ไม่ระบุระดับชั้น

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู ชุดที่ 14

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: 013412

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สอบบรรจุ

ระดับชั้น

: ไม่ระบุระดับชั้น

สร้างเมื่อ

: 1 มิ.ย. 60 เวลา 10:35 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ลักษณะงานวิจัยตรงข้อใดมากที่สุด
 

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใด กล่าวถูกต้อง

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

งานวิจัยเรื่องใด เป็นงานวิจัยเชิงบรรยาย

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

“ความรู้และการปฏิบัติตนในการใช้สารเสพติดของผู้ขับขี่พาหนะ” โดยกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ เพื่อศึกษาระดับความรู้ และการปฏิบัติตนการใช้สารเสพติดของผู้ขับขี่รถประจำทาง รถบรรทุก สิบล้อ และแท็กซี่ ในกรุงเทพมหานคร” งานวิจัยเรื่องนี้มีประโยชน์ต่อใครมากที่สุด

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

“ความรู้และการปฏิบัติตนในการใช้สารเสพติดของผู้ขับขี่พาหนะ” โดยกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ เพื่อศึกษาระดับความรู้ และการปฏิบัติตนการใช้สารเสพติดของผู้ขับขี่รถประจำทาง รถบรรทุก สิบล้อ และแท็กซี่ ในกรุงเทพมหานคร” งานวิจัยในข้อ 84 จัดเป็นงานวิจัยประเภทใด

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

อาจารย์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับวิธีการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ควรจะศึกษางานวิจัยเรื่องใด

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

จากสมมติฐานที่กำหนด ให้ข้อใดเป็นตัวแปรอิสระ “นักเรียนเพศชายมีความรับผิดชอบมากกว่านักเรียนเพศหญิง”

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

จากข้อ 17 ข้อใดเป็นตัวแปร

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

สมมติฐานการวิจัย ข้อใดดีที่สุด

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

“สภาพแวดล้อมในโนโรงเรียนหมายถึง การรับรู้พฤติกรรม เหตุการณ์สถานที่ หรือลักษณะใดๆ ในโรงเรียนที่นักเรียนสังเกตหรือรับรู้ได้” ข้อความนี้หมายถึงข้อใด

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

สมมติฐานการวิจัยที่ว่า “ผู้บริหารที่มีความรู้”ทางวิทยาการปกครองลูกน้องได้ดีกว่าผู้บริหารที่มีความรู้ทางจิตวิทยาจากสมมติฐาน ข้อใดเป็นตัวแปรอิสระ

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

คำกล่าวในข้อใดไม่ถูกต้อง

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ส่วนที่ชี้ให้ทราบว่าผู้วิจัยต้องการศึกษาค้นคว้าอะไร ตรงกับข้อใด

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

การแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนโดยการเปรียบเทียบวิธีการสอน ควรใช้วิจัยปะเภทใด

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของการวิจัย

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

การวิจัยทางการศึกษาเป็นการวิจัยประเภทใด

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ทำไมการวิจัยจึงต้องอาศัยสถิติมาก

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นตัวแทนของข้อมูลที่นิยมใช้และรู้จักกันแพร่หลาย

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดที่บอกให้เราทราบว่าข้อมูลของกลุ่มนั้นมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใดทำให้ระบบการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ลักษณะงานวิจัยตรงข้อใดมากที่สุด
 

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใด กล่าวถูกต้อง

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

งานวิจัยเรื่องใด เป็นงานวิจัยเชิงบรรยาย

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

“ความรู้และการปฏิบัติตนในการใช้สารเสพติดของผู้ขับขี่พาหนะ” โดยกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ เพื่อศึกษาระดับความรู้ และการปฏิบัติตนการใช้สารเสพติดของผู้ขับขี่รถประจำทาง รถบรรทุก สิบล้อ และแท็กซี่ ในกรุงเทพมหานคร” งานวิจัยเรื่องนี้มีประโยชน์ต่อใครมากที่สุด

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

“ความรู้และการปฏิบัติตนในการใช้สารเสพติดของผู้ขับขี่พาหนะ” โดยกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ เพื่อศึกษาระดับความรู้ และการปฏิบัติตนการใช้สารเสพติดของผู้ขับขี่รถประจำทาง รถบรรทุก สิบล้อ และแท็กซี่ ในกรุงเทพมหานคร” งานวิจัยในข้อ 84 จัดเป็นงานวิจัยประเภทใด

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

อาจารย์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับวิธีการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ควรจะศึกษางานวิจัยเรื่องใด

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

จากสมมติฐานที่กำหนด ให้ข้อใดเป็นตัวแปรอิสระ “นักเรียนเพศชายมีความรับผิดชอบมากกว่านักเรียนเพศหญิง”

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

จากข้อ 17 ข้อใดเป็นตัวแปร

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

สมมติฐานการวิจัย ข้อใดดีที่สุด

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

“สภาพแวดล้อมในโนโรงเรียนหมายถึง การรับรู้พฤติกรรม เหตุการณ์สถานที่ หรือลักษณะใดๆ ในโรงเรียนที่นักเรียนสังเกตหรือรับรู้ได้” ข้อความนี้หมายถึงข้อใด

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

สมมติฐานการวิจัยที่ว่า “ผู้บริหารที่มีความรู้”ทางวิทยาการปกครองลูกน้องได้ดีกว่าผู้บริหารที่มีความรู้ทางจิตวิทยาจากสมมติฐาน ข้อใดเป็นตัวแปรอิสระ

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

คำกล่าวในข้อใดไม่ถูกต้อง

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ส่วนที่ชี้ให้ทราบว่าผู้วิจัยต้องการศึกษาค้นคว้าอะไร ตรงกับข้อใด

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

การแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนโดยการเปรียบเทียบวิธีการสอน ควรใช้วิจัยปะเภทใด

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของการวิจัย

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

การวิจัยทางการศึกษาเป็นการวิจัยประเภทใด

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ทำไมการวิจัยจึงต้องอาศัยสถิติมาก

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นตัวแทนของข้อมูลที่นิยมใช้และรู้จักกันแพร่หลาย

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดที่บอกให้เราทราบว่าข้อมูลของกลุ่มนั้นมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใดทำให้ระบบการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน