในชีวิต ส่งผลต่อนักเรียนอย่างไร ในบทอ่านนี้

 

49

ข้อที่ 49/240
คำถาม :

คำชี้แจง อ่านบทความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 48 – 49

ครูจำเป็นต้องมีเวลาว่างเพื่อที่จะอยู่เงียบๆกับตนเองบ้าง เพื่อรวบรวมพลังงานที่ได้จ่ายออกไป เพื่อรู้สึกตนถึงปัญหาส่วนตัวต่างๆ และสลายมัน ฉะนั้นเมื่อเขาพบกับนักเรียนอีก เขาก็จะไม่เอาเรื่องซุบซิบนินทาหรือเรื่องยุ่งเหยิงส่วนตัวของเขาเข้ามา ดังที่เราชี้ให้เห็นก่อนหน้านี้แล้วว่า ปัญหาใดก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิต ควรต้องสลายลงในทันที หรือให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ เพราะการนำปัญหาติดตัวไปวันแล้ววันเล่า จะทำลายความตื่นพร้อมว่องไวทั้งหมดของจิตให้เสื่อมสลายลง การตื่นพร้อมรับรู้ได้ไวนั้นเป็นสิ่งจำเป็นยิ่ง เราจะสูญเสียความตื่นพร้อม หากเพียงสอนแต่วิชาการให้แก่นักเรียน เมื่อวิชาการกลายเป็นสิ่งสำคัญเพียงอย่างเดียว ความตื่นตัวพร้อมก็จะเหี่ยวเฉาไป แล้วคุณจะสูญเสียความสัมผัสใกล้ชิดต่อนักเรียน นักเรียนก็จะเป็นที่รองรับข้อมูลความรู้เท่านั้น

ข้อใดเขียนสรุปความได้ดีที่สุดจากย่อหน้าที่ยกมาให้อ่าน

 

50

ข้อที่ 50/240
คำถาม :

แผนภูมิรูปวงกลมแสดงน้ำหนักของส่วนประกอบของดาวเทียมเป็นดังนี้

ข้อใดต่อไปนี้ผิด

 

51

ข้อที่ 51/240
คำถาม :

ข้อความที่บ่งบอกถึงความเจ็บป่วยทางกาย

 

52

ข้อที่ 52/240
คำถาม :

จากคำกล่าวที่ว่า “สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำ” เป็นการอธิบายให้เข้าใจว่าการเรียนรู้ที่ดีควรจัดให้เกิดกระบวนการตามข้อใด

53

ข้อที่ 53/240
คำถาม :

“กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี คุณอย่าวิตกไปเลย” ข้อความนี้ควรเป็นคำตอบของคำถามข้อใด

54

ข้อที่ 54/240
คำถาม :

คำว่า “บน” ในข้อความใดทำหน้าที่แตกต่างจากข้ออื่น

55

ข้อที่ 55/240
คำถาม :

ต้อกระจกเป็นภาวะที่เลนส์เกิดขุ่นขาว ทำให้บดบังการมองเห็น ผู้ป่วยจะมีอาการมากหรือน้อยขึ้นกับ
ระดับความขุ่นและตำแหน่งที่เป็น ต้อกระจกที่ผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่เกิดจากการเสื่อมของร่างกายเช่นเดียวกับ
การเสื่อมของผิวหนังหรือสีของผม ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานจะเกิดต้อกระจกได้เร็วกว่าคนปกติ การหยอดตา
หรือกินยาที่มีส่วนผสมของสเตอรอยด์ก็จะให้เกิดต้อกระจกได้
ข้อใดสรุปได้ถูกต้องที่สุด

 

56

ข้อที่ 56/240
คำถาม :

คำชี้แจง อ่านบทเพลงต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 56 – 59

โดดเดี่ยวเดียวดายในท้องเล ลมพัดลมเพลอยมาไกล
เป็นแค่ขอนไม้ ไม่มีทิศทาง
ประคองตัวเองไปเหงา เหงา กลางคืนเหน็บหนาวจนใจจะพัง
ไม่เหลือความหวังอะไรเลย
วันหนึ่งน้องสาวลอยคอมา มือเจ้าไขว่คว้าขอนไม้เอาไว้
เพียงหวังในใจพยุงให้ลอย
อยากส่งให้เธอไปถึงฝัน ผืนดินทางนั้นยังรอคอย
แรงเหลืออยู่น้อยจะไปอย่างไร
* หากมีเรือสักลำแล่นมา ก็ขอให้เธออย่าช้าขึ้นเรือนั้นไป
** เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้ ต่อให้รักเจ้ามากเพียงไหน
ผุพังไปพึ่งพาก็ได้ไม่นาน
เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้ เกาะลอยคอให้เพียงข้ามวัน
แต่ฝั่งฝันขอเพียงให้เรือพาเจ้าไป
โดดเดี่ยวเดียวดายในท้องเล ลมพัดลมเพไปตามกระแส
ขอนไม้อ่อนแอจะไปไหนไกล
ไม่อยากให้จมไปด้วยกัน ไม่ยอมให้ฝันเจ้าต้องสลาย
เมื่อพี่จมหายให้เจ้ายังมีหวัง

เจตนาของผู้แต่งเพลง คือข้อใด

 

57

ข้อที่ 57/240
คำถาม :

คำชี้แจง อ่านบทเพลงต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 56 – 59

โดดเดี่ยวเดียวดายในท้องเล ลมพัดลมเพลอยมาไกล
เป็นแค่ขอนไม้ ไม่มีทิศทาง
ประคองตัวเองไปเหงา เหงา กลางคืนเหน็บหนาวจนใจจะพัง
ไม่เหลือความหวังอะไรเลย
วันหนึ่งน้องสาวลอยคอมา มือเจ้าไขว่คว้าขอนไม้เอาไว้
เพียงหวังในใจพยุงให้ลอย
อยากส่งให้เธอไปถึงฝัน ผืนดินทางนั้นยังรอคอย
แรงเหลืออยู่น้อยจะไปอย่างไร
* หากมีเรือสักลำแล่นมา ก็ขอให้เธออย่าช้าขึ้นเรือนั้นไป
** เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้ ต่อให้รักเจ้ามากเพียงไหน
ผุพังไปพึ่งพาก็ได้ไม่นาน
เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้ เกาะลอยคอให้เพียงข้ามวัน
แต่ฝั่งฝันขอเพียงให้เรือพาเจ้าไป
โดดเดี่ยวเดียวดายในท้องเล ลมพัดลมเพไปตามกระแส
ขอนไม้อ่อนแอจะไปไหนไกล
ไม่อยากให้จมไปด้วยกัน ไม่ยอมให้ฝันเจ้าต้องสลาย
เมื่อพี่จมหายให้เจ้ายังมีหวัง

“ขอนไม้” ที่กล่าวถึงในบทเพลง เปรียบได้กับคนในกลุ่มใดมากที่สุด

 

58

ข้อที่ 58/240
คำถาม :

คำชี้แจง อ่านบทเพลงต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 56 – 59

โดดเดี่ยวเดียวดายในท้องเล ลมพัดลมเพลอยมาไกล
เป็นแค่ขอนไม้ ไม่มีทิศทาง
ประคองตัวเองไปเหงา เหงา กลางคืนเหน็บหนาวจนใจจะพัง
ไม่เหลือความหวังอะไรเลย
วันหนึ่งน้องสาวลอยคอมา มือเจ้าไขว่คว้าขอนไม้เอาไว้
เพียงหวังในใจพยุงให้ลอย
อยากส่งให้เธอไปถึงฝัน ผืนดินทางนั้นยังรอคอย
แรงเหลืออยู่น้อยจะไปอย่างไร
* หากมีเรือสักลำแล่นมา ก็ขอให้เธออย่าช้าขึ้นเรือนั้นไป
** เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้ ต่อให้รักเจ้ามากเพียงไหน
ผุพังไปพึ่งพาก็ได้ไม่นาน
เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้ เกาะลอยคอให้เพียงข้ามวัน
แต่ฝั่งฝันขอเพียงให้เรือพาเจ้าไป
โดดเดี่ยวเดียวดายในท้องเล ลมพัดลมเพไปตามกระแส
ขอนไม้อ่อนแอจะไปไหนไกล
ไม่อยากให้จมไปด้วยกัน ไม่ยอมให้ฝันเจ้าต้องสลาย
เมื่อพี่จมหายให้เจ้ายังมีหวัง

คำว่า “ฝั่งฝัน” ในบทเพลงนี้หมายถึงข้อใด

 

59

ข้อที่ 59/240
คำถาม :

คำชี้แจง อ่านบทเพลงต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 56 – 59

โดดเดี่ยวเดียวดายในท้องเล ลมพัดลมเพลอยมาไกล
เป็นแค่ขอนไม้ ไม่มีทิศทาง
ประคองตัวเองไปเหงา เหงา กลางคืนเหน็บหนาวจนใจจะพัง
ไม่เหลือความหวังอะไรเลย
วันหนึ่งน้องสาวลอยคอมา มือเจ้าไขว่คว้าขอนไม้เอาไว้
เพียงหวังในใจพยุงให้ลอย
อยากส่งให้เธอไปถึงฝัน ผืนดินทางนั้นยังรอคอย
แรงเหลืออยู่น้อยจะไปอย่างไร
* หากมีเรือสักลำแล่นมา ก็ขอให้เธออย่าช้าขึ้นเรือนั้นไป
** เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้ ต่อให้รักเจ้ามากเพียงไหน
ผุพังไปพึ่งพาก็ได้ไม่นาน
เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้ เกาะลอยคอให้เพียงข้ามวัน
แต่ฝั่งฝันขอเพียงให้เรือพาเจ้าไป
โดดเดี่ยวเดียวดายในท้องเล ลมพัดลมเพไปตามกระแส
ขอนไม้อ่อนแอจะไปไหนไกล
ไม่อยากให้จมไปด้วยกัน ไม่ยอมให้ฝันเจ้าต้องสลาย
เมื่อพี่จมหายให้เจ้ายังมีหวัง


บทเพลงสะท้อนให้เห็นปรากฏการณ์ทางสังคมข้อใด

 

60

ข้อที่ 60/240
คำถาม :

นักเรียน 5 คน ยืนเข้าแถวเพื่อเคารพธงชาติตอนเช้าหน้าเสาธงโดยอึนซอกอยู่หลังฮงมุนแต่อยู่หน้ามุนเจ แทวอนอยู่หน้าจงฮวาแต่อยู่หลังมุนเจ ข้อใดถูกต้อง  

61

ข้อที่ 61/240
คำถาม :

ปู่อายุ 80 ปี ย่าอายุ 63 ปี มีหลาน 2 คน อายุต่างกัน 2 ปี โดยที่ผลคูณของอายุของหลานทั้งสองเท่ากับผลบวกของอายุของปู่และอายุของย่า ผลบวกของอายุของหลานทั้งสองเป็นเท่าใด

 

62

ข้อที่ 62/240
คำถาม :

มีเหรียญห้าบาทอยู่ในกล่อง 2 กล่อง รวมทั้งหมด 150 เหรียญ หยิบเหรียญ 17 อัน จากกล่องที่ 1 ใส่ในกล่องที่ 2 ทำให้กล่องที่ 2 มีเหรียญเป็นจำนวน 2 เท่าของเหรียญในกล่องที่ 1 อยากทราบว่ามีเหรียญอยู่กี่เหรียญในกล่องที่ 1 ก่อนที่จะมีการหยิบใส่กล่องที่ 2

 

63

ข้อที่ 63/240
คำถาม :

ทศนิยมจำนวนหนึ่งมีสี่ตำแหน่ง ตัวเลขตำแหน่งแรกถัดจากจุดทศนิยม คือ 0 ตัวเลขตำแหน่งที่สามมีค่าเท่ากับผลบวกของตัวเลขตำแหน่งที่สอง และตำแหน่งที่สี่ กำลังสองของตัวเลขตำแหน่งที่สามมากกว่าสี่เท่าของผลคูณของตัวเลขตำแหน่งที่สองและตัวเลขตำแหน่งที่สี่อยู่ 1 และสี่เท่าของตัวเลขตำแหน่งที่สองเท่ากับสามเท่าของตัวเลขตำแหน่งที่สี่ จงหาทศนิยมจำนวนนี้

64

ข้อที่ 64/240
คำถาม :

ทศนิยมตำแหน่งที่ 2539 ของ 2/7 คือตัวเลขใด

 

65

ข้อที่ 65/240
คำถาม :

ในการจัดคอนเสิร์ตการกุศลของโรงเรียนแห่งหนึ่ง โรงเรียนได้จัดที่นั่งชมคอนเสิร์ตสำหรับผู้รับเชิญไว้ 600 ที่นั่ง และจัดที่นั่งสำหรับผู้เสียค่าผ่านประตูเข้าชมไว้ 1,300 ที่นั่ง แต่ปรากฏว่าผู้ที่รับเชิญไม่มาชมคอนเสิร์ตร้อยละ 29/2 ของจำนวนผู้ที่เชิญมา และมีที่ว่างเฉพาะที่นั่งสำหรับผู้ที่เสียค่าผ่านประตูอีกร้อยละ 10 ของที่นั่งซึ่งจัดไว้ ถ้าผู้ชมมาคอนเสิร์ตเสียค่าบัตรผ่านประตูคนละ 100 บาท ผู้รับเชิญบริจาคคนละ 500 บาท จัดคอนเสิร์ตลงทุนไป 300,000 บาท เขาได้กำไรร้อยละเท่าไร

 

66

ข้อที่ 66/240
คำถาม :

ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนแห่งหนึ่งมีอัตราส่วนของจำนวนครูต่อจำนวนนักเรียนเป็น 2: 15 ถ้าในปีการศึกษา 2560 จำนวนครูและนักเรียนเพิ่มขึ้น 50 คน และ 125 คน ตามลำดับ ทำให้อัตราส่วนดังกล่าวข้างต้นเปลี่ยนแปลงเป็น 1 : 5 แล้วในปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนทั้งหมด

 

67

ข้อที่ 67/240
คำถาม :

นายแดงฝากเงินไว้ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 10% ได้รับเงินทั้งหมด 5,324 บาท โดยคิดดอกเบี้ยทบต้น เงินต้นที่ฝากไว้เท่าไร

 

68

ข้อที่ 68/240
คำถาม :

ในการคูณกันตามรูปภาพด้านล่าง ตัวอักษรแต่ละตัวและช่องสี่เหลี่ยมแต่ละช่องแทนเลขโดด ตัวอักษรแต่ละตัวที่แตกต่างกัน หมายถึง เลขโดดที่แตกต่างกัน แต่ละช่องสี่เหลี่ยม 1 ช่อง หมายถึง เลขโดดตัวใดก็ได้ ถามว่า จำนวน 5 หลักที่แทนตัวอักษร “HAPPY” คืออะไร

69

ข้อที่ 69/240
คำถาม :

ถ้าความยาวของแต่ละด้านของรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสรูปใหม่ลดลงจากรูปเดิม 10% ความยาวของเส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสรูปใหม่จะลดลงจากรูปเดิมกี่เปอร์เซ็นต์

70

ข้อที่ 70/240
คำถาม :

เลขที่นั่งตามรูปด้านล่าง ของเครื่องบินลำหนึ่ง ถ้าวงศกรได้นั่ง และที่ 100 เขาจะได้นั่งติดกับหน้าต่างหรือไม่

71

ข้อที่ 71/240
คำถาม :

จะต้องผสมกาแฟชนิดราคากิโลกรัมละ 84 บาท และกิโลกรัมละ 99 บาท ในอัตราส่วนเท่าไร จึงจะได้กาแฟผสมราคากิโลกรัมละ 90 บาท จึงจะพอดีทุน

 

72

ข้อที่ 72/240
คำถาม :

พ่อแบ่งที่ดินจำนวน 3 ไร่ ให้ลูก 3 คน จำนวนเท่าๆ กัน ที่ดินของพี่คนโตและน้องคนเล็กเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่ดินของพี่คนโตอยู่ทางซ้ายของที่ดินของพี่คนกลางที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และลึกเพียงหนึ่งส่วนสองของที่ดินของพี่สาวคนโต ที่ดินของน้องคนเล็กจะอยู่ทางใต้ต่อจากที่ดินของพี่คนโต ที่ดินของน้องคนเล็กจะมีเส้นขอบเป็นเส้นตรงต่อจากที่ดินของพี่คนกลาง พี่น้องทั้งหมดต้องการล้อมรั้วที่ดินผืนนี้ แล้วช่วยกันเฉลี่ยค่าแรงโดยล้อมรั้วทั้งหมดเป็น 3 ผืน ช่างคิดค่าแรงในการล้อมรั้วเมตรละ 300 บาท พี่น้องทั้ง 3 คน จะต้องจ่ายค่าแรงให้ช่างเฉลี่ยคนละเท่าไหร่ เมื่อทั้ง 3 คน ต้องการเว้นช่องว่างไว้ทำประตูทางเข้าคนละ 5 เมตร เหมือนกัน (1 ไร่ = 1,600 ตารางเมตร)

 

73

ข้อที่ 73/240
คำถาม :

ชลลี่ขับรถยนต์ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 5.45 น. ถึงพิษณุโลกเวลา 11.15 น. ถ้าเขาขับรถด้วยความเร็วเฉลี่ยชั่วโมงละ 80 กิโลเมตร โดยหยุดพักรับประทานอาหารเช้า 1 ชั่วโมง ระยะทางจากกรุงเทพฯถึงพิษณุโลกยาวกี่กิโลเมตร

 

74

ข้อที่ 74/240
คำถาม :

อึ่งอ่างตัวหนึ่งอยู่ก้นบ่อ กระโดดขึ้นปากบ่อในเวลา 1 วินาที กระโดดเกาะข้างบ่อได้ 3 ฟุต แต่ก็ลื่นลง 2 ฟุต ในเวลา 1 วินาทีเท่ากัน เป็นดังนี้เรื่อยไป หากอึ่งอ่างกระโดดจนเกาะขอบบ่อได้เวลา 1 นาที 55 วินาที
บ่อลึกกี่ฟุต

 

75

ข้อที่ 75/240
คำถาม :

ปาร์คเริ่มเดินทุกวันจันทร์เป็นระยะทาง 3 กม. ในหกวันที่เหลือแต่ละวัน เขาเดินเพิ่มมากว่าวันก่อน 1 กม. ถ้าเขาเดินเช่นนี้อยู่ 2 สัปดาห์ เขาเดินได้ระยะทางกี่กิโลเมตร

76

ข้อที่ 76/240
คำถาม :

ในภาพ X มีค่าเท่าใด   

77

ข้อที่ 77/240
คำถาม :

วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 1 เมตร ใน 1 วินาที วัตถุนั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วชั่วโมงละกี่กิโลเมตร

78

ข้อที่ 78/240
คำถาม :

ถ้าหยิบลูกหินใส่กล่องตามลำดับดังนี้ แดง ขาว ขาว น้ำเงิน น้ำเงิน น้ำเงิน แล้วก็ แดง ขาว ขาว น้ำเงิน
น้ำเงิน น้ำเงิน สลับกันดังนี้เรื่อยไป จนได้ลูกหินน้ำเงินลูกที่ 100 ถามว่าในกล่องจะมีลูกหินเป็นจำนวนเท่าใด

 

79

ข้อที่ 79/240
คำถาม :

เที่ยวไป สุนัยขับรถถึงจุดหมาย K กิโลเมตร ใน H ชั่วโมง เที่ยวกลับถ้าเขาต้องการใช้เวลาน้อยกว่าเที่ยวไปครึ่งชั่วโมง เขาจะต้องขับรถในอัตราชั่วโมงละกี่กิโลเมตร

80

ข้อที่ 80/240
คำถาม : 

81

ข้อที่ 81/240
คำถาม :

ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุที่ครูเป็นหนี้เนื่องจากเงินส่วนใหญ่ของครูหมดไปกับการรักษาภาพลักษณ์ของตนเอง ข้อใดเป็นการใช้จ่ายเพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่สมเหตุสมผลที่สุด

 

82

ข้อที่ 82/240
คำถาม :

นักเรียนจะดำเนินชีวิตอย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นหนี้

 

83

ข้อที่ 83/240
คำถาม :

ผลการสำรวจพบว่า ครูต้องจ่ายเงินเดือนส่วนใหญ่ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์จึงทำให้เงินเดือนไม่พอใช้ และทำให้ครูต้องหาอาชีพเสริม อาชีพเสริมใดที่เหมาะสมกับครูมากที่สุด

 

84

ข้อที่ 84/240
คำถาม :

หลักการสำคัญของสหกรณ์โรงเรียนคือข้อใด

85

ข้อที่ 85/240
คำถาม :

โรงเรียนสองภาษา จะก่อให้เกิดลักษณะวัฒนธรรมแบบใดมากที่สุด

 

86

ข้อที่ 86/240
คำถาม :

การพัฒนาวัฒนธรรมเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาเรื่องใด

 

87

ข้อที่ 87/240
คำถาม :

ข้อใดเป็นการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

88

ข้อที่ 88/240
คำถาม :

ข้อใดคือเป้าหมายสูงสุดของการปฏิรูปการศึกษารอบสอง

89

ข้อที่ 89/240
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายของนโยบาย คืนครูสู้ห้องเรียน

90

ข้อที่ 90/240
คำถาม :

จากคำกล่าวที่ว่า “ครูควรสอนวิธีการหาปลาให้แก่นักเรียน” เป็นการเน้นให้ครูสอนนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องใด

 

91

ข้อที่ 91/240
คำถาม :

การสอนที่เน้นจำเนื้อหาไม่เหมาะกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดมากที่สุด

92

ข้อที่ 92/240
คำถาม :

ข้อใดเป็นสื่อที่สามารถตอบสนองแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ได้อย่างมีประสิทธิผลมากที่สุด

 

93

ข้อที่ 93/240
คำถาม :

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญใช้แนวคิดในเรื่องใดมากที่สุด

94

ข้อที่ 94/240
คำถาม :

หน่วยงานใดทำหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษาของชาติ

95

ข้อที่ 95/240
คำถาม :

หน่วยงานใดที่ทำหน้าที่ควบคุมจรรยาบรรณวิชาชีพครู

 

96

ข้อที่ 96/240
คำถาม :

ข้อใดเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการลดความไม่เสมอภาคทางการศึกษา

 

97

ข้อที่ 97/240
คำถาม :

ผู้ที่จะได้รับใบประกอบวิชาชีพครู จะต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนเฉพาะสาขานั้นเป็นระยะเวลาเท่าใด

98

ข้อที่ 98/240
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพครูไม่ถูกต้อง

99

ข้อที่ 99/240
คำถาม :

ข้อใดเป็นลักษณะของครูที่ดี

 

100

ข้อที่ 100/240
คำถาม :

ข้อใดเป็นผลสำคัญที่ต้องมีการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา

 

101

ข้อที่ 101/240
คำถาม :

ข้อใดเป็นบทบาทที่ครูไม่ควรปฏิบัติ

102

ข้อที่ 102/240
คำถาม :

ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานเกือบทุกวิชา

103

ข้อที่ 103/240
คำถาม :

เด็กชายชัยชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และมักจะตอบคำถามที่ครูถามอย่างรวดเร็วเสมอ จนเพื่อนๆ ในห้องไม่มีโอกาสได้คิดและ
ตอบคำถามเลย ครูผู้สอนควรจะพูดอย่างไร

 

104

ข้อที่ 104/240
คำถาม :

กิจกรรมในข้อใดส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ของผู้เรียนมากที่สุด

 

105

ข้อที่ 105/240
คำถาม :

ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์หลักของการทดสอบ O-NET

106

ข้อที่ 106/240
คำถาม :

เรื่องเล่าของใครน่าเชื่อถือที่สุด

 

107

ข้อที่ 107/240
คำถาม :

คำชี้แจง จากสถานการณ์ ให้ตอบคำถามข้อที่ 107 – 109

“ครูวัชรีได้รับการบอกกล่าวจากเพื่อนครูว่า ห้องเรียนชั้น ม.4/3 ที่ครูวัชรีเป็นครูประจำชั้นมีขยะหลังห้อง ส่งกลิ่นเหม็นมาก”

ครูวัชรีควรทำอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว

108

ข้อที่ 108/240
คำถาม :

คำชี้แจง จากสถานการณ์ ให้ตอบคำถามข้อที่ 107 – 109

“ครูวัชรีได้รับการบอกกล่าวจากเพื่อนครูว่า ห้องเรียนชั้น ม.4/3 ที่ครูวัชรีเป็นครูประจำชั้นมีขยะหลังห้อง ส่งกลิ่นเหม็นมาก”

ครูวัชรีควรใช้วิธีใดเพื่อหาทางแก้ปัญหา

109

ข้อที่ 109/240
คำถาม :

คำชี้แจง จากสถานการณ์ ให้ตอบคำถามข้อที่ 107 – 109

“ครูวัชรีได้รับการบอกกล่าวจากเพื่อนครูว่า ห้องเรียนชั้น ม.4/3 ที่ครูวัชรีเป็นครูประจำชั้นมีขยะหลังห้อง ส่งกลิ่นเหม็นมาก”

ครูลัดดาควรติดตามประเมินผลการแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวอย่างไร โดยใช้วิธีการจากข้อ ก – ง

            ก. ดูการเปลี่ยนแปลงของห้อง
            ข. พูดคุยสนทนากับนักเรียน
            ค. สัมภาษณ์เพื่อนครู
            ง. สอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครอง

 

110

ข้อที่ 110/240
คำถาม :

เด็กหญิงอรพรรณได้รับคำชื่นชมจากเพื่อนและครูว่าเป็นคนที่มีความคิดไม่เหมือนคนอื่น วันหนึ่งเธอเห็นชายกลางคนถือหนังสือพิมพ์บังหน้าโดยตัวอักษรกลับหัว ข้อความใดควรเป็นความคิดของอรพรรณ

 

111

ข้อที่ 111/240
คำถาม :

112

ข้อที่ 112/240
คำถาม :

113

ข้อที่ 113/240
คำถาม :

114

ข้อที่ 114/240
คำถาม :

115

ข้อที่ 115/240
คำถาม :

116

ข้อที่ 116/240
คำถาม :

117

ข้อที่ 117/240
คำถาม :

118

ข้อที่ 118/240
คำถาม :

119

ข้อที่ 119/240
คำถาม :

120

ข้อที่ 120/240
คำถาม :

121

ข้อที่ 121/240
คำถาม :

UNHCR คือหน่วยงานใด

122

ข้อที่ 122/240
คำถาม :

พื้นที่ภาคใต้ของไทย ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซียมีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนิกายใด

123

ข้อที่ 123/240
คำถาม :

ข้อใดถือว่าเป็นกิจการที่ถูกกฎหมาย

 

124

ข้อที่ 124/240
คำถาม :

มัลแวร์ WannaCry เป็นระบบมัลแวร์ที่แพร่ระบาดไปในวงกว้างของผู้ใช้งานในระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์ ซึ่งจะส่งผลในลักษณะใด

 

125

ข้อที่ 125/240
คำถาม :

ชาวโรฮิงยา มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ใด

 

126

ข้อที่ 126/240
คำถาม :

Belt and Road เป็นแนวนโยบายของประเทศใด

 

127

ข้อที่ 127/240
คำถาม :

ระบบ THAAD คืออะไร

128

ข้อที่ 128/240
คำถาม :

ขีปนาวุธที่ถูกทดลองจากเกาหลีเหนือนั้นมีชื่อเรียกว่าอะไร

 

129

ข้อที่ 129/240
คำถาม :

เส้นทางการเดินรถ R3A เป็นเส้นทางเชื่อมเอเชียเส้นใด

 

130

ข้อที่ 130/240
คำถาม :

ประเทศไทย 4.0 คืออะไร

 

131

ข้อที่ 131/240
คำถาม :

กีฬาโอลิมปิก 2020 จัดการแข่งขันขึ้นที่ใด

132

ข้อที่ 132/240
คำถาม :

กีฬาเอเชียนเกมส์ 2018 จัดการแข่งขันขึ้นที่ใด

133

ข้อที่ 133/240
คำถาม :

สำนักข่าวอัลจาซีรา เป็นสำนักข่าวของประเทศใด

 

134

ข้อที่ 134/240
คำถาม :

เมืองใดที่ได้รับฉายาว่า “นครแห่งศาสนา”

 

135

ข้อที่ 135/240
คำถาม :

สาขาวิชาใดไม่ได้อยู่ในขอบข่ายของ STEM

 

136

ข้อที่ 136/240
คำถาม :

ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพในปี 2560 ที่ผ่านมา มีผลงานเกี่ยวข้องกับด้านใด

 

137

ข้อที่ 137/240
คำถาม :

ข้อใดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเศรษฐกิจโลกในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

 

138

ข้อที่ 138/240
คำถาม :

ข้อใดเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

 

139

ข้อที่ 139/240
คำถาม :

การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมในข้อใดที่เกิดขึ้นเฉพาะบางภูมิภาค

140

ข้อที่ 140/240
คำถาม :

ข้อใดเป็นผลสำคัญที่ต้องมีการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์

141

ข้อที่ 141/240
คำถาม :

คำชี้แจง พิจารณาข้อความจากข้อ 21 – 22 แล้วเลือกตอบจากตัวเลือก 1 – 5 ดังนี้


ผักและผลไม้อยู่ในตู้เย็นย่อมสดกว่าเมื่ออยู่นอกตู้เย็น เพราะความเย็นช่วยยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่ผักและผลไม้

142

ข้อที่ 142/240
คำถาม :

คำชี้แจง พิจารณาข้อความจากข้อ 21 – 22 แล้วเลือกตอบจากตัวเลือก 1 – 5 ดังนี้ ดอกไม้สดที่ซื้อมาจากตลาดเป็นเซลล์ที่ตายแล้ว เพราะถูกตัดจากต้น

143

ข้อที่ 143/240
คำถาม :

เมื่อนำลูกบาศก์ที่เท่ากันมาซ้อนกัน 36 ลูก แล้วทาสีทั้ง 6 ด้าน สรุปได้ดังนี้
         ก. ลูกบาศก์ทาสี 1 ด้าน มี 8 ลูก
         ข. ลูกบาศก์ทาสี 2 ด้าน มี 16 ลูก
         ค. ลูกบาศก์ทาสี 3 ด้าน มี 16 ลูก
         ง. ลูกบาศก์ไม่ถูกทาสีเลย มี 2 ลูก

ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง

 

144

ข้อที่ 144/240
คำถาม :

สระว่ายน้ำเปิดบริการสำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป ถ้าสมัครเป็นสมาชิกต้องเสียค่าบำรุงปีละ 200 บาท และเสียค่าใช้สระน้ำครั้งละ 20 บาท สำหรับบุคคลทั่วไปเสียเฉพาะค่าใช้สระน้ำครั้งละ 30 บาท  ถ้าต้องการใช้บริการของสระน้ำใน 1 ปี ข้อใดถูก
            ก. ถ้าลงสระน้ำ 20 ครั้ง เสียค่าใช้จ่ายทั้ง 2 ประเภทเท่ากัน
            ข. ถ้าลงสระน้ำน้อยกว่า 20 ครั้ง สมัครเป็นประเภทสมาชิกดีกว่า
            ค. ถ้าลงสระน้ำมากกว่า 20 ครั้ง สมัครเป็นประเภทบุคคลทั่วไปดีว่า เพราะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า

 

145

ข้อที่ 145/240
คำถาม :

สุรพงศ์ต้องการที่จะสมัครเป็นผู้ส่งหนังสือพิมพ์ในระหว่างปิดภาคการศึกษา โดยต้องกรอกคุณสมบัติที่สำคัญเพียง 3 อย่าง
ข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
            ก. เป็นคนถนัดซ้าย
            ข. เรียนวิทยาศาสตร์ได้ดี
            ค. มีสุขภาพดี
            ง. อายุ 18 ปี
            จ. เป็นนักกีฬาบาสเกตบอลของโรงเรียน
            ฉ. เป็นคนในท้องถิ่น
            ช. ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้

 

146

ข้อที่ 146/240
คำถาม :

ข้อมูลจากข้อ ก – จ ข้อใดเป็นเหตุและผลกัน
            ก. เขาไปพร้อม ๆ กับเพื่อน
            ข. เขาไม่เข้าเรียน
            ค. เขาไปเดินเที่ยวห้าง
            ง. เขากลับบ้านช้า
            จ. เขาถูกอาจารย์เรียกพบ

 

147

ข้อที่ 147/240
คำถาม :

คำชี้แจง จากข้อความต่อไปนี้ จงตอบคำถามข้อ 27 – 29
 

ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนต้นจำนวน 5 คน ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ทางโรงเรียนกำหนดว่าจะต้องสอนคนละ 2 วิชา
จาก 5 รายวิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่า
            ครูคนที่ 1 สอนวิทยาศาสตร์ และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
            ครูคนที่ 2 สอนวิชาภาษาไทย และวิชาหนึ่งที่ครูคนที่ 1 สอนแต่ไม่ใช่วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
            ครูคนที่ 3 สอนวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาหนึ่งที่ครูคนที่ 1 สอนแต่ไม่ใช่วิชาวิทยาศาสตร์
            ครูคนที่ 4 สอนวิชาเหมือนกันครูคนที่ 2
            ครูคนที่ 5 สอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์

วิชาใดที่มีจำนวนครูสอนมากที่สุดและน้อยที่สุดตามลำดับ

148

ข้อที่ 148/240
คำถาม :

คำชี้แจง จากข้อความต่อไปนี้ จงตอบคำถามข้อ 27 – 29
 

ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนต้นจำนวน 5 คน ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ทางโรงเรียนกำหนดว่าจะต้องสอนคนละ 2 วิชา
จาก 5 รายวิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่า
            ครูคนที่ 1 สอนวิทยาศาสตร์ และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
            ครูคนที่ 2 สอนวิชาภาษาไทย และวิชาหนึ่งที่ครูคนที่ 1 สอนแต่ไม่ใช่วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
            ครูคนที่ 3 สอนวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาหนึ่งที่ครูคนที่ 1 สอนแต่ไม่ใช่วิชาวิทยาศาสตร์
            ครูคนที่ 4 สอนวิชาเหมือนกันครูคนที่ 2
            ครูคนที่ 5 สอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์

ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

149

ข้อที่ 149/240
คำถาม :

คำชี้แจง จากข้อความต่อไปนี้ จงตอบคำถามข้อ 27 – 29
 

ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนต้นจำนวน 5 คน ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ทางโรงเรียนกำหนดว่าจะต้องสอนคนละ 2 วิชา
จาก 5 รายวิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่า
            ครูคนที่ 1 สอนวิทยาศาสตร์ และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
            ครูคนที่ 2 สอนวิชาภาษาไทย และวิชาหนึ่งที่ครูคนที่ 1 สอนแต่ไม่ใช่วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
            ครูคนที่ 3 สอนวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาหนึ่งที่ครูคนที่ 1 สอนแต่ไม่ใช่วิชาวิทยาศาสตร์
            ครูคนที่ 4 สอนวิชาเหมือนกันครูคนที่ 2
            ครูคนที่ 5 สอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์

ครูคนใดบ้างที่ไม่ได้สอนวิชาวิทยาศาสตร์

 

150

ข้อที่ 150/240
คำถาม :

คำชี้แจง จากข้อความต่อไปนี้ จงตอบคำถามข้อ 30 – 31
 

ครูวิชาญแต่งงานหลังจากเข้ารับราชการครูมาแล้ว 5 ปี ครูวิชาญมีลูกคนแรกหลังแต่งงานได้ 2 ปี ครูวิชาญมีลูก 3 คน แต่ละคนอายุห่างกัน 2 ปี ขณะนี้ลูกทั้ง 3 คน มีอายุรวมกันเท่ากับ 24 ปี และอีก 21 ปี ครูวิชาญจะมีอายุครบ 60 ปี ปัจจุบันลูกคนโตอายุกี่ปี

151

ข้อที่ 151/240
คำถาม :

คำชี้แจง จากข้อความต่อไปนี้ จงตอบคำถามข้อ 30 – 31
 

ครูวิชาญแต่งงานหลังจากเข้ารับราชการครูมาแล้ว 5 ปี ครูวิชาญมีลูกคนแรกหลังแต่งงานได้ 2 ปี ครูวิชาญมีลูก 3 คน แต่ละคนอายุห่างกัน 2 ปี ขณะนี้ลูกทั้ง 3 คน มีอายุรวมกันเท่ากับ 24 ปี และอีก 21 ปี ครูวิชาญจะมีอายุครบ 60 ปี ครูวิชาญเริ่มรับราชการครูเมื่อมีอายุกี่ปี

152

ข้อที่ 152/240
คำถาม :

คำชี้แจง ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 32 – 33

ต๊ะ ตาล ต้น แตง และแต้ว ได้ไปซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนในร้านแห่งหนึ่ง พบว่า ต๊ะใช้เงินซื้อเครื่องเขียนไปมากกว่าต้น ตาลใช้เงินซื้อเครื่องเขียนไปมากกว่าแตงและต้น แต่น้อยกว่าต๊ะ ต้นไม่ใช่เป็นผู้ที่ใช้เงินซื่อเครื่องเขียนน้อยที่สุด แต้วไปส่งเพื่อนซื้อเฉยๆ

ใครที่ใช้เงินมากที่สุดเพื่อซื้อเครื่องเขียน

153

ข้อที่ 153/240
คำถาม :

คำชี้แจง ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 32 – 33

ต๊ะ ตาล ต้น แตง และแต้ว ได้ไปซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนในร้านแห่งหนึ่ง พบว่า ต๊ะใช้เงินซื้อเครื่องเขียนไปมากกว่าต้น ตาลใช้เงินซื้อเครื่องเขียนไปมากกว่าแตงและต้น แต่น้อยกว่าต๊ะ ต้นไม่ใช่เป็นผู้ที่ใช้เงินซื่อเครื่องเขียนน้อยที่สุด แต้วไปส่งเพื่อนซื้อเฉยๆ

ข้อใดเรียงลำดับผู้ที่ใช้จ่ายเงินซื้อเครื่องเขียนจากมากไปน้อยได้ถูกต้อง

 

154

ข้อที่ 154/240
คำถาม :

คำชี้แจง ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 34 – 35

ทนงศักดิ์ สิทธิชัย และสุวรรณ เป็นเพื่อนกัน สิทธิชัยเป็นคนเดียวที่มีลูก แฟนของทนงศักดิ์มีอาชีพเป็นนักแสดง แฟนของสิทธิชัยเป็นครู พรรณรายมีแฟนเป็นนักขายประกัน ก้อยมีพ่อเป็นหมอ รวีมีลูกอายุ 3 ขวบ เอมอรมีอาชีพเดียวกับรวี และมีแฟนเป็นสถาปนิกซึ่งสร้างบ้านให้ทนงศักดิ์

ทนงศักดิ์มีแฟนชื่ออะไร

 

155

ข้อที่ 155/240
คำถาม :

คำชี้แจง ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 34 – 35

ทนงศักดิ์ สิทธิชัย และสุวรรณ เป็นเพื่อนกัน สิทธิชัยเป็นคนเดียวที่มีลูก แฟนของทนงศักดิ์มีอาชีพเป็นนักแสดง แฟนของสิทธิชัยเป็นครู พรรณรายมีแฟนเป็นนักขายประกัน ก้อยมีพ่อเป็นหมอ รวีมีลูกอายุ 3 ขวบ เอมอรมีอาชีพเดียวกับรวี และมีแฟนเป็นสถาปนิกซึ่งสร้างบ้านให้ทนงศักดิ์

แฟนของสุวรรณมีอาชีพอะไร

 

156

ข้อที่ 156/240
คำถาม :

อาจารย์อุบลเป็นอาจารย์อาวุโส มีประสบการณ์การสอนสังคมศึกษามายาวนาน มีความรู้ ความถนัดในเรื่องที่สอนเป็นอย่างดี มีลูกศิษย์ที่จบการศึกษาไปแล้วประสบความสำเร็จเป็นจำนวนมาก อาจารย์อุบลเป็นอาจารย์ที่มีการติดต่อกับลูกศิษย์โดยการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และยังใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต ท่านคิดว่าอาจารย์อุบลเป็นตัวอย่างให้กับลูกศิษย์ในข้อใด


 

157

ข้อที่ 157/240
คำถาม :

“อนาคตของชาติทุกชาติย่อมขึ้นอยู่แก่เด็ก เพราะเด็กก็คือผู้ใหญ่ในเวลาข้างหน้า ถ้าบุคคลได้รับการอบรมบ่มนิสัย ให้เป็นพลเมืองดีอยู่ในศีลธรรม เคารพต่อบทกฎหมายของบ้านเมืองเสียตั้งแต่ยังเยาว์ เมื่อเติบใหญ่ขึ้น พลเมืองของประเทศก็จะแต่คนดี และประเทศจะเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ ก็โดยต้องมีพลเมืองดีดั่งว่านี้”
(พระราชดำรัสในพิธีเปิดศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง วันที่ 28 มกราคม 2495)
คุณธรรมข้อใดที่สะท้อนถึงความเป็นพลเมืองดี ที่สอดคล้องกับพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

158

ข้อที่ 158/240
คำถาม :

“กีฬาสีไทยที่บรรพชนไทยค้นคิดและถ่ายทอดมาสู้ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ ...”
ปัญหาจากข้อความดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใดมากที่สุด

 

159

ข้อที่ 159/240
คำถาม :

“ปี พ.ศ. 2463-2465 ภาษาจีนกลางเป็นที่แพร่หลาย ทางโรงเรียนจึงได้เปลี่ยนระบบการสอนจากภาษาแต้จิ๋วเป็นภาษาจีนกลาง
ปี พ.ศ.2470 เป็นยุคที่การศึกษาของโรงเรียนจีนเฟื่องฟูเป็นอย่างยิ่ง โดยมีการสอนภาษาจีนอย่างแพร่หลายและกว้างขวาง”
จากข้อความดังกล่าวเน้นด้านใด

 

160

ข้อที่ 160/240
คำถาม :

นายเจริญกับนางรุ่งเรืองเป็นพ่อแม่ที่ต้องการวางอนาคตที่ดีแก่ลูกๆ เพื่อให้ลูกมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง สามารถรักษาที่นา บ้านและทรัพย์สินของครอบครัวไว้ได้อย่างยั่งยืน นักเรียนจะแนะนำนายเจริญกับนางรุ่งเรืองให้ตัดสินใจอย่างไรจึงจะบรรลุตามแผนอนาคตที่ตั้งไว้

 

161

ข้อที่ 161/240
คำถาม :

ปัจจุบันมีงานวิจัยมากมายเกี่ยวกับการถอดรหัสพันธุกรรมของตุ่นปากเป็ด ซึ่งออกลูกเป็นไข่ มีพิษ มีหางเหมือนตัวบีเวอร์และมีปากเหมือนเป็ด ผลการวิจัยพบว่า ตุ่นปากเป็ดมียีนที่สร้างโปรตีนเพื่อผลิตไข่ ยีนมีพิษซึ่งลักษณะคล้ายพิษของงู และมียีนพิเศษเฉพาะตุ่นปากเป็ดที่ได้กลิ่นของเหยื่อจากใต้น้ำ
จากข้อความข้างต้น ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับยีนของตุ่นปากเป็ด

 

162

ข้อที่ 162/240
คำถาม :

จากข้อ 41 ข้อใดเป็นประโยชน์จากการศึกษาเกี่ยวกับรหัสพันธุกรรมของตุ่นปากเป็ด

163

ข้อที่ 163/240
คำถาม :

จากงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์สวีเดน พบว่า ผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือก่อนอายุ 20 ปี มีความสี่ยงเพิ่มขึ้นเป็น 5 เท่าที่จะเป็นเนื้องอกในสมองชนิดร้ายแรง ขณะที่ความเสี่ยงของโรคนี้ต่อเด็กที่ใช้โทรศัพท์ไร้สายในบ้านสูงถึง 4 เท่า ในทางกลับกันคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือหลังอายุ 20 ปี มีโอกาสเป็นโรคนี้เพียง 50 % ที่เป็นเช่นนี้ เพราะสมองและระบบประสาทของเด็กยังพัฒนาไม่เต็มที่ ประกอบกับกะโหลกศีรษะมีขนาดเล็กและบางกว่า จึงทำให้คลื่นพลังงานทะลุเข้าสู่สมองได้มาก
จากข้อความข้างต้น ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด

 

164

ข้อที่ 164/240
คำถาม :

จากข้อมูลต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 44 – 45

เมื่อเร็วๆนี้ นักดาราศาสตร์พบว่า มีน้ำและไฮดรอกซิลอยู่บนดวงจันทร์ โดยที่นักวิทยาศาสตร์จากโครงการสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐฯ ในเดนเวอร์กล่าวว่า ยังไม่ทราบแน่ชัดเกี่ยวกับปริมาณน้ำและไฮดรอกซิล แต่คาดคะเนว่าอาจจะมีปริมาณน้ำ 1,000 ส่วนต่อดินล้านส่วน หรือถ้าขูดหน้าดินของดวงจันทร์มาหนึ่งตัน จะสกัดน้ำได้ 900 กรัม

โมเลกุลไฮดรอกซิลดังกล่าว ประกอบด้วยธาตุอะไรบ้างและอย่างละกี่อะตอม

 

165

ข้อที่ 165/240
คำถาม :

จากข้อมูลต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 44 – 45

เมื่อเร็วๆนี้ นักดาราศาสตร์พบว่า มีน้ำและไฮดรอกซิลอยู่บนดวงจันทร์ โดยที่นักวิทยาศาสตร์จากโครงการสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐฯ ในเดนเวอร์กล่าวว่า ยังไม่ทราบแน่ชัดเกี่ยวกับปริมาณน้ำและไฮดรอกซิล แต่คาดคะเนว่าอาจจะมีปริมาณน้ำ 1,000 ส่วนต่อดินล้านส่วน หรือถ้าขูดหน้าดินของดวงจันทร์มาหนึ่งตัน จะสกัดน้ำได้ 900 กรัม

ข้อใดเป็นวิธีการที่ถูกต้องที่นักดาราศาสตร์ใช้ในการตรวจสอบว่าดวงจันทร์มีน้ำ

166

ข้อที่ 166/240
คำถาม :

วาณิชธนกิจของประเทศใหญ่ๆของโลก เช่น สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ต่างมีปัญหาการเงินรุนแรงถึงขั้นล้มละลายและมีหนี้เสียจำนวนมหาศาล ธนาคารและวาณิชธนกิจบางสถาบันอยู่ในสภาพล้มละลาย บางสถาบันก็เข้าโปรแกรมการช่วยเหลือจากรัฐบาล
วาณิชธนกิจของไทยก็ได้รับผลกระทบดังกล่าวด้วยเช่นกัน รัฐบาลไทยได้ใช้วิธีใดแก้ปัญหา

 

167

ข้อที่ 167/240
คำถาม :

“...การทำทฤษฎีใหม่นี้มิใช่ของง่ายๆ แล้วแต่ที่ แล้วแต่โอกาส และแล้วแต่งบประมาณ เพราะว่าเดี๋ยวนี้ประชาชนทราบถึงทฤษฎีใหม่นี้ในวงกว้างขวาง และแต่ละคนก็อยากได้ให้ทางราชการขุดสระแล้วช่วยแต่มันไม่ใช่สิ่งง่ายนัก บางแห่งขุดแล้วไม่มีน้ำ แม้จะมีฝน น้ำก็อยู่ไม่ได้เพราะว่ามันรั่ว หรือบางทีก็เป็นที่ที่รับน้ำไม่ได้ ทฤษฎีนี้จึงต้องมีพื้นที่ที่เหมาะสมด้วย...”
ข้อใดเป็นเงื่อนไขของการพัฒนาแบบที่พึ่งตนเองตาม “ทฤษฎีใหม่” นี้

 

168

ข้อที่ 168/240
คำถาม :

คำชี้แจง อ่านบทความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 48 – 49

ครูจำเป็นต้องมีเวลาว่างเพื่อที่จะอยู่เงียบๆกับตนเองบ้าง เพื่อรวบรวมพลังงานที่ได้จ่ายออกไป เพื่อรู้สึกตนถึงปัญหาส่วนตัวต่างๆ และสลายมัน ฉะนั้นเมื่อเขาพบกับนักเรียนอีก เขาก็จะไม่เอาเรื่องซุบซิบนินทาหรือเรื่องยุ่งเหยิงส่วนตัวของเขาเข้ามา ดังที่เราชี้ให้เห็นก่อนหน้านี้แล้วว่า ปัญหาใดก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิต ควรต้องสลายลงในทันที หรือให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ เพราะการนำปัญหาติดตัวไปวันแล้ววันเล่า จะทำลายความตื่นพร้อมว่องไวทั้งหมดของจิตให้เสื่อมสลายลง การตื่นพร้อมรับรู้ได้ไวนั้นเป็นสิ่งจำเป็นยิ่ง เราจะสูญเสียความตื่นพร้อม หากเพียงสอนแต่วิชาการให้แก่นักเรียน เมื่อวิชาการกลายเป็นสิ่งสำคัญเพียงอย่างเดียว ความตื่นตัวพร้อมก็จะเหี่ยวเฉาไป แล้วคุณจะสูญเสียความสัมผัสใกล้ชิดต่อนักเรียน นักเรียนก็จะเป็นที่รองรับข้อมูลความรู้เท่านั้น

ครูที่มีเรื่องยุ่งเหยิงในชีวิต ส่งผลต่อนักเรียนอย่างไร ในบทอ่านนี้

 

169

ข้อที่ 169/240
คำถาม :

คำชี้แจง อ่านบทความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 48 – 49

ครูจำเป็นต้องมีเวลาว่างเพื่อที่จะอยู่เงียบๆกับตนเองบ้าง เพื่อรวบรวมพลังงานที่ได้จ่ายออกไป เพื่อรู้สึกตนถึงปัญหาส่วนตัวต่างๆ และสลายมัน ฉะนั้นเมื่อเขาพบกับนักเรียนอีก เขาก็จะไม่เอาเรื่องซุบซิบนินทาหรือเรื่องยุ่งเหยิงส่วนตัวของเขาเข้ามา ดังที่เราชี้ให้เห็นก่อนหน้านี้แล้วว่า ปัญหาใดก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิต ควรต้องสลายลงในทันที หรือให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ เพราะการนำปัญหาติดตัวไปวันแล้ววันเล่า จะทำลายความตื่นพร้อมว่องไวทั้งหมดของจิตให้เสื่อมสลายลง การตื่นพร้อมรับรู้ได้ไวนั้นเป็นสิ่งจำเป็นยิ่ง เราจะสูญเสียความตื่นพร้อม หากเพียงสอนแต่วิชาการให้แก่นักเรียน เมื่อวิชาการกลายเป็นสิ่งสำคัญเพียงอย่างเดียว ความตื่นตัวพร้อมก็จะเหี่ยวเฉาไป แล้วคุณจะสูญเสียความสัมผัสใกล้ชิดต่อนักเรียน นักเรียนก็จะเป็นที่รองรับข้อมูลความรู้เท่านั้น

ข้อใดเขียนสรุปความได้ดีที่สุดจากย่อหน้าที่ยกมาให้อ่าน

 

170

ข้อที่ 170/240
คำถาม :

แผนภูมิรูปวงกลมแสดงน้ำหนักของส่วนประกอบของดาวเทียมเป็นดังนี้

ข้อใดต่อไปนี้ผิด

 

171

ข้อที่ 171/240
คำถาม :

ข้อความที่บ่งบอกถึงความเจ็บป่วยทางกาย

 

172

ข้อที่ 172/240
คำถาม :

จากคำกล่าวที่ว่า “สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำ” เป็นการอธิบายให้เข้าใจว่าการเรียนรู้ที่ดีควรจัดให้เกิดกระบวนการตามข้อใด

173

ข้อที่ 173/240
คำถาม :

“กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี คุณอย่าวิตกไปเลย” ข้อความนี้ควรเป็นคำตอบของคำถามข้อใด

174

ข้อที่ 174/240
คำถาม :

คำว่า “บน” ในข้อความใดทำหน้าที่แตกต่างจากข้ออื่น