ม.6

แนวข้อสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 2561 (ออกข้อสอบโดย WE BY THE BRAIN)

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MB613455

จำนวนข้อ

: 100 ข้อ

วิชา

: PAT 2

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 14 ธ.ค. 60 เวลา 15:27 น.

ผู้สร้าง : Plook Teacher

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/100
คำถาม :

ข้อใดเป็นการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สภาวะพื้นของ Fe (IV)  (Z  =  26)

2

ข้อที่ 2/100
คำถาม :

ไอโซโทปหนึ่งที่เสถียรของธาตุ X ผสมกับไอโซโทปกัมมันตรังสีของธาตุ X (น้ำหนักของแต่ละไอโซโทปเป็นเลขจำนวนเต็มบวก) โดยของผสมมีน้ำหนักเริ่มต้น 10 กรัม หลังจากเวลาผ่านไป 15 วัน น้ำหนักของของผสมเหลือเพียง 8 กรัม ค่าครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสีของธาตุ X มีค่ากี่วัน
 

3

ข้อที่ 3/100
คำถาม :

ผลรวมของเลขออกซิเดชันของโลหะแทรนซิชันในข้อใดมีค่าสูงที่สุด
 

4

ข้อที่ 4/100
คำถาม :

พิจารณาโครงสร้างของสารประกอบออกไซด์ของธาตุสมบัติ A , B , C และ D  ซึ่งเป็นคาบที่ 3 ในตารางต่อไปนี้  หมายเหตุ   มีธาตุ 3 ตัวเป็นโลหะ และ ธาตุ 1 ตัวเป็นกึ่งโลหะ        จากข้อมูลในตารางข้อใดผิด
 
   
 

5

ข้อที่ 5/100
คำถาม :

ธาตุสมมุติ A , B , C และ D มีสมบัติเป็นอโลหะ โดยที่ธาตุ A และ B อยู่หมู่เดียวกัน ธาตุ C และ D อยู่หมู่เดียวกัน พบว่าสารประกอบระหว่างธาตุ A และ B และสารประกอบระหว่างธาตุ C และ D มีรูปร่างโมเลกุลในตาราง จากข้อมูลข้างต้นข้อใดผิด
 
     
 

6

ข้อที่ 6/100
คำถาม :

ปฏิกิริยาการถ่ายโอนหมู่ฟอร์มิล เป็นปฏิกิริยาระหว่างสารประกอบอัลดีไฮด์กับนอร์บออะไดอีน โดยมีสารเชิงซ้อนโรเดียมเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามสมการต่อไปนี้ ถ้าสาร A มีโครงสร้างดังนี้


 จะได้สารใดเป็นผลิตภัณฑ์

 
 

7

ข้อที่ 7/100
คำถาม :

ในสภาวะสารละลายโครเมตไอออนมีสีเหลือง ส่วนไดโครเมตไอออนมีสีส้ม ไอออนสามารถเปลี่ยนไปมาผ่านสมดุลเคมี (สมการยังไม่ดุล)                                (เหลือง)     (ส้ม)     หากเตรียมสารละลายผสมสีเหลืองอมส้มของโครเมต  – ไดโครเมตในหลอดทดลอง โดยมีการเติมสารรบกวนต่อไปนี้            หลอดทดลอง  ก.     เติมสารละลาย          หลอดทดลอง  ข.     เติมสารละลายน้ำปูนใส          หลอดทดลอง  ค.     เติม       หลอดทดลองในข้อใดมีสีส้มมากขึ้น
 

8

ข้อที่ 8/100
คำถาม :

ตัวอย่างมี เป็นองค์ประกอบ ซึ่งตัวอย่างหนัก 10 g ละลายน้ำจนมีปริมาตร 100 ปิเปตมา 20 ไทเทรตกับ  HCl  เข้มข้น 7.3% โดยมวลต่อปริมาตร ที่จุดสมมูลใช้  HCl 10 จงคำนวณหา  % โดยมวลของ ในตัวอย่าง และหาปริมาตรแก๊ส ที่เกิดขึ้นในหน่วย เมื่อการทดลองกระทำที่ STP กำหนด     มวลโมเลกุล   =  106  ,  HCl  =  36.5
 

9

ข้อที่ 9/100
คำถาม :

โรงงานถลุงแร่พลวงเงิน  มีขั้นตอนดังนี้     I.     นำแร่พลวงเงินที่มี   34%  หนัก 0.1 ตัน มาเผาให้ร้อนจัด ดังสมการ                   (สมการยังไม่ดุล)     II.    หลังเผาแร่พลวงเงินจะมีแก๊ส  ซึ่งเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม จึงนำเข้าเครื่องกำจัดแก๊สพิษ โดยลดปริมาณ  ที่ปล่อยสู่บรรยากาศได้  90%     III.    แก๊ส ที่เหลือจากการกำจัด ถูกปล่อยในห้องที่มีปริมาตร ที่ STP จงคำนวณหาร้อยละโดยปริมาตรของ หลังถูกกำจัดที่ปล่อยในห้องปริมาตร 500   (กำหนด มวลอะตอม  S = 32    Sb = 122  และ 1 ตัน  = 1,000 กิโลกรัม)
 

10

ข้อที่ 10/100
คำถาม :

ถลุงเหล็กจากการรีดิวซ์แร่ฮีมาไทต์ 1,000 g ด้วยถ่านโค้ก (C) ที่อุณหภูมิสูง ดังปฏิกิริยา  (สมการยังไม่ดุล)       (ปฏิกิริยานี้มีร้อยละของผลได้เป็น 90)  พบว่าได้เหล็กบริสุทธิ์หนัก  50.4 g  จงหาความดันของแก๊ส  CO ที่เกิดขึ้น (หน่วย atm)  ถ้าแก๊ส CO นี้มีปริมาตร 7.2ที่อุณหภูมิ   (มวลอะตอม  C = 12  ,  O = 16  ,   Fe = 56)     (R = 0.08     L    atm       )
 

11

ข้อที่ 11/100
คำถาม :

ปฏิกิริยา เป็นปฏิกิริยาที่เกิดใน 3 ขั้นตอนดังนี้     พลังงานศักย์ของสาร A และ B  =  1,000  kJ     พลังงานศักย์ของสาร D = 700  kJ     ข้อใดคือค่าพลังงานก่อกัมมันต์ย้อนกลับของขั้นตอนที่ 1 , 2 และ 3 ตามลำดับ (หน่วย KJ)
 
 
 

12

ข้อที่ 12/100
คำถาม :

ถุงลมนิรภัยในรถยนต์ (Airbag) เป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายแก่ผู้ขับขี่ โดยช่วยลดแรงกระแทกระหว่างลำตัวและศีรษะกับพวงมาลัยหรือตัวรถ เมื่อมีการกระแทกเกิดขึ้น ถุงลมนิรภัยทำมาจาก ไนลอนหรือโพลีเอไมด์โดยมีการบรรจุโซเดียมเอไซด์ และ  เมื่อเกิดการชนอุปกรณ์ตรวจจับการชน (Crash sensor) จะแปลงสัญญาณไฟฟ้าเป็นความร้อน ประมาณ 300 เคลวิน ที่ความร้อนนี้จะทำให้โซเดียมเอไซด์สลายตัวเป็นแก๊สไนโตรเจน (สมการที่ 1) แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมีโลหะโซเดียม ซึ่งอันตรายเพราะสามารถระเบิดเมื่อสัมผัสความชื้น จึงต้องใส่โพแทสเซียมไนเตรทซึ่งจะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์เป็นโพแทสเซียมออกไซด์ และโซเดียมออกไซด์ และยังได้แก๊สไนโตรเจนเพิ่มขึ้นอีกด้วย (สมการที่ 2) นอกจากนี้ซิลิกา SiO2(s) จะไปทำปฏิกิริยากับโพแทสเซียมออกไซด์ และโซเดียมออกไซด์  จนเกิดเป็นสารประกอบอัลคาไลน์ซิลิเกตหรือแก้วซิลิเกตที่มีความเสถียรและไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายหากต้องการแก๊สไนโตรเจนให้เพียงพอต่อการพองตัวของถุงลมนิรภัยขนาด 60.00 ลิตร มีความดันภายในเป็น 1.0 บรรยากาศ ที่อุณหภูมิ 300 เคลวิน จะต้องใช้โซเดียมเอไซด์อย่างน้อยกี่กรัม

โดยประมาณ (กำหนด มวลโมเลกุลโซเดียมเอไซด์ เท่ากับ 65  )  
(R  =  0.08  L atm mol – 1 K– 1)

 
 
 

13

ข้อที่ 13/100
คำถาม :

ภายในภาชนะปิดปริมาตรคงที่ แก๊สไดเมทิลอีเทอร์ เกิดการสลายตัวด้วยอัตราคงที่อย่างสมบูรณ์ตลอดการทดลอง โดยเมื่อเวลาผ่านไป 50 นาที  ไดเมทิลอีเทอร์จะสลายตัวได้ 50% ของโมลเริ่มต้น การสลายตัวนี้หนึ่งโมเลกุลของไดเมทิลอีเทอร์ ให้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊ส X , Y และ CO จำนวนเท่ากับ 1 , m และ nโมเลกุล ตามลำดับ โดยแก๊ส X เป็นโมเลกุลสองอะตอมที่มีน้ำหนักเบาที่สุด  แก๊ส Y เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนมีอัตราการแพร่ช้ากว่าแก๊ส  X อยู่ เท่า  ทำการทดลองโดยบรรจุแก๊สไดเมทิลอีเทอร์เพียงชนิดเดียวในภาชนะปิด โดยมีความดันเริ่มต้นเท่ากับ  2 atm เมื่อเวลาผ่านไป 25 นาที ตรวจวัดความดันแก๊สได้เท่ากับ atm จงหาค่าความดัน ในหน่วย atm
 
 

14

ข้อที่ 14/100
คำถาม :

กำหนดค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาต่าง ๆ ที่ ดังนี้ ค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาต่อไปนี้เป็นเท่าไร  
 

15

ข้อที่ 15/100
คำถาม :

ข้อใดกล่าวผิด

16

ข้อที่ 16/100
คำถาม :

เกลือของโลหะแทรนซิชันเมื่อละลายน้ำ  มักได้สารละลายเป็นกรด เนื่องจาก   ซึ่งเป็นสารเชิงซ้อนระหว่าง กับ  นั้น  สามารถให้โปรตอนได้ดังสมดุล ค่า ของสารเชิงซ้อนของไอออนของโลหะ ,และเป็นดังตาราง   เจ้ไผ่เตรียมสารละลายของไอออนเชิงซ้อนเหล่านี้ความเข้มข้น  0.02 M เท่ากันในขวดวัดปริมาตรขนาด 100 จากนั้นเจ้ไผ่ปิเปตสารละลายจากขวดหนึ่งปริมาตร 5 ลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 1อีกขวดหนึ่ง แล้วเติมน้ำเพื่อให้มีปริมาตรสุดท้ายเป็น 1วัด pH ของสารละลายพบว่ามี pH เป็น 6 สารละลายนี้มีไอออนเชิงซ้อนใดละลายอยู่
 
 
 

17

ข้อที่ 17/100
คำถาม :

นำสารละลายกรด HCl เข้มข้น 0.2 M ผสมกับสารละลาย เข้มข้น 0.2 M  เท่ากัน ที่มีปริมาตรต่าง ๆ ดังตาราง     ตาราง ปริมาตรสารละลาย HCl และที่ใช้ผสมกัน 4 ครั้ง หลังจากเกิดปฏิกิริยาสมบูรณ์แล้ว  ข้อใดเป็นสารละลายบัฟเฟอร์
 
 

18

ข้อที่ 18/100
คำถาม :

กำหนดค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์ในสารละลายที่ 298 K ดังนี้ เมื่อจุ่มโลหะที่กำหนดให้ลงในไอออนของโลหะอีกชนิดหนึ่ง โลหะในข้อใดไม่สามารถรีดิวซ์ไอออนของโลหะอีกชนิดหนึ่งได้
 
 
 
 

19

ข้อที่ 19/100
คำถาม :

กำหนดค่า ของปฏิกิริยาครึ่งเซลล์รีดักชัน ดังนี้   โลหะผสมจำนวน 5 g ที่เกิดจาก Al และ Cu นำมาทำปฏิกิริยากับกรด HCl 6 M  จำนวน 200 จนเกิดปฏิกิริยาสมบูรณ์พบว่าเกิดแก๊ส 2.24 ที่ STP  จงคำนวณหาร้อยละโดยมวลของ  Cu ในโลหะผสมนี้    (มวลอะตอม  Al  = 27  ,  Cu  =  63.5)
 
 

20

ข้อที่ 20/100
คำถาม :

ในการหาปริมาณกรดซิตริก (C3H5O(COOH)3) ในน้ำผลไม้ทำได้โดยนำน้ำผลไม้มาไทเทรตกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ซึ่งขั้นตอนต่าง ๆ มีดังนี้     I      หาความเข้มข้นของสารลาย  NaOH โดยใช้สารละลายโพแทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลต  KHP , C6H4 (COOH)(COOK+))     II    เลือกใช้อินดิเคเตอร์เป็นฟีนอล์ฟทาลีน     III    ไทเทรตน้ำผลไม้ด้วยสารละลาย  NaOH     หาปริมาณกรดซิตริกในน้ำผลไม้ชนิดหนึ่งได้ข้อมูลดังตาราง  

ปริมาณกรดซิตริกในน้ำผลไม้มีความเข้มข้นเท่าใด  
 

(มวลอะตอม C = 12  ,  H = 1  ,  O = 16  ,  K = 39)
 
 

21

ข้อที่ 21/100
คำถาม :

    กำหนดให้กรดไขมัน A B และ C มีสูตรโมเลกุลตามลำดับดังนี้                         ข้อใดกล่าวผิด
 

22

ข้อที่ 22/100
คำถาม :

พอลิเมอร์ต่อไปนี้มีขนาดโมเลกุลใกล้เคียงกัน  โครงสร้างในข้อใดน่าจะมีจุดหลอมเหลวต่ำที่สุด  
 

23

ข้อที่ 23/100
คำถาม :

ข้อความเกี่ยวกับพอลิเมอร์ซึ่งมีโครงสร้างดังนี้  ข้อใดกล่าวถูกต้อง   ก.    เป็นพอลิเมอร์เอกพันธุ์     ข.    เป็นพอลิเมอร์แบบควบแน่น     ค.    มีโครงสร้างแบบกิ่ง     ง.    จัดอยู่ในกลุ่มพอลิเอสเทอร์     จ.    นำพอลิเมอร์ชนิดนี้ไปต้มกับกรด HCl จะได้ผลิตภัณฑ์สองชนิด ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิดนี้สามารถทำปฏิกิริยากับ ได้ฟองแก๊ส
 
 

24

ข้อที่ 24/100
คำถาม :

จงใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 24 และ ข้อ 25     พิจารณาระบบต่อไปนี้ในภาชนะขนาด 250     I        ที่เวลาเริ่มต้น มีแก๊ส A, B, C และ D และความดันรวมของแก๊สในระบบเป็น 100 atm     II        จำนวนโมลรวมของแก๊ส A และ C น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนโมลรวมของแก๊ส B และ D     III    แก๊ส A และ C เกิดปฏิกิริยาได้แก๊ส F     ที่เวลาต่าง ๆ พบว่าความดันของแก๊สเปลี่ยนไปดังข้อมูลในตาราง   พบว่าหลังจากปฏิกิริยาดำเนินไประยะหนึ่ง ไม่พบแก๊ส A และ C ในภาชนะและความดันรวมของแก๊ส ในภาชนะเป็น 80 atm (แก๊สทุกตัวเป็นแก๊สในอุดมคติ) จากข้อมูลข้างต้น ที่เวลาเท่าใด (หน่วยนาที) จะไม่พบแก๊ส A และ C
 
 

25

ข้อที่ 25/100
คำถาม :

จงใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 24 และ ข้อ 25  พิจารณาระบบต่อไปนี้ในภาชนะขนาด 250     I        ที่เวลาเริ่มต้น มีแก๊ส A, B, C และ D และความดันรวมของแก๊สในระบบเป็น 100 atm     II        จำนวนโมลรวมของแก๊ส A และ C น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนโมลรวมของแก๊ส B และ D     III    แก๊ส A และ C เกิดปฏิกิริยาได้แก๊ส F     ที่เวลาต่าง ๆ พบว่าความดันของแก๊สเปลี่ยนไปดังข้อมูลในตาราง จำนวนโมลรวมของสารตั้งต้นที่หายไป มีค่าเป็นกี่เท่าของจำนวนโมลของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น
 
 

26

ข้อที่ 26/100
คำถาม :

นักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งทำการทดลองโดยนำเซลล์แบคทีเรียสายพันธุ์หนึ่งที่สามารถสร้างแคปซูลได้มาทำให้เซลล์แตก และกำจัดสารชีวโมเลกุลบางชนิดออกไป ได้แก่ ลิพิดกับคาร์โบไฮเดรทแล้วนำสารสกัดที่ได้แบ่งเป็นสามหลอด เติมด้วยเอนไซม์โปรทีเอส อาร์เอ็นเอส และดีเอ็นเอสตามลำดับ จากนั้นนำแบคทีเรียสายพันธุ์ที่สองที่ไม่สามารถสร้างแคปซูลได้ใส่ลงไป เมื่อเพาะเลี้ยงแบคทีเรียแล้วพบว่าบางหลอดสามารถตรวจพบแบคทีเรียที่สร้างแคปซูลได้ จากผลการทดลองนี้  สรุปได้ว่าอย่างไร  
 

27

ข้อที่ 27/100
คำถาม :

โครงสร้าง phospholipid bilayer สามารถพบได้ในโครงสร้างใด
 

28

ข้อที่ 28/100
คำถาม :

เซลล์ชนิดหนึ่งมีโครโมโซม 2n = 46 จำนวนโครโมโซมในระยะต่าง ๆ ต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้อง

29

ข้อที่ 29/100
คำถาม :

การขนส่งออกซิเจนไปตามกระแสเลือดเพื่อเลี้ยงเนื้อเยื่อสมอง จะต้องผ่านโครงสร้างใดในระบบเลือด ตามลำดับ

    ก.  Superior venacava      
    ข.  Aorta
    
ค.  Pulmonary artery    
    ง.  Pulmonary vein
    
จ.  Right Atrium    
    ฉ.  Left Atrium
    
ช.  Tricuspid valve
    ซ.  Bicuspid valve

 

30

ข้อที่ 30/100
คำถาม :

ในการทดลองให้ผู้รับการทดลอง 3 กลุ่ม ดื่มเครื่องดื่ม 3 ชนิด ดังนี้     กลุ่มที่ 1      ดื่มน้ำเปล่า ปริมาตร 400 มิลลิลิตร     กลุ่มที่ 2      ดื่มสารละลายเกลือ 1.5% ปริมาตร 400 มิลลิลิตร     เมื่อตรวจวัดแรงดันออสโมซิสในเลือด ความเข้มข้นของน้ำปัสสาวะและปริมาณฮอร์โมน ADH ในเลือด จะมีผลดังข้อใด
 

31

ข้อที่ 31/100
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์
 

32

ข้อที่ 32/100
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการขนส่งกระแสประสาท
 

33

ข้อที่ 33/100
คำถาม :

การกระตุ้นให้ตับอ่อนหลั่งเอนไซม์ trypsinogen เกิดจากการทำงานของระบบประสาทใด และหลั่งสารสื่อประสาทชนิดใดในการกระตุ้นอวัยวะเป้าหมาย
 

34

ข้อที่ 34/100
คำถาม :

ข้อใดเป็นฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมไร้ท่อที่ต่างชนิดกันทั้งหมด
 

35

ข้อที่ 35/100
คำถาม :

    ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของสัตว์
 

36

ข้อที่ 36/100
คำถาม :

จากการศึกษาโครงสร้างพืช 2 ชนิด ได้ข้อมูลดังตารางข้างล่างนี้ ข้อใดถูกต้อง
 
 

37

ข้อที่ 37/100
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการลำเลียงน้ำของพืช

38

ข้อที่ 38/100
คำถาม :

ข้อใดคือแหล่งอิเล็กตรอน และผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนของปฏิกิริยาแสงในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
 

39

ข้อที่ 39/100
คำถาม :

จากภาพ ข้อใดไม่ถูกต้อง
 

40

ข้อที่ 40/100
คำถาม :

พืชดอกชนิดหนึ่งมีจำนวนโครโมโซมในเซลล์ใบเป็น diploid เท่ากับ 60 แท่ง จำนวนโครโมโซมในโครงสร้างใดของพืชต้นนี้ถูกต้อง
 

41

ข้อที่ 41/100
คำถาม :

กำหนดให้ สีดอกม่วงเป็นลักษณะเด่นข่มสีขาว ต้นสูงเป็นลักษณะเด่นข่มต้นเตี้ย และเมล็ดเรียบเป็นลักษณะเด่นข่มเมล็ดย่น หากนำต้นถั่วลักษณะเด่นสายพันธุ์แท้ทั้งสามลักษณะมาทำการ test cross ได้ ลูกรุ่น F1 แล้ว นำรุ่น F1 มาผสมกันเองได้รุ่น F2 จงหาว่า genotype ของรุ่น F1 เป็นอย่างไร และโอกาส ที่รุ่น F2 จะมี phenotype เป็นลักษณะด้อยทั้งสามลักษณะเท่ากับเท่าใด
 

42

ข้อที่ 42/100
คำถาม :

ในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีน ถ้า DNA แม่แบบมีลำดับเบสดังนี้     5’ – T A C T C A A C A G G G A C T A C A C A T C T T – 3’     จะสามารถสร้างสาย polypeptide ที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนกี่ตัว
 

43

ข้อที่ 43/100
คำถาม :

ยีนศีรษะล้านเป็นลักษณะที่อยู่นอกเหนือกฎการถ่ายทอดพันธุกรรมของเมนเดล โดยยีน B ควบคุมให้ศีรษะล้าน และ b ควบคุมให้ศีรษะไม่ล้าน หากทั้งพ่อ และแม่ศีรษะไม่ล้านทั้งคู่ มีลูกชายศีรษะล้านและลูกสาวศีรษะไม่ล้าน จงหา genotype ของครอบครัวนี้
 

44

ข้อที่ 44/100
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับสัตว์ที่มีการพัฒนาช่องปากแบบ protostomia

45

ข้อที่ 45/100
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต

46

ข้อที่ 46/100
คำถาม :

โรค sickle cell anemia เป็นโรคที่เกิดจากยีนด้อยบนออโตโซม ในประชากร 50,000 คน มีคนที่เป็น โรคนี้ 20 คน หากประชากรกลุ่มนี้ผสมพันธุ์กันแบบสุ่ม ไม่มีการอพยพ และมีอาหารอุดมสมบูรณ์ จะมีประชากรที่เป็นพาหะกี่คนในประชากร 50,000 คน

47

ข้อที่ 47/100
คำถาม :

สิ่งมีชีวิตต่อไปนี้ ข้อใดมีบทบาทในระบบนิเวศเหมือนกัน        ก. ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง สามารถจับแมลงเพื่อดูดซึมธาตุไนโตรเจนได้        ข. ไซยาโนแบคทีเรีย เป็นสิ่งมีชีวิตที่เพิ่มออกซิเจนในบรรยากาศ        ค. เห็ดโคนที่ขึ้นอยู่ตามขอนไม้ จะเจริญงอกงามเมื่อมีความชื้นสูง        ง.  กิ้งกือที่อาศัยอยู่ตามขอนไม้ผุ

48

ข้อที่ 48/100
คำถาม :

ข้อใดอธิบายลักษณะพีระมิดมวลชีวภาพหัวกลับ (inverted pyramid) ไม่ถูกต้อง

49

ข้อที่ 49/100
คำถาม :

ข้อใดเป็นการจำกัดประชากรหนูที่แพร่พันธุ์มากมายในโรงเรียนกวดวิชาวีบายเดอะเบรน        โดยการลดขนาด carrying capacity        ก. ดักจับหนูตัวเล็ก เพื่อให้ประชากรหนูรุ่นต่อไปลดจำนวนลงเรื่อย ๆ        ข. ใช้เหยื่อพิษกำจัดหนูแทนการใช้กรงดัก เพื่อให้หนูตายหมดทั้งครอก        ค. ทุบห้องเก็บหนังสือ ทำลายซอกมุมที่หนูจะเข้าไปอาศัยอยู่        ง.   กำจัดเศษอาหาร ไม่ให้หนูมีอะไรกิน        จ.   เลี้ยงงูเอาไว้ 2 – 3 ตัว เพื่อให้งูจับหนูกิน

50

ข้อที่ 50/100
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับปรากฏการณ์ Red tide ที่เป็นสาเหตุให้สิ่งมีชีวิตในทะเลตายเป็นจำนวนมาก

51

ข้อที่ 51/100
คำถาม :

52

ข้อที่ 52/100
คำถาม :

 

53

ข้อที่ 53/100
คำถาม :

54

ข้อที่ 54/100
คำถาม :

แผ่นวัตถุรูปวงกลมขนาดสม่ำเสมอรัศมี 36 cm จะต้องเจาะแผ่นวงกลมรัศมี 12 cm ออกบริเวณใด ตำแหน่งของจุดศูนย์ถ่วงของส่วนที่เหลือ จึงจะเลื่อนจากจุดศูนย์ถ่วงเดิม 2 cm

55

ข้อที่ 55/100
คำถาม :

56

ข้อที่ 56/100
คำถาม :

57

ข้อที่ 57/100
คำถาม :

ข้อสรุปใดถูกต้อง

58

ข้อที่ 58/100
คำถาม :

แก๊สอุดมคติจำนวนหนึ่งถูกทำให้ร้อนจนมีอุณหภูมิสมบูรณ์เป็นสองเท่าของเดิมผลจากการที่แก๊สร้อนขึ้นนี้สรุปได้ว่า

59

ข้อที่ 59/100
คำถาม :

แก๊สไนโตรเจนมวล 18 kg บรรจุในถังใบหนึ่งที่ความดัน 4.50 บรรยากาศ ในถังเดียวกันนี้ต้องบรรจุ แก๊สไฮโดรเจนมวลเท่าไร ที่ความดัน 3.50 บรรยากาศ เมื่อมวลโมเลกุลของแก๊สไนโตรเจนและไฮโดรเจนเท่ากับ 28 kg/ k mol และ 2 kg/k mol ตามลำดับ

60

ข้อที่ 60/100
คำถาม :

61

ข้อที่ 61/100
คำถาม :

62

ข้อที่ 62/100
คำถาม :

63

ข้อที่ 63/100
คำถาม :

อัตราเร็วคลื่นน้ำในตัวกลาง B เป็น 1.5 เท่าของในตัวกลาง A ถ้าคลื่นน้ำเดินทางจากตัวกลาง A ไปยังตัวกลาง B  โดยทิศของคลื่นทำมุม 60° กับเขตรอยต่อ จงหามุมหักเห

64

ข้อที่ 64/100
คำถาม :

65

ข้อที่ 65/100
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้        ก. คลื่นเสียงสะท้อนได้ แต่ไม่หักเหเมื่อผ่านตัวกลาง 2 ชนิด        ข.  เสียงในอากาศหน้าร้อนเดินทางได้เร็วกว่าในหน้าหนาว        ค. ได้ยินเสียงตะโกนสุดเสียงจากคนหนึ่งในกลุ่มวัดระดับความเข้มเสียงได้ 10 เดซิเบล             ถ้าคน 10 คน ในกลุ่มตะโกนสุดเสียงเช่นกันพร้อมกัน ห่างจากผู้สังเกตเท่าเดิม จะวัดระดับ             ความเข้มเสียงได้ 100 เดซิเบล                    ข้อใดถูกต้องบ้าง

66

ข้อที่ 66/100
คำถาม :

ฉายแสงสองความยาวคลื่นตกตั้งฉากบนช่องแคบคู่ ซึ่งมีระยะห่างระหว่างช่อง 0.1 mm พบว่าแถบสว่างแรกของแต่ละความยาวคลื่นบนฉากแยกจากกันเป็นมุม 0.001 เรเดียน จงหาว่าแสงทั้งสองมีความยาวคลื่นต่างกันเท่าใด

67

ข้อที่ 67/100
คำถาม :

68

ข้อที่ 68/100
คำถาม :

69

ข้อที่ 69/100
คำถาม :

70

ข้อที่ 70/100
คำถาม :

R , L และ C ต่ออนุกรมกันโดยที่ขดลวดเหนี่ยวนำมีค่าความเหนี่ยวนำคงที่ L แต่ค่าความจุ C   ของตัวเก็บประจุปรับค่าได้  ฉะนั้นถ้าต้องการเปลี่ยนค่าความถี่เรโซแนนซ์ ก็ต้องปรับค่า C จงหาว่าความจุของ C ต้องเพิ่มขึ้นหรือลดลงกี่เปอร์เซ็นต์จึงทำให้ความถี่เรโซแนนซ์เพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์

71

ข้อที่ 71/100
คำถาม :

72

ข้อที่ 72/100
คำถาม :

73

ข้อที่ 73/100
คำถาม :

ใช้โลหะโซเดียมทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณ์โพโตอิเล็กตริก พบว่าเมื่อฉายแสงความยาวคลื่น  300 nm ต้องใช้ศักย์หยุดยั้ง 1.85 V แต่เมื่อฉายแสงความยาวคลื่น 400 nm ใช้ศักย์หยุดยั้งเพียง 0.82 V จงหาค่าคงตัวของแพลงค์ (h) จากการทดลองนี้

74

ข้อที่ 74/100
คำถาม :

จากรูป  อิเล็กตรอนตัวหนึ่งกำลังเคลื่อนที่        ก.  สวนทางกับสนามไฟฟ้า        ข.  ตามสนามไฟฟ้า        ค.  ตามสนามแม่เหล็ก        ง.  ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก                   รูปใดความยาวคลื่นเดอบรอยล์ของอิเล็กตรอน m เพิ่มขึ้น กำลังลดลงและยังคงเท่าเดิม

75

ข้อที่ 75/100
คำถาม :

76

ข้อที่ 76/100
คำถาม :

หากรอยเลื่อนนี้มีค่ามุมเอียงเทของระนาบรอยเลื่อนเป็น 30 องศา รอยเลื่อนจัดอยู่ในประเภทใด

77

ข้อที่ 77/100
คำถาม :

ข้อใดมิใช่หลักฐานสนับสนุนทฤษฎีทวีปโลกพันเจีย ที่กล่าวว่าในอดีตทวีปต่าง ๆ เป็นผืนแผ่นเดียวกัน ต่อมาเกิดการแปรสัณฐานจนกลายเป็นทวีปดังแผนที่โลกในปัจจุบัน

78

ข้อที่ 78/100
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่สัมพันธ์กัน

79

ข้อที่ 79/100
คำถาม :

จากตารางอันดับความสว่างของดาวที่กำหนดให้  ข้อใดถูกต้อง  

80

ข้อที่ 80/100
คำถาม :

การค้นพบใดต่อไปนี้หักล้างกับทฤษฎีสภาวะคงที่ของเอกภพ (Cosmological steady state theory) ที่กล่าวว่า “เอกภพคงสภาพเช่นนี้มาแต่อดีตโดยไม่มียุคเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดและจะเป็นเช่นนี้ไม่ว่าจะผ่านไปนานเช่นใด”

81

ข้อที่ 81/100
คำถาม :

กำหนดสภาวะต่าง ๆ ในลำดับวิวัฒนาการของดาวฤกษ์มาให้        A ดาวนิวตรอน        B  ดาวฤกษ์ก่อนเกิด        C   ดาวยักษ์แดง        D   ดาวยักษ์น้ำเงิน        E    หลุมดำ        F     ซุปเปอร์โนวา        G    ดาวแคระขาว        ลำดับวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ในข้อใดที่เป็นไปได้น้อยที่สุด

82

ข้อที่ 82/100
คำถาม :

83

ข้อที่ 83/100
คำถาม :

84

ข้อที่ 84/100
คำถาม :

85

ข้อที่ 85/100
คำถาม :

86

ข้อที่ 86/100
คำถาม :

87

ข้อที่ 87/100
คำถาม :

       บทคัดย่อ : การจำแนกและเปรียบเทียบราเอนโดไฟต์จากใบเสม็ด ด้วย 2 วิธี คือ 1) จากลักษณะทาง                สัณฐานวิทยา และ 2) จากการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์บางส่วนในบริเวณ Internal transcribed         spacer (ITS) ของ 18S Ribosomal DNA สามารถแยกราเอนโดไฟต์จากใบเสม็ดขาวในพื้นที่ที่เคย        ถูกคลื่นสึนามิแยกได้ 4 ไอโซเลต (T1, T2, T3 และ T4) จากใบเสม็ดขาวในพื้นที่ที่ไม่เคยถูกคลื่น        สึนามิแยกได้ 5 ไอโซเลต (W1, W2, W3, W4 และ W5) หลังจากนั้นจึงทำการสกัด DNA จากเส้นใย        ที่ได้แล้วเพิ่มปริมาณของ DNA จากบางส่วนของบริเวณ ITS โดยใช้เทคนิค PCR แล้วทำการตรวจสอบ        ผลิตภัณฑ์ของ PCR ด้วยเทคนิค Agarose gel electrophoresis ต่อจากนั้นจึงทำการหาลำดับนิวคลีโอ        ไทด์ของผลิตภัณฑ์ที่ได้โดยวิธี Direct sequencing แล้วจึงทำการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ที่ได้โดย        ใช้โปรแกรม BLAST ทำการสร้างสายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของไอโซเลตทั้งหมดที่ได้ ผลพบว่า        ราเอนโดไฟต์ T2, T3 และ T4 ต่างอยู่คนละกลุ่มกัน  ในขณะที่ T1 นั้นอยู่ในกลุ่มเดียวกับใบเสม็ดขาว        ทั้ง 5 ไอโซเลต จึงกล่าวโดยภาพรวมได้ว่าราเอนโดไฟต์ทั้ง 3 ไอโซเลตนี้อาจเกี่ยวข้องกับการทำให้ต้น        เสม็ดขาวนั้นสามารถอยู่รอดจากผลกระทบจากสึนามิได้ (ดัดแปลงจาก ชานนทร์ โควสุภัทร, 2551)        จากบทคัดย่อข้างต้น ข้อใดสรุปถูกต้อง

88

ข้อที่ 88/100
คำถาม :

จากบทคัดย่อข้อที่แล้ว แผนภาพเปรียบเทียบสายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการควรเป็นดังข้อใด

89

ข้อที่ 89/100
คำถาม :

ลักษณะความสูงนี้มียีนควบคุมกี่คู่ และมีโอกาสเกิดพืชที่มีความสูงในลำดับที่ 5 เท่าใด 

90

ข้อที่ 90/100
คำถาม :

เหตุการณ์ใดบ่งบอกว่าสิ่งมีชีวิตในประชากรนั้น เกิดการวิวัฒนาการระดับจุลภาคแบบ bottleneck effect

91

ข้อที่ 91/100
คำถาม :

linear DNA 2 สาย (A และ B) ขนาด 450 bp เท่ากัน เมื่อนำมาตัดด้วยเอ็นไซม์ตัดจำเพาะ EcoRI และตรวจสอบด้วย gel electrophoresis  เทียบกับ DNA มาตราฐาน (standard DNA ladder) ได้ผลดังรูป ข้อใดสรุปถูกต้องเกี่ยวกับ DNA ทั้งสองสายนี้

92

ข้อที่ 92/100
คำถาม :

AC และ BC เป็นลวดสองเส้นปลายข้างหนึ่งของแต่ละเส้นติดอยู่กับทรงกลมที่ C จัดกระทำให้ทรงกลมเคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวระดับด้วยอัตราเร็วคงที่ v จงหาพิสัยของค่าความเร็ว v ที่ทำให้ลวดทั้งสองอยู่ในสภาวะมีความตึง

93

ข้อที่ 93/100
คำถาม :

94

ข้อที่ 94/100
คำถาม :

ประจุ +Q และ –Q อยู่ที่ปลายละข้างของแท่งฉนวนยาว 2d ต้องการนำแท่งฉนวนอีกแท่งหนึ่งซึ่งยาวเท่ากันและมีประจุเหมือนกับแท่งแรก โดยห่างกันเป็นระยะทาง 2d โดยให้ปลายที่มีประจุต่างชนิดกันอยู่ตรงข้ามกันพอดี ทั้งสองปลายงานที่ทำโดยสนามไฟฟ้าในการนำแท่งที่สองมาวาง มีค่าเท่าใด

95

ข้อที่ 95/100
คำถาม :

96

ข้อที่ 96/100
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้        ก.  ถ้าอิเล็กตรอนและโปรตอนมีพลังงานจลน์เท่ากัน แล้วความยาวคลื่นเดอบรอยล์             ของโปรตอนสั้นกว่าของอิเล็กตรอน        ข.  ถ้าอิเล็กตรอนและโปรตอนมีโมเมนตัมเท่ากัน แล้วโปรตอนและอิเล็กตรอน             มีความยาวคลื่นเดอบรอยล์เท่ากัน          ค.  ถ้าอิเล็กตรอนและโปรตอนมีอัตราเร็วเท่ากัน แล้วความยาวคลื่นเดอบรอยล์             ของโปรตอนสั้นกว่าของอิเล็กตรอน        ง.  อิเล็กตรอนตัวหนึ่งมวล 9.0 x 10–31 kg เคลื่อนที่ด้วยพลังงานจลน์ 125 eV             จะมีความยาวคลื่นเดอบรอยล์ 110 พิโคเมตร เมื่อ h = 6.6 x 10–34 J× s และ             1 eV = 1.6 x10–19 J ข้อใดถูกต้องบ้าง

97

ข้อที่ 97/100
คำถาม :

เกิดแผ่นดินไหวกลางมหาสมุทรแปซิฟิกที่เวลา 10:57 น. บันทึกเหตุการณ์ที่คลื่นไหวสะเทือนมาถึงสถานีตรวจวัดที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ครั้งแรกที่เวลา 11:02 น. หลังจากนั้นจะตรวจจับคลื่นแผ่นดินไหวได้อีกครั้งที่เวลาใด กำหนดให้คลื่นแผ่นดินไหวชนิดปฐมภูมิ มีอัตราเร็วเฉลี่ย 7 กิโลเมตรต่อวินาที และคลื่นแผ่นดินไหวชนิดทุติยภูมิมีอัตราเร็วเฉลี่ย 3 กิโลเมตรต่อวินาที

98

ข้อที่ 98/100
คำถาม :

99

ข้อที่ 99/100
คำถาม :

100

ข้อที่ 100/100
คำถาม :

เททิส (Tethys) และไททัน (Titan) โคจรรอบดาวเสาร์ ในลักษณะเดียวกันกับที่ดวงจันทร์ (Moon)  โคจรรอบโลกโดยเททิสมีรัศมีการโคจรประมาณ 3 แสนกิโลเมตร ขณะที่ไททันมีรัศมีการโคจร ประมาณ 1.2 ล้านกิโลเมตร เนื่องจากความเยื้องศูนย์กลางของวงจรของดาวบริวารทั้งสองมีค่าน้อยมากทำให้สามารถประมาณได้ว่าดาวทั้งสองดวงโคจรรอบดาวเสาร์เป็นวงกลมข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน