ม.6

ข้อสอบ PAT 7.4 ความถนัดทางด้านภาษา จีน ชุดที่ 1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MB613447

จำนวนข้อ

: 200 ข้อ

วิชา

: PAT 7.4

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 10 พ.ย. 60 เวลา 10:05 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/200
คำถาม :

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด  请选择最正确的答案:哪个选项的拼音写法正确?

2

ข้อที่ 2/200
คำถาม :

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 请选择最正确的答案:哪个选项的韵母读音相同?

3

ข้อที่ 3/200
คำถาม :

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 请选择最正确的答案:哪个选项是下面句子的正确汉语拼音写法?   他不懂外语对不对?

4

ข้อที่ 4/200
คำถาม :

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 请选择最正确的答案:请选出划线部分的正确读音?他天天都在看书,如果不相信,可以问他看看。

5

ข้อที่ 5/200
คำถาม :

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 请选择最正确的答案:哪个选项划线部分的读音相同?

6

ข้อที่ 6/200
คำถาม :

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 请选择最正确的答案:哪个选项划线的部分读音不同?

7

ข้อที่ 7/200
คำถาม :

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 请选择最正确的答案:哪个选项有错别字?

8

ข้อที่ 8/200
คำถาม :

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 请选择最正确的答案:“唱”字的第六画是什么?

9

ข้อที่ 9/200
คำถาม :

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 请选择最正确的答案:哪个选项的笔画正确?

10

ข้อที่ 10/200
คำถาม :

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 请选择最正确的答案:哪个选项的说法不正确?

11

ข้อที่ 11/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด  哪个答案填入句中最正确  这个人________一定能成为著名的作家。

12

ข้อที่ 12/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 不要让孩子养成爱吃零食的_______。

13

ข้อที่ 13/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 虽然你的同学确实很厉害,但你也不应该这样________他。

14

ข้อที่ 14/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 他在_______的掌声中第一次登上讲台。

15

ข้อที่ 15/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 大家要________要求自己,这样才会进步。

16

ข้อที่ 16/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 她从来没用汉语唱过歌,在朋友的鼓励下,她唱了________。

17

ข้อที่ 17/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 小张不是不认识他,________不想见他。

18

ข้อที่ 18/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 有些动物虽然有眼睛,但是_______周围的一切。

19

ข้อที่ 19/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 他们把房间整理得________,看起来真舒服。

20

ข้อที่ 20/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 你说,我______给他写一封回信?

21

ข้อที่ 21/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 小店要进一批________,可是没有钱要对银行去______款。

22

ข้อที่ 22/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 ______下大雨,球赛_______照常进行。

23

ข้อที่ 23/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 学习语文要下苦功,一__23__文章读百__24__,其意思自然明白。 写作文不能胡__25__乱造。

24

ข้อที่ 24/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 学习语文要下苦功,一__23__文章读百__24__,其意思自然明白。 写作文不能胡__25__乱造。

25

ข้อที่ 25/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 学习语文要下苦功,一__23__文章读百__24__,其意思自然明白。 写作文不能胡__25__乱造。

26

ข้อที่ 26/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถเติมลงในสำนวนต่อไปนี้ได้ถูกต้องที่สุด 哪个答案填入成语中最正确 一日三_______

27

ข้อที่ 27/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถเติมลงในสำนวนต่อไปนี้ได้ถูกต้องที่สุด 哪个答案填入成语中最正确 寿比_____山

28

ข้อที่ 28/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดใช้เติมลงในช่องว่างของข้อความที่ยกมาได้ถูกต้องที่สุด 根据上下文的意思选择最正确的词语填入句中 在一个深夜,朋友送我到车站。我上车_28__赶快找座位。当汽车拐弯的时候,我__29__一回头,发现朋友还站在 原处__30__我挥手。 这是我深深地__31__到了友谊的温暖。从那以后,我改掉了马马虎虎的送客习惯。

29

ข้อที่ 29/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดใช้เติมลงในช่องว่างของข้อความที่ยกมาได้ถูกต้องที่สุด 根据上下文的意思选择最正确的词语填入句中 在一个深夜,朋友送我到车站。我上车_28__赶快找座位。当汽车拐弯的时候,我__29__一回头,发现朋友还站在 原处__30__我挥手。 这是我深深地__31__到了友谊的温暖。从那以后,我改掉了马马虎虎的送客习惯。

30

ข้อที่ 30/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดใช้เติมลงในช่องว่างของข้อความที่ยกมาได้ถูกต้องที่สุด  根据上下文的意思选择最正确的词语填入句中 在一个深夜,朋友送我到车站。我上车_28__赶快找座位。当汽车拐弯的时候,我__29__一回头,发现朋友还站在 原处__30__我挥手。 这是我深深地__31__到了友谊的温暖。从那以后,我改掉了马马虎虎的送客习惯。

31

ข้อที่ 31/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดใช้เติมลงในช่องว่างของข้อความที่ยกมาได้ถูกต้องที่สุด 根据上下文的意思选择最正确的词语填入句中 在一个深夜,朋友送我到车站。我上车_28__赶快找座位。当汽车拐弯的时候,我__29__一回头,发现朋友还站在 原处__30__我挥手。 这是我深深地__31__到了友谊的温暖。从那以后,我改掉了马马虎虎的送客习惯。

32

ข้อที่ 32/200
คำถาม :

คำที่ให้ไว้ข้างใต้ของแต่ละประโยคสามารถเติมลงในช่องว่างใดของประโยคนั้นได้เหมาะสมที่สุด 句中词放在句中哪个位置恰当 他不想__1__吃__2__饭__3__就去运动__4__。                                                               了

33

ข้อที่ 33/200
คำถาม :

คำที่ให้ไว้ข้างใต้ของแต่ละประโยคสามารถเติมลงในช่องว่างใดของประโยคนั้นได้เหมาะสมที่สุด 句中词放在句中哪个位置恰当 我们都__1__相信__2__泰国队__3__能__4__打败对手。                             一定

34

ข้อที่ 34/200
คำถาม :

คำที่ให้ไว้ข้างใต้ของแต่ละประโยคสามารถเติมลงในช่องว่างใดของประโยคนั้นได้เหมาะสมที่สุด 句中词放在句中哪个位置恰当 请大家不要说话__1__,我给__2__你们介绍__3__新来的同学__4__。                        一下

35

ข้อที่ 35/200
คำถาม :

คำที่ให้ไว้ข้างใต้ของแต่ละประโยคสามารถเติมลงในช่องว่างใดของประโยคนั้นได้เหมาะสมที่สุด 句中词放在句中哪个位置恰当 我__1__没有想到,__2__他__3__今天__4__来了。                            简直

36

ข้อที่ 36/200
คำถาม :

คำที่ให้ไว้ข้างใต้ของแต่ละประโยคสามารถเติมลงในช่องว่างใดของประโยคนั้นได้เหมาะสมที่สุด 句中词放在句中哪个位置恰当 你到学校的时候,请__1__把这本书__2__带__3__给我的老师__4__。
                           去 

37

ข้อที่ 37/200
คำถาม :

คำที่ให้ไว้ข้างใต้ของแต่ละประโยคสามารถเติมลงในช่องว่างใดของประโยคนั้นได้เหมาะสมที่สุด 句中词放在句中哪个位置恰当 这个人__1__很娇气,__2__什么事__3__不能__4__做。                            都

38

ข้อที่ 38/200
คำถาม :

คำที่ให้ไว้ข้างใต้ของแต่ละประโยคสามารถเติมลงในช่องว่างใดของประโยคนั้นได้เหมาะสมที่สุด 句中词放在句中哪个位置恰当 由于各国地方日出落的时间不一样,所以世界上不同的时区__1__进入新年的时间__2__就__3__不__4__一样了。                            也

39

ข้อที่ 39/200
คำถาม :

คำที่ให้ไว้ข้างใต้ของแต่ละประโยคสามารถเติมลงในช่องว่างใดของประโยคนั้นได้เหมาะสมที่สุด 句中词放在句中哪个位置恰当
我不参加这个比赛,__1__我__2__从来_3_没学过_4_怎样跳高。                            可

40

ข้อที่ 40/200
คำถาม :

คำที่ให้ไว้ข้างใต้ของแต่ละประโยคสามารถเติมลงในช่องว่างใดของประโยคนั้นได้เหมาะสมที่สุด 句中词放在句中哪个位置恰当 昨天__1__晚上,一年级__2__学生看了一部中国__3__演员演__4__电影。                            的

41

ข้อที่ 41/200
คำถาม :

ตัวอักษร “的”   สี่ตัวในประโยคข้างล่างนี้ตัวที่ควรต้องตัดออกคือ 下面句中有四个“的”字,其中必须去掉的一个“的” 字是 :12啤酒3主要消费者是前来旅游4外国旅客。

42

ข้อที่ 42/200
คำถาม :

哪个句子的标点符号使用不正确?

43

ข้อที่ 43/200
คำถาม :

;叫什么符号? 

44

ข้อที่ 44/200
คำถาม :

不就是得了一个奖吗?有什么大不了的? 说话人是什么态度? 

45

ข้อที่ 45/200
คำถาม :

ตัวเลือกใดในแต่ละข้อไม่เข้าพวกกับตัวเลือกอื่น 下面每题的四个词中,有三个是同类的,找出不同类的一个

46

ข้อที่ 46/200
คำถาม :

ตัวเลือกใดในแต่ละข้อไม่เข้าพวกกับตัวเลือกอื่น 下面每题的四个词中,有三个是同类的,找出不同类的一个  

47

ข้อที่ 47/200
คำถาม :

ข้อใดที่ไม่สามารถเติมลงในช่องว่างได้ 下列四个答案,哪一个不能用来填空 小英是个好孩子,每天都_____妈妈打扫房间。

48

ข้อที่ 48/200
คำถาม :

ข้อใดที่ไม่สามารถเติมลงในช่องว่างได้ 下列四个答案,哪一个不能用来填空 汉语老师_________还在那儿。

49

ข้อที่ 49/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดเรียงลำดับได้เหมาะสมที่สุด 下列答案,哪个词序最正确。他妈妈在   航空1   私营2    公司3   一家4   工作。

50

ข้อที่ 50/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดเรียงลำดับได้เหมาะสมที่สุด 下列答案,哪个词序最正确。香山公园很远,你   还是1   最好2    坐车3   去。4

51

ข้อที่ 51/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดเรียงลำดับได้เหมาะสมที่สุด 下列答案,哪个词序最正确。我一开门,就看见了   1   圆圆的2   他的3   那张4

52

ข้อที่ 52/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดเรียงลำดับได้เหมาะสมที่สุด 下列答案,哪个词序最正确。我朋友   推到1   咖啡2   3   我面前。4

53

ข้อที่ 53/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดเรียงลำดับได้เหมาะสมที่สุด 下列答案,哪个词序最正确。她做菜做得特别好,我们就   1   2   3   那儿4   吃饭吧。  

54

ข้อที่ 54/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดเรียงลำดับได้เหมาะสมที่สุด 下列答案,哪个词序最正确。 泰航售票处1   2   劳驾3   我要 4应该怎么走?

55

ข้อที่ 55/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดเรียงลำดับได้เหมาะสมที่สุด 下列答案,哪个词序最正确。他   1    朋友2   合伙3   几个?4开了一家酒店。

56

ข้อที่ 56/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดเรียงลำดับข้อความได้เหมาะสมที่สุด 下列答案,哪个语序最正确 1. 该岛向西南方向伸展出一个半岛  2.乔治王岛总面积是  1160  平方公里 3. 中国的长城站就在半岛的南边 4.在南极大陆西北方有一座岛叫乔治王岛

57

ข้อที่ 57/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดเรียงลำดับข้อความได้เหมาะสมที่สุด 下列答案,哪个语序最正确 1. 又使我发现了很多新鲜的事 2.其中最难忘的经厉就是坐长途汽车 3. 它们都给我留下了很深的印象 4.在中国旅行既给我很多美丽的回忆

58

ข้อที่ 58/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดเรียงลำดับข้อความได้เหมาะสมที่สุด 下列答案,哪个语序最正确 1. 要得到最终的成功 2.一个人无论做什么事情 3. 事情越大困难也就越多 4.事情越小它的困难就越小 5.做什么事都免了会遇到困难 6.最重要的是要有恒心和勇气

59

ข้อที่ 59/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดเรียงลำดับข้อความได้เหมาะสมที่สุด 下列答案,哪个语序最正确 1. 兄弟姐妹多 2.遇到雨天上学 3. 我总是不高兴 4.小时候我家很穷 5.所以每当下雨天 6.家里的几把伞总是不够用 7.妈妈于是让我和两个姐姐合伞上学

60

ข้อที่ 60/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดเรียงลำดับข้อความได้เหมาะสมที่สุด 下列答案,哪个语序最正确 1. 看到这样的情形 2.孩子们常常打架 3.可是爸爸不常在家 4.我邻居的家很有钱 5.妈妈也喜欢出门去赌钱 6.我想以后一定不要这样的家庭

61

ข้อที่ 61/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดเรียงลำดับข้อความได้เหมาะสมที่สุด 下列答案,哪个语序最正确 1. 现在有很多人经常不吃早饭 2.将使学习 ` 工作效率降低 3. 专家认为,不吃早饭,缺乏营养 4.有的是多年养成的习惯 5.长期下去,对身体非常有害

62

ข้อที่ 62/200
คำถาม :

ข้อใดให้ความหมายของคำที่ขีดเส้นใต้ได้เหมาะสมที่สุด  选择能正确解释句中划线词语的一项  应该有福同享,有难同

63

ข้อที่ 63/200
คำถาม :

ข้อใดให้ความหมายของคำที่ขีดเส้นใต้ได้เหมาะสมที่สุด 选择能正确解释句中划线词语的一项 把通知写在黑板上,让大家都知道。

64

ข้อที่ 64/200
คำถาม :

ข้อใดให้ความหมายของคำที่ขีดเส้นใต้ได้เหมาะสมที่สุด 选择能正确解释句中划线词语的一项 走了一天,两个腿酸,走不动了。

65

ข้อที่ 65/200
คำถาม :

明代著名长篇小说_______取材于唐代僧人玄奘只身赴天竺(今印度)取佛经的真实事件。

66

ข้อที่ 66/200
คำถาม :

______是明清两代的皇宫,它记录了明清时代中国的文明和历史,是中国最大的 

67

ข้อที่ 67/200
คำถาม :

从1405年起,____曾率领船队先后七次下西洋,最远到达非洲东海岸红海沿 岸,这说明当时中国已有世界上最先 进的航海技术。 

68

ข้อที่ 68/200
คำถาม :

中国古代科举考试殿试的前三明分别称为_____,榜眼和探花。

69

ข้อที่ 69/200
คำถาม :

中国八大菜系一般是指: 山东菜、四川菜、湖南菜、江苏菜、浙江菜、安徽菜和_______。

70

ข้อที่ 70/200
คำถาม :

中国最大的经济中心, 重要的贸易、金融中心是_______。

71

ข้อที่ 71/200
คำถาม :

素有“中国第一奇三”之誉的是______,它以“奇松,怪石,云海,温泉” 四绝闻名于世。

72

ข้อที่ 72/200
คำถาม :

中国是一个多民族的人口大国,截至目前,全国总人口约___亿,共有___个民族。

73

ข้อที่ 73/200
คำถาม :

中国历史上最后一个封建朝代是_______。

74

ข้อที่ 74/200
คำถาม :

下面哪个城市不是中国的直辖市?

75

ข้อที่ 75/200
คำถาม :

香港特别行政区是_______年回归中国的。

76

ข้อที่ 76/200
คำถาม :

อ่านบทสนทนา  แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด  阅读下列对话,然后选出最正确的答案 甲:   您好!您想买什么。 乙:   我想买几张宣纸 ,写书法用的。 甲:   对不起 ,我们不卖纸 ,我们这里只有书、杂志和报纸。 乙:   哦。 对话的地点是 :

77

ข้อที่ 77/200
คำถาม :

อ่านบทสนทนา  แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด  阅读下列对话,然后选出最正确的答案
甲:   您好!您想买什么。 乙:   我想买几张宣纸 ,写书法用的。 甲:   对不起 ,我们不卖纸 ,我们这里只有书、杂志和报纸。 乙:   哦。 甲和乙的身份应该是

78

ข้อที่ 78/200
คำถาม :

อ่านบทสนทนา  แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下列对话,然后选出最正确的答案
甲:   亚洲饭店在哪儿? 乙:   往右拐 ,然后一直往前走。 甲:   远吗? 乙:   不远 甲:   谢谢! 对话的地点在 :

79

ข้อที่ 79/200
คำถาม :

อ่านบทสนทนา  แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下列对话,然后选出最正确的答案
甲:   亚洲饭店在哪儿? 乙:   往右拐 ,然后一直往前走。 甲:   远吗? 乙:   不远 甲:   谢谢! 如果请你给这段对话一个题目 ,你认为应该是 :

80

ข้อที่ 80/200
คำถาม :

อ่านข้อความ   แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด  阅读下文 ,然后选出最正确的答案 哥哥比弟弟大两岁 ,生于 1956 年,他们都在 20 岁那年出国留学。 问:弟弟出国留学的时间在___________。

81

ข้อที่ 81/200
คำถาม :

อ่านข้อความ   แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文 ,然后选出最正确的答案 说来也怪 ,有些人终日相伴,却印象淡漠 ;有些人偶尔相识,却终生难忘。可在我心里上最美好的记忆, 就是一位和我只有一面之交的普通职员。 我终生难忘的人是一个__________的人。

82

ข้อที่ 82/200
คำถาม :

อ่านข้อความ   แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文 ,然后选出最正确的答案 说来也怪 ,有些人终日相伴,却印象淡漠 ;有些人偶尔相识,却终生难忘。可在我心里上最美好的记忆, 就是一位和我只有一面之交的普通职员。 .“一面之交”的意思是__________。

83

ข้อที่ 83/200
คำถาม :

อ่านข้อความ   แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文 ,然后选出最正确的答案 一位英国学者说:“电视对儿童有益还是有害?其实这等于在问,打针对儿童有益还是有害。医生要根据儿童的 病情、年龄、注射方式以及其他相关条件来判断”。 这段话谈论的是 :

84

ข้อที่ 84/200
คำถาม :

อ่านข้อความ   แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文 ,然后选出最正确的答案 一位英国学者说:“电视对儿童有益还是有害?其实这等于在问,打针对儿童有益还是有害。医生要根据儿童的 病情、年龄、注射方式以及其他相关条件来判断”。 下面哪一句的意思在这段话里说到了?

85

ข้อที่ 85/200
คำถาม :

อ่านข้อความ   แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文 ,然后选出最正确的答案 年年都搞 “爱鸟”活动,说起来已经有十数载了。但是,鸟类却越来越少。树木减少 ,农药使用过多,空气污染 等都是鸟类减少的原因,而更重要的原因是人为的乱捕滥杀、破坏鸟类栖息环境。 “十数载” 的意思是 :

86

ข้อที่ 86/200
คำถาม :

อ่านข้อความ   แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文 ,然后选出最正确的答案 年年都搞 “爱鸟”活动,说起来已经有十数载了。但是,鸟类却越来越少。树木减少 ,农药使用过多,空气污染 等都是鸟类减少的原因,而更重要的原因是人为的乱捕滥杀、破坏鸟类栖息环境。 鸟类减少的主要原因是 :

87

ข้อที่ 87/200
คำถาม :

อ่านข้อความ   แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文 ,然后选出最正确的答案 2005  年 ,机器人将充当各种各样的角色,比如剪草机、真空吸尘器、玩具等。今天由日本 SONY  公司研制的机 器狗已经能跟踢球了。到2015 年机器人将达到老鼠的智力水平,它们将能够开门、收拾桌上的餐具。到 2030 年 ,机器人的智力将达到猴子的水平。到 2050 年机器人将在工业生产中得到泛应用。 根据这段话,机器人能够开门、收拾餐具,这时它们应该是 :

88

ข้อที่ 88/200
คำถาม :

อ่านข้อความ   แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文 ,然后选出最正确的答案 2005  年 ,机器人将充当各种各样的角色,比如剪草机、真空吸尘器、玩具等。今天由日本 SONY  公司研制的机 器狗已经能跟踢球了。到2015 年机器人将达到老鼠的智力水平,它们将能够开门、收拾桌上的餐具。到 2030 年 ,机器人的智力将达到猴子的水平。到 2050 年机器人将在工业生产中得到泛应用。 机器狗踢球是什么时候的事情?

89

ข้อที่ 89/200
คำถาม :

อ่านข้อความ   แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文 ,然后选出最正确的答案 2005  年 ,机器人将充当各种各样的角色,比如剪草机、真空吸尘器、玩具等。今天由日本 SONY  公司研制的机 器狗已经能跟踢球了。到2015 年机器人将达到老鼠的智力水平,它们将能够开门、收拾桌上的餐具。到 2030 年 ,机器人的智力将达到猴子的水平。到 2050 年机器人将在工业生产中得到泛应用。 这段话的内容主要是讲 :

90

ข้อที่ 90/200
คำถาม :

อ่านข้อความ   แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文 ,然后选出最正确的答案 人们利用音乐解除病痛已有数千年的历史 。中国早在春秋战国时期就出现了一位著名的音乐理疗家。目前,音 乐疗法在理论探讨、人才培养等各方面都有很大的发展。如德国提出了 “音乐医学” 的概念。美国医学家创作了 一本音乐治疗的使用指南 --------《调整你的大脑》,美国上百所大学设有音乐治疗研究室。波兰首次在著名音乐 学院创立了音乐治疗专业,培养高等专门人才。 哪个国家提出了 “音乐医学” 的概念?

91

ข้อที่ 91/200
คำถาม :

อ่านข้อความ   แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文 ,然后选出最正确的答案 人们利用音乐解除病痛已有数千年的历史 。中国早在春秋战国时期就出现了一位著名的音乐理疗家。目前,音 乐疗法在理论探讨、人才培养等各方面都有很大的发展。如德国提出了 “音乐医学” 的概念。美国医学家创作了 一本音乐治疗的使用指南 --------《调整你的大脑》,美国上百所大学设有音乐治疗研究室。波兰首次在著名音乐 学院创立了音乐治疗专业,培养高等专门人才。 首次在音乐学院创立音乐治疗专业的国家是 :

92

ข้อที่ 92/200
คำถาม :

อ่านข้อความ   แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文 ,然后选出最正确的答案 人们利用音乐解除病痛已有数千年的历史 。中国早在春秋战国时期就出现了一位著名的音乐理疗家。目前,音 乐疗法在理论探讨、人才培养等各方面都有很大的发展。如德国提出了 “音乐医学” 的概念。美国医学家创作了 一本音乐治疗的使用指南 --------《调整你的大脑》,美国上百所大学设有音乐治疗研究室。波兰首次在著名音乐 学院创立了音乐治疗专业,培养高等专门人才。 人们利用音乐治病有多长时间历史了?

93

ข้อที่ 93/200
คำถาม :

อ่านข้อความ   แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文 ,然后选出最正确的答案 人们利用音乐解除病痛已有数千年的历史 。中国早在春秋战国时期就出现了一位著名的音乐理疗家。目前,音 乐疗法在理论探讨、人才培养等各方面都有很大的发展。如德国提出了 “音乐医学” 的概念。美国医学家创作了 一本音乐治疗的使用指南 --------《调整你的大脑》,美国上百所大学设有音乐治疗研究室。波兰首次在著名音乐 学院创立了音乐治疗专业,培养高等专门人才。 现在,音乐疗法在哪些方面有很大发展?

94

ข้อที่ 94/200
คำถาม :

อ่านข้อความ   แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文 ,然后选出最正确的答案 一天晚上,有人打电话找哥哥讨论工作,哥哥告诉对方 : “现在正忙着帮别人的老婆 洗澡 ,稍后再回电” 。稍 后哥哥在电话里笑着向对方解释说 :“哎呦,我的宝贝女儿啦! 她将来长大了不就是别人的老婆吗?” 哥哥爱说___________。

95

ข้อที่ 95/200
คำถาม :

อ่านข้อความ   แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文 ,然后选出最正确的答案 一天晚上,有人打电话找哥哥讨论工作,哥哥告诉对方 : “现在正忙着帮别人的老婆 洗澡 ,稍后再回电” 。稍 后哥哥在电话里笑着向对方解释说 :“哎呦,我的宝贝女儿啦! 她将来长大了不就是别人的老婆吗?” “别人的老婆” 在这里是指 :

96

ข้อที่ 96/200
คำถาม :

อ่านข้อความ   แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文 ,然后选出最正确的答案 一天晚上,有人打电话找哥哥讨论工作,哥哥告诉对方 : “现在正忙着帮别人的老婆 洗澡 ,稍后再回电” 。稍 后哥哥在电话里笑着向对方解释说 :“哎呦,我的宝贝女儿啦! 她将来长大了不就是别人的老婆吗?” “稍后” 的意思是 :

97

ข้อที่ 97/200
คำถาม :

อ่านข้อความ   แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文 ,然后选出最正确的答案 一天晚上,有人打电话找哥哥讨论工作,哥哥告诉对方 : “现在正忙着帮别人的老婆 洗澡 ,稍后再回电” 。稍 后哥哥在电话里笑着向对方解释说 :“哎呦,我的宝贝女儿啦! 她将来长大了不就是别人的老婆吗?” “宝贝” 的意思是 :

98

ข้อที่ 98/200
คำถาม :

อ่านโฆษณาที่ยกมาให้ทั้ง  4 ชิ้น  แล้วตอบคำถาม 阅读下面的四则广告,然后回答问题。 如果你有一位男性朋友,他从外贸大学毕业,想找工作,应该选择哪个广告?

99

ข้อที่ 99/200
คำถาม :

อ่านโฆษณาที่ยกมาให้ทั้ง  4 ชิ้น  แล้วตอบคำถาม 阅读下面的四则广告,然后回答问题。 如果你有一位泰籍朋友,今年 30 岁,懂中文和泰文找工作应该选择哪个广告?

100

ข้อที่ 100/200
คำถาม :

อ่านโฆษณาที่ยกมาให้ทั้ง  4 ชิ้น  แล้วตอบคำถาม 阅读下面的四则广告,然后回答问题。 有一位  50 岁的女士,想找工作,它应该看哪个广告?

101

ข้อที่ 101/200
คำถาม :

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด  请选择最正确的答案:哪个选项的拼音写法正确?

102

ข้อที่ 102/200
คำถาม :

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 请选择最正确的答案:哪个选项的韵母读音相同?

103

ข้อที่ 103/200
คำถาม :

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 请选择最正确的答案:哪个选项是下面句子的正确汉语拼音写法?   他不懂外语对不对?

104

ข้อที่ 104/200
คำถาม :

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 请选择最正确的答案:请选出划线部分的正确读音?他天天都在看书,如果不相信,可以问他看看。

105

ข้อที่ 105/200
คำถาม :

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 请选择最正确的答案:哪个选项划线部分的读音相同?

106

ข้อที่ 106/200
คำถาม :

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 请选择最正确的答案:哪个选项划线的部分读音不同?

107

ข้อที่ 107/200
คำถาม :

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 请选择最正确的答案:哪个选项有错别字?

108

ข้อที่ 108/200
คำถาม :

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 请选择最正确的答案:“唱”字的第六画是什么?

109

ข้อที่ 109/200
คำถาม :

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 请选择最正确的答案:哪个选项的笔画正确?

110

ข้อที่ 110/200
คำถาม :

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 请选择最正确的答案:哪个选项的说法不正确?

111

ข้อที่ 111/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด  哪个答案填入句中最正确  这个人________一定能成为著名的作家。

112

ข้อที่ 112/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 不要让孩子养成爱吃零食的_______。

113

ข้อที่ 113/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 虽然你的同学确实很厉害,但你也不应该这样________他。

114

ข้อที่ 114/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 他在_______的掌声中第一次登上讲台。

115

ข้อที่ 115/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 大家要________要求自己,这样才会进步。

116

ข้อที่ 116/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 她从来没用汉语唱过歌,在朋友的鼓励下,她唱了________。

117

ข้อที่ 117/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 小张不是不认识他,________不想见他。

118

ข้อที่ 118/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 有些动物虽然有眼睛,但是_______周围的一切。

119

ข้อที่ 119/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 他们把房间整理得________,看起来真舒服。

120

ข้อที่ 120/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 你说,我______给他写一封回信?

121

ข้อที่ 121/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 小店要进一批________,可是没有钱要对银行去______款。

122

ข้อที่ 122/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 ______下大雨,球赛_______照常进行。

123

ข้อที่ 123/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 学习语文要下苦功,一__23__文章读百__24__,其意思自然明白。 写作文不能胡__25__乱造。

124

ข้อที่ 124/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 学习语文要下苦功,一__23__文章读百__24__,其意思自然明白。 写作文不能胡__25__乱造。

125

ข้อที่ 125/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้เหมาะสมที่สุด 哪个答案填入句中最正确 学习语文要下苦功,一__23__文章读百__24__,其意思自然明白。 写作文不能胡__25__乱造。

126

ข้อที่ 126/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถเติมลงในสำนวนต่อไปนี้ได้ถูกต้องที่สุด 哪个答案填入成语中最正确 一日三_______

127

ข้อที่ 127/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดสามารถเติมลงในสำนวนต่อไปนี้ได้ถูกต้องที่สุด 哪个答案填入成语中最正确 寿比_____山

128

ข้อที่ 128/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดใช้เติมลงในช่องว่างของข้อความที่ยกมาได้ถูกต้องที่สุด 根据上下文的意思选择最正确的词语填入句中 在一个深夜,朋友送我到车站。我上车_28__赶快找座位。当汽车拐弯的时候,我__29__一回头,发现朋友还站在 原处__30__我挥手。 这是我深深地__31__到了友谊的温暖。从那以后,我改掉了马马虎虎的送客习惯。

129

ข้อที่ 129/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดใช้เติมลงในช่องว่างของข้อความที่ยกมาได้ถูกต้องที่สุด 根据上下文的意思选择最正确的词语填入句中 在一个深夜,朋友送我到车站。我上车_28__赶快找座位。当汽车拐弯的时候,我__29__一回头,发现朋友还站在 原处__30__我挥手。 这是我深深地__31__到了友谊的温暖。从那以后,我改掉了马马虎虎的送客习惯。

130

ข้อที่ 130/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดใช้เติมลงในช่องว่างของข้อความที่ยกมาได้ถูกต้องที่สุด  根据上下文的意思选择最正确的词语填入句中 在一个深夜,朋友送我到车站。我上车_28__赶快找座位。当汽车拐弯的时候,我__29__一回头,发现朋友还站在 原处__30__我挥手。 这是我深深地__31__到了友谊的温暖。从那以后,我改掉了马马虎虎的送客习惯。

131

ข้อที่ 131/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดใช้เติมลงในช่องว่างของข้อความที่ยกมาได้ถูกต้องที่สุด 根据上下文的意思选择最正确的词语填入句中 在一个深夜,朋友送我到车站。我上车_28__赶快找座位。当汽车拐弯的时候,我__29__一回头,发现朋友还站在 原处__30__我挥手。 这是我深深地__31__到了友谊的温暖。从那以后,我改掉了马马虎虎的送客习惯。

132

ข้อที่ 132/200
คำถาม :

คำที่ให้ไว้ข้างใต้ของแต่ละประโยคสามารถเติมลงในช่องว่างใดของประโยคนั้นได้เหมาะสมที่สุด 句中词放在句中哪个位置恰当 他不想__1__吃__2__饭__3__就去运动__4__。                                                               了

133

ข้อที่ 133/200
คำถาม :

คำที่ให้ไว้ข้างใต้ของแต่ละประโยคสามารถเติมลงในช่องว่างใดของประโยคนั้นได้เหมาะสมที่สุด 句中词放在句中哪个位置恰当 我们都__1__相信__2__泰国队__3__能__4__打败对手。                             一定

134

ข้อที่ 134/200
คำถาม :

คำที่ให้ไว้ข้างใต้ของแต่ละประโยคสามารถเติมลงในช่องว่างใดของประโยคนั้นได้เหมาะสมที่สุด 句中词放在句中哪个位置恰当 请大家不要说话__1__,我给__2__你们介绍__3__新来的同学__4__。                        一下

135

ข้อที่ 135/200
คำถาม :

คำที่ให้ไว้ข้างใต้ของแต่ละประโยคสามารถเติมลงในช่องว่างใดของประโยคนั้นได้เหมาะสมที่สุด 句中词放在句中哪个位置恰当 我__1__没有想到,__2__他__3__今天__4__来了。                            简直

136

ข้อที่ 136/200
คำถาม :

คำที่ให้ไว้ข้างใต้ของแต่ละประโยคสามารถเติมลงในช่องว่างใดของประโยคนั้นได้เหมาะสมที่สุด 句中词放在句中哪个位置恰当 你到学校的时候,请__1__把这本书__2__带__3__给我的老师__4__。
                           去 

137

ข้อที่ 137/200
คำถาม :

คำที่ให้ไว้ข้างใต้ของแต่ละประโยคสามารถเติมลงในช่องว่างใดของประโยคนั้นได้เหมาะสมที่สุด 句中词放在句中哪个位置恰当 这个人__1__很娇气,__2__什么事__3__不能__4__做。                            都

138

ข้อที่ 138/200
คำถาม :

คำที่ให้ไว้ข้างใต้ของแต่ละประโยคสามารถเติมลงในช่องว่างใดของประโยคนั้นได้เหมาะสมที่สุด 句中词放在句中哪个位置恰当 由于各国地方日出落的时间不一样,所以世界上不同的时区__1__进入新年的时间__2__就__3__不__4__一样了。                            也

139

ข้อที่ 139/200
คำถาม :

คำที่ให้ไว้ข้างใต้ของแต่ละประโยคสามารถเติมลงในช่องว่างใดของประโยคนั้นได้เหมาะสมที่สุด 句中词放在句中哪个位置恰当
我不参加这个比赛,__1__我__2__从来_3_没学过_4_怎样跳高。                            可

140

ข้อที่ 140/200
คำถาม :

คำที่ให้ไว้ข้างใต้ของแต่ละประโยคสามารถเติมลงในช่องว่างใดของประโยคนั้นได้เหมาะสมที่สุด 句中词放在句中哪个位置恰当 昨天__1__晚上,一年级__2__学生看了一部中国__3__演员演__4__电影。                            的

141

ข้อที่ 141/200
คำถาม :

ตัวอักษร “的”   สี่ตัวในประโยคข้างล่างนี้ตัวที่ควรต้องตัดออกคือ 下面句中有四个“的”字,其中必须去掉的一个“的” 字是 :12啤酒3主要消费者是前来旅游4外国旅客。

142

ข้อที่ 142/200
คำถาม :

哪个句子的标点符号使用不正确?

143

ข้อที่ 143/200
คำถาม :

;叫什么符号? 

144

ข้อที่ 144/200
คำถาม :

不就是得了一个奖吗?有什么大不了的? 说话人是什么态度? 

145

ข้อที่ 145/200
คำถาม :

ตัวเลือกใดในแต่ละข้อไม่เข้าพวกกับตัวเลือกอื่น 下面每题的四个词中,有三个是同类的,找出不同类的一个

146

ข้อที่ 146/200
คำถาม :

ตัวเลือกใดในแต่ละข้อไม่เข้าพวกกับตัวเลือกอื่น 下面每题的四个词中,有三个是同类的,找出不同类的一个  

147

ข้อที่ 147/200
คำถาม :

ข้อใดที่ไม่สามารถเติมลงในช่องว่างได้ 下列四个答案,哪一个不能用来填空 小英是个好孩子,每天都_____妈妈打扫房间。

148

ข้อที่ 148/200
คำถาม :

ข้อใดที่ไม่สามารถเติมลงในช่องว่างได้ 下列四个答案,哪一个不能用来填空 汉语老师_________还在那儿。

149

ข้อที่ 149/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดเรียงลำดับได้เหมาะสมที่สุด 下列答案,哪个词序最正确。他妈妈在   航空1   私营2    公司3   一家4   工作。

150

ข้อที่ 150/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดเรียงลำดับได้เหมาะสมที่สุด 下列答案,哪个词序最正确。香山公园很远,你   还是1   最好2    坐车3   去。4

151

ข้อที่ 151/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดเรียงลำดับได้เหมาะสมที่สุด 下列答案,哪个词序最正确。我一开门,就看见了   1   圆圆的2   他的3   那张4

152

ข้อที่ 152/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดเรียงลำดับได้เหมาะสมที่สุด 下列答案,哪个词序最正确。我朋友   推到1   咖啡2   3   我面前。4

153

ข้อที่ 153/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดเรียงลำดับได้เหมาะสมที่สุด 下列答案,哪个词序最正确。她做菜做得特别好,我们就   1   2   3   那儿4   吃饭吧。  

154

ข้อที่ 154/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดเรียงลำดับได้เหมาะสมที่สุด 下列答案,哪个词序最正确。 泰航售票处1   2   劳驾3   我要 4应该怎么走?

155

ข้อที่ 155/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดเรียงลำดับได้เหมาะสมที่สุด 下列答案,哪个词序最正确。他   1    朋友2   合伙3   几个?4开了一家酒店。

156

ข้อที่ 156/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดเรียงลำดับข้อความได้เหมาะสมที่สุด 下列答案,哪个语序最正确 1. 该岛向西南方向伸展出一个半岛  2.乔治王岛总面积是  1160  平方公里 3. 中国的长城站就在半岛的南边 4.在南极大陆西北方有一座岛叫乔治王岛

157

ข้อที่ 157/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดเรียงลำดับข้อความได้เหมาะสมที่สุด 下列答案,哪个语序最正确 1. 又使我发现了很多新鲜的事 2.其中最难忘的经厉就是坐长途汽车 3. 它们都给我留下了很深的印象 4.在中国旅行既给我很多美丽的回忆

158

ข้อที่ 158/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดเรียงลำดับข้อความได้เหมาะสมที่สุด 下列答案,哪个语序最正确 1. 要得到最终的成功 2.一个人无论做什么事情 3. 事情越大困难也就越多 4.事情越小它的困难就越小 5.做什么事都免了会遇到困难 6.最重要的是要有恒心和勇气

159

ข้อที่ 159/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดเรียงลำดับข้อความได้เหมาะสมที่สุด 下列答案,哪个语序最正确 1. 兄弟姐妹多 2.遇到雨天上学 3. 我总是不高兴 4.小时候我家很穷 5.所以每当下雨天 6.家里的几把伞总是不够用 7.妈妈于是让我和两个姐姐合伞上学

160

ข้อที่ 160/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดเรียงลำดับข้อความได้เหมาะสมที่สุด 下列答案,哪个语序最正确 1. 看到这样的情形 2.孩子们常常打架 3.可是爸爸不常在家 4.我邻居的家很有钱 5.妈妈也喜欢出门去赌钱 6.我想以后一定不要这样的家庭

161

ข้อที่ 161/200
คำถาม :

คำตอบข้อใดเรียงลำดับข้อความได้เหมาะสมที่สุด 下列答案,哪个语序最正确 1. 现在有很多人经常不吃早饭 2.将使学习 ` 工作效率降低 3. 专家认为,不吃早饭,缺乏营养 4.有的是多年养成的习惯 5.长期下去,对身体非常有害

162

ข้อที่ 162/200
คำถาม :

ข้อใดให้ความหมายของคำที่ขีดเส้นใต้ได้เหมาะสมที่สุด  选择能正确解释句中划线词语的一项  应该有福同享,有难同

163

ข้อที่ 163/200
คำถาม :

ข้อใดให้ความหมายของคำที่ขีดเส้นใต้ได้เหมาะสมที่สุด 选择能正确解释句中划线词语的一项 把通知写在黑板上,让大家都知道。

164

ข้อที่ 164/200
คำถาม :

ข้อใดให้ความหมายของคำที่ขีดเส้นใต้ได้เหมาะสมที่สุด 选择能正确解释句中划线词语的一项 走了一天,两个腿酸,走不动了。

165

ข้อที่ 165/200
คำถาม :

明代著名长篇小说_______取材于唐代僧人玄奘只身赴天竺(今印度)取佛经的真实事件。

166

ข้อที่ 166/200
คำถาม :

______是明清两代的皇宫,它记录了明清时代中国的文明和历史,是中国最大的 

167

ข้อที่ 167/200
คำถาม :

从1405年起,____曾率领船队先后七次下西洋,最远到达非洲东海岸红海沿 岸,这说明当时中国已有世界上最先 进的航海技术。 

168

ข้อที่ 168/200
คำถาม :

中国古代科举考试殿试的前三明分别称为_____,榜眼和探花。

169

ข้อที่ 169/200
คำถาม :

中国八大菜系一般是指: 山东菜、四川菜、湖南菜、江苏菜、浙江菜、安徽菜和_______。

170

ข้อที่ 170/200
คำถาม :

中国最大的经济中心, 重要的贸易、金融中心是_______。

171

ข้อที่ 171/200
คำถาม :

素有“中国第一奇三”之誉的是______,它以“奇松,怪石,云海,温泉” 四绝闻名于世。

172

ข้อที่ 172/200
คำถาม :

中国是一个多民族的人口大国,截至目前,全国总人口约___亿,共有___个民族。

173

ข้อที่ 173/200
คำถาม :

中国历史上最后一个封建朝代是_______。

174

ข้อที่ 174/200
คำถาม :

下面哪个城市不是中国的直辖市?

175

ข้อที่ 175/200
คำถาม :

香港特别行政区是_______年回归中国的。

176

ข้อที่ 176/200
คำถาม :

อ่านบทสนทนา  แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด  阅读下列对话,然后选出最正确的答案 甲:   您好!您想买什么。 乙:   我想买几张宣纸 ,写书法用的。 甲:   对不起 ,我们不卖纸 ,我们这里只有书、杂志和报纸。 乙:   哦。 对话的地点是 :

177

ข้อที่ 177/200
คำถาม :

อ่านบทสนทนา  แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด  阅读下列对话,然后选出最正确的答案
甲:   您好!您想买什么。 乙:   我想买几张宣纸 ,写书法用的。 甲:   对不起 ,我们不卖纸 ,我们这里只有书、杂志和报纸。 乙:   哦。 甲和乙的身份应该是

178

ข้อที่ 178/200
คำถาม :

อ่านบทสนทนา  แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下列对话,然后选出最正确的答案
甲:   亚洲饭店在哪儿? 乙:   往右拐 ,然后一直往前走。 甲:   远吗? 乙:   不远 甲:   谢谢! 对话的地点在 :

179

ข้อที่ 179/200
คำถาม :

อ่านบทสนทนา  แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下列对话,然后选出最正确的答案
甲:   亚洲饭店在哪儿? 乙:   往右拐 ,然后一直往前走。 甲:   远吗? 乙:   不远 甲:   谢谢! 如果请你给这段对话一个题目 ,你认为应该是 :

180

ข้อที่ 180/200
คำถาม :

อ่านข้อความ   แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด  阅读下文 ,然后选出最正确的答案 哥哥比弟弟大两岁 ,生于 1956 年,他们都在 20 岁那年出国留学。 问:弟弟出国留学的时间在___________。

181

ข้อที่ 181/200
คำถาม :

อ่านข้อความ   แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文 ,然后选出最正确的答案 说来也怪 ,有些人终日相伴,却印象淡漠 ;有些人偶尔相识,却终生难忘。可在我心里上最美好的记忆, 就是一位和我只有一面之交的普通职员。 我终生难忘的人是一个__________的人。

182

ข้อที่ 182/200
คำถาม :

อ่านข้อความ   แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文 ,然后选出最正确的答案 说来也怪 ,有些人终日相伴,却印象淡漠 ;有些人偶尔相识,却终生难忘。可在我心里上最美好的记忆, 就是一位和我只有一面之交的普通职员。 .“一面之交”的意思是__________。

183

ข้อที่ 183/200
คำถาม :

อ่านข้อความ   แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文 ,然后选出最正确的答案 一位英国学者说:“电视对儿童有益还是有害?其实这等于在问,打针对儿童有益还是有害。医生要根据儿童的 病情、年龄、注射方式以及其他相关条件来判断”。 这段话谈论的是 :

184

ข้อที่ 184/200
คำถาม :

อ่านข้อความ   แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文 ,然后选出最正确的答案 一位英国学者说:“电视对儿童有益还是有害?其实这等于在问,打针对儿童有益还是有害。医生要根据儿童的 病情、年龄、注射方式以及其他相关条件来判断”。 下面哪一句的意思在这段话里说到了?

185

ข้อที่ 185/200
คำถาม :

อ่านข้อความ   แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文 ,然后选出最正确的答案 年年都搞 “爱鸟”活动,说起来已经有十数载了。但是,鸟类却越来越少。树木减少 ,农药使用过多,空气污染 等都是鸟类减少的原因,而更重要的原因是人为的乱捕滥杀、破坏鸟类栖息环境。 “十数载” 的意思是 :

186

ข้อที่ 186/200
คำถาม :

อ่านข้อความ   แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文 ,然后选出最正确的答案 年年都搞 “爱鸟”活动,说起来已经有十数载了。但是,鸟类却越来越少。树木减少 ,农药使用过多,空气污染 等都是鸟类减少的原因,而更重要的原因是人为的乱捕滥杀、破坏鸟类栖息环境。 鸟类减少的主要原因是 :

187

ข้อที่ 187/200
คำถาม :

อ่านข้อความ   แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文 ,然后选出最正确的答案 2005  年 ,机器人将充当各种各样的角色,比如剪草机、真空吸尘器、玩具等。今天由日本 SONY  公司研制的机 器狗已经能跟踢球了。到2015 年机器人将达到老鼠的智力水平,它们将能够开门、收拾桌上的餐具。到 2030 年 ,机器人的智力将达到猴子的水平。到 2050 年机器人将在工业生产中得到泛应用。 根据这段话,机器人能够开门、收拾餐具,这时它们应该是 :

188

ข้อที่ 188/200
คำถาม :

อ่านข้อความ   แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文 ,然后选出最正确的答案 2005  年 ,机器人将充当各种各样的角色,比如剪草机、真空吸尘器、玩具等。今天由日本 SONY  公司研制的机 器狗已经能跟踢球了。到2015 年机器人将达到老鼠的智力水平,它们将能够开门、收拾桌上的餐具。到 2030 年 ,机器人的智力将达到猴子的水平。到 2050 年机器人将在工业生产中得到泛应用。 机器狗踢球是什么时候的事情?

189

ข้อที่ 189/200
คำถาม :

อ่านข้อความ   แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文 ,然后选出最正确的答案 2005  年 ,机器人将充当各种各样的角色,比如剪草机、真空吸尘器、玩具等。今天由日本 SONY  公司研制的机 器狗已经能跟踢球了。到2015 年机器人将达到老鼠的智力水平,它们将能够开门、收拾桌上的餐具。到 2030 年 ,机器人的智力将达到猴子的水平。到 2050 年机器人将在工业生产中得到泛应用。 这段话的内容主要是讲 :

190

ข้อที่ 190/200
คำถาม :

อ่านข้อความ   แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文 ,然后选出最正确的答案 人们利用音乐解除病痛已有数千年的历史 。中国早在春秋战国时期就出现了一位著名的音乐理疗家。目前,音 乐疗法在理论探讨、人才培养等各方面都有很大的发展。如德国提出了 “音乐医学” 的概念。美国医学家创作了 一本音乐治疗的使用指南 --------《调整你的大脑》,美国上百所大学设有音乐治疗研究室。波兰首次在著名音乐 学院创立了音乐治疗专业,培养高等专门人才。 哪个国家提出了 “音乐医学” 的概念?

191

ข้อที่ 191/200
คำถาม :

อ่านข้อความ   แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文 ,然后选出最正确的答案 人们利用音乐解除病痛已有数千年的历史 。中国早在春秋战国时期就出现了一位著名的音乐理疗家。目前,音 乐疗法在理论探讨、人才培养等各方面都有很大的发展。如德国提出了 “音乐医学” 的概念。美国医学家创作了 一本音乐治疗的使用指南 --------《调整你的大脑》,美国上百所大学设有音乐治疗研究室。波兰首次在著名音乐 学院创立了音乐治疗专业,培养高等专门人才。 首次在音乐学院创立音乐治疗专业的国家是 :

192

ข้อที่ 192/200
คำถาม :

อ่านข้อความ   แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文 ,然后选出最正确的答案 人们利用音乐解除病痛已有数千年的历史 。中国早在春秋战国时期就出现了一位著名的音乐理疗家。目前,音 乐疗法在理论探讨、人才培养等各方面都有很大的发展。如德国提出了 “音乐医学” 的概念。美国医学家创作了 一本音乐治疗的使用指南 --------《调整你的大脑》,美国上百所大学设有音乐治疗研究室。波兰首次在著名音乐 学院创立了音乐治疗专业,培养高等专门人才。 人们利用音乐治病有多长时间历史了?

193

ข้อที่ 193/200
คำถาม :

อ่านข้อความ   แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文 ,然后选出最正确的答案 人们利用音乐解除病痛已有数千年的历史 。中国早在春秋战国时期就出现了一位著名的音乐理疗家。目前,音 乐疗法在理论探讨、人才培养等各方面都有很大的发展。如德国提出了 “音乐医学” 的概念。美国医学家创作了 一本音乐治疗的使用指南 --------《调整你的大脑》,美国上百所大学设有音乐治疗研究室。波兰首次在著名音乐 学院创立了音乐治疗专业,培养高等专门人才。 现在,音乐疗法在哪些方面有很大发展?

194

ข้อที่ 194/200
คำถาม :

อ่านข้อความ   แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文 ,然后选出最正确的答案 一天晚上,有人打电话找哥哥讨论工作,哥哥告诉对方 : “现在正忙着帮别人的老婆 洗澡 ,稍后再回电” 。稍 后哥哥在电话里笑着向对方解释说 :“哎呦,我的宝贝女儿啦! 她将来长大了不就是别人的老婆吗?” 哥哥爱说___________。

195

ข้อที่ 195/200
คำถาม :

อ่านข้อความ   แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文 ,然后选出最正确的答案 一天晚上,有人打电话找哥哥讨论工作,哥哥告诉对方 : “现在正忙着帮别人的老婆 洗澡 ,稍后再回电” 。稍 后哥哥在电话里笑着向对方解释说 :“哎呦,我的宝贝女儿啦! 她将来长大了不就是别人的老婆吗?” “别人的老婆” 在这里是指 :

196

ข้อที่ 196/200
คำถาม :

อ่านข้อความ   แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文 ,然后选出最正确的答案 一天晚上,有人打电话找哥哥讨论工作,哥哥告诉对方 : “现在正忙着帮别人的老婆 洗澡 ,稍后再回电” 。稍 后哥哥在电话里笑着向对方解释说 :“哎呦,我的宝贝女儿啦! 她将来长大了不就是别人的老婆吗?” “稍后” 的意思是 :

197

ข้อที่ 197/200
คำถาม :

อ่านข้อความ   แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 阅读下文 ,然后选出最正确的答案 一天晚上,有人打电话找哥哥讨论工作,哥哥告诉对方 : “现在正忙着帮别人的老婆 洗澡 ,稍后再回电” 。稍 后哥哥在电话里笑着向对方解释说 :“哎呦,我的宝贝女儿啦! 她将来长大了不就是别人的老婆吗?” “宝贝” 的意思是 :

198

ข้อที่ 198/200
คำถาม :

อ่านโฆษณาที่ยกมาให้ทั้ง  4 ชิ้น  แล้วตอบคำถาม 阅读下面的四则广告,然后回答问题。 如果你有一位男性朋友,他从外贸大学毕业,想找工作,应该选择哪个广告?

199

ข้อที่ 199/200
คำถาม :

อ่านโฆษณาที่ยกมาให้ทั้ง  4 ชิ้น  แล้วตอบคำถาม 阅读下面的四则广告,然后回答问题。 如果你有一位泰籍朋友,今年 30 岁,懂中文和泰文找工作应该选择哪个广告?

200

ข้อที่ 200/200
คำถาม :

อ่านโฆษณาที่ยกมาให้ทั้ง  4 ชิ้น  แล้วตอบคำถาม 阅读下面的四则广告,然后回答问题。 有一位  50 岁的女士,想找工作,它应该看哪个广告?

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน