ไม่ระบุระดับชั้น

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู ชุดที่ 4

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: 013391

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สอบบรรจุ

ระดับชั้น

: ไม่ระบุระดับชั้น

สร้างเมื่อ

: 30 พ.ค. 60 เวลา 15:02 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

Chief Executive Officer (CEO) หมายถึงข้อใด
 

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา เป็นการบริหารงานลักษณะใด
 

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

โครงการเรือนโยบายของรัฐบาลข้อใดต่อไปนี้ที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจเอกชน

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

บทบาทในการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาของผู้ว่าราชการจังหวัดข้อใดที่ยากที่สุด
 

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

จิตวิญญาณและภูมิปัญญาขององค์กรใดองค์กรหนึ่งขึ้นอยู่กับสิ่งใดเป็นสำคัญ
 

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

Cash Accounting เกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ในเรื่องใด
 

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ อนุญาตให้สัมปทาน หรือโยกย้ายข้าราชการในจังหวัด เป็นการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาเป็นการใช้บทบาทในลักษณะใด
 

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

การบริหารงานเครือข่าย Network Management เป็นการใช้บทบาทด้านใด ในการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาของผู้ว่าราชการจังหวัด
 

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

การประกาศเป็นจังหวัดปลอดยาเสพติดเป็นกิจกรรมใดของการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนามีลักษณะเป็นแบบใด

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ระบบบริหารจัดการในแนวราย เป็นการบริหารบูรณาการทำงานของทุกภาคส่วนในลักษณะใด
 

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใด ต่อไปนี้ไม่ใช่ดัชนีชี้วัดความมั่นคงของประเทศชาติ
 

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

.บทบาทในการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาของผู้ว่าราชการจังหวัดข้อใดน้อยที่สุด
 

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

หน่วยธุรกิจเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Business Unit) ตามแนวทางการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา หมายถึง ข้อใด
 

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่จังหวัดนำร่องในกลุ่ม 5 จังหวัดนำร่องการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา
 

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใด ไม่ใช่เงื่อนไขที่เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการบริหารแบบ CEO
 

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

จังหวัดใดต่อไปนี้ ไม่ได้จัดระบบการบริหารแบบ CEO
 

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

คณะรัฐมนตรีมีมติให้ใช้การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาทั่วประเทศตั้งแต่เมื่อใด
 

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ผู้ว่าราชการจังหวัดจะบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาได้ดีหากมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับทรัพยากรการบริหารข้อใดมากที่สุด
 

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ตามแผนภูมิการสร้างองค์ความรู้ “Data----knowledge ---- Wisdom” Konwledge เทียบได้กับข้อใดของ “ไตรสิกขา”

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

Chief Executive Officer (CEO) หมายถึงข้อใด
 

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา เป็นการบริหารงานลักษณะใด
 

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

โครงการเรือนโยบายของรัฐบาลข้อใดต่อไปนี้ที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจเอกชน

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

บทบาทในการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาของผู้ว่าราชการจังหวัดข้อใดที่ยากที่สุด
 

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

จิตวิญญาณและภูมิปัญญาขององค์กรใดองค์กรหนึ่งขึ้นอยู่กับสิ่งใดเป็นสำคัญ
 

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

Cash Accounting เกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ในเรื่องใด
 

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ อนุญาตให้สัมปทาน หรือโยกย้ายข้าราชการในจังหวัด เป็นการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาเป็นการใช้บทบาทในลักษณะใด
 

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

การบริหารงานเครือข่าย Network Management เป็นการใช้บทบาทด้านใด ในการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาของผู้ว่าราชการจังหวัด
 

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

การประกาศเป็นจังหวัดปลอดยาเสพติดเป็นกิจกรรมใดของการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนามีลักษณะเป็นแบบใด

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ระบบบริหารจัดการในแนวราย เป็นการบริหารบูรณาการทำงานของทุกภาคส่วนในลักษณะใด
 

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใด ต่อไปนี้ไม่ใช่ดัชนีชี้วัดความมั่นคงของประเทศชาติ
 

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

.บทบาทในการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาของผู้ว่าราชการจังหวัดข้อใดน้อยที่สุด
 

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

หน่วยธุรกิจเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Business Unit) ตามแนวทางการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา หมายถึง ข้อใด
 

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่จังหวัดนำร่องในกลุ่ม 5 จังหวัดนำร่องการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา
 

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใด ไม่ใช่เงื่อนไขที่เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการบริหารแบบ CEO
 

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

จังหวัดใดต่อไปนี้ ไม่ได้จัดระบบการบริหารแบบ CEO
 

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

คณะรัฐมนตรีมีมติให้ใช้การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาทั่วประเทศตั้งแต่เมื่อใด
 

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ผู้ว่าราชการจังหวัดจะบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาได้ดีหากมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับทรัพยากรการบริหารข้อใดมากที่สุด
 

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ตามแผนภูมิการสร้างองค์ความรู้ “Data----knowledge ---- Wisdom” Konwledge เทียบได้กับข้อใดของ “ไตรสิกขา”

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน