ม.6

ข้อสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ มีนาคม 2554

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MB613457

จำนวนข้อ

: 103 ข้อ

วิชา

: PAT 2

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 14 ธ.ค. 60 เวลา 15:28 น.

ผู้สร้าง : Plook Teacher

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/103
คำถาม :

ธาตุ x เมื่อเกิดสาประกอบไออนิกกับธาตุออกซิเจนพบว่าได้สารที่มีสูตรเคมีเป็น XO2 โดยออกซิเจนในสารประกอบนี้มีการจัดอิเล็กตรอนเป็น 1s2 2s2 2p5 จากข้อมูลข้างต้นข้อใดถูก

2

ข้อที่ 2/103
คำถาม :

พิจารณาเส้นสเปกตรัมที่ได้จากกาาคายพลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอมไฮโดรเจน ข้อใดเรียงพลังงานของเส้นสเปกตรัมได้อย่างถูกต้อง

3

ข้อที่ 3/103
คำถาม :

พิจารณาปฏิกิริยา Ca(s) + ½O2(g) → CaO(s) พลังงานในข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยานี้

4

ข้อที่ 4/103
คำถาม :

อะตอมของไฮโดรเจน 2 โมล ได้รับพลังงาน 2,551 kJ พบว่าอิเล็กตรอนทั้งหมดเปลี่ยนระดับพลังงานไปที่ n = 6 หลังจากนั้นอิเล็กตรอนคายพลังงาน ได้เส้นสเปกตรัมในช่วงที่ตามองเห็น 4 เส้น ดังนี้ ข้อใดถูก (h = 6.63 × 10–34 J.s, c = 3 × 108 m/s)

5

ข้อที่ 5/103
คำถาม :

พิจารณาการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุสมมติต่อไปนี้ จากข้อมูลข้างต้น ข้อใดผิด

6

ข้อที่ 6/103
คำถาม :

ธาตุกัมมันตรังสี Pb 210 มีค่าครึ่งชีวิต 20 ปี ในปี พ.ศ.2500 นาย ก. ได้นำตัวอย่างของชิ้นส่วนซากสิ่งมีชีวิตที่มี Pb-210 มาวิเคราะห์หาปริมาณรังสีได้ 400 Bq/kg และได้ทำการบันทึกไว้ ต่อมานาย ข. ได้ทำการวิเคราะห์ปริมาณรังสีจากซากสิ่งมีชีวิตนี้อีกครั้งพบว่าได้ 6.25 Bq/kg อยากทราบว่า นาย ข. ทำการวิเคราะห์ในปี พ.ศ. ใด

7

ข้อที่ 7/103
คำถาม :

8

ข้อที่ 8/103
คำถาม :

นำสาร 4 ชนิด ปริมาณชนิดละ 0.001 โมล ผสมกับน้ำ 1 kg พบว่าได้สารละลายที่มีจุดเดือดแตกต่างกัน สารข้อใดให้จุดเดือดสูงที่สุด

9

ข้อที่ 9/103
คำถาม :

สาร A 18 กรัม เผาไหม้ในบรรยากาศที่มีออกซิเจนมากเกินพอ พบว่าได้แก๊ส X  และแก๊ส Y โดยที่แก๊ส X เกิดปฏิกิริยากับสารละลาย Ca(OH)2 ได้ตะกอนหนัก 80.0 กรัม ในขณะที่แก๊ส Y ถูกดูดซับด้วยซิลิกาเจลและพบว่ามวลของซิลิกาเจลก่อนและหลังดูดซับเป็น 50.0 กรัม และ 68.0 กรัม ตามลำดับ สาร A คือข้อใด (มวลอะตอม Ca = 40, C = 12, H = 1, O = 16) 

10

ข้อที่ 10/103
คำถาม :

พิจารณาปฏิกิริยาระหว่าง ฟอสฟอรัสกับแก๊สคลอรีน  P4 + CI2(g) → D(g) + E(g)  สารผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ชนิดอยู่ในสถานะแก๊สที่สภาวะของการทำปฏิกิริยา หลังจากเกิปฏิกิริยาสมบรูณ์ ค่อยๆลดอุณหภูมิลง พบว่าผลิตภัณฑ์ E ควบแน่นออกมาก่อนมีน้ำหนัก 4.17 กรัม หลังจากนั้นผลิตภัณฑ์ D ควบแน่นออกมามีน้ำหนัก 8.25 กรัม ผู้ทำการทดลองลดอุณหภูมิจนถึง  พบว่าได้ของเหลวอีกชนิดหนึ่งมีน้ำหนัก 6.00 มิลลิกรัม ในการทำปฏิกิริยานี้ใช้ P4 กี่กรัม (มวลอะตอม P = 31, CI = 35.5)

11

ข้อที่ 11/103
คำถาม :

หยกกรด H2SO4 เข้มข้นปริมาณมากเกินพอลงไปบนผลึก NaCI พบว่าเกิดแก๊สชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติในการกัดกร่อน เมื่อผ่านแก๊สนี้ลงไปในน้ำ 1.000 dm3 แล้วนำสารละลายที่ได้ 20.00 cm3 ไปไตเตรดกับสารละลาย Na2CO3 ข้น 4.000 x 10–2 M พบว่าที่จุดยุติต้องใช้สารละลาย Na2CO3 25.00 cm3 ปฏิกิริยาการเกิดแก๊สนี้ต้องใช้ NaCI กี่กรัม (มวลอะตอมNa = 23, CI = 35.5, H = 1, S = 32, O = 16)

12

ข้อที่ 12/103
คำถาม :

หยดกรด H2SO4 เข้มข้นลงไปบนผง CaCO3 พบว่าเกิดแก๊ส CO2 แล้วผ่านแก๊สนี้ลงไปในน้ำปริมาณมาตร 1.0 dm3 ค่าการละลายของ CO2 ในน้ำมีค่าเท่ากับ 1.1 g/dm3 ค่า pH ของสารละลายนี้เป็นเท่าใด (Ka ของ H2CO3 = 4.0 × 10–7, มวลของอะตอม H = 1, C = 12, O = 16 )

13

ข้อที่ 13/103
คำถาม :

นำโพแทสเซียมไฮโดรเจนทาเลต (KC8H5O4) 2.04 กรัม ละลายในน้ำ 100.00 cm3 นำสารละลายนี้ 25.00 cm3 ไปไตเตรตกับสารละลาย NaOH พบว่าที่จุดยุติปริมาตรของสารละลาย NaOH ที่ใช้เป็น 20.00 cm3 นำสารละลาย NaOH นี้ไปไตเตรตกับสารละลายกรดแอซิติก 25.00 cm3 พบว่าจุดยุติปริมาตรของสารละลาย NaOH ที่ใช้ 20.00 cm3 ระหว่างการไตเตรตแอซิติกนี้ได้ติดตาม pH ของสารละลายจะต้องเติมสารละลาย NaOH เท่าใดในหน่วย cm3 สารละลายจึงมี pH เท่ากับ 4.263 (โพแทสเซียมไฮโดรเจนทาเลตเป็นกรดอ่อนที่แตกตัวได้ 1 ครั้งในน้ำ, ค่า pKa ของกรดแอซิติก = 4.74, มวลอะตอม H = 1, C = 12, O = 16, K = 39, log 2 = 0.301, log 3 = 0.477)

14

ข้อที่ 14/103
คำถาม :

สารประกอบใดต่อไปนี้มีโครงสร้างแตกต่างจากข้ออื่น

15

ข้อที่ 15/103
คำถาม :

พิจารณาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารต่างๆในปฏิกิริยาเมื่อเวลาผ่านไปดังนี้ จากข้อมูลข้างต้นสมการปฏิกิริยาที่ดุลแล้วเป็นไปตามข้อใด

16

ข้อที่ 16/103
คำถาม :

จากข้อมูลในข้อ15 ถ้า [A]t = 0 นาที = [B]t = 0 นาที = 40 M และ [C]t = 0 นาที = [D]t = 0 นาที = 10 M หลังจากเกิดปฏิกิริยาแล้วกี่นาทีจึงจะมี [C] = 34

17

ข้อที่ 17/103
คำถาม :

ปฏิกิริยา A + B → E ΔH =-700 kJ เป็นปฏิกิรยาที่เกิดใน 3 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 A + B → 2C ΔH = -500 kJ, Ea = 1,000 kJ ขั้นตอนที่ 2 2C → D ΔH = X kJ Ea = 500 kJ ขั้นตอนที่ 3 D → E ΔH = Y kJ = Ea = 600 kJ พลังงานศักย์ของสาร A และ B = 1,000 kJ พลังงานศักย์ของสาร D = 700 kJ ค่าของ X และ Y เป็นกี่กิโลจูลตามลำดับ

18

ข้อที่ 18/103
คำถาม :

พิจารณาสมดุลต่อไปนี้ (สมการยังไม่ดุล) จากการทดลองพบว่า ความเข้นข้นที่สมดุลเป็นดังตาราง ทั้ง 3 การทดลองนี้ทำที่อุณหภูมิเดียวกัน ถ้าความเข้มข้นที่สมดุลของ A = 25.00 M และ B = 40.00 M ความเข้มข้นที่สมดุลของสาร C ควรเป็นเท่าใด

19

ข้อที่ 19/103
คำถาม :

เซลลูโลสสามารถถูกไฮโดรเจนไลซ์ได้กูลโคส ซึ่งสามารถสูญเสียน้ำได้สารประกอบ 2-hydroxymethylfurfural (HMF) ถ้านำ HMF มาทำปฏิกิริยากับแอซีโทนโดยมี NaOH เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาจะได้สารผสม A และ B จากนั้นนำสารผสมมาทำปฏิกิริยากับแก๊สไฮดโดรเจนในสภาวะที่มีโลหะเป็นตังเร่งปฏิกิริยา ปรากฏว่าได้ผลิตภัณฑ์ที่ทำปฏิกิริยากับโบรมีนได้เฉพาะในที่ที่มีแสงและสารนั้นไม่ทำปฏิกิริยากับโซเดียม ข้อใดเป็นโครงสร้างที่เป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์หลังจากทำปฏิกิริยากับแก๊สไฮโดรเจน

20

ข้อที่ 20/103
คำถาม :

ธาตุวาเนเดียม (Z = 23) เมื่อกลายเป็นไอออน จะมีสีดังนี้ V2+ สีม่วง V3+ สีเขียวน้ำเงิน VO2+ สีฟ้า VO2+ สีเหลือง เมื่อนำน้ำแป้งเล็กน้อยผสมกับสารละลาย VO2+ ในสารละลายกรดซัลฟิวริกพบว่าได้สารละลายสีเขียว ถ้าเติมน้ำแป้งลงไปอีก พบว่าได้สารละลายสีฟ้า ถ้าพ่นอากาศลงไปในสารละลายสีฟ้านี้ พบว่าได้สารละลายสีเหลือง ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการทดลองนี้

21

ข้อที่ 21/103
คำถาม :

ข้อใดไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพของโปรตีน

22

ข้อที่ 22/103
คำถาม :

จากข้อมูลกรดไขมันและน้ำมันจากสัตว์และพืช ไขมันหรือน้ำมันในข้อใดจะแข็งตัวเมื่อแช่ในตู้เย็นและเป็นของเหลวเมื่อตั้งทิ้งไว้ในห้องที่เปิดแอร์ (อุณหภูมิ 26°C)

23

ข้อที่ 23/103
คำถาม :

เลขออกซิเดชั่นของคาร์บอนในหมู่คาร์บอนซิลิกในกรด HOOC(CH2)3COOH มีค่าเท่าใด

24

ข้อที่ 24/103
คำถาม :

25

ข้อที่ 25/103
คำถาม :

นักเรียนคนหนึ่งหาความเข้มข้นของ Fe(III) ในสารละลายเหล็ก-เด็กซแตรนโดยละลาย FeCI3 ในน้ำแล้วเติมเด็กซแตรนทันทีเพื่อเพิ่มการละลายของ Fe(III) กรองส่วนไม่ละลายทิ้ง จะได้สารละลายคอลลอยด์ที่มีสีแดงเข้มปริมาตร 100.00 cm3 จากนั้นนำสารละลายคอลลอยด์นี้ปริมาตร 1.00 cm3 ไปเจือจางด้วยน้ำ 20 เท่า แล้วทำการหาปริมาณของ Fe(III) ด้วยวิธีอะตอมมิกสเปกโตรโฟโตเมตตรี ได้ความเข้มข้นของ Fe(III) เท่ากับ 5.60 ppm จงคำนวณว่าเด็กซแตรนได้ละลาย Fe(III) เพิ่มขึ้นเป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับการละลายของ Fe(OH)3 ที่ pH 7 กำหนดให้ค่าคงที่สมดุลของการละลาย(Ksp) ของ Fe(OH)3 มีค่าเท่ากับ 2 × 10–39 และมวลอะตอมของเหล็กเท่ากับ 56

26

ข้อที่ 26/103
คำถาม :

ปฏิกิริยา transesterification กำหนดให้ triglyceride มีกรดไขมันที่เป็นกรดไขมันอิ่มตัวปาล์มิติก (C16) เป็นองค์ประกอบเท่านั้น ถ้าเริ่มต้นใช้ triglyceride 8.06 กรัม ทำปฏกิริยากับเมทานอลปริมาณมากเกินพอจะได้ biodiesel ทั้งหมดกี่กรัมโดยปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นเพียง90%

27

ข้อที่ 27/103
คำถาม :

นักเรียนนำกระป๋องน้ำอัดลมมาขัดด้วยกระดาษทรายเพื่อเอาพอลิเมอร์ที่เคลือบออกแล้วตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นนำไปชั่งให้ได้น้ำหนัก 0.3375 กรัม ใส่ในบีกเกอร์เติมสารละลาย KOH ข้น 1.400 mol/dm3 ปริมาตร 25.00 cm3 ลงในบีกเกอร์นำไปให้ความร้อนจะได้สารแขวนลอยสีดำ เมื่อนำไปกรองจะได้สารละลายใส ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นค่อยๆเติมสารละลายกรด H2SO4 ข้น 9.000 mol/dm3 ปริมาตร 10.00 cm3 จะได้สารสีขาวตกตะกอนออกมา เมื่อนำไปกรองแล้วล้างผลึกด้วยเอทานอลเย็นทิ้งไว้ให้แห้ง ถ้าปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นสมบรูณ์และมีสารอื่นที่ไม่ทำปฏิกิริยากับ KOH เจือปนอยู่ 20% โดยมวลและผลิตภัณฑ์สุดท้ายคือสารส้ม (KAI(SO4)2-12H2O) จะได้สารส้มกี่กรัม กำหนดให้มวลอะตอม H = 1, O = 16, AI = 27, S = 32, K = 39

28

ข้อที่ 28/103
คำถาม :

ในการทำอิเล็กโทรลิซิสของสารละลาย KI 0.100 mol/dm3 ปริมาตร 50.00 cm3 ขณะที่สารละลายมีค่า pH เท่ากับ 9 ความเข้มข้นของ I3 ในสานละลายนี้มีค่ากี่mol/dm3 กำหนดให้

29

ข้อที่ 29/103
คำถาม :

การถลุงแร่ดีบุก (SnO2) ทำได้โดยนำสินแร่ดีบุกที่มีซิลิกาเจือปนมาผสมกับถ่านโค้กและหินปูน โดยใช้น้ำมันเตาหรือกระแสไฟฟ้าเป็นแหล่งให้ความร้อน ถ้าใส่สินแร่ดีบุกในปริมาณที่เกินพอเมื่อเทียบกับปริมาณถ่านโค้กกับหินปูน ข้อใดไม่ใช่ผลิตภัณฑ์หลังการถลุงแร่ดีบุก

30

ข้อที่ 30/103
คำถาม :

ซิลิโคนที่มีโครงสร้างดังรูปสามารถสังเคราะห์ได้จากสารใด

31

ข้อที่ 31/103
คำถาม :

เหตุใดจึงต้องใช้น้ำมันเป็นตัวกลางระหว่างสไลด์ที่วางวัตถุกับเลนส์ใกล้วัถตุในการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงสำหรับเลนส์ 100 X

32

ข้อที่ 32/103
คำถาม :

ข้อใดเป็นหน้าที่ของ gap junction

33

ข้อที่ 33/103
คำถาม :

กระบวนการหลั่งสารสื่อประสาท acetylcholine จากปลายประสาทสั่งการ (motorneuron) เป็นการเคลื่อนย้ายสารแบบใด

34

ข้อที่ 34/103
คำถาม :

ด.ญ.จ๊ะจ๋า มีอาการท้องเสียแพทย์วินิจฉัยว่าเกิดสารพิษ (toxin) จากแบคทีเรียนนักเรียนคิดว่าสารพิษนี้น่าจะทำลายโครงสร้างใดของเซลล์

35

ข้อที่ 35/103
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกเกี่ยวกับการสลายสารอาหารระดับเซลล์แบบใช้ออกซิเจน (cellular aerobic respiration) ก. ในการสลายคลูโคส 1 โมเลกุลจะต้องผ่านวัฏจักรเครบส์ 2 รอบ ข. ในขั้นตอนไกลโคลิซิส (glycolysis) มีการสร้าง ATP สุทธิ 4 โมเลกุล ค. ตัวรับไฮโดรเจนจัวสุดท้ายของกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอน คือ FAD ง. ในแต่ละโมเลกุลของไพรูเวดที่เปลี่ยนเป็น acetyl Co A จะสร้าง NAD 1 โมเลกุล

36

ข้อที่ 36/103
คำถาม :

ผนังเซลล์ของ Escherichia coli ประกอบขึ้นจากสารชนิดใด

37

ข้อที่ 37/103
คำถาม :

ไซยาโนแบคทีเรียไม่มีโครงสร้างใดต่อไปนี้ ก.เยื่อหุ้มเซลล์ ข.เยื่อหุ้มนิวเคลียส ค.ไรโบโซม ง.ไมโครทิวบูล

38

ข้อที่ 38/103
คำถาม :

ต่อมไร้ท่อใดต่อไปนี้ ถ้าถูกทำลายจะทำให้เสียชีวิตได้ เพราะเหตุใด

39

ข้อที่ 39/103
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูก

40

ข้อที่ 40/103
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง ก. ฟองน้ำมีการสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศแบบ budding พบได้ทั้งในน้ำจืดและทะเล ข. Cnidaria มีการสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศแบบ binary fission พบได้ทั้งในน้ำจืดและทะเล ค. Ctenophore มีการสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศแบบ budding พบได้ทั้งในน้ำจืดและทะเล ง. พลานาเรียมีการสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศแบบ binary fission พบได้ทั้งบนบกและในน้ำ 

41

ข้อที่ 41/103
คำถาม :

คุณสมบัติที่ทำให้ผิวหนังของไส้เดือนดินสามารถแลกเปลี่ยนก๊าซได้คือ

42

ข้อที่ 42/103
คำถาม :

ดาราสาวคนหนึ่งอ้างกับนักร้องชายว่าลูกที่เพิ่งเกิดเป็นลูกของนักร้องชาย โดยนักร้องชายมีเลือกหมู่ A ดาราสาวมีเลือดหมู่ B จีโนไทป์ของเด็กในข้อใดที่นักร้องชายสามารถปฏิเสธได้ว่าเด็กไม่ใช่ลูกของนักร้องชาย ก. ii   ข. IAIB    ค. IAIA   ง. IBIB   จ. IAi   ฉ. Ini

43

ข้อที่ 43/103
คำถาม :

ครอบครัวหนึ่งพ่อและแม่มีจีโไทป์ที่ควบคุมลักษณะศีรษะล้านเหมือนกัน แต่มีฟีโนไทป์แตกต่าง ข้อใดคือลักษณะที่เป็นไปได้ของจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของลูกสาว

44

ข้อที่ 44/103
คำถาม :

ถ้าโมเลกุลของ RNA มีนิวคลีโอไทด์ 5 ชนิดและรหัสพันธ์กรรมประกอบด้วย 4 นิวคลีโอไทด์ เมื่อเรียงสลับกันแล้วจะได้รหัสพันธ์กรรมทั้งหมดกี่รหัส

45

ข้อที่ 45/103
คำถาม :

เทคนิคการสร้าง DNA สายผสมให้ได้สิ่งมีชีวิตที่ต้องการ ภายหลังการใช้เอนไซม์ตัดจำเพาะในการตัดสาย DNA แล้วสามารถใช้เอนไซม์ใดเร่งปฏิกิริยาการสร้างพันธะโคเวเลนซ์ระหว่าง DNA 2 โมเลกุลให้เชื่อมต่อกันได้

46

ข้อที่ 46/103
คำถาม :

ปัจจัยใดที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีลในประชากรไม้ดอกแต่ละรุ่นน้อยที่สุด

47

ข้อที่ 47/103
คำถาม :

จงเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก. อิเล็กตรอนในโมเลกุลของคลอโรฟิลส์เอจะถูกกระตุ้นให้อยู่ในสภาพเร่งเร้า (excited state) ข. พลังงานแสงถูกส่งเข้าสู่ศูนย์กลางปฏิกิริยา (reaction center) ค. แคโรทีนนอยด์บริเวณเยื่อไทลาคอยด์ (thylakoid membranes) รับพลังงานแสง

48

ข้อที่ 48/103
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกเกี่ยวกับปฏิกิริยาคาร์บอนซิเลชัน (Carboxylation)

49

ข้อที่ 49/103
คำถาม :

ใบของพืช ก. เป็นใบประกอบที่จะหุบเมื่อได้รับแสง ส่วนดอกของพืช ข. จะบานเฉพาะตอนเวลากลางคืน ข้อใดไม่ถูกเกี่ยวกับพืช ก. และพืช ข.

50

ข้อที่ 50/103
คำถาม :

แกนของลำต้นพืชบริเวณใดประกอบด้วยกลุ่มของมัดท่อลำเลียง (vascular bundle)

51

ข้อที่ 51/103
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกเกี่ยวกับไดโคโตมัสคีย์

52

ข้อที่ 52/103
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

53

ข้อที่ 53/103
คำถาม :

ไส้เดือนน้ำตอบสนองต่อการถูกกระตุ้นด้วยการกระตุกส่วนที่ถูกกระตุ้น อย่างไรก็ตามถ้ามีการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องไส้เดือนน้ำจะไม่กระตุกอีกต่อไป ตัวอย่างที่กล่าวมานี้แสดงถึงพฤติกรรมใด

54

ข้อที่ 54/103
คำถาม :

จากการสำรวจลักษณะสิ่งมีชีวิตที่อยู่บริเวณแหล่งน้ำแห่งหนึ่งพบว่ามีปลาที่มีรูปร่างแบนราบไปกับพื้นผิวที่เกาะ นอกจากนี้ยังพบหอยกาบเดียวซึ่งสามารถหลั่งเมือกเหนียวและพบปลาพลวงจำนวนมาก จากข้อมูลลักษณะสิ่งมีชีวิตที่พบ นักเรียนจะสรุปลักษณะระบบนิเวศของแหล่งน้ำดังกล่าวได้อย่างไร

55

ข้อที่ 55/103
คำถาม :

ข้อใดเป็นผลของการแพร่กระจายของพืชซึ่งเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน (invasive alien species)

56

ข้อที่ 56/103
คำถาม :

สำหรับการเคลื่อนที่ใน 1 มิติ ข้อความใดต่อไปนี้เมื่อนำมาเติมในประโยคแล้วให้ใจความที่ถูกต้อง “สำหรับความเร่งที่มีทิศเดียวกับความเร็ว ถ้าอัตราเร็วของวัตถุกำลังเพิ่มขึ้นแล้วขนาดของความเร่งจะ... ”

57

ข้อที่ 57/103
คำถาม :

ถุงทรายซึ่งว่างอยู่บนพื้นฝืดถูกดึงด้วยเครื่องชั่งสปริง เครื่องชั่งดังกล่าวถูกดึงด้วยแรง F ในขณะที่ถุงทรายมีความเร็วคงที่ตาชั่งสปริงอ่านค่าได้ 2N ข้อใดกล่าวถูกต้อง

58

ข้อที่ 58/103
คำถาม :

  ยิงวัตถุทรงกลมขึ้นท้องฟ้าทำให้เกิดการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ หากเราเปลี่ยนจากวัตถุดังกล่าวเป็นลูกขนไก่ที่มีมวลเท่ากับวัตถุตีให้มีอัตราเร็วต้นเท่าเดิมในทิศทางเดียวกัน ผลของแรงต้านอากาศจะทำให้เส้นทางการเคลื่อนที่แตกต่างไปอย่างไร

59

ข้อที่ 59/103
คำถาม :

วัตถุ A และ B เริ่มไถลพร้อมกันบนพื้นเอียงไร้ความเสียดทานด้วยอัตราเร็วต้น uA และ uA ตามลำดับ ทิศทางของความเร็วต้นของวัตถุ B ทำมุม θ กับสันของพื้นเอียงดังรูปเงื่อนไขใดที่สามารถทำให้วัตถุทั้งสองลงมาถึงพื้นราบพร้อมกันได้ ก. (uA = uB) ≠ 0 และ θ = 0° ข. uA = 0,uB ≠ 0 และ θ = 0° ค. uA = 0,uB ≠ 0 และ θ > 0° ง. uA ≠ 0,uB ≠ 0 และ θ > 0°

60

ข้อที่ 60/103
คำถาม :

วัตถุชิ้นหนึ่งกำลังเคลื่อนที่โดยมีแรงคงที่กระทำอยู่ ถ้าขนาดของแรงดังกล่าวลดลงอย่างสม่ำเสมอโดยไม่เปลี่ยนทิศของแรง พลังงานจลน์ของวัตถุจะเป็นอย่างไร

61

ข้อที่ 61/103
คำถาม :

ปล่อยวัตถุทรงกลมตันที่ผิวน้ำ วัตถุจมลงและมีความเร็วปลายคงที่เท่ากับ vA ถ้าปาวัตถุรูปทรงเดียวกันลงในแนวดิ่งทำให้มีความเร็วตัน u > 0 ที่ผิวน้ำ วัตถุดังกล่าวจมลงจนมีความเร็วปลายคงที่เท่ากับ vB ข้อสรุปใดถูกต้อง

62

ข้อที่ 62/103
คำถาม :

ชั่งวัตถุก้อนหนึ่งในอากาศด้วยเครื่องชั่งสปริง อ่านค่าได้ N1 นิวตัน เมื่อจุ่มก้อนวัตถุดังกล่าวให้จมมิดในน้ำพบว่าเครื่องชั่งสปริงอ่านค่าได้ N2 นิวตัน วัตถุดังกล่าวจะมีความหนาแน่นเป็นกี่เท่าของน้ำ

63

ข้อที่ 63/103
คำถาม :

  นักเรียนคนหนึ่งยืนอยู่ห่างจากกำแพง 102 เมตรร้องตะโกนออกไปและได้ยินเสียงตะโกนของตนเองในเวลา 0.6 วินาทีหลังจากตะโกน ถ้าความยาวคลื่นเสียงเป็น 0.5 เมตร ความถี่ของเสียงที่ได้ยินเป็นกี่เฮิรตซ์

64

ข้อที่ 64/103
คำถาม :

ภาชนะรูปทรงกระบอกไม่มีฝาใบหนึ่งบรรจุของเหลวสูง H วัดจากก้นภาชนะ ภาชนะวางอยู่บนพื้นราบ ถ้าเจาะรูให้ของเหลวพุ่งออกมาในทิศตั้งฉากกับผนังจะต้องเจาะที่ความสูงใดวัดจากก้นภาชนะจึงจะทำให้ของเหลวพุ่งไปได้ไกลที่สุดในแนวราบ

65

ข้อที่ 65/103
คำถาม :

กระบอกสูบทำจากโลหะ ภายในบรรจุแก๊สอุดมคติและมีสูบซึ่งไม่มีความเสียดทานกับผนังกระบอกสูบ ดังรูปเราสามารถให้ความร้อนแก่กระบอกสูบโดยรอบแล้วยังคงทำให้อุณหภูมิของแก๊สคงที่ได้หรือไม่

66

ข้อที่ 66/103
คำถาม :

ข้อใดถูกเกี่ยวกับการเลี้ยวเบนของแสงเลเซอร์ผ่านสลิดเดี่ยวเมื่ออุปกรณ์ทั้งหมดยอยู่ใต้ผิวน้ำเปรียบเทียบกับเมื่อทำการทดลองในอากาศ

67

ข้อที่ 67/103
คำถาม :

นักเรียนคนหนึ่งทำการทดลองการแทรกสอดของยัง ถ้าแสงที่ใช้มีความยาวคลื่น 650 นาโนเมตร และระยะห่างช่องแคบคู่กับฉากเป็น 2.0 เมตร วัดระยะห่างของแถบสว่างจากแนวกลางบนฉากได้ผลดังรูป ช่องแคบคู่ที่ใช้มีระยะห่างระหว่างช่องเป็นกี่มิลลิเมตร

68

ข้อที่ 68/103
คำถาม :

แขวนทรงกลมมวล m ที่มีประจุไฟฟ้ส +q ด้วยเชือกเบาไว้ระหว่างแผ่นตัวนำขนานขนาดใหญ่ที่วางในแนวตั้งและอยู่ห่างกัน d ถ้าต้องการให้แนวเชือกที่แขวนทรงกลมเบนทำมุม 30 องศากับแนวดิ่งจะต้องให้ความต่างศักย์ระหว่างแผ่นตัวนำขนานขนาดเท่าใด

69

ข้อที่ 69/103
คำถาม :

พิจารณาวงจรไฟฟ้าดังรูป ถ้าหลอดไฟทั้งสามมีความต้านทานเท่ากันและเซลล์ไฟฟ้ามีความต่างศักย์คงที่ตลอดเวลา เมื่อสวิตช์ S ลง หลอดไฟ A และ B เป็นอย่างไร

70

ข้อที่ 70/103
คำถาม :

หากเปรียบเทียบวงจรไฟฟ้าที่ประกอบด้วยตัวเก็บประจุ (ที่มีประจุเต็ม) และตัวเหนี่ยวนำเท่านั้นกับระบบมวลติดปลายสปริงที่เคลื่อนที่บนพื้นราบลื่น จงพิจารณาข้องความต่อไปนี้ ก. พลังงานที่สะสมในตัวเหนี่ยวนำเปรียบได้กับพลังงานศักย์ยืดหยุ่นของสปริง ข. กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรเปรียบได้กับอัตราเร็วของก้อนมวล ค. ตัวเก็บประจุที่มีความจุมากเปรียบได้กับสปริงที่มีค่าคงตัวสปริงมา มีข้อความที่ถูกกี่ข้อ

71

ข้อที่ 71/103
คำถาม :

ความยาวคลื่นเดอบรอยล์ของอิเล็กตรอนในอะตอมไฮโดรเจนที่ระดับพลังงาน n = 4 เป็นกี่เท่าของที่ระดับพลังงาน n = 2

72

ข้อที่ 72/103
คำถาม :

ลูกเต๋าชุด A มี 6 หน้า แต้มสีไว้เพียง 1 หน้า มีทั้งหมด 600 ลูก ลูกเต๋าชุด B มี 6 หน้าแต้มสีไว้ 2 หน้า ในการทดลองแต่ละครั้งจะหยิบลูกเต๋าที่ขึ้นหน้าที่แต้มสีออก สำหรับการทอดลูกเต๋าครั้งแรก ถ้าต้องการให้จำนวนลูกเต๋าที่ถูกหยิบออกจากทั้งสองชุดเท่ากัน จะต้องใช้ลูกเต๋าชุด B กี่ลูก

73

ข้อที่ 73/103
คำถาม :

เหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 มีจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวในประเทศอินโดนีเซียและประชาชนในประเทศไทยรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนดังกล่าว ระดับความรุงแรงของการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนี้สามารถบันทึกได้โดยอาศัยมาตราวัดระดับในข้อใด

74

ข้อที่ 74/103
คำถาม :

แท่งเสาหินภูเขาไฟที่ชาวบ้านเรียกว่า “เสาหินโบราณ” ที่วัดแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เมื่อตรวจสอบชนิดของหินแล้วพบว่าเป็นหินชนิดใด

75

ข้อที่ 75/103
คำถาม :

ภูมิลักษรณ์ทางธรณีวิทยาในข้อใดที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคแบบเคลื่อนแยกออกจากกันมากที่สุด

76

ข้อที่ 76/103
คำถาม :

กาแล็กซี A และ B ห่างจากโลกประมาณ 0.5 และ 0.3 เมกะพาร์เสคตามลำดับ พบว่าความเร็วในการเคลื่อนที่ถอยห่างมีค่าเท่ากับ 200 และ 1,400 กิโลเมตรต่อวินาทีตามลำดับ จากข้อมูลที่ให้มานี้ค่าคงตัวฮับเบิลทีค่าเท่าใดในหน่วยกิโลเมตรต่อวินาทีต่อเมกะพาร์เสค

77

ข้อที่ 77/103
คำถาม :

ดาวเคราะห์ที่มีวงโคจรใกล้ดาวอาทิตย์มากกว่าและน้อยกว่าโลกเรียกว่าดาวเคราะห์วงในและดาวเคราะห์วงนอกตามลำดับ ข้อใดถูก

78

ข้อที่ 78/103
คำถาม :

ถ้าแกนหมุนของโลกตั้งฉากกับระนาบวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ ปรากฏการณ์ใดต่อไปนี้จะไม่เกิดขึ้น

79

ข้อที่ 79/103
คำถาม :

ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของโครงงานวิทยาศาสตร์นี้

80

ข้อที่ 80/103
คำถาม :

ในการทดลองนี้ตัวแปรต้นคืออะไร

81

ข้อที่ 81/103
คำถาม :

นักเรียนคิดว่าจากผลการทดลองนี้สาร A น่าจะมีผลต่อระบบใดของไรน้ำนางฟ้าไทยก่อนระบบอื่น

82

ข้อที่ 82/103
คำถาม :

พืชเมืองหนาว X ต้องการอุณหภูมิต่ำระหว่าง 0-5 องศาเซลเซียส เพื่อกระตุ้นให้พืชออกดอก เกษตรกรไทยได้นำพืชเมืองหนาว X มาปลูกเป็นไม้ประดับกระถางในเมืองไทยที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส พบว่าพืชไม่ออกดอก เกษตรกรจึงได้ทดลองฉีดพ่นสารสังเคราะห์หลายชนิดที่มีคุณสมบัติเหมือนฮอร์โมนพืชที่สามารถเร่งการออกดอกของไม้ประดับเมืองร้อน Y ได้ พบว่าการฉีดพ่นสาร B สามารถกระตุ้นให้พืชเมืองหนาว X ออกดอกได้ ข้อความใดที่นักเรียนสามารถสรุปได้จากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยไม่ต้องทำการทดลองต่อ

83

ข้อที่ 83/103
คำถาม :

เราสามารถจำแนกผลไม้เป็นสองกลุ่ม โดยใช้ลักษณะการสุกของผลเป็นเกณฑ์โดยกลุ่มที่หนึ่งเป็นผลไม้ที่สามารถบ่มให้สุกได้และกลุ่มที่สองเป็นผลไม้ที่บ่มไม่สุกต้องรอให้สุกบนต้นเท่านั้น จากตัวอย่างผลไม้ต่อไปนี้ คือ ขนุน เงาะ แตงโม มังคุด ส้ม และละมุด ข้อใดจำแนกกลุ่มของผลไม้ได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ข้างต้น

84

ข้อที่ 84/103
คำถาม :

เหตุการณ์ต่อไปนี้ มีกี่ข้อที่ไม่เป็นผลมาจากภาวะโลกร้อน (Global warming) ในปัจจุบัน ก. แผ่นดินไหว ข. ภูเขาไฟระเบิด ค. ระดับน้ำทะเลเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น ง. สภาพภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไป จ. ระดับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยของโลกสูงขึ้น

85

ข้อที่ 85/103
คำถาม :

เมื่อเร็วๆนี้ มีข่าวเกี่ยวกับสึนามิที่ซัดถล่มหมู่บ้านชายฝั่งของประเทศอินโดนีเซียท่านคิดว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับข้อใดเป็นหลัก

86

ข้อที่ 86/103
คำถาม :

จากเหตุการณ์สึนามิที่ซัดถล่มชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และข้อมูลการค้นพบตะกอนสึนามิในอดีตของประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันในสมัยอยุธยา ข้อใดเหมาะสมสำหรับการป้องกันและหลีกเลี่ยงสึนามิที่อาจสร้างความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณชายฝั่งที่เคยได้รับผลกระทบเสียหายจากสึนามิเมื่อปี พ.ศ. 2547

87

ข้อที่ 87/103
คำถาม :

นักเรียนคนหนึ่งสังเกตการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ในวันหนึ่งของปีพบว่าดวงอาทิตย์ขึ้นเวลาประมาณ 6:00 น. ส่วนดวงจันทร์ในคืนนั้นสว่างครึ่งดวงและหันซีกสว่างไปทางทิศตะวันตก ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้อง

88

ข้อที่ 88/103
คำถาม :

เมือง A B C และ D มีพิกัดภูมิศาสตร์เป็นดังนี้ 90°E 60°N, 120°E 30°N และ 90°E 30°N ตามลำดับ เครื่องบินลำหนึ่งบินตามเส้นทางที่กำหนดต่อไปนี้เส้นทางบินใดมีระยะทางรวมสั้นที่สุด

89

ข้อที่ 89/103
คำถาม :

รูปต่อไปนี้แสดงแบบจำลองของโมเลกุลสามมิติของมีเทน (CH4) ข้อใดแสดงรูปโครงสร้างสามมิติของมีเทนที่ไม่ใช่รูปทรงสี่หน้า

90

ข้อที่ 90/103
คำถาม :

ชนิดของพอลิโพรพีนอาจจะแบ่งตามทิศการชี้ของหมู่ R เมื่อหมู่ R คือหมู่เมทิลได้สามกลุ่มดังนี้ ถ้าหมู่ R ชี้ไปในทิศทางเดียวกัน พอลิเมอร์นั้นเรียกว่า ไอโซแทกติกพอลิเมอร์ ถ้าหมู่ R ชี้ไปในทิศทางที่สลับกัน พอลิเมอร์นั้นเรียกว่า ซินดิโอแทกติกพอลิเมอร์ ถ้าหมู่ R ชี้ไปในทิศทางที่ไม่แน่นอน พอลิเมอร์นั้นเรียกว่า เอแทกติกพอลิเมอร์ ถ้าพอลิโพรพีนมีจำนวนมอนอเมอร์ 5 ตัวและโซ่สายหลักของไอโซเมอร์หนึ่งมีโครงสร้างดังรูป พอลิโพรพีนนี้จะมีจำนวนไอโซเมอร์ที่เกิดจากทิศทางการชี้ของหมู่ R ได้กี่แบบ

91

ข้อที่ 91/103
คำถาม :

ในการบอกทิศทางการชี้ของหมู่ R โดยการเปรียบเทียบการชี้ของหมู่ R เป็นคู่ของมอนอเมอร์ที่ติดกัน ถ้าคู่ใดมีหมู่ R ชี้ทิศเดียวกันเรียกว่า m ถ้าหมู่ R ชี้ทิศตรงข้ามเรียกว่า r จงบอกทิศทางการชี้ของหมู่ R โดยใช้ m และ r ของไอโซแทกดิกพอลิโพรพีน

92

ข้อที่ 92/103
คำถาม :

ผูกวัตถุมวล m ด้วยเชือกมวลเบามาก(ประมาณศูนย์)ปลายเชือกผูกไว้กับจุดตรึงปล่อยวัตถุดังกล่าวที่ระดับเดียวกับจุดตรึง เมื่อวัตถุกลางมาถึงระดับต่ำสุด ข้อที่ดีที่สุดที่ใช้อธิบายว่าทำไมแรงตึงเชือกจึงมากกว่า mg คือข้อใด

93

ข้อที่ 93/103
คำถาม :

Hemoglobin เป็นโปรตีนที่ทำหน้าที่ในการรับและขนส่งแก๊สออกซิเจนมีโครงสร้างที่ประกอบด้วยโปรตีน 4 สาย โดยที่แต่ละสายจะมี active site (บริเวณที่จับแก๊สออกซิเจน) ที่มีโครงสร้างเป็นสารประกอบเชิงซ้อนของ Fe(II) โดยที่ Fe(II) เกิดพันธะกับ N ทั้ง 4 ของ protoporphyrin IX และเกิดพันธะกับ N ของกรดอะมิโน histidine ในรูป deoxy form (ยังไม่จับแก๊สออกซิเจน) Fe(II) จะเป็น Fe(II)-high spin (อิเล็กตรอนใน d-orbital ของโลหะจัดตัวในลักษณะที่มีอิเล็กตรอนเดี่ยวมากที่สุด) แต่หลังจับแก๊สออกซิเจนแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งยังมีข้อถกเถียงของ Pauling และ Weiss เกี่ยวกับเลขออกซิเตชันของเหล็กและออกซิเจนดังแผนภาพต่อไปนี้ จากข้อมูลข้างต้นจำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยวของไอออนของเหล็กใน oxy form (Fe(II) low-spin) ตามแนวความคิดของ Pauling มีค่าเท่าใด(เลขอะตอมของ Fe = 26)

94

ข้อที่ 94/103
คำถาม :

จากข้อมูลในข้อ 93 ถ้าแทนที่ Fe ด้วย Co ใน active site ของ hemoglobin โดยเริ่มจาก deoxy form ที่เป็น Co(II)-high spin หลังจากจับแก๊สออกซิเจนแล้วเปลี่ยนเป็น oxy form ตามแนวความคิดของ Weiss ข้อใดแสดงการเปลี่ยนแปลงจำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยวของไอออนของ Co จาก deoxy form เป็น oxy form (ตามแนวความคิดของ Weiss) ได้ถูกต้อง (เลขอะตอมของ Co = 27)

95

ข้อที่ 95/103
คำถาม :

การทดลองเพื่อหาค่าคงตัวของสปริงทำได้โดยการแขวนมวลถ่วง (m) กับสปริงและวัดระยะยืดของสปริง (x) จากกฏของฮุกเราจะเขียนสมการได้ดังนี้ ทำการทดลองกับมวลถ่วงหลาย ๆ ค่าและนำคู่ลำดับ (x,m) มาพลอตกราฟและลากเส้นตรงผ่านกลุ่มข้อมูลดังกล่าวเส้นตรงจะมีความชันเท่ากับดังนั้นเราจึงสามารถหาค่า k ได้เมื่อทราบค่า g ถ้าเรามาทราบภายหลังว่ามวลทุกก้อนมีค่าน้อยกว่าค่าจริงอยู่ 10 กรัม ค่า k ที่คำนวณได้แต่แรกมีค่าเช่นใด

96

ข้อที่ 96/103
คำถาม :

ชุดตัวเลขแสดงความยาวของถั่วงอกในหน่วยเซนติเมตรเป็นดังนี้ 2,1 4,3 1.25,3 และ 5.723 ค่าเฉลี่ยของความยาวมีเลขยาวสำคัญกี่ตัว

97

ข้อที่ 97/103
คำถาม :

ในขณะที่น้ำในกาต้มน้ำที่เปิดฝาไว้กำลังเดือด ถ้านักเรียนเร่งไฟเตาแก๊สให้แรงขึ้นจะเกิดอะไรขึ้น

98

ข้อที่ 98/103
คำถาม :

กล่องมวล 2 kg วางซ้อนอยู่บนกล่องมวล 4 kg ซึ่งทั้งหมดวางอยู่บนพื้นไร้ความเสียดทาน ถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตและสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ระหว่างกล่องทั้งสองมีค่าเท่ากับ 0.4 และ 0.2 ตามลำดับ ต้องออกแรงผลักกล่อง 4 kg ในทิศขนานกับพื้นอย่างน้อยกี่นิวตันจึงจะทำให้กล่องมวล 2 kg เริ่มไถลไปบนกล่องมวล 4 kg ได้

99

ข้อที่ 99/103
คำถาม :

ปล่อยวัตถุก้อนหนึ่งให้แกว่งลงมาดังรูป ความเร่งที่ตำแหน่งต่ำสุดมีขนาดเท่าใด

100

ข้อที่ 100/103
คำถาม :

กระบอกสูบบรรจุแก๊สอุดมคติ 2/R โมลที่อุณหภูมิ 300 K ถ้าลูกสูบอัดจนมีปริมาตรเป็น 1 ลิตรและมีความดันเป็น 2 × 105 N/m2 จงหางานที่กระทำโดยแก๊สในกระบอกสูบ กำหนดให้ไม่มีการถ่ายเทความร้อนระหว่างแก๊สและสิ่งแวดล้อม (R คือค่าคงตัวของแก๊ส = 8.31 J/mol-K)

101

ข้อที่ 101/103
คำถาม :

วางวัตถุอันหนึ่งไว้หน้ากระจกเว้าที่มีความยาวโฟกัส 4.0 เซนติเมตรโดยอยู่ห่างจากกระจก 2.0 เซนติเมตร ถ้าภาพที่เกิดขึ้นมีความสูง 2.0 เซนติเมตร วัตถุนี้มีความสูงกี่เซนติเมตร

102

ข้อที่ 102/103
คำถาม :

วางลวดตัวนำยาว 20 เซนติเมตรบนรางตัวนำยาวมากที่มีความต้านทานน้อยมากและต่อกับตัวต้าน 2 โอห์ม โดยรางตัวนำวางห่างกัน 10 เซนติเมตร ดังรูปจะต้องออกแรงกระทำกับเส้นลวดกี่นิวตันเพื่อให้เส้นลวดเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว 3 เมตรต่อวินาที กำหนดให้สนามแม่เหล็กมีความเข้ม 2 เทสลา

103

ข้อที่ 103/103
คำถาม :

พลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากการสลายให้รังสีบีตาของ  มีค่ากี่เมกะอิเล็กตรอนโวลด์

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน