ไม่ระบุระดับชั้น

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู ชุดที่ 9

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: 013402

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สอบบรรจุ

ระดับชั้น

: ไม่ระบุระดับชั้น

สร้างเมื่อ

: 31 พ.ค. 60 เวลา 15:10 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ปรับปรุงกฎหมายระเบียบให้เอื้อต่อการลงทุนสอดคล้องกับข้อใด

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

โครงการ 9 + 1, 12+1 เศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับข้อใด

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

Local seruice เกี่ยวข้องข้อใด

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการสร้างโอกาสในระดับอุดมศึกษา

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

การผลิตกำลังคนในการเพิ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า 10 สาขา ข้อใดไม่ถูกต้อง

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อใดไม่สอดคล้องกับการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและสื่อการเรียน

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

โครงการ 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องข้อใด

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู ข้อใดสำคัญที่สุด

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ ข้อใดเกี่ยวข้องน้อยที่สุด

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศข้อใดเกี่ยวข้องน้อยที่สุดกับการศึกษา

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการฝึกอบรมครูผู้บริหารให้มีความรู้ตามหลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ถือว่าเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาด้านใด

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Ed-net) หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

นโยบายด้านการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศกำหนดให้สถานศึกษาระดับประถมศึกษาทุกแห่งสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ภายในปีใด

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Ed-net)   มีเป้าหมายให้บริการด้านใด
 

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดคือนโยบายพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของ ศธ. ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์สื่อและเนื้อหา

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้านการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โดยวิธีใด

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

กระทรวงศึกษาธิการได้รับงบประมาณพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้านใดมากที่สุด

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

นโยบายของรัฐบาลกำหนดให้ทุกส่วนราชการมี     เวปไซท์เป็นของตนเองเพื่อเผยแพร่ผลงานและใช้เป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร เวปไซท์นี้เป็นของหน่วยงานใด : www.moe.go.th

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดคือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือหลักสูตรใด

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ปรับปรุงกฎหมายระเบียบให้เอื้อต่อการลงทุนสอดคล้องกับข้อใด

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

โครงการ 9 + 1, 12+1 เศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับข้อใด

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

Local seruice เกี่ยวข้องข้อใด

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการสร้างโอกาสในระดับอุดมศึกษา

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

การผลิตกำลังคนในการเพิ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า 10 สาขา ข้อใดไม่ถูกต้อง

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อใดไม่สอดคล้องกับการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและสื่อการเรียน

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

โครงการ 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องข้อใด

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู ข้อใดสำคัญที่สุด

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ ข้อใดเกี่ยวข้องน้อยที่สุด

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศข้อใดเกี่ยวข้องน้อยที่สุดกับการศึกษา

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการฝึกอบรมครูผู้บริหารให้มีความรู้ตามหลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ถือว่าเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาด้านใด

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Ed-net) หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

นโยบายด้านการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศกำหนดให้สถานศึกษาระดับประถมศึกษาทุกแห่งสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ภายในปีใด

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Ed-net)   มีเป้าหมายให้บริการด้านใด
 

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดคือนโยบายพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของ ศธ. ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์สื่อและเนื้อหา

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้านการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โดยวิธีใด

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

กระทรวงศึกษาธิการได้รับงบประมาณพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้านใดมากที่สุด

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

นโยบายของรัฐบาลกำหนดให้ทุกส่วนราชการมี     เวปไซท์เป็นของตนเองเพื่อเผยแพร่ผลงานและใช้เป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร เวปไซท์นี้เป็นของหน่วยงานใด : www.moe.go.th

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดคือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือหลักสูตรใด

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน