ม.6

ข้อสอบ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ มีนาคม 2554

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MB613453

จำนวนข้อ

: 50 ข้อ

วิชา

: PAT 1

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 14 ธ.ค. 60 เวลา 15:24 น.

ผู้สร้าง : Plook Teacher

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/50
คำถาม :

กำหนดให้ p, q และ r เป็นประพจน์โดยที่ p ⇒ (q ⇒ r), r∨∼ p และ p  มีค่าความจริงเป็นจริง ประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จ

2

ข้อที่ 2/50
คำถาม :

3

ข้อที่ 3/50
คำถาม :

4

ข้อที่ 4/50
คำถาม :

5

ข้อที่ 5/50
คำถาม :

6

ข้อที่ 6/50
คำถาม :

7

ข้อที่ 7/50
คำถาม :

ค่าของ cot (arc cot7 + arc cot13 + arc cot21 + arc cot31) เท่ากับข้อใดต่อไปนี้
 

8

ข้อที่ 8/50
คำถาม :

ให้เส้นตรง x - y + 2 = 0 ตัดกับวงกลม x2 + y2 + 6x - 4y + 4 = 0 ที่จุด Aและ B ถ้า (a, b) เป็นจุดโฟกัสของพาราโบลาซึ่งมีเส้นตรง y = 2 เป็นแกนของพาราโบลาและพาราโบลา

นี้ผ่านจุด A และจุด B แล้ว  a + b เท่ากับข้อใดต่อไปนี้
 

9

ข้อที่ 9/50
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (ก) ไฮเพอร์โบลา 4x2 - 25y2 + 24x - 100y - 164 = 0 มีจุดยอดอยู่ที่จุดยอดของวงรี 4x2 + 25y2 + 24x + 100y + 36 = 0 และมีแกนสังยุคยาวเท่ากับแกนโทของวงรี (ข) วงรี 4x2 + 25y2 + 24x + 100y + 36 = มีจุดยอดจุดหนึ่งอยู่บนพาราโบลา y2 + 4y - 4x + 12 = 0 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

10

ข้อที่ 10/50
คำถาม :

11

ข้อที่ 11/50
คำถาม :

12

ข้อที่ 12/50
คำถาม :

13

ข้อที่ 13/50
คำถาม :

14

ข้อที่ 14/50
คำถาม :

15

ข้อที่ 15/50
คำถาม :

16

ข้อที่ 16/50
คำถาม :

17

ข้อที่ 17/50
คำถาม :

กำหนดให้ 4 พจน์แรกของลำดับเลขคณิต คืิ 2a + 1, 2b - 1, 3b - a และ a + 3b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริง พจน์ที่ 1000 ของลำดับเลขคณิตนี้เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

18

ข้อที่ 18/50
คำถาม :

19

ข้อที่ 19/50
คำถาม :

กำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันพหุนามที่มี f′′(x) = ax + b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริง f(0) = 2 และกราฟ f มีจุดต่ำสุดสัมพัทธ์ที่ (1,-5) แล้ว 2a + 3b เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

20

ข้อที่ 20/50
คำถาม :

21

ข้อที่ 21/50
คำถาม :

โยนเหรียญบาท (เที่ยงตรง) หนึ่งเหรียญ จำนวน 10 ครั้ง ความน่าจะเป็นที่ได้หัวอย่างน้อย 2 ครั้งติดกัน เท่ากับข้อใดต่อไปนี้
 

22

ข้อที่ 22/50
คำถาม :

มีถุงยังชีพ 5 ถุง ต้องการแจกให้ครอบครัวที่ถูกน้ำท่วม 4 ครอบครัว ครอบครัวละไม่เกิน 2 ถุง ความน่าจะเป็นที่ครอบครัวของสมชายซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ครอบครัวนั้นไม่ได้รับของแจกเลยเท่ากับข้อใดต่อไปนี้
 

23

ข้อที่ 23/50
คำถาม :

ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์คะแนนเต็ม 60 คะแนน มีนักเรียนเข้าสอบ 30 คน นาย ก. เป็นนักเรียนคนหนึ่งที่เข้าสอบในครั้งนี้ นาย ก. สอบได้ 53 คะแนนและมีจำนวนนักเรียนที่

มีคะแนนสอบน้อยกว่า 53 คะแนนอยู่ 27 คน ถ้ามีการจัดกลุ่มคะแนนสอบเป็นช่วงคะแนนโดยมีอันตรภาคชั้นกว้างเท่าๆ กัน คะแนนสอบของนาย ก. อยู่ในช่วงคะแนน 51 - 60 จำนวนนักเรียนที่สอบได้คะแนนในช่วงคะแนน 51 - 60 นี้มีทั้งหมดกี่คน
 

24

ข้อที่ 24/50
คำถาม :

กำหนดตารางแสดงพื้นที่ใต้โค้งปกติมาตรฐาน ที่อยู่ระหว่าง 0 ถึง z ความสูงของนักเรียน 2 กลุ่ม มีการแจกแจงปกติ ดังนี้

ถ้านักเรียนคนหนึ่งมีความสูงตรงกับเปอร์เซ็นไทล์ที่ 91 ของกลุ่มนักเรียนหญิงนี้แล้วจำนวนนักเรียนชายที่มีความสูงน้อยกว่าความสูงของนักเรียนหญิงคนนี้ คิดเป็นร้อยละเท่ากับข้อใดต่อไปนี้
 

25

ข้อที่ 25/50
คำถาม :

บริษัทผลิตหลอดไฟต้องการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยจะเปลี่ยนเป็นหลอดใหม่ถ้าหลอดเดิมชำรุด บริษัทจะรับประกัน 4.1% ของจำนวนที่ผลิตหลอดไฟมีอายุใช้งานเฉลี่ย 2500 ชั่วโมง มีสัมประสิทธิ์ของความแปรผันเท่ากับ 0.20 ถ้าคาดว่าตามปกติคนจะใช้หลอดไฟวันละ 5 ชั่วโมง บริษัทนี้ควรกำหนดเวลาประกันมากที่สุดกี่วัน

26

ข้อที่ 26/50
คำถาม :

โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนจำนวน 750 คน พบว่ามีนักเรียนจำนวน 30 คน ไม่เล่นกีฬาเลย นอกนั้นเล่นกีฬาอย่างน้อยหนึ่งประเภทคือ ปิงปอง แบดมินตัน เทนนิส จากการสำรวจเฉพาะกลุ่มนักเรียนที่เล่นกีฬา พบว่ามีนักเรียนจำนวน 630 คน เล่นกีฬาเพียงประเภทเดียวเท่านั้น มีนักเรียน 30 คน เล่นเทนนิสและปิงปอง มีนักเรียน 50 คน เล่นปิงปองและแบดมินตัน มีนักเรียน 40 คน เล่นเทนนิสและแบดมินตัน มีนักเรียนไม่เล่นเทนนิสจำนวน 250 คน จงหาว่ามีนักเรียนกี่คนที่เล่นเทนนิสเพียงอย่างเดียว

27

ข้อที่ 27/50
คำถาม :

28

ข้อที่ 28/50
คำถาม :

29

ข้อที่ 29/50
คำถาม :

30

ข้อที่ 30/50
คำถาม :

31

ข้อที่ 31/50
คำถาม :

ถ้า d เป็นจำนวนเต็มบวกที่มากกว่า 1 และจำนวน 3456, 2561 และ 1308 การด้วย d มีเศษเหลือเท่ากันคือ r แล้ว d + r เท่ากับเท่าใด

32

ข้อที่ 32/50
คำถาม :

กำหนดให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมใดๆ มีความยาวตรงข้ามมุม A, B และ C เป็น a, b และ c หน่วยตามลำดับ ถ้า a2 + b2 = 31c2 แล้วค่าของ 3 tan C (cot A + cot B ) เท่ากับเท่าใด

33

ข้อที่ 33/50
คำถาม :

34

ข้อที่ 34/50
คำถาม :

กำหนดให้ a > tan60º และ A(a, 3), B(7, 8) และ C(-4,9) เป็นจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมที่มีมุม A เป็นมุมฉาก ให้ L เป็นสมการเส้นตรงที่ผ่านจุด A และจุด B จงหาจำนวนเต็มบวก k ที่น้อยที่สุดที่ทำให้พาราโบลา ky = x2 + 2k มีจุดร่วมกับเส้นตรง L เพียงจุดเดียว

35

ข้อที่ 35/50
คำถาม :

36

ข้อที่ 36/50
คำถาม :

37

ข้อที่ 37/50
คำถาม :

38

ข้อที่ 38/50
คำถาม :

จงหาผลคูณของค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของฟังก์ชัน f(x, y) = x + y + 2 ภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดต่อไปนี้ (1) x + 2y ≥ 8 (2) 5x + 2y ≥ 20 (3) x + 4y ≤ 22 (4) x ≥ 1 (5) 1 ≤ y ≤ 8

39

ข้อที่ 39/50
คำถาม :

40

ข้อที่ 40/50
คำถาม :

41

ข้อที่ 41/50
คำถาม :

42

ข้อที่ 42/50
คำถาม :

กำหนดให้ R แทนเซตของจำนวนจริง ถ้า f : R → R และ g : R → R เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ทุก x ∈ R โดยที่ g(x) = x2 - 2x + 5, (gof)(x) = x6 + 2x4 - 2x3 + x2 - 2x + 5 และ f(0) = 0 ค่าของ (f′ og′ )(1) + (g′ of′ )(0) เท่ากับเท่าใด

43

ข้อที่ 43/50
คำถาม :

44

ข้อที่ 44/50
คำถาม :

45

ข้อที่ 45/50
คำถาม :

46

ข้อที่ 46/50
คำถาม :

ถ้า S เป็นผลบวกของจำนวนเต็มบวกทั้งหมดที่สร้างมาจากเลขโดด 1, 2, 3 หรือ 4 โดยที่ตัวเลขในแต่ละหลักไม่ซ้ำกัน แล้วเศษเหลือจากการหาร S ด้วย 9 เท่ากับเท่าใด

47

ข้อที่ 47/50
คำถาม :

ข้อมูลความสูง (เซนติเมตร) และน้ำหนัก (กิโลกรัม) ของนักเรียนหญิง 4 คน ดังนี้   ถ้าส่วนสูงและน้ำหนักของนักเรียนมีความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันเป็นเส้นตรง y = a + 0.9 x เมื่อ x เป็นส่วนสูง และ y เป็นน้ำหนัก แล้วนักเรียนที่มีส่วนสูง 155 เซนติเมตรจะมีน้ำหนักกี่กิโลกรัม

48

ข้อที่ 48/50
คำถาม :

กำหนดให้ I แทนเซตของจำนวนเต็ม ถ้า f : I → I เป็นฟังก์ชันดังต่อไปนี้   (1) f(1) = 1 (2) f(2x) = 4f(x) + 6 (3) f(x + 2) = f(x) + 12x + 12 แล้วค่าของ f(7) + f(16) เท่ากับเท่าใด

49

ข้อที่ 49/50
คำถาม :

กำหนดให้ a, b, c เป็นจำนวนจริง นิยาม x ∗ y = ax2 + by2 + cxy สำหรับจำนวนจริง x, y ใดๆ ถ้า 1∗ 2 = 3, 2 ∗ 3 = 4 และ มีจำนวนจริง d > 0 โดยที่ x ∗ d = x สำหรับทุกจำนวนจริง x แล้วค่าของ a + 2b + 3c + 4d เท่ากับเท่าใด

50

ข้อที่ 50/50
คำถาม :

กำหนดให้ a,b ∈ {0,1,2,.....,9} และ 1a5 , 6b9 เป็นจำนวนสามหลัก ถ้า 6b9 - 1a5 = 454 และ 6b9 หารด้วย 9 ลงตัว แล้ว a + b เท่ากับเท่าใด

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน