ม.6

ข้อสอบ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ มีนาคม 2553

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MB613451

จำนวนข้อ

: 50 ข้อ

วิชา

: PAT 1

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 14 ธ.ค. 60 เวลา 15:00 น.

ผู้สร้าง : Plook Teacher

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/50
คำถาม :

กำหนดให้ p และ q เป็นประพจน์ใดๆ ข้อใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จ
 

 

2

ข้อที่ 2/50
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

3

ข้อที่ 3/50
คำถาม :

4

ข้อที่ 4/50
คำถาม :

กำหนดให้  เมื่อ R แทนเซตของจำนวนจริง ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

5

ข้อที่ 5/50
คำถาม :

6

ข้อที่ 6/50
คำถาม :

7

ข้อที่ 7/50
คำถาม :

กำหนดให้ x เป็นจำนวนจริง ถ้า sin x + cos x = a และ sin x - cos x = b แล้วค่าของ sin 4x เท่ากับข้อใดต่อ ไปนี้

8

ข้อที่ 8/50
คำถาม :

กำหนดให้วงรีรูปหนึ่งมีสมการเป็น 25x2 + 21y2 + 100x - 42y - 404 = 0 แล้วไฮเพอร์โบลาที่มีจุดยอดอยู่ที่จุด โฟกัสทั้งสองของวงรีและผ่านจุด  มีสมการตรงกับข้อใดต่อไปนี้

9

ข้อที่ 9/50
คำถาม :

จุด A(-3,1) B(1, 5) C(8, 3) และ D(2,-3) เป็นจุดยอดของรูปสี่เหลี่ยม ABCD ข้อใดต่อไปนี้ผิด

10

ข้อที่ 10/50
คำถาม :

กำหนดให้ x และ y เป็นจำนวนจริงบวกและ y ≠ 1 ถ้า logy2x = a และ 2y = b แล้ว x มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

11

ข้อที่ 11/50
คำถาม :

เซตคำตอบของอสมการ 72x+ 72 < 23x+3 + 32x+2 เป็นสับเซตของช่วงใดต่อไปนี้

12

ข้อที่ 12/50
คำถาม :

13

ข้อที่ 13/50
คำถาม :

14

ข้อที่ 14/50
คำถาม :

15

ข้อที่ 15/50
คำถาม :

กำหนดให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มี A (0 , 0) และ B (2 , 2) เป็นจุดยอดและ C (x , y) เป็นจุดยอดในจตุ ภาค (quadrant) ที่ 2 ที่ทำให้ด้าน AC ยาวเท่ากับด้าน BC  ถ้าพื้นที่ของสามเหลี่ยม ABC มีค่าเท่ากับ 4 ตารางหน่วย แล้วจุด C อยู่บนเส้นตรงในข้อใดต่อไปนี้

16

ข้อที่ 16/50
คำถาม :

17

ข้อที่ 17/50
คำถาม :

18

ข้อที่ 18/50
คำถาม :

19

ข้อที่ 19/50
คำถาม :

กล่องใบหนึ่งบรรจุเสื้อยืด 13 สีๆ ละ 4 ตัว โดยที่เสื้อยืดในแต่ละสีมีขนาด S , M , L และ XL ตามลำดับ สุ่มหยิบเสื้อจากกล่องมา 3 ตัวพร้อมๆกัน ความน่าจะเป็นที่จะได้เสื้อยืดมีสีเหมือนกัน 2 ตัว เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

20

ข้อที่ 20/50
คำถาม :

21

ข้อที่ 21/50
คำถาม :

นักเรียนห้องหนึ่งสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ยเลขคณิต เท่ากับ 40 คะแนน ถ้านักเรียนชายสอบ ได้คะแนนเฉลี่ยเลขคณิต 35 คะแนนและนักเรียนหญิงสอบได้คะแนนเฉลี่ยเลขคณิต 50 คะแนน อัตราส่วนของนักเรียนชายต่อนักเรียนหญิงตรงกับข้อใดต่อไปนี้

22

ข้อที่ 22/50
คำถาม :

23

ข้อที่ 23/50
คำถาม :

จำนวนต่อไปนี้ เรียกว่า "จำนวน PAT" 16325, 34721, 12347, 52163, 90341, 50381 จำนวนต่อไปนี้ ไม่เป็นจำนวน PAT 2564, 12345, 854, 12635, 34325, 45026 ข้อใดต่อไปนี้เป็น "จำนวน PAT" 

24

ข้อที่ 24/50
คำถาม :

ให้ N แทนเซตของจำนวนนับ กำหนดให้ a ∗ b = ab สำหรับ a,b ∈ N  พิจารณาข้อความต่อไปนี้ สำหรับ  a,b,c ∈ N ก. a ∗ b = b ∗ a ข. (a ∗ b) ∗ c = a ∗ (b ∗ c) ค. a ∗ (b + c) = (a ∗ b) + (a ∗ c) ง. (a + b) ∗ c = (a ∗ c) + (b ∗ c) ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

25

ข้อที่ 25/50
คำถาม :

26

ข้อที่ 26/50
คำถาม :

27

ข้อที่ 27/50
คำถาม :

28

ข้อที่ 28/50
คำถาม :

ให้   A  เป็นเซตของจำนวนเฉพาะบวกที่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10        B  เป็นเซตของจำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 และ C  เป็นเซตของฟังก์ชัน f : A → B ทั้งหมดที่เป้นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง และ ห.ร.ม ของ a และ f(a)  ไม่เท่ากับ 1 สำหรับทุกค่า a ∈ A จำนวนสมาชิกในเซต C เท่ากับเท่าใด

29

ข้อที่ 29/50
คำถาม :

30

ข้อที่ 30/50
คำถาม :

31

ข้อที่ 31/50
คำถาม :

32

ข้อที่ 32/50
คำถาม :

33

ข้อที่ 33/50
คำถาม :

34

ข้อที่ 34/50
คำถาม :

35

ข้อที่ 35/50
คำถาม :

36

ข้อที่ 36/50
คำถาม :

37

ข้อที่ 37/50
คำถาม :

38

ข้อที่ 38/50
คำถาม :

39

ข้อที่ 39/50
คำถาม :

40

ข้อที่ 40/50
คำถาม :

41

ข้อที่ 41/50
คำถาม :

คณะกรรมการชุดหนึ่งมี 7 คน ประกอบด้วยประธาน  รองประธาน  เลขานุการและกรรมการอีก 4 คน จำนวนวิธีที่จัดกลุ่มคน 7 คนนี้นั่งประชุมรอบโต๊กลม โดยให้ประธานและรองประธานนั่งติดกันเสมอ แต่เลขานุการไม่นั่งติดกับรองประธานเท่ากับเท่าใด

42

ข้อที่ 42/50
คำถาม :

ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบของนักเรียนกลุ่มหนึ่งเท่ากับ 72 คะแนน ความแปรปรวน(ประชากร) เท่ากับ 600 ถ้ามีนักเรียนมาเพิ่มอีก 1 คน ซึ่งสอบได้ 60 คะแนน ทำให้ค่าเฉลี่ยเปลี่ยนไปเป็น 70 คะแนน ความแปรปรวนของข้อมูลชุดใหม่เท่ากับเท่าใด  

43

ข้อที่ 43/50
คำถาม :

จากการสำรวจน้ำหนักของนักเรียนกลุ่มหนึ่งจำนวน 4 คน มี 2 คน น้ำหนักเท่ากันและหนักน้อยกว่าอีก 2 คนที่เหลือ ถ้าฐานนิยม มัธยฐานและพิสัยของน้ำหนักของนักเรียน 4 คนนี้คือ 45, 46 และ 6 กิโลกรัม ตามลำดับ แล้วความแปรปรวนของน้ำหนักชองนักเรียน 4 คนนี้เท่ากับเท่าใด
 

44

ข้อที่ 44/50
คำถาม :

ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ถ้าสอบได้คะแนน 700 คะแนน แปลงเป็นค่ามาตรฐานได้ 4 แต่ถ้าสอบได้ 400 คะแนน แปลงค่าเป็นค่ามาตรฐานได้ -2 แล้วสัมประสิทธิ์การแปรผันเท่ากับร้อยละเท่าใด
 

45

ข้อที่ 45/50
คำถาม :

ถ้าในวันหนึ่ง เดือนสิงหาคมมีวันจันทร์เพียง 4 วัน และวันศุกร์เพียง 4 วันเท่านั้นแล้ววันที่ 20 สิงหาคม ในปีนี้จะตรงกับวันอะไร
(วันจันทร์ให้ระบายตัวเลข  1         วันอังคารให้ระบายตัวเลข 2

วันพุธให้ระบายตัวเลข   3            วันพฤหัสบดีให้ระบายตัวลข  4 วันศุกร์ให้ระบายตัวเลข  5            วันเสาร์ให้ระบายตัวเลข  6  วันอาทิตย์ให้ระบายตัวเลข 7)

46

ข้อที่ 46/50
คำถาม :

มีกองลูกหินสีดำจำนวน 221 ลูก และกองลูกหินสีขาวจำนวน 260 ต้องการแบ่งลูกหินทั้งสองกองนี้ออกเป็นกองเล็กๆ โดยที่ (1) แต่ละกองมีสีเดียวกัน (2) ลูกหินแต่ละกองมีจำนวนเท่ากัน

ถ้าต้องการให้จำนวนลูกหินในกองเล็กๆ เหล่านี้มีจำนวนมากที่สุดแล้วจะแบ่งได้กี่กอง
 

47

ข้อที่ 47/50
คำถาม :

48

ข้อที่ 48/50
คำถาม :

ถ้า a, b, c, d เป็นตัวเลขโดดที่แตกต่างกันที่ทำให้จำนวนเต็ม 4 หลัก dcba เท่ากับ 9 เท่าของ abcd แล้ว b เท่ากับเท่าใด

49

ข้อที่ 49/50
คำถาม :

50

ข้อที่ 50/50
คำถาม :

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน