ป.6

ข้อสอบ Post-Test O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: PB613440

จำนวนข้อ

: 80 ข้อ

วิชา

: O-NET

ระดับชั้น

: ป.6

สร้างเมื่อ

: 31 ต.ค. 60 เวลา 13:45 น.

ผู้สร้าง : Plook Teacher

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/80
คำถาม :

Which pair of words has the different vowel sound?
 

2

ข้อที่ 2/80
คำถาม :

Read the poem and put the word that rhymes.
 

3

ข้อที่ 3/80
คำถาม :

If you don’t want to be fat, what kind of food should you avoid?
 

4

ข้อที่ 4/80
คำถาม :

You want to introduce Tommy to Adam. What would you say to him?
 

5

ข้อที่ 5/80
คำถาม :

……………………….. is a festival celebrated annually on the evening of the full moon of the 12th month. We float something made from banana tree trunk and banana leaves, and decorate it with flowers.
 

6

ข้อที่ 6/80
คำถาม :

Look at the picture. Where are they?
 

7

ข้อที่ 7/80
คำถาม :

Which sentence is true for the picture?  

8

ข้อที่ 8/80
คำถาม :

Look at the picture and answer the question.   Which of the following is correct about this picture?
 
 

9

ข้อที่ 9/80
คำถาม :

Look at the picture and answer the question.   The people in the picture are ……………………… at their work.
 
 

10

ข้อที่ 10/80
คำถาม :

What do they do for a living?
 

11

ข้อที่ 11/80
คำถาม :

       The chart shows day of birth of 38 students.  Five students were born on Monday. Six students were born on Tuesday. Four students were born on Wednesday. Five students were born on Thursday. Seven students were born on Friday. Three students were born on Saturday. Eight students were born on Sunday. Which graph represents this information?

12

ข้อที่ 12/80
คำถาม :

Look at the chart.

The chart shows the number of dishes that has been sold this week at
Mama & Papa’s restaurant.

    Which sentence is correct?
 
 

13

ข้อที่ 13/80
คำถาม :

The table shows the prices of new items in Super Sport store.     Which sentence is correct?
 

14

ข้อที่ 14/80
คำถาม :

 

15

ข้อที่ 15/80
คำถาม :

Look at the bar chart.   Which Video Game Consoles was the most popular in October 2008?
 

16

ข้อที่ 16/80
คำถาม :

Look at the picture. What is incorrect about this sign?
 

17

ข้อที่ 17/80
คำถาม :

In case of fire, which sign you should look for?

18

ข้อที่ 18/80
คำถาม :

Look at the picture. You are in the library. What should you do when you see this sign?
 

19

ข้อที่ 19/80
คำถาม :

Look at the map to answer question     Which sentence is correct?
 

20

ข้อที่ 20/80
คำถาม :

Look at the map to answer question.     How does Atichart go to school?
 

21

ข้อที่ 21/80
คำถาม :

Read the poster then answer questions   Which sentence is correct about the poster?
 
 

22

ข้อที่ 22/80
คำถาม :

Read the poster then answer questions     Who is suitable for this job?
 
 

23

ข้อที่ 23/80
คำถาม :

Read the poster then answer questions     Where will this Potluck party take place?
 
 

24

ข้อที่ 24/80
คำถาม :

Read the poster then answer questions     What will happen on that day?
 
 

25

ข้อที่ 25/80
คำถาม :

Read the poster then answer questions     What is correct about this poster?
 
 

26

ข้อที่ 26/80
คำถาม :

Read the passage then answer questions     Sam is a zookeeper. Zookeepers are responsible for the wellbeing of the animals living in zoos. The job requires a keeper to routinely complete a number of tasks for the animals, such as bathing, feeding and exercising. So he feed, clean and monitor zoo animals to ensure their health and comfort remains consistent.         According to PayScale.com, the salary range for zookeepers was $18,074-$39,725 per year in January 2016. Where does Sam work?
 
 

27

ข้อที่ 27/80
คำถาม :

Read the passage then answer questions     Sam is a zookeeper. Zookeepers are responsible for the wellbeing of the animals living in zoos. The job requires a keeper to routinely complete a number of tasks for the animals, such as bathing, feeding and exercising. So he feed, clean and monitor zoo animals to ensure their health and comfort remains consistent.         According to PayScale.com, the salary range for zookeepers was $18,074-$39,725 per year in January 2016.   Which is not correct about the passage?
 
 

28

ข้อที่ 28/80
คำถาม :

Read the passage then answer questions     Sam is a zookeeper. Zookeepers are responsible for the wellbeing of the animals living in zoos. The job requires a keeper to routinely complete a number of tasks for the animals, such as bathing, feeding and exercising. So he feed, clean and monitor zoo animals to ensure their health and comfort remains consistent.         According to PayScale.com, the salary range for zookeepers was $18,074-$39,725 per year in January 2016.   Sam gets average salary according to PayScale’s salary rate. How much Sam gets paid for his job?
 
 

29

ข้อที่ 29/80
คำถาม :

Read the passage then answer questions.     The first thing I do when I walk my dog is put on his leash. Then I walk out the door. Next, I lead him down the driveway. Then we walk around the block. After our walk, I take off his leash.   Which one is correct about the passage?
 

30

ข้อที่ 30/80
คำถาม :

Read the passage then answer questions          Tommy went to the park with his sister. They brought baseballs and gloves. They played catch for two hours. It started to get very hot, so they went home for some orange juice. They had a great day. Why they decided to go home?
 

31

ข้อที่ 31/80
คำถาม :

Choose the best answer to fill in the passage.     Last summer, Max suggested his friends to go swimming. They all agreed. They headed straight for the .........31......... behind their school. They always swim there when the weather gets too hot. It was also here that Max first learnt ………..32……….. He had never ……..33………. and was afraid to go into the swimming pool. Moreover, when he saw that all his friends could swim, he felt ....….34…….. So he asked his friends to teach him how to swim. At first he just swam a few strokes. But he practiced swimming every week and soon, he was able to swim as ……35…… as his friends !
 

32

ข้อที่ 32/80
คำถาม :

Choose the best answer to fill in the passage.     Last summer, Max suggested his friends to go swimming. They all agreed. They headed straight for the .........31......... behind their school. They always swim there when the weather gets too hot. It was also here that Max first learnt ………..32……….. He had never ……..33………. and was afraid to go into the swimming pool. Moreover, when he saw that all his friends could swim, he felt ....….34…….. So he asked his friends to teach him how to swim. At first he just swam a few strokes. But he practiced swimming every week and soon, he was able to swim as ……35…… as his friends !
 

33

ข้อที่ 33/80
คำถาม :

Choose the best answer to fill in the passage.     Last summer, Max suggested his friends to go swimming. They all agreed. They headed straight for the .........31......... behind their school. They always swim there when the weather gets too hot. It was also here that Max first learnt ………..32……….. He had never ……..33………. and was afraid to go into the swimming pool. Moreover, when he saw that all his friends could swim, he felt ....….34…….. So he asked his friends to teach him how to swim. At first he just swam a few strokes. But he practiced swimming every week and soon, he was able to swim as ……35…… as his friends !
 

34

ข้อที่ 34/80
คำถาม :

Choose the best answer to fill in the passage.     Last summer, Max suggested his friends to go swimming. They all agreed. They headed straight for the .........31......... behind their school. They always swim there when the weather gets too hot. It was also here that Max first learnt ………..32……….. He had never ……..33………. and was afraid to go into the swimming pool. Moreover, when he saw that all his friends could swim, he felt ....….34…….. So he asked his friends to teach him how to swim. At first he just swam a few strokes. But he practiced swimming every week and soon, he was able to swim as ……35…… as his friends !
 

35

ข้อที่ 35/80
คำถาม :

Choose the best answer to fill in the passage.     Last summer, Max suggested his friends to go swimming. They all agreed. They headed straight for the .........31......... behind their school. They always swim there when the weather gets too hot. It was also here that Max first learnt ………..32……….. He had never ……..33………. and was afraid to go into the swimming pool. Moreover, when he saw that all his friends could swim, he felt ....….34…….. So he asked his friends to teach him how to swim. At first he just swam a few strokes. But he practiced swimming every week and soon, he was able to swim as ……35…… as his friends !
 

36

ข้อที่ 36/80
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversation.     In Thai school, Emma, an exchange European student, is talking to her friends about the weather in Thailand. Emma:    Good morning! Friends:    Hi Emma! How are you today? Emma:    Not so bad. I really hate the ……36…… day. Winai:    Yes, It’s so hot. May I bring you a cold drink? Emma:    Thank you. Suree:    Please ……..37……. the air conditioner. Emma:    ……………..38…………………….. Winai:    Hey! Emma. What’s the weather like in your country now? Emma:    In France. ………………39……………….. in February. I love skiing with my family. How many seasons are there in Thailand? Winai:    ………………….40………………….. And I love summer the most because it’s my vacation.
 

37

ข้อที่ 37/80
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversation.     In Thai school, Emma, an exchange European student, is talking to her friends about the weather in Thailand. Emma:    Good morning! Friends:    Hi Emma! How are you today? Emma:    Not so bad. I really hate the ……36…… day. Winai:    Yes, It’s so hot. May I bring you a cold drink? Emma:    Thank you. Suree:    Please ……..37……. the air conditioner. Emma:    ……………..38…………………….. Winai:    Hey! Emma. What’s the weather like in your country now? Emma:    In France. ………………39……………….. in February. I love skiing with my family. How many seasons are there in Thailand? Winai:    ………………….40………………….. And I love summer the most because it’s my vacation.
 

38

ข้อที่ 38/80
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversation.     In Thai school, Emma, an exchange European student, is talking to her friends about the weather in Thailand. Emma:    Good morning! Friends:    Hi Emma! How are you today? Emma:    Not so bad. I really hate the ……36…… day. Winai:    Yes, It’s so hot. May I bring you a cold drink? Emma:    Thank you. Suree:    Please ……..37……. the air conditioner. Emma:    ……………..38…………………….. Winai:    Hey! Emma. What’s the weather like in your country now? Emma:    In France. ………………39……………….. in February. I love skiing with my family. How many seasons are there in Thailand? Winai:    ………………….40………………….. And I love summer the most because it’s my vacation.
 

39

ข้อที่ 39/80
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversation.     In Thai school, Emma, an exchange European student, is talking to her friends about the weather in Thailand. Emma:    Good morning! Friends:    Hi Emma! How are you today? Emma:    Not so bad. I really hate the ……36…… day. Winai:    Yes, It’s so hot. May I bring you a cold drink? Emma:    Thank you. Suree:    Please ……..37……. the air conditioner. Emma:    ……………..38…………………….. Winai:    Hey! Emma. What’s the weather like in your country now? Emma:    In France. ………………39……………….. in February. I love skiing with my family. How many seasons are there in Thailand? Winai:    ………………….40………………….. And I love summer the most because it’s my vacation.
 

40

ข้อที่ 40/80
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversation.     In Thai school, Emma, an exchange European student, is talking to her friends about the weather in Thailand. Emma:    Good morning! Friends:    Hi Emma! How are you today? Emma:    Not so bad. I really hate the ……36…… day. Winai:    Yes, It’s so hot. May I bring you a cold drink? Emma:    Thank you. Suree:    Please ……..37……. the air conditioner. Emma:    ……………..38…………………….. Winai:    Hey! Emma. What’s the weather like in your country now? Emma:    In France. ………………39……………….. in February. I love skiing with my family. How many seasons are there in Thailand? Winai:    ………………….40………………….. And I love summer the most because it’s my vacation.
 

41

ข้อที่ 41/80
คำถาม :

Which pair of words has the different vowel sound?
 

42

ข้อที่ 42/80
คำถาม :

Read the poem and put the word that rhymes.
 

43

ข้อที่ 43/80
คำถาม :

If you don’t want to be fat, what kind of food should you avoid?
 

44

ข้อที่ 44/80
คำถาม :

You want to introduce Tommy to Adam. What would you say to him?
 

45

ข้อที่ 45/80
คำถาม :

……………………….. is a festival celebrated annually on the evening of the full moon of the 12th month. We float something made from banana tree trunk and banana leaves, and decorate it with flowers.
 

46

ข้อที่ 46/80
คำถาม :

Look at the picture. Where are they?
 

47

ข้อที่ 47/80
คำถาม :

Which sentence is true for the picture?  

48

ข้อที่ 48/80
คำถาม :

Look at the picture and answer the question.   Which of the following is correct about this picture?
 
 

49

ข้อที่ 49/80
คำถาม :

Look at the picture and answer the question.   The people in the picture are ……………………… at their work.
 
 

50

ข้อที่ 50/80
คำถาม :

What do they do for a living?
 

51

ข้อที่ 51/80
คำถาม :

       The chart shows day of birth of 38 students.  Five students were born on Monday. Six students were born on Tuesday. Four students were born on Wednesday. Five students were born on Thursday. Seven students were born on Friday. Three students were born on Saturday. Eight students were born on Sunday. Which graph represents this information?

52

ข้อที่ 52/80
คำถาม :

Look at the chart.

The chart shows the number of dishes that has been sold this week at
Mama & Papa’s restaurant.

    Which sentence is correct?
 
 

53

ข้อที่ 53/80
คำถาม :

The table shows the prices of new items in Super Sport store.     Which sentence is correct?
 

54

ข้อที่ 54/80
คำถาม :

 

55

ข้อที่ 55/80
คำถาม :

Look at the bar chart.   Which Video Game Consoles was the most popular in October 2008?
 

56

ข้อที่ 56/80
คำถาม :

Look at the picture. What is incorrect about this sign?
 

57

ข้อที่ 57/80
คำถาม :

In case of fire, which sign you should look for?

58

ข้อที่ 58/80
คำถาม :

Look at the picture. You are in the library. What should you do when you see this sign?
 

59

ข้อที่ 59/80
คำถาม :

Look at the map to answer question     Which sentence is correct?
 

60

ข้อที่ 60/80
คำถาม :

Look at the map to answer question.     How does Atichart go to school?
 

61

ข้อที่ 61/80
คำถาม :

Read the poster then answer questions   Which sentence is correct about the poster?
 
 

62

ข้อที่ 62/80
คำถาม :

Read the poster then answer questions     Who is suitable for this job?
 
 

63

ข้อที่ 63/80
คำถาม :

Read the poster then answer questions     Where will this Potluck party take place?
 
 

64

ข้อที่ 64/80
คำถาม :

Read the poster then answer questions     What will happen on that day?
 
 

65

ข้อที่ 65/80
คำถาม :

Read the poster then answer questions     What is correct about this poster?
 
 

66

ข้อที่ 66/80
คำถาม :

Read the passage then answer questions     Sam is a zookeeper. Zookeepers are responsible for the wellbeing of the animals living in zoos. The job requires a keeper to routinely complete a number of tasks for the animals, such as bathing, feeding and exercising. So he feed, clean and monitor zoo animals to ensure their health and comfort remains consistent.         According to PayScale.com, the salary range for zookeepers was $18,074-$39,725 per year in January 2016. Where does Sam work?
 
 

67

ข้อที่ 67/80
คำถาม :

Read the passage then answer questions     Sam is a zookeeper. Zookeepers are responsible for the wellbeing of the animals living in zoos. The job requires a keeper to routinely complete a number of tasks for the animals, such as bathing, feeding and exercising. So he feed, clean and monitor zoo animals to ensure their health and comfort remains consistent.         According to PayScale.com, the salary range for zookeepers was $18,074-$39,725 per year in January 2016.   Which is not correct about the passage?
 
 

68

ข้อที่ 68/80
คำถาม :

Read the passage then answer questions     Sam is a zookeeper. Zookeepers are responsible for the wellbeing of the animals living in zoos. The job requires a keeper to routinely complete a number of tasks for the animals, such as bathing, feeding and exercising. So he feed, clean and monitor zoo animals to ensure their health and comfort remains consistent.         According to PayScale.com, the salary range for zookeepers was $18,074-$39,725 per year in January 2016.   Sam gets average salary according to PayScale’s salary rate. How much Sam gets paid for his job?
 
 

69

ข้อที่ 69/80
คำถาม :

Read the passage then answer questions.     The first thing I do when I walk my dog is put on his leash. Then I walk out the door. Next, I lead him down the driveway. Then we walk around the block. After our walk, I take off his leash.   Which one is correct about the passage?
 

70

ข้อที่ 70/80
คำถาม :

Read the passage then answer questions          Tommy went to the park with his sister. They brought baseballs and gloves. They played catch for two hours. It started to get very hot, so they went home for some orange juice. They had a great day. Why they decided to go home?
 

71

ข้อที่ 71/80
คำถาม :

Choose the best answer to fill in the passage.     Last summer, Max suggested his friends to go swimming. They all agreed. They headed straight for the .........31......... behind their school. They always swim there when the weather gets too hot. It was also here that Max first learnt ………..32……….. He had never ……..33………. and was afraid to go into the swimming pool. Moreover, when he saw that all his friends could swim, he felt ....….34…….. So he asked his friends to teach him how to swim. At first he just swam a few strokes. But he practiced swimming every week and soon, he was able to swim as ……35…… as his friends !
 

72

ข้อที่ 72/80
คำถาม :

Choose the best answer to fill in the passage.     Last summer, Max suggested his friends to go swimming. They all agreed. They headed straight for the .........31......... behind their school. They always swim there when the weather gets too hot. It was also here that Max first learnt ………..32……….. He had never ……..33………. and was afraid to go into the swimming pool. Moreover, when he saw that all his friends could swim, he felt ....….34…….. So he asked his friends to teach him how to swim. At first he just swam a few strokes. But he practiced swimming every week and soon, he was able to swim as ……35…… as his friends !
 

73

ข้อที่ 73/80
คำถาม :

Choose the best answer to fill in the passage.     Last summer, Max suggested his friends to go swimming. They all agreed. They headed straight for the .........31......... behind their school. They always swim there when the weather gets too hot. It was also here that Max first learnt ………..32……….. He had never ……..33………. and was afraid to go into the swimming pool. Moreover, when he saw that all his friends could swim, he felt ....….34…….. So he asked his friends to teach him how to swim. At first he just swam a few strokes. But he practiced swimming every week and soon, he was able to swim as ……35…… as his friends !
 

74

ข้อที่ 74/80
คำถาม :

Choose the best answer to fill in the passage.     Last summer, Max suggested his friends to go swimming. They all agreed. They headed straight for the .........31......... behind their school. They always swim there when the weather gets too hot. It was also here that Max first learnt ………..32……….. He had never ……..33………. and was afraid to go into the swimming pool. Moreover, when he saw that all his friends could swim, he felt ....….34…….. So he asked his friends to teach him how to swim. At first he just swam a few strokes. But he practiced swimming every week and soon, he was able to swim as ……35…… as his friends !
 

75

ข้อที่ 75/80
คำถาม :

Choose the best answer to fill in the passage.     Last summer, Max suggested his friends to go swimming. They all agreed. They headed straight for the .........31......... behind their school. They always swim there when the weather gets too hot. It was also here that Max first learnt ………..32……….. He had never ……..33………. and was afraid to go into the swimming pool. Moreover, when he saw that all his friends could swim, he felt ....….34…….. So he asked his friends to teach him how to swim. At first he just swam a few strokes. But he practiced swimming every week and soon, he was able to swim as ……35…… as his friends !
 

76

ข้อที่ 76/80
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversation.     In Thai school, Emma, an exchange European student, is talking to her friends about the weather in Thailand. Emma:    Good morning! Friends:    Hi Emma! How are you today? Emma:    Not so bad. I really hate the ……36…… day. Winai:    Yes, It’s so hot. May I bring you a cold drink? Emma:    Thank you. Suree:    Please ……..37……. the air conditioner. Emma:    ……………..38…………………….. Winai:    Hey! Emma. What’s the weather like in your country now? Emma:    In France. ………………39……………….. in February. I love skiing with my family. How many seasons are there in Thailand? Winai:    ………………….40………………….. And I love summer the most because it’s my vacation.
 

77

ข้อที่ 77/80
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversation.     In Thai school, Emma, an exchange European student, is talking to her friends about the weather in Thailand. Emma:    Good morning! Friends:    Hi Emma! How are you today? Emma:    Not so bad. I really hate the ……36…… day. Winai:    Yes, It’s so hot. May I bring you a cold drink? Emma:    Thank you. Suree:    Please ……..37……. the air conditioner. Emma:    ……………..38…………………….. Winai:    Hey! Emma. What’s the weather like in your country now? Emma:    In France. ………………39……………….. in February. I love skiing with my family. How many seasons are there in Thailand? Winai:    ………………….40………………….. And I love summer the most because it’s my vacation.
 

78

ข้อที่ 78/80
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversation.     In Thai school, Emma, an exchange European student, is talking to her friends about the weather in Thailand. Emma:    Good morning! Friends:    Hi Emma! How are you today? Emma:    Not so bad. I really hate the ……36…… day. Winai:    Yes, It’s so hot. May I bring you a cold drink? Emma:    Thank you. Suree:    Please ……..37……. the air conditioner. Emma:    ……………..38…………………….. Winai:    Hey! Emma. What’s the weather like in your country now? Emma:    In France. ………………39……………….. in February. I love skiing with my family. How many seasons are there in Thailand? Winai:    ………………….40………………….. And I love summer the most because it’s my vacation.
 

79

ข้อที่ 79/80
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversation.     In Thai school, Emma, an exchange European student, is talking to her friends about the weather in Thailand. Emma:    Good morning! Friends:    Hi Emma! How are you today? Emma:    Not so bad. I really hate the ……36…… day. Winai:    Yes, It’s so hot. May I bring you a cold drink? Emma:    Thank you. Suree:    Please ……..37……. the air conditioner. Emma:    ……………..38…………………….. Winai:    Hey! Emma. What’s the weather like in your country now? Emma:    In France. ………………39……………….. in February. I love skiing with my family. How many seasons are there in Thailand? Winai:    ………………….40………………….. And I love summer the most because it’s my vacation.
 

80

ข้อที่ 80/80
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversation.     In Thai school, Emma, an exchange European student, is talking to her friends about the weather in Thailand. Emma:    Good morning! Friends:    Hi Emma! How are you today? Emma:    Not so bad. I really hate the ……36…… day. Winai:    Yes, It’s so hot. May I bring you a cold drink? Emma:    Thank you. Suree:    Please ……..37……. the air conditioner. Emma:    ……………..38…………………….. Winai:    Hey! Emma. What’s the weather like in your country now? Emma:    In France. ………………39……………….. in February. I love skiing with my family. How many seasons are there in Thailand? Winai:    ………………….40………………….. And I love summer the most because it’s my vacation.
 

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน