ม.6

ข้อสอบ PAT 7.4 ความถนัดทางด้านภาษา จีน ชุดที่ 2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MB613450

จำนวนข้อ

: 100 ข้อ

วิชา

: PAT 7.4

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 3 ธ.ค. 60 เวลา 09:41 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/100
คำถาม :

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 请选择最正确的答案:

2

ข้อที่ 2/100
คำถาม :

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 请选择最正确的答案: 下面哪项的韵母读音相同?

3

ข้อที่ 3/100
คำถาม :

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

请选择最正确的答案:

4

ข้อที่ 4/100
คำถาม :

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 请选择最正确的答案: 请选出划线部分的正确读音。 怨   堵  大

5

ข้อที่ 5/100
คำถาม :

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 请选择最正确的答案: 下面哪项第二个音节的读音都相同?

6

ข้อที่ 6/100
คำถาม :

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 请选择最正确的答案: 下面哪项有错别字?

7

ข้อที่ 7/100
คำถาม :

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 请选择最正确的答案: “伤”字的第六画是什么?

8

ข้อที่ 8/100
คำถาม :

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 请选择最正确的答案: 下面哪项说法正确?

9

ข้อที่ 9/100
คำถาม :

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 请选择最正确的答案: 下面哪项说法不正确?

10

ข้อที่ 10/100
คำถาม :

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 请选择最正确的答案: 下面哪项的划线字读音不同?

11

ข้อที่ 11/100
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 我们的班长______谁来当?

12

ข้อที่ 12/100
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 老师有一______汉语杂志。

13

ข้อที่ 13/100
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确______来到这儿的时候 ,很想念自己的家乡。

14

ข้อที่ 14/100
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 我跟哥哥同岁 ,我们俩是______兄弟。

15

ข้อที่ 15/100
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确______不承认自己的错误 ,反而把我批评了一顿。

16

ข้อที่ 16/100
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 ______地讲 ,“汉语”和“中国语”意思不一样。

17

ข้อที่ 17/100
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 你______去还是不去?

18

ข้อที่ 18/100
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 你看你 ,______就急了 ,这又不是什么大事。

19

ข้อที่ 19/100
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 睡觉的时间太长 ,对身体______好。

20

ข้อที่ 20/100
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 能否成功取决于你______努力。

21

ข้อที่ 21/100
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 数字 250012 应该读为______

22

ข้อที่ 22/100
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 小猴儿知道河对面有很多好吃的水果 ,可是河太宽 ,水太深 ,它______ ,非常着急。

23

ข้อที่ 23/100
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 前天感冒了 ,昨天打了一针 ,今天______

24

ข้อที่ 24/100
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 上次 、这次他都______来 ,听说下次他还______想来。

25

ข้อที่ 25/100
คำถาม :

คำที่ให้มาใต้ประโยค  สามารถเติมลงในช่องว่างใดของประโยคนั้นได้เหมาะสมที่สุด 句下词放在句中哪个位置最恰当 这点小毛病 _1_ 算 _2__3_ 什么 _4_ 。  了

26

ข้อที่ 26/100
คำถาม :

คำที่ให้มาใต้ประโยค  สามารถเติมลงในช่องว่างใดของประโยคนั้นได้เหมาะสมที่สุด 句下词放在句中哪个位置最恰当 _1__2_ 怎么说 ,我 _3__4_ 不答应。 任

27

ข้อที่ 27/100
คำถาม :

คำที่ให้มาใต้ประโยค  สามารถเติมลงในช่องว่างใดของประโยคนั้นได้เหมาะสมที่สุด 句下词放在句中哪个位置最恰当 他冒 _1_ 大雨 _2_ 把礼物送 _3__4_ 她家里。 着

28

ข้อที่ 28/100
คำถาม :

คำที่ให้มาใต้ประโยค  สามารถเติมลงในช่องว่างใดของประโยคนั้นได้เหมาะสมที่สุด 句下词放在句中哪个位置最恰当 我们学校 _1_ 很多 _2_ 来自不同国家的 _3_ 留学生 _4_ 。 有

29

ข้อที่ 29/100
คำถาม :

คำที่ให้มาใต้ประโยค  สามารถเติมลงในช่องว่างใดของประโยคนั้นได้เหมาะสมที่สุด 句下词放在句中哪个位置最恰当 你什么时候 _1__2_ 可以 ,整个假期 _3__4_ 都在家。 都

30

ข้อที่ 30/100
คำถาม :

คำที่ให้มาใต้ประโยค  สามารถเติมลงในช่องว่างใดของประโยคนั้นได้เหมาะสมที่สุด 句下词放在句中哪个位置最恰当 他们 _1_ 俩 _2_ 打量 _3_ 了好一会儿 ,谁 _4_ 也不说话。 互相

31

ข้อที่ 31/100
คำถาม :

ข้อใดให้ความหมายของคำที่ขีดเส้นใต้ได้เหมาะสมที่สุด 选择正确的答案解释句中划线的词语 他们都 重 友谊 ,重 感情。

32

ข้อที่ 32/100
คำถาม :

ข้อใดให้ความหมายของคำที่ขีดเส้นใต้ได้เหมาะสมที่สุด 选择正确的答案解释句中划线的词语 还是你 细心 ,发现了这个问题。

33

ข้อที่ 33/100
คำถาม :

ข้อใดให้ความหมายของคำที่ขีดเส้นใต้ได้เหมาะสมที่สุด 选择正确的答案解释句中划线的词语 中国有很多 河流 ,给人们带来方便也带来灾害。

34

ข้อที่ 34/100
คำถาม :

ข้อใดให้ความหมายของคำที่ขีดเส้นใต้ได้เหมาะสมที่สุด 选择正确的答案解释句中划线的词语 参加婚礼的客人祝福新郎和新娘生活 美满 。

35

ข้อที่ 35/100
คำถาม :

ข้อใดให้ความหมายของคำที่ขีดเส้นใต้ได้เหมาะสมที่สุด 选择正确的答案解释句中划线的词语 没想到这样的问题他也 答不上来

36

ข้อที่ 36/100
คำถาม :

ประโยคต่อไปนี้เป็นประโยคประเภทใด 下面的句子各属于哪种类型 这首曲子多难弹啊!  

37

ข้อที่ 37/100
คำถาม :

ประโยคต่อไปนี้เป็นประโยคประเภทใด 下面的句子各属于哪种类型 先生 ,请买包火柴吧!

38

ข้อที่ 38/100
คำถาม :

คำตอบข้อใดเป็นคู่ความสัมพันธ์เช่นเดียวกับคู่ความสัมพันธ์ที่ให้มา 选出和给出的一组词表示的关系最接近的 水果 ∶ 苹果。

39

ข้อที่ 39/100
คำถาม :

คำตอบข้อใดเป็นคู่ความสัมพันธ์เช่นเดียวกับคู่ความสัมพันธ์ที่ให้มา 选出和给出的一组词表示的关系最接近的 船 ∶ 运输。

40

ข้อที่ 40/100
คำถาม :

คำตอบข้อใดเป็นคู่ความสัมพันธ์เช่นเดียวกับคู่ความสัมพันธ์ที่ให้มา 选出和给出的一组词表示的关系最接近的 老师 ∶ 学生。

41

ข้อที่ 41/100
คำถาม :

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 请选择最正确的答案: 下面哪个句子的标点符号使用不正确?

42

ข้อที่ 42/100
คำถาม :

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 请选择最正确的答案: [~] 或 [-] 叫什么符号?  

43

ข้อที่ 43/100
คำถาม :

ตัวเลือกใดในแต่ละข้อ ไม่เข้าพวก กับตัวเลือกอื่น 下面每题的四个选项中,有三个是同类的,找出 不同类的 一个  

44

ข้อที่ 44/100
คำถาม :

ตัวเลือกใดในแต่ละข้อ ไม่เข้าพวก กับตัวเลือกอื่น 下面每题的四个选项中,有三个是同类的,找出 不同类的 一个

45

ข้อที่ 45/100
คำถาม :

ข้อใดมีความหมายเช่นเดียวกับประโยคที่ยกมาให้ 从四个选项中选择与给出的句子意思一样的 姑娘爱苗条。      

46

ข้อที่ 46/100
คำถาม :

ข้อใดมีความหมายเช่นเดียวกับประโยคที่ยกมาให้ 从四个选项中选择与给出的句子意思一样的 年轻人喜欢热闹。  

47

ข้อที่ 47/100
คำถาม :

ข้อใดมีความหมายเช่นเดียวกับประโยคที่ยกมาให้ 从四个选项中选择与给出的句子意思一样的 老人爱听软话。

48

ข้อที่ 48/100
คำถาม :

ข้อใดมีความหมายเช่นเดียวกับประโยคที่ยกมาให้ 从四个选项中选择与给出的句子意思一样的 下个世纪到太空旅行将成为可能。    

49

ข้อที่ 49/100
คำถาม :

ข้อใดมีความหมายเช่นเดียวกับประโยคที่ยกมาให้ 从四个选项中选择与给出的句子意思一样的 这次活动谁都不感兴趣。

50

ข้อที่ 50/100
คำถาม :

ข้อใดมีความหมาย แตกต่างจาก ประโยคที่ยกมาให้ 从四个选项中选择与给出的句子意思 不一样  他做什么事都很认真。

51

ข้อที่ 51/100
คำถาม :

ข้อใดมีความหมาย แตกต่างจาก ประโยคที่ยกมาให้ 从四个选项中选择与给出的句子意思 不一样 无论如何要完成任务。

52

ข้อที่ 52/100
คำถาม :

ข้อใดมีความหมาย แตกต่างจาก ประโยคที่ยกมาให้ 从四个选项中选择与给出的句子意思 不一样 考试不及格 ,学校也录取了他。

53

ข้อที่ 53/100
คำถาม :

ข้อใดมีความหมาย แตกต่างจาก ประโยคที่ยกมาให้ 从四个选项中选择与给出的句子意思 不一样 这次外出 ,你千万要小心。

54

ข้อที่ 54/100
คำถาม :

ข้อใด  ไม่มีข้อบกพร่อง ในเรื่องการใช้ภาษา 选择 没有语病 的句子

55

ข้อที่ 55/100
คำถาม :

ข้อใด  ไม่มีข้อบกพร่อง ในเรื่องการใช้ภาษา 选择 没有语病 的句子

56

ข้อที่ 56/100
คำถาม :

ข้อใด  ไม่มีข้อบกพร่อง ในเรื่องการใช้ภาษา 选择 没有语病 的句子

57

ข้อที่ 57/100
คำถาม :

ข้อใด  ไม่มีข้อบกพร่อง ในเรื่องการใช้ภาษา 选择 没有语病 的句子

58

ข้อที่ 58/100
คำถาม :

คำตอบข้อใดเรียงลำดับข้อความได้เหมาะสมที่สุด 下列答案 ,哪组语序最正确

59

ข้อที่ 59/100
คำถาม :

คำตอบข้อใดเรียงลำดับข้อความได้เหมาะสมที่สุด 下列答案 ,哪组语序最正确

60

ข้อที่ 60/100
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถเติมลงในช่องว่างของบทสนทนาต่อไปนี้ได้เหมาะสมที่สุด 选择唯一恰当的答案完成对话

61

ข้อที่ 61/100
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถเติมลงในช่องว่างของบทสนทนาต่อไปนี้ได้เหมาะสมที่สุด 选择唯一恰当的答案完成对话

62

ข้อที่ 62/100
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถเติมลงในช่องว่างของบทสนทนาต่อไปนี้ได้เหมาะสมที่สุด 选择唯一恰当的答案完成对话

63

ข้อที่ 63/100
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถเติมลงในช่องว่างของบทสนทนาต่อไปนี้ได้เหมาะสมที่สุด 选择唯一恰当的答案完成对话

64

ข้อที่ 64/100
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถเติมลงในช่องว่างของบทสนทนาต่อไปนี้ได้เหมาะสมที่สุด 选择唯一恰当的答案完成对话

65

ข้อที่ 65/100
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถเติมลงในช่องว่างของบทสนทนาต่อไปนี้ได้เหมาะสมที่สุด 选择唯一恰当的答案完成对话

66

ข้อที่ 66/100
คำถาม :

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 请选择最正确的答案: 中国陆地面积约是多少?

67

ข้อที่ 67/100
คำถาม :

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 请选择最正确的答案: 中国地形构成中,所占比例最大的是哪种? 

68

ข้อที่ 68/100
คำถาม :

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 请选择最正确的答案: 中国哪个朝代开始有文字可考的文明史? 

69

ข้อที่ 69/100
คำถาม :

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 请选择最正确的答案: 中国现有的人口,约占世界的_______。

70

ข้อที่ 70/100
คำถาม :

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 请选择最正确的答案: 中国现行的《婚姻法》规定结婚年龄是_______。

71

ข้อที่ 71/100
คำถาม :

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 请选择最正确的答案: 中国政府在香港和澳门两个特别行政区实行_______的基本方针。

72

ข้อที่ 72/100
คำถาม :

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 请选择最正确的答案: 由于中国的竹林面积和产量约占世界三分之一左右,所以中国也有 “_______” 之称。

73

ข้อที่ 73/100
คำถาม :

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 请选择最正确的答案: 《狂人日记》、《阿Q正传》是哪位作家的代表作品?

74

ข้อที่ 74/100
คำถาม :

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 请选择最正确的答案: 《包青天》是写哪个朝代的故事?

75

ข้อที่ 75/100
คำถาม :

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 请选择最正确的答案: 下面哪项不是中国的传统乐器?

76

ข้อที่ 76/100
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถเติมลงในช่องว่างของบทสนทนาต่อไปนี้ได้เหมาะสมที่สุด 选择唯一恰当的答案完成对话

77

ข้อที่ 77/100
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถเติมลงในช่องว่างของบทสนทนาต่อไปนี้ได้เหมาะสมที่สุด 选择唯一恰当的答案完成对话

78

ข้อที่ 78/100
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถเติมลงในช่องว่างของบทสนทนาต่อไปนี้ได้เหมาะสมที่สุด 选择唯一恰当的答案完成对话

79

ข้อที่ 79/100
คำถาม :

อ่านบทสนทนา แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下列对话 ,然后选出最正确的答案 “海外”的意思是∶

80

ข้อที่ 80/100
คำถาม :

อ่านบทสนทนา แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下列对话 ,然后选出最正确的答案 “有出息”的意思是∶

81

ข้อที่ 81/100
คำถาม :

อ่านบทสนทนา แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下列对话 ,然后选出最正确的答案 “小睡片刻”的意思是∶

82

ข้อที่ 82/100
คำถาม :

อ่านบทสนทนา แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下列对话 ,然后选出最正确的答案 “身心”的意思是∶

83

ข้อที่ 83/100
คำถาม :

อ่านข้อความ แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文 ,然后选出最正确的答案 这段短文主要说明了什么?

84

ข้อที่ 84/100
คำถาม :

อ่านข้อความ แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文 ,然后选出最正确的答案 伊秉绶制作“伊面”的主要原因是什么?

85

ข้อที่ 85/100
คำถาม :

อ่านข้อความ แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文 ,然后选出最正确的答案 关于方便面 ,本文没有说到的是∶

86

ข้อที่ 86/100
คำถาม :

อ่านข้อความ แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文 ,然后选出最正确的答案 小美画的果树 ,为什么把树枝画得比树杆还粗?

87

ข้อที่ 87/100
คำถาม :

อ่านข้อความ แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文 ,然后选出最正确的答案 小美为什么给马画上翅膀?

88

ข้อที่ 88/100
คำถาม :

อ่านข้อความ แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文 ,然后选出最正确的答案 从上文可以看出好的儿童画有什么特点?

89

ข้อที่ 89/100
คำถาม :

อ่านข้อความ แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文 ,然后选出最正确的答案 “心慌意乱”是什么意思? 

90

ข้อที่ 90/100
คำถาม :

อ่านข้อความ แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文 ,然后选出最正确的答案 王大嫂在西瓜地里找到的枕头是∶

91

ข้อที่ 91/100
คำถาม :

อ่านข้อความ แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文 ,然后选出最正确的答案 王大嫂是个怎么的人?

92

ข้อที่ 92/100
คำถาม :

คำตอบข้อใดใช้เติมลงในช่องว่างของข้อความที่ยกมาได้ถูกต้องที่สุด 根据上下文的意思选择最正确的词语填入句中

93

ข้อที่ 93/100
คำถาม :

คำตอบข้อใดใช้เติมลงในช่องว่างของข้อความที่ยกมาได้ถูกต้องที่สุด 根据上下文的意思选择最正确的词语填入句中

94

ข้อที่ 94/100
คำถาม :

คำตอบข้อใดใช้เติมลงในช่องว่างของข้อความที่ยกมาได้ถูกต้องที่สุด 根据上下文的意思选择最正确的词语填入句中

95

ข้อที่ 95/100
คำถาม :

คำตอบข้อใดใช้เติมลงในช่องว่างของข้อความที่ยกมาได้ถูกต้องที่สุด 根据上下文的意思选择最正确的词语填入句中

96

ข้อที่ 96/100
คำถาม :

คำตอบข้อใดใช้เติมลงในช่องว่างของข้อความที่ยกมาได้ถูกต้องที่สุด 根据上下文的意思选择最正确的词语填入句中

97

ข้อที่ 97/100
คำถาม :

คำตอบข้อใดใช้เติมลงในช่องว่างของข้อความที่ยกมาได้ถูกต้องที่สุด 根据上下文的意思选择最正确的词语填入句中

98

ข้อที่ 98/100
คำถาม :

ดูภาพการ์ตูน แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 看下面的漫画 ,然后选出最正确的答案 父亲认为当年______。

99

ข้อที่ 99/100
คำถาม :

ดูภาพการ์ตูน แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 看下面的漫画 ,然后选出最正确的答案 父亲的看法和儿子的______

100

ข้อที่ 100/100
คำถาม :

ดูภาพการ์ตูน แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 看下面的漫画 ,然后选出最正确的答案 漫画家要读者注意的是______

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน