ไม่ระบุระดับชั้น

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู ชุดที่ 10

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: 013403

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สอบบรรจุ

ระดับชั้น

: ไม่ระบุระดับชั้น

สร้างเมื่อ

: 31 พ.ค. 60 เวลา 15:23 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่หลักการสำคัญของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

เห็นความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคตลอดจนให้ความร่วมมือช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

กระบวนการที่แตกต่างจากข้ออื่น

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

เพื่อให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน ท่าคิดว่าควรจะมีการประเมินผลการจัดการศึกษาระดับใดบ้าง

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่แนวทางการจัดหลักสูตรสถานศึกษา

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

กิจกรรมต่อไปนี้ไม่ใช่การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

เป็นขั้นตอนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นการวิจัยในลักษณะใด

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดคือขั้นตอนสุดท้ายของการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

กำหนดสาระการเรียนรู้เป็นรายภาคและกำหนดจำนวนหน่วยกิตให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานและสาระการเรียนรู้

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใด คือเกณฑ์พิจารณาที่ใช้เวลาจัดการเรียนรู้

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ไม่มีในคำอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้เรียนโดยปฏิบัติโครงงาน

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

การจัดทำแผนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีแผนการเรียนรู้ของใครบ้าง

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

สถานศึกษาต้องคำนึงถึงเรื่องใดในการจัดนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

สถานศึกษาร่วมกับชุมชนกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนด้านใดบ้าง

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

การประเมินผลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นการประเมินในลักษณะใด

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

การจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี สถานศึกษาต้องจัดการศึกษาโดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในด้านใด

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

การฝึกให้เขียนหนังสือเป็นเล่มเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงชั้นใด

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่หลักการสำคัญของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

เห็นความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคตลอดจนให้ความร่วมมือช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

กระบวนการที่แตกต่างจากข้ออื่น

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

เพื่อให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน ท่าคิดว่าควรจะมีการประเมินผลการจัดการศึกษาระดับใดบ้าง

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่แนวทางการจัดหลักสูตรสถานศึกษา

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

กิจกรรมต่อไปนี้ไม่ใช่การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

เป็นขั้นตอนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นการวิจัยในลักษณะใด

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดคือขั้นตอนสุดท้ายของการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

กำหนดสาระการเรียนรู้เป็นรายภาคและกำหนดจำนวนหน่วยกิตให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานและสาระการเรียนรู้

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใด คือเกณฑ์พิจารณาที่ใช้เวลาจัดการเรียนรู้

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ไม่มีในคำอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้เรียนโดยปฏิบัติโครงงาน

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

การจัดทำแผนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีแผนการเรียนรู้ของใครบ้าง

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

สถานศึกษาต้องคำนึงถึงเรื่องใดในการจัดนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

สถานศึกษาร่วมกับชุมชนกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนด้านใดบ้าง

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

การประเมินผลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นการประเมินในลักษณะใด

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

การจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี สถานศึกษาต้องจัดการศึกษาโดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในด้านใด

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

การฝึกให้เขียนหนังสือเป็นเล่มเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงชั้นใด

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน