ไม่ระบุระดับชั้น

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู ชุดที่ 8

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: 013399

จำนวนข้อ

: 42 ข้อ

วิชา

: สอบบรรจุ

ระดับชั้น

: ไม่ระบุระดับชั้น

สร้างเมื่อ

: 31 พ.ค. 60 เวลา 14:21 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/42
คำถาม :

กระทรวงศึกษาธิการมีเป้าหมายการผลิตครูให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและปฏิบัติวิชาชีพโดยกำหนดหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพครูกี่ปี

2

ข้อที่ 2/42
คำถาม :

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

3

ข้อที่ 3/42
คำถาม :

เป้าหมายในการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ คือข้อใด

4

ข้อที่ 4/42
คำถาม :

ใครเป็นผู้ลงนามในประกาศจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

5

ข้อที่ 5/42
คำถาม :

จังหวัดใดที่ถูกแบ่งพื้นที่บริหารจัดการศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาจำนวนมากที่สุด

6

ข้อที่ 6/42
คำถาม :

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานทางการศึกษามีฐานะเทียบเท่าหน่วยงานระดับใด

7

ข้อที่ 7/42
คำถาม :

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคือข้อใด

8

ข้อที่ 8/42
คำถาม :

สัดส่วนของผู้บริหารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการ / รองผู้อำนวยการ / ผู้ช่วย ผู้อำนวยการ คือข้อใด
 

9

ข้อที่ 9/42
คำถาม :

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาได้มาด้วยวิธีการใด

10

ข้อที่ 10/42
คำถาม :

ใครเป็นผู้ลงนามแต่งตั้งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

11

ข้อที่ 11/42
คำถาม :

เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์กระทรวงศึกษาธิการน้อยที่สุด

12

ข้อที่ 12/42
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ภารกิจที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

13

ข้อที่ 13/42
คำถาม :

ข้อใดเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
 

14

ข้อที่ 14/42
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายของยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ

15

ข้อที่ 15/42
คำถาม :

ข้อใดเป็น GOALS ของยุทธศาสตร์

16

ข้อที่ 16/42
คำถาม :

ข้อใด เป็นยุทธศาสตร์

17

ข้อที่ 17/42
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์

18

ข้อที่ 18/42
คำถาม :

การให้ทุนการศึกษา จักรยานยืนเรียนสอดคล้องข้อใด

19

ข้อที่ 19/42
คำถาม :

การสนับสนุน Infrastructure ให้หน่วยงานจัดการศึกษาได้มาตรฐาน สอดคล้องข้อใด

20

ข้อที่ 20/42
คำถาม :

SMEs สอดคล้องข้อใด

21

ข้อที่ 21/42
คำถาม :

ปรับปรุงกฎหมายระเบียบให้เอื้อต่อการลงทุนสอดคล้องกับข้อใด

22

ข้อที่ 22/42
คำถาม :

กระทรวงศึกษาธิการมีเป้าหมายการผลิตครูให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและปฏิบัติวิชาชีพโดยกำหนดหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพครูกี่ปี

23

ข้อที่ 23/42
คำถาม :

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

24

ข้อที่ 24/42
คำถาม :

เป้าหมายในการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ คือข้อใด

25

ข้อที่ 25/42
คำถาม :

ใครเป็นผู้ลงนามในประกาศจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

26

ข้อที่ 26/42
คำถาม :

จังหวัดใดที่ถูกแบ่งพื้นที่บริหารจัดการศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาจำนวนมากที่สุด

27

ข้อที่ 27/42
คำถาม :

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานทางการศึกษามีฐานะเทียบเท่าหน่วยงานระดับใด

28

ข้อที่ 28/42
คำถาม :

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคือข้อใด

29

ข้อที่ 29/42
คำถาม :

สัดส่วนของผู้บริหารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการ / รองผู้อำนวยการ / ผู้ช่วย ผู้อำนวยการ คือข้อใด
 

30

ข้อที่ 30/42
คำถาม :

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาได้มาด้วยวิธีการใด

31

ข้อที่ 31/42
คำถาม :

ใครเป็นผู้ลงนามแต่งตั้งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

32

ข้อที่ 32/42
คำถาม :

เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์กระทรวงศึกษาธิการน้อยที่สุด

33

ข้อที่ 33/42
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ภารกิจที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

34

ข้อที่ 34/42
คำถาม :

ข้อใดเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
 

35

ข้อที่ 35/42
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายของยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ

36

ข้อที่ 36/42
คำถาม :

ข้อใดเป็น GOALS ของยุทธศาสตร์

37

ข้อที่ 37/42
คำถาม :

ข้อใด เป็นยุทธศาสตร์

38

ข้อที่ 38/42
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์

39

ข้อที่ 39/42
คำถาม :

การให้ทุนการศึกษา จักรยานยืนเรียนสอดคล้องข้อใด

40

ข้อที่ 40/42
คำถาม :

การสนับสนุน Infrastructure ให้หน่วยงานจัดการศึกษาได้มาตรฐาน สอดคล้องข้อใด

41

ข้อที่ 41/42
คำถาม :

SMEs สอดคล้องข้อใด

42

ข้อที่ 42/42
คำถาม :

ปรับปรุงกฎหมายระเบียบให้เอื้อต่อการลงทุนสอดคล้องกับข้อใด

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน