ป.6

ข้อสอบ Pre-Test O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: PB613439

จำนวนข้อ

: 80 ข้อ

วิชา

: O-NET

ระดับชั้น

: ป.6

สร้างเมื่อ

: 25 ต.ค. 60 เวลา 13:57 น.

ผู้สร้าง : Plook Teacher

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/80
คำถาม :

Which word starts with the different sound as “University”?
 

2

ข้อที่ 2/80
คำถาม :

Which pair of words has the different vowel sound ?
 

3

ข้อที่ 3/80
คำถาม :

You want to know the price of the book in the bookstore. What would you say?
 

4

ข้อที่ 4/80
คำถาม :

To take more vitamins, what kind of food should you take?
 

5

ข้อที่ 5/80
คำถาม :

Emma and her mother find banana leaves to celebrate Thai festival in November. Which festival are they celebrating?
 

6

ข้อที่ 6/80
คำถาม :

Look at the picture.   What should we do when we see this picture?
 

7

ข้อที่ 7/80
คำถาม :

Look at the picture.   Which sentence best describes this picture?
 
 

8

ข้อที่ 8/80
คำถาม :

Look at the picture. Which sentence best describes this picture?
 
 
 

9

ข้อที่ 9/80
คำถาม :

9 - 10  Look at the picture.   From the pictures, which sentence is correct?
 
 
 

10

ข้อที่ 10/80
คำถาม :

9 - 10  Look at the picture.   From the pictures, which sport are they playing?
 

11

ข้อที่ 11/80
คำถาม :

In our school, there are 300 kindergarten students, 400 elementary students, and 450 secondary school students. Which graph is correct?
 

12

ข้อที่ 12/80
คำถาม :

In 2010, the highest English score is 98 points. In 2011, the highest score drop 10 points. Which diagram represents the English score?
 

13

ข้อที่ 13/80
คำถาม :

Look at the table. Which sentence is correct?
 

14

ข้อที่ 14/80
คำถาม :

Girls are 62% of all students in our school while boys are 38%. Which graph is correct?
 

15

ข้อที่ 15/80
คำถาม :

Look at the bar chart. Which year spent 30 million dollars on smartphone?
 
 

16

ข้อที่ 16/80
คำถาม :

Look at the picture You can see this sign …………. .
 

17

ข้อที่ 17/80
คำถาม :

Look at the picture. What should you do when you see this sign?
 
 

18

ข้อที่ 18/80
คำถาม :

Look at the picture. Which of the following is correct about the sign?
 
 

19

ข้อที่ 19/80
คำถาม :

19 – 20 Look at the map to answer question. Which sentence is correct?
 
 

20

ข้อที่ 20/80
คำถาม :

19 – 20 Look at the map to answer question. Which sentence is incorrect?
 
 

21

ข้อที่ 21/80
คำถาม :

Read the poster. Which sentence is correct about the poster?
 
 

22

ข้อที่ 22/80
คำถาม :

Read the following sentences. 1. Open the top and put the coffee in. 2. Press the button to choose cup size. 3. Close the top. 4. Press 'START' button to start the machine. 5. Enjoy your coffee. What are these sentences for?
 

23

ข้อที่ 23/80
คำถาม :

23 – 25 Read the poster then answer questions. Where will this Beach clean-up activity take place?
 
 

24

ข้อที่ 24/80
คำถาม :

23 – 25 Read the poster then answer questions. What date is “Beach clean-up Day”
 

25

ข้อที่ 25/80
คำถาม :

23 – 25 Read the poster then answer questions. Who will get the prize?
 
 

26

ข้อที่ 26/80
คำถาม :

26 – 30 Read the passage then answer questions.         It was a nice sunny-day. I and Thomas went for a walk along the beach. Thomas wanted to swim so we took off our clothes and ran to the sea. When we were swimming, I found a floating glass bottle with a paper inside. Thomas brought the paper out and found out that it was a map. We followed the map to the garden and found a box full of coins. We were very happy.   What did I found in the sea?
 

27

ข้อที่ 27/80
คำถาม :

26 – 30 Read the passage then answer questions.         It was a nice sunny-day. I and Thomas went for a walk along the beach. Thomas wanted to swim so we took off our clothes and ran to the sea. When we were swimming, I found a floating glass bottle with a paper inside. Thomas brought the paper out and found out that it was a map. We followed the map to the garden and found a box full of coins. We were very happy.   Where did I found bottle?
 
 

28

ข้อที่ 28/80
คำถาม :

26 – 30 Read the passage then answer questions.         It was a nice sunny-day. I and Thomas went for a walk along the beach. Thomas wanted to swim so we took off our clothes and ran to the sea. When we were swimming, I found a floating glass bottle with a paper inside. Thomas brought the paper out and found out that it was a map. We followed the map to the garden and found a box full of coins. We were very happy.   How was the weather that day?
 
 

29

ข้อที่ 29/80
คำถาม :

26 – 30 Read the passage then answer questions.         It was a nice sunny-day. I and Thomas went for a walk along the beach. Thomas wanted to swim so we took off our clothes and ran to the sea. When we were swimming, I found a floating glass bottle with a paper inside. Thomas brought the paper out and found out that it was a map. We followed the map to the garden and found a box full of coins. We were very happy.   Where did we go for a walk?
 
 

30

ข้อที่ 30/80
คำถาม :

26 – 30 Read the passage then answer questions.         It was a nice sunny-day. I and Thomas went for a walk along the beach. Thomas wanted to swim so we took off our clothes and ran to the sea. When we were swimming, I found a floating glass bottle with a paper inside. Thomas brought the paper out and found out that it was a map. We followed the map to the garden and found a box full of coins. We were very happy.   Which sentences is correct?
 
 

31

ข้อที่ 31/80
คำถาม :

31 – 35: Choose the best answer to fill in the passage.     Last month, Sabrina and her family ……31…… to Chiang Mai by the plane to visit her aunt. Chiang Mai is located in ……32…… of Thailand. It is a big city that many ……33…… want to visit there. It is one of the religious sites in Thailand, so there are many ……34…… in Chiang Mai.  Sabrina was very excited ……35…… this is her first time to visit Chiang Mai and meet her aunt.
 

32

ข้อที่ 32/80
คำถาม :

31 – 35: Choose the best answer to fill in the passage.     Last month, Sabrina and her family ……31…… to Chiang Mai by the plane to visit her aunt. Chiang Mai is located in ……32…… of Thailand. It is a big city that many ……33…… want to visit there. It is one of the religious sites in Thailand, so there are many ……34…… in Chiang Mai.  Sabrina was very excited ……35…… this is her first time to visit Chiang Mai and meet her aunt.
 

33

ข้อที่ 33/80
คำถาม :

31 – 35: Choose the best answer to fill in the passage.     Last month, Sabrina and her family ……31…… to Chiang Mai by the plane to visit her aunt. Chiang Mai is located in ……32…… of Thailand. It is a big city that many ……33…… want to visit there. It is one of the religious sites in Thailand, so there are many ……34…… in Chiang Mai.  Sabrina was very excited ……35…… this is her first time to visit Chiang Mai and meet her aunt.
 

34

ข้อที่ 34/80
คำถาม :

31 – 35: Choose the best answer to fill in the passage.     Last month, Sabrina and her family ……31…… to Chiang Mai by the plane to visit her aunt. Chiang Mai is located in ……32…… of Thailand. It is a big city that many ……33…… want to visit there. It is one of the religious sites in Thailand, so there are many ……34…… in Chiang Mai.  Sabrina was very excited ……35…… this is her first time to visit Chiang Mai and meet her aunt.
 

35

ข้อที่ 35/80
คำถาม :

31 – 35: Choose the best answer to fill in the passage.     Last month, Sabrina and her family ……31…… to Chiang Mai by the plane to visit her aunt. Chiang Mai is located in ……32…… of Thailand. It is a big city that many ……33…… want to visit there. It is one of the religious sites in Thailand, so there are many ……34…… in Chiang Mai.  Sabrina was very excited ……35…… this is her first time to visit Chiang Mai and meet her aunt.
 

36

ข้อที่ 36/80
คำถาม :

36 – 40: Choose the correct answer to complete the conversation. In the classroom.     Wipada:     Good morning, Wichai. …………………………………….     Wichai:     I’m fine, thanks.
 

37

ข้อที่ 37/80
คำถาม :

36 – 40: Choose the correct answer to complete the conversation. Anchana talks with her father about their holiday.     Father:        Let's go to the beach.     Anchana:    …………………………………………… . We haven't been in a while.     Father:        Ok, Let’s go.
 
 

38

ข้อที่ 38/80
คำถาม :

36 – 40: Choose the correct answer to complete the conversation. Anna sees the tourists who lost their way to the bus stop.     Anna:         Excuse me. May I help you?     Tourist:        …………………………………………………….. to the bus stop?     Anna:         Sure, walk straight and turn right. You will see the bus stop.
 
 

39

ข้อที่ 39/80
คำถาม :

36 – 40: Choose the correct answer to complete the conversation. At a stationery.     Seller:         Can I help you?     Andy:        ………………………………………………     Seller:        It’s fifty baht.  This one is good for drawing.     Andy:        Here’s fifty baht.     Seller:        Thank you.
 
 

40

ข้อที่ 40/80
คำถาม :

36 – 40: Choose the correct answer to complete the conversation. On the phone.     Kelly:        Good afternoon, I’d like to speak with John.     Peter:        Sorry. John is going out for lunch.     Kelly:         …………………………………………………………………     Peter:         Ok, I will tell him when he comes back.
 
 

41

ข้อที่ 41/80
คำถาม :

Which word starts with the different sound as “University”?
 

42

ข้อที่ 42/80
คำถาม :

Which pair of words has the different vowel sound ?
 

43

ข้อที่ 43/80
คำถาม :

You want to know the price of the book in the bookstore. What would you say?
 

44

ข้อที่ 44/80
คำถาม :

To take more vitamins, what kind of food should you take?
 

45

ข้อที่ 45/80
คำถาม :

Emma and her mother find banana leaves to celebrate Thai festival in November. Which festival are they celebrating?
 

46

ข้อที่ 46/80
คำถาม :

Look at the picture.   What should we do when we see this picture?
 

47

ข้อที่ 47/80
คำถาม :

Look at the picture.   Which sentence best describes this picture?
 
 

48

ข้อที่ 48/80
คำถาม :

Look at the picture. Which sentence best describes this picture?
 
 
 

49

ข้อที่ 49/80
คำถาม :

9 - 10  Look at the picture.   From the pictures, which sentence is correct?
 
 
 

50

ข้อที่ 50/80
คำถาม :

9 - 10  Look at the picture.   From the pictures, which sport are they playing?
 

51

ข้อที่ 51/80
คำถาม :

In our school, there are 300 kindergarten students, 400 elementary students, and 450 secondary school students. Which graph is correct?
 

52

ข้อที่ 52/80
คำถาม :

In 2010, the highest English score is 98 points. In 2011, the highest score drop 10 points. Which diagram represents the English score?
 

53

ข้อที่ 53/80
คำถาม :

Look at the table. Which sentence is correct?
 

54

ข้อที่ 54/80
คำถาม :

Girls are 62% of all students in our school while boys are 38%. Which graph is correct?
 

55

ข้อที่ 55/80
คำถาม :

Look at the bar chart. Which year spent 30 million dollars on smartphone?
 
 

56

ข้อที่ 56/80
คำถาม :

Look at the picture You can see this sign …………. .
 

57

ข้อที่ 57/80
คำถาม :

Look at the picture. What should you do when you see this sign?
 
 

58

ข้อที่ 58/80
คำถาม :

Look at the picture. Which of the following is correct about the sign?
 
 

59

ข้อที่ 59/80
คำถาม :

19 – 20 Look at the map to answer question. Which sentence is correct?
 
 

60

ข้อที่ 60/80
คำถาม :

19 – 20 Look at the map to answer question. Which sentence is incorrect?
 
 

61

ข้อที่ 61/80
คำถาม :

Read the poster. Which sentence is correct about the poster?
 
 

62

ข้อที่ 62/80
คำถาม :

Read the following sentences. 1. Open the top and put the coffee in. 2. Press the button to choose cup size. 3. Close the top. 4. Press 'START' button to start the machine. 5. Enjoy your coffee. What are these sentences for?
 

63

ข้อที่ 63/80
คำถาม :

23 – 25 Read the poster then answer questions. Where will this Beach clean-up activity take place?
 
 

64

ข้อที่ 64/80
คำถาม :

23 – 25 Read the poster then answer questions. What date is “Beach clean-up Day”
 

65

ข้อที่ 65/80
คำถาม :

23 – 25 Read the poster then answer questions. Who will get the prize?
 
 

66

ข้อที่ 66/80
คำถาม :

26 – 30 Read the passage then answer questions.         It was a nice sunny-day. I and Thomas went for a walk along the beach. Thomas wanted to swim so we took off our clothes and ran to the sea. When we were swimming, I found a floating glass bottle with a paper inside. Thomas brought the paper out and found out that it was a map. We followed the map to the garden and found a box full of coins. We were very happy.   What did I found in the sea?
 

67

ข้อที่ 67/80
คำถาม :

26 – 30 Read the passage then answer questions.         It was a nice sunny-day. I and Thomas went for a walk along the beach. Thomas wanted to swim so we took off our clothes and ran to the sea. When we were swimming, I found a floating glass bottle with a paper inside. Thomas brought the paper out and found out that it was a map. We followed the map to the garden and found a box full of coins. We were very happy.   Where did I found bottle?
 
 

68

ข้อที่ 68/80
คำถาม :

26 – 30 Read the passage then answer questions.         It was a nice sunny-day. I and Thomas went for a walk along the beach. Thomas wanted to swim so we took off our clothes and ran to the sea. When we were swimming, I found a floating glass bottle with a paper inside. Thomas brought the paper out and found out that it was a map. We followed the map to the garden and found a box full of coins. We were very happy.   How was the weather that day?
 
 

69

ข้อที่ 69/80
คำถาม :

26 – 30 Read the passage then answer questions.         It was a nice sunny-day. I and Thomas went for a walk along the beach. Thomas wanted to swim so we took off our clothes and ran to the sea. When we were swimming, I found a floating glass bottle with a paper inside. Thomas brought the paper out and found out that it was a map. We followed the map to the garden and found a box full of coins. We were very happy.   Where did we go for a walk?
 
 

70

ข้อที่ 70/80
คำถาม :

26 – 30 Read the passage then answer questions.         It was a nice sunny-day. I and Thomas went for a walk along the beach. Thomas wanted to swim so we took off our clothes and ran to the sea. When we were swimming, I found a floating glass bottle with a paper inside. Thomas brought the paper out and found out that it was a map. We followed the map to the garden and found a box full of coins. We were very happy.   Which sentences is correct?
 
 

71

ข้อที่ 71/80
คำถาม :

31 – 35: Choose the best answer to fill in the passage.     Last month, Sabrina and her family ……31…… to Chiang Mai by the plane to visit her aunt. Chiang Mai is located in ……32…… of Thailand. It is a big city that many ……33…… want to visit there. It is one of the religious sites in Thailand, so there are many ……34…… in Chiang Mai.  Sabrina was very excited ……35…… this is her first time to visit Chiang Mai and meet her aunt.
 

72

ข้อที่ 72/80
คำถาม :

31 – 35: Choose the best answer to fill in the passage.     Last month, Sabrina and her family ……31…… to Chiang Mai by the plane to visit her aunt. Chiang Mai is located in ……32…… of Thailand. It is a big city that many ……33…… want to visit there. It is one of the religious sites in Thailand, so there are many ……34…… in Chiang Mai.  Sabrina was very excited ……35…… this is her first time to visit Chiang Mai and meet her aunt.
 

73

ข้อที่ 73/80
คำถาม :

31 – 35: Choose the best answer to fill in the passage.     Last month, Sabrina and her family ……31…… to Chiang Mai by the plane to visit her aunt. Chiang Mai is located in ……32…… of Thailand. It is a big city that many ……33…… want to visit there. It is one of the religious sites in Thailand, so there are many ……34…… in Chiang Mai.  Sabrina was very excited ……35…… this is her first time to visit Chiang Mai and meet her aunt.
 

74

ข้อที่ 74/80
คำถาม :

31 – 35: Choose the best answer to fill in the passage.     Last month, Sabrina and her family ……31…… to Chiang Mai by the plane to visit her aunt. Chiang Mai is located in ……32…… of Thailand. It is a big city that many ……33…… want to visit there. It is one of the religious sites in Thailand, so there are many ……34…… in Chiang Mai.  Sabrina was very excited ……35…… this is her first time to visit Chiang Mai and meet her aunt.
 

75

ข้อที่ 75/80
คำถาม :

31 – 35: Choose the best answer to fill in the passage.     Last month, Sabrina and her family ……31…… to Chiang Mai by the plane to visit her aunt. Chiang Mai is located in ……32…… of Thailand. It is a big city that many ……33…… want to visit there. It is one of the religious sites in Thailand, so there are many ……34…… in Chiang Mai.  Sabrina was very excited ……35…… this is her first time to visit Chiang Mai and meet her aunt.
 

76

ข้อที่ 76/80
คำถาม :

36 – 40: Choose the correct answer to complete the conversation. In the classroom.     Wipada:     Good morning, Wichai. …………………………………….     Wichai:     I’m fine, thanks.
 

77

ข้อที่ 77/80
คำถาม :

36 – 40: Choose the correct answer to complete the conversation. Anchana talks with her father about their holiday.     Father:        Let's go to the beach.     Anchana:    …………………………………………… . We haven't been in a while.     Father:        Ok, Let’s go.
 
 

78

ข้อที่ 78/80
คำถาม :

36 – 40: Choose the correct answer to complete the conversation. Anna sees the tourists who lost their way to the bus stop.     Anna:         Excuse me. May I help you?     Tourist:        …………………………………………………….. to the bus stop?     Anna:         Sure, walk straight and turn right. You will see the bus stop.
 
 

79

ข้อที่ 79/80
คำถาม :

36 – 40: Choose the correct answer to complete the conversation. At a stationery.     Seller:         Can I help you?     Andy:        ………………………………………………     Seller:        It’s fifty baht.  This one is good for drawing.     Andy:        Here’s fifty baht.     Seller:        Thank you.
 
 

80

ข้อที่ 80/80
คำถาม :

36 – 40: Choose the correct answer to complete the conversation. On the phone.     Kelly:        Good afternoon, I’d like to speak with John.     Peter:        Sorry. John is going out for lunch.     Kelly:         …………………………………………………………………     Peter:         Ok, I will tell him when he comes back.
 
 

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน