ไม่ระบุระดับชั้น

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู ชุดที่ 16

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: 013415

จำนวนข้อ

: 42 ข้อ

วิชา

: สอบบรรจุ

ระดับชั้น

: ไม่ระบุระดับชั้น

สร้างเมื่อ

: 1 มิ.ย. 60 เวลา 13:00 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/42
คำถาม :

บทบาทหน้าที่ของครูตามที่ได้รับมอบหมาย

2

ข้อที่ 2/42
คำถาม :

คุณลักษณะของครูที่ไม่ส่งเสริมบทบาทหน้าที่

3

ข้อที่ 3/42
คำถาม :

คุณสมบัติที่ดีของครูที่ส่งเสริมบทบาทหน้าที่การจัดการเรียนการสอนมากที่สุดได้แก่ข้อใด

4

ข้อที่ 4/42
คำถาม :

การส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนฝักใฝ่ในคุณธรรม จริยธรรม โดยไม่หลงใหลในวัตถุ และเห็นคุณค่าของการรักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของครูที่สามารถทำได้โดย

5

ข้อที่ 5/42
คำถาม :

บทบาทหน้าที่ของครูที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนมากที่สุด

6

ข้อที่ 6/42
คำถาม :

“การที่ครูหาโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมโดยเต็มใจในกิจกรรมต่างๆของท้องถิ่น อุทิศตนเป็นที่ปรึกษาหรือช่วยแก้ปัญหาของท้องถิ่น โดยเฉพาะในชนบทเพื่อสร้างสัมพันธภาพ และความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในท้องถิ่น” ข้อความดังกล่าวเป็นบทบาทหน้าที่ของครูตามข้อใด

7

ข้อที่ 7/42
คำถาม :

“การรักษาความยุติธรรมและกล้าหาญที่จะต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมของสังคมด้วยปัญญา และสติตามกระบวนการที่ถูกต้องเหมาะสมตามครรลองของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและสิทธิแห่งกฎหมาย” ข้อความดังกล่าวเป็นบทบาทหน้าที่ของครูตามข้อใด

8

ข้อที่ 8/42
คำถาม :

หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำหนดบทบาทหน้าที่ ของครูในมาตรฐานตำแหน่ง

9

ข้อที่ 9/42
คำถาม :

ครูผู้ช่วย กำหนดไว้ในกลุ่มใด

10

ข้อที่ 10/42
คำถาม :

“ครูผู้ช่วย” สัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด

11

ข้อที่ 11/42
คำถาม :

หน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งของครูผู้ช่วยที่ต่างจากครู

12

ข้อที่ 12/42
คำถาม :

ลักษณะงานของครูตามมาตรฐานตำแหน่ง

13

ข้อที่ 13/42
คำถาม :

ไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของครูตามมาตรฐานตำแหน่ง

14

ข้อที่ 14/42
คำถาม :

ข้อใดคือลักษณะของครูที่ดี

15

ข้อที่ 15/42
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของครูที่ดีตามหลักศาสนา

16

ข้อที่ 16/42
คำถาม :

ข้อใดคือคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของครูในยุคปัจจุบัน

17

ข้อที่ 17/42
คำถาม :

ความสามารถของครูในการปฏิบัติหน้าที่จนบรรลุผลสำเร็จผลงานโดดเด่นเรียกว่า

18

ข้อที่ 18/42
คำถาม :

ความสามารถของครูในการปฏิบัติหน้าที่จนบรรลุผลสำเร็จผลงานโดดเด่นเรียกว่า

19

ข้อที่ 19/42
คำถาม :

สมรรถนะของครูประกอบด้วย

20

ข้อที่ 20/42
คำถาม :

ไม่ใช่สมรรถนะหลักของครู

21

ข้อที่ 21/42
คำถาม :

การที่ครูแสดงบทบาทผู้นำและผู้ตามบางโอกาสแสดงว่ามีสรรถนะด้านใด

22

ข้อที่ 22/42
คำถาม :

บทบาทหน้าที่ของครูตามที่ได้รับมอบหมาย

23

ข้อที่ 23/42
คำถาม :

คุณลักษณะของครูที่ไม่ส่งเสริมบทบาทหน้าที่

24

ข้อที่ 24/42
คำถาม :

คุณสมบัติที่ดีของครูที่ส่งเสริมบทบาทหน้าที่การจัดการเรียนการสอนมากที่สุดได้แก่ข้อใด

25

ข้อที่ 25/42
คำถาม :

การส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนฝักใฝ่ในคุณธรรม จริยธรรม โดยไม่หลงใหลในวัตถุ และเห็นคุณค่าของการรักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของครูที่สามารถทำได้โดย

26

ข้อที่ 26/42
คำถาม :

บทบาทหน้าที่ของครูที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนมากที่สุด

27

ข้อที่ 27/42
คำถาม :

“การที่ครูหาโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมโดยเต็มใจในกิจกรรมต่างๆของท้องถิ่น อุทิศตนเป็นที่ปรึกษาหรือช่วยแก้ปัญหาของท้องถิ่น โดยเฉพาะในชนบทเพื่อสร้างสัมพันธภาพ และความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในท้องถิ่น” ข้อความดังกล่าวเป็นบทบาทหน้าที่ของครูตามข้อใด

28

ข้อที่ 28/42
คำถาม :

“การรักษาความยุติธรรมและกล้าหาญที่จะต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมของสังคมด้วยปัญญา และสติตามกระบวนการที่ถูกต้องเหมาะสมตามครรลองของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและสิทธิแห่งกฎหมาย” ข้อความดังกล่าวเป็นบทบาทหน้าที่ของครูตามข้อใด

29

ข้อที่ 29/42
คำถาม :

หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำหนดบทบาทหน้าที่ ของครูในมาตรฐานตำแหน่ง

30

ข้อที่ 30/42
คำถาม :

ครูผู้ช่วย กำหนดไว้ในกลุ่มใด

31

ข้อที่ 31/42
คำถาม :

“ครูผู้ช่วย” สัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด

32

ข้อที่ 32/42
คำถาม :

หน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งของครูผู้ช่วยที่ต่างจากครู

33

ข้อที่ 33/42
คำถาม :

ลักษณะงานของครูตามมาตรฐานตำแหน่ง

34

ข้อที่ 34/42
คำถาม :

ไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของครูตามมาตรฐานตำแหน่ง

35

ข้อที่ 35/42
คำถาม :

ข้อใดคือลักษณะของครูที่ดี

36

ข้อที่ 36/42
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของครูที่ดีตามหลักศาสนา

37

ข้อที่ 37/42
คำถาม :

ข้อใดคือคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของครูในยุคปัจจุบัน

38

ข้อที่ 38/42
คำถาม :

ความสามารถของครูในการปฏิบัติหน้าที่จนบรรลุผลสำเร็จผลงานโดดเด่นเรียกว่า

39

ข้อที่ 39/42
คำถาม :

ความสามารถของครูในการปฏิบัติหน้าที่จนบรรลุผลสำเร็จผลงานโดดเด่นเรียกว่า

40

ข้อที่ 40/42
คำถาม :

สมรรถนะของครูประกอบด้วย

41

ข้อที่ 41/42
คำถาม :

ไม่ใช่สมรรถนะหลักของครู

42

ข้อที่ 42/42
คำถาม :

การที่ครูแสดงบทบาทผู้นำและผู้ตามบางโอกาสแสดงว่ามีสรรถนะด้านใด

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน