ไม่ระบุระดับชั้น

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู ชุดที่ 6

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: 013395

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สอบบรรจุ

ระดับชั้น

: ไม่ระบุระดับชั้น

สร้างเมื่อ

: 31 พ.ค. 60 เวลา 10:47 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

แผนแม่บทในการปฏิรูประบบราชการ ครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
 

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ผลการดำเนินการการปฏิรูประบบราชการที่รัฐบาลกำหนดไว้ ครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
 

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

การดำเนินการตามข้อ 3 สรุปผลได้ ดังนี้ยกเว้นข้อใด
 

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

การดำเนินการตามข้อ 1 จะให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว ครม. ได้กำหนดหลักปฏิบัติไว้ ดังนี้ ยกเว้นข้อใด
 

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ขณะนี้ประเทศไทย กำลังเผชิญ สภาวการณ์ใหม่ในเรื่องต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
 

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

การบริหารจัดการแนวใหม่ฯครอบคลุมการดำเนินการในเรื่อง ต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
 

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

การปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
 

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ตามโจทย์ข้อ 27 รัฐจะต้องดำเนินให้แล้วเสร็จในปีใด
 

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

แผนการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ และวิธีการบริหารงานของรัฐ รัฐมีวิธีดำเนินการดังนี้ ยกเว้นข้อใด
 

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

แผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ เป็นระบบงบประมาณแบบใด
 

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ใช้แผนการปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคลข้อใดคือกุญแจสำคัญต่อผลสำเร็จและความล้มเหลวของงานภาครัฐ
 

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

. การปฏิรูประบบการบริหารราชการภาครัฐมีวัตถุประสงค์ดังนี้ ยกเว้นข้อใด

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

จุดมุ่งหมายสูงสุดของการปฏิรูประบบราชการภาครัฐ ครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
 
 

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

การปฏิรูประบบบริหารระบบราชการภาครัฐจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับเรื่องต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
 

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ระบบบริหารภาครัฐ มีลักษณะที่คาดหวังว่าเป็นระบบที่สร้างประโยชน์ให้ประชาชนและประเทศชาติคำกล่าวนี้ครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

. ระบบบริหารฯ ภาครัฐต้องมีลักษณะที่พึ่งคาดหวังอันเป็นจุดมุ่งหมายดังนี้ ยกเว้นข้อใด
 

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ระบบบริหารฯ ภาครัฐ ต้องมีลักษณะที่พึ่งคาดหวังอันเป็นจุดมุ่งหมาย ยกเว้นข้อใด
 

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

คำกล่าวว่า “เป็นระบบที่ทันสมัย ทันโลกทันการณ์”ครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
 

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

คำกล่าวที่ว่า “เป็นระบบที่มีความรับผิดชอบเป็นที่พึ่งของประชาชน” ครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
 

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

การปฏิรูประบบบริหารฯ ของรัฐ มีลักษณะเป็นองค์รวม เพื่อเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบตามข้อใด
 

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

แผนแม่บทในการปฏิรูประบบราชการ ครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
 

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ผลการดำเนินการการปฏิรูประบบราชการที่รัฐบาลกำหนดไว้ ครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
 

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

การดำเนินการตามข้อ 3 สรุปผลได้ ดังนี้ยกเว้นข้อใด
 

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

การดำเนินการตามข้อ 1 จะให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว ครม. ได้กำหนดหลักปฏิบัติไว้ ดังนี้ ยกเว้นข้อใด
 

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ขณะนี้ประเทศไทย กำลังเผชิญ สภาวการณ์ใหม่ในเรื่องต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
 

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

การบริหารจัดการแนวใหม่ฯครอบคลุมการดำเนินการในเรื่อง ต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
 

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

การปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
 

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ตามโจทย์ข้อ 27 รัฐจะต้องดำเนินให้แล้วเสร็จในปีใด
 

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

แผนการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ และวิธีการบริหารงานของรัฐ รัฐมีวิธีดำเนินการดังนี้ ยกเว้นข้อใด
 

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

แผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ เป็นระบบงบประมาณแบบใด
 

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ใช้แผนการปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคลข้อใดคือกุญแจสำคัญต่อผลสำเร็จและความล้มเหลวของงานภาครัฐ
 

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

. การปฏิรูประบบการบริหารราชการภาครัฐมีวัตถุประสงค์ดังนี้ ยกเว้นข้อใด

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

จุดมุ่งหมายสูงสุดของการปฏิรูประบบราชการภาครัฐ ครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
 
 

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

การปฏิรูประบบบริหารระบบราชการภาครัฐจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับเรื่องต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
 

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ระบบบริหารภาครัฐ มีลักษณะที่คาดหวังว่าเป็นระบบที่สร้างประโยชน์ให้ประชาชนและประเทศชาติคำกล่าวนี้ครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

. ระบบบริหารฯ ภาครัฐต้องมีลักษณะที่พึ่งคาดหวังอันเป็นจุดมุ่งหมายดังนี้ ยกเว้นข้อใด
 

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ระบบบริหารฯ ภาครัฐ ต้องมีลักษณะที่พึ่งคาดหวังอันเป็นจุดมุ่งหมาย ยกเว้นข้อใด
 

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

คำกล่าวว่า “เป็นระบบที่ทันสมัย ทันโลกทันการณ์”ครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
 

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

คำกล่าวที่ว่า “เป็นระบบที่มีความรับผิดชอบเป็นที่พึ่งของประชาชน” ครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
 

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

การปฏิรูประบบบริหารฯ ของรัฐ มีลักษณะเป็นองค์รวม เพื่อเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบตามข้อใด
 

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน