ม.6

แนวข้อสอบ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 2561 (ออกข้อสอบโดย WE BY THE BRAIN)

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MB613452

จำนวนข้อ

: 45 ข้อ

วิชา

: PAT 1

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 14 ธ.ค. 60 เวลา 15:01 น.

ผู้สร้าง : Plook Teacher

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/45
คำถาม :

กำหนดให้ P(S) แทนเพาเวอร์เซตของเซต S  ให้ A, B และ C เป็นเซตใด ๆ พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (ก) (A – B) ∪ (B – C) ∪ (C – A) = (A ∪ B ∪ C) – (A ∩ B ∩ C) (ข) ถ้า A ⊂ B แล้ว A ∪ (B ∩ C) = B ∩ (A ∪ C) (ค) {A – (A – B)} ⊂ P(B)

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
 

2

ข้อที่ 2/45
คำถาม :

จากการสำรวจนักเรียนกลุ่มหนึ่งจำนวน 200 คน เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกของชมรมสามชมรม ได้แก่ ชมรมดนตรีไทย ชมรมการแสดง และชมรมกีฬา โดยนักเรียนแต่ละคน เป็นสมาชิกชมรมอย่างน้อย 1 ชมรม   ปรากฏว่ามี 100 คน เป็นสมาชิกชมรมดนตรีไทย โดยในจำนวนนี้เป็นสมาชิกชมรมดนตรีไทยเพียงชมรมเดียว  จำนวน 80 คน และ ไม่มีนักเรียนคนใดเป็นสมาชิกชมรมการแสดงและชมรมกีฬาพร้อมกัน พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (ก) มี 20 คน ที่เป็นสมาชิกของชมรมอย่างน้อย 2 ชมรม (ข) มี 120 คน ที่เป็นสมาชิกชมรมการแสดงหรือชมรมกีฬา (ค) มี 180 คน ที่เป็นสมาชิกของชมรมใดชมรมหนึ่งเพียง 1 ชมรมเท่านั้น ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

3

ข้อที่ 3/45
คำถาม :

4

ข้อที่ 4/45
คำถาม :

5

ข้อที่ 5/45
คำถาม :

6

ข้อที่ 6/45
คำถาม :

7

ข้อที่ 7/45
คำถาม :

ถ้า x, y, z เป็นจำนวนจริงใดๆ และ arctan x + arctan y + arctan z = π  แล้วค่าของ (x + y + z)2 – x2 y2 z2 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

8

ข้อที่ 8/45
คำถาม :

ผลการสอบวิชาสถิติของนักเรียน ม.6 ณ โรงเรียนแห่งหนึ่งเป็นดังตารางต่อไปนี้ ถ้ามีนักเรียนทั้งหมด 80 คน และเดไซล์ที่ 4 ของคะแนนสอบมีค่าเท่ากับ 60.5 คะแนน แล้วคะแนนต่ำสุด ของนักเรียนที่ได้เกรด A คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ เมื่อกำหนดให้คะแนน

เต็มคือ 100 คะแนน และนักเรียนที่จะได้เกรด A ต้องสอบให้ได้คะแนนอยู่ในกลุ่มคะแนนสูงสุด 5 เปอร์เซ็นต์แรกเท่านั้น
 

9

ข้อที่ 9/45
คำถาม :

กำหนด a1, a2, a3, ….., an , ….. เป็นลำดับเรขาคณิตที่มีอัตราส่วนร่วมเท่ากับ rและ a1 ≠ a2   ถ้า Sn = a1 + a2 + a3 +…..+ an แล้วค่าของ Sn (S3n – S2n) เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

10

ข้อที่ 10/45
คำถาม :

11

ข้อที่ 11/45
คำถาม :

12

ข้อที่ 12/45
คำถาม :

ทอดลูกเต๋า 1 ลูก จำนวน 1 ครั้ง ถ้าได้แต้มใดให้โยนเหรียญ 1 เหรียญเป็นจำนวนครั้งเท่่ากับแต้มของลูกเต๋า เช่น ถ้าลูกเต๋าขึ้นแต้ม 4 ก็ให้โยนเหรียญ 4 ครั้ง จงหาว่าความน่าจะเป็น ที่เหรียญจะออกหน้าหัวและก้อยเป็นจำนวนครั้งที่เท่่ากัน

13

ข้อที่ 13/45
คำถาม :

กำหนดให้อัตราส่วนระหว่างจำนวนพนักงานชาย ต่อจำนวนพนักงานหญิงของบริษัทแห่งหนึ่ง เป็น 3 : 2 ถ้าค่าเฉลี่ยของน้ำหนักตัวของพนักงานทั้งหมดในบริษัท คือ 60  กิโลกรัม และค่าเฉลี่ยของน้ำหนักตัว พนักงานชาย มากกว่าค่าเฉลี่ยของน้ำหนักตัวพนักงานหญิงอยู่ 10 กิโลกรัม แล้วอัตราส่วนระหว่างค่าเฉลี่ยของน้ำหนักตัว พนักงานชายต่อค่าเฉลี่ยของน้ำหนักตัวพนักงานหญิง มีค่าเท่าใด

14

ข้อที่ 14/45
คำถาม :

15

ข้อที่ 15/45
คำถาม :

16

ข้อที่ 16/45
คำถาม :

17

ข้อที่ 17/45
คำถาม :

18

ข้อที่ 18/45
คำถาม :

19

ข้อที่ 19/45
คำถาม :

น้ำหนักของนักเรียนห้องหนึ่ง ซึ่งมีการแจกแจงแบบปกติ โดยมีฐานนิยมเท่ากับ 60 กิโลกรัม และสัมประสิทธิ์การแปรผันเท่ากับ 12.5% ถ้า น้องเอ๋ ซึ่งเป็นนักเรียนในห้องนี้หนัก 57 กิโลกรัม แล้วจะมีนักเรียนที่หนักน้อยกว่า น้องเอ๋ อยู่กี่เปอร์เซ็นต์

20

ข้อที่ 20/45
คำถาม :

21

ข้อที่ 21/45
คำถาม :

กำหนด a, b, c เป็นจำนวนเต็มบวกที่ a + b + c = 30 ถ้า bc = a2c และ 9b = 9(27c) แล้วค่าของ b – c – a มีค่าตรงกับข้อใดต่อไปนี้

22

ข้อที่ 22/45
คำถาม :

23

ข้อที่ 23/45
คำถาม :

24

ข้อที่ 24/45
คำถาม :

25

ข้อที่ 25/45
คำถาม :

จำนวนเต็ม x ที่สอดคล้องกับอสมการ  | x2– 2x | +| x | ≤ 2 มีจำนวนทั้งหมดเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

26

ข้อที่ 26/45
คำถาม :

ถ้า | x | + x + 5y = 2 และ | y | – y + x = 7 จงหาว่าค่าของ x + y + 2015 ตรงกับข้อใด

27

ข้อที่ 27/45
คำถาม :

กำหนดให้เส้นตรง L ผ่านจุด (2, 0) และจุด (1, 1) ให้เส้นตรง M ผ่านจุด (  , 0) และตั้งฉากเส้นตรง L ถ้าเส้นตรงทั้งสองตัดกันที่จุด A และเส้นตรงทั้งสองตัดแกน y ที่จุด B และจุด C ตามลำดับ แล้วพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC มีค่าเท่ากับเท่าใด
 

28

ข้อที่ 28/45
คำถาม :

กำหนดให้ i2 = –1 ถ้า z = 2 + 3i และ w = z4 – z3 + 10z2 + 3z – 5 แล้ว arg(w) เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

29

ข้อที่ 29/45
คำถาม :

30

ข้อที่ 30/45
คำถาม :

31

ข้อที่ 31/45
คำถาม :

32

ข้อที่ 32/45
คำถาม :

กล่องใบหนึ่งบรรจุลูกบอลไว้ 10 ลูก เขียนหมายเลข 1 – 10 กำกับอยู่ พี่ช้างสุ่มหยิบลูกบอลขึ้นมา 1 ลูก จดหมายเลขที่หยิบได้สมมุติเป็น a จากนั้นใส่ลูกบอลกลับคืนลงในกล่องพี่เอ๋หยิบลูกบอลต่อ 1 ลูก  จดหมายเลขที่หยิบได้ สมมุติเป็น b จงหาความน่าจะเป็นที่ a – 3b + 12 ≥ 0 ว่ามีค่าเท่ากับเท่าใด

33

ข้อที่ 33/45
คำถาม :

ให้ A เป็นพื้นที่ในควอดรันต์ที่ 1 ที่ถูกปิดล้อมด้วยแกน x , แกน y และเส้นตรงที่มีความชันเป็นลบ และผ่านจุด (2, 4) จงหาว่าค่าต่ำสุดของ A มีค่าตรงกับข้อใดต่อไปนี้

34

ข้อที่ 34/45
คำถาม :

กำหนดให้ –12 , 13 ,–12 ,–11 , 16 , 14 ,–15 , 17 เป็นข้อมูลชุดที่ 1 และ  y1 , y2 , y3 , y4 , y5 , y6 , y7 , y8 เป็นข้อมูลชุดที่ 2 โดย yi = axi เมื่อ xi เป็นข้อมูลชุดที่ 1 ซึ่ง i = 1 , 2, 3 , ... , 8 และ a <–1 จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. มัธยฐานของข้อมูลชุดที่ 1 มีค่ามากกว่ามัธยฐานของข้อมูลชุดที่ 2 ข. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลชุดที่ 1 มากกว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลชุดที่ 2 ค. สัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยของข้อมูลชุดที่ 1 มีค่ามากกว่าสัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยของข้อมูลชุดที่ 2 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

35

ข้อที่ 35/45
คำถาม :

36

ข้อที่ 36/45
คำถาม :

37

ข้อที่ 37/45
คำถาม :

38

ข้อที่ 38/45
คำถาม :

39

ข้อที่ 39/45
คำถาม :

ถ้า 1 + i และ a + bi เป็นรากของสมการ (1 + i)x2 – (7+3i)x + (6 + 8i) = 0 แล้วค่าของ a2 + b เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

40

ข้อที่ 40/45
คำถาม :

41

ข้อที่ 41/45
คำถาม :

ให้ A แทนพื้นที่ปิดล้อมระหว่างกราฟ y = x3 – x กับแกน x ในควอดรันต์ที่ 4 ลากเส้นตรง y = mx , m < 0 ตัด y = x3 – x จำนวน 3 จุด และเส้นตรงนี้แบ่งพื้นที่ A ออกเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน พบว่า m มีค่าเท่ากับ  เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มบวก จงหาค่าของ a2 + b2

42

ข้อที่ 42/45
คำถาม :

43

ข้อที่ 43/45
คำถาม :

44

ข้อที่ 44/45
คำถาม :

45

ข้อที่ 45/45
คำถาม :

กำหนดให้ R แทนเซตของจำนวนจริง ถ้า S เป็นเซตคำตอบของสมการ | x – 5 | + | x + 3 | = 3x – 1 แล้วเซต S ไม่เป็นสับเซตของเซตในข้อใดต่อไปนี้

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน