ไม่ระบุระดับชั้น

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู ชุดที่ 3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: 013390

จำนวนข้อ

: 42 ข้อ

วิชา

: สอบบรรจุ

ระดับชั้น

: ไม่ระบุระดับชั้น

สร้างเมื่อ

: 30 พ.ค. 60 เวลา 14:48 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/42
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายของนโยบายด้านการผลิตและพัฒนาครู อาจารย์บุคลากรทางการศึกษาตามแผนการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระยะที่ 9 ศธ.

2

ข้อที่ 2/42
คำถาม :

เป็นมาตรการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิตของแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระยะที 9 ของ ศธ. บรรลุผล

3

ข้อที่ 3/42
คำถาม :

สนับสนุนการจัดกีฬาพื้นฐาน กีฬาพื้นบ้านและกีฬาเพื่อสุขภาพให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชน เป็นการพัฒนาด้านใด

4

ข้อที่ 4/42
คำถาม :

นโยบายปฏิรูปการบริหารจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระยะที่ 9 ของ ศธ. เน้นเรื่องใด
 

5

ข้อที่ 5/42
คำถาม :

เป้าหมายให้เอกชนรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐบาล
 

6

ข้อที่ 6/42
คำถาม :

ไม่ใช่นโยบายด้านการศึกษาของแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระยะที่ 9 ของ ศธ.
 

7

ข้อที่ 7/42
คำถาม :

เพื่อศาสนิกชนทุกศาสนามีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม ตระหนักถึงความสำคัญของหลักธรรม และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ข้อความขีดเส้นใต้คือ
 

8

ข้อที่ 8/42
คำถาม :

ข้อใด คือเป้าหมายการพัฒนาศาสนาสถานและบุคลากรทางด้านศาสนา
 

9

ข้อที่ 9/42
คำถาม :

ไม่ใช่นโยบายด้านศาสนาตามแผนพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระยะที่ 9 ของ ศธ.
 

10

ข้อที่ 10/42
คำถาม :

พัฒนาสถาบันเฉพาะทางเพื่อสอนศิลปะไทยเป็นมาตรการของนโยบายในด้านใด

11

ข้อที่ 11/42
คำถาม :

ข้อใดคือองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ

12

ข้อที่ 12/42
คำถาม :

พนักงานราชการมีกี่ประเภท

13

ข้อที่ 13/42
คำถาม :

ข้อใดคือประเภทพนักงานราชการ
 

14

ข้อที่ 14/42
คำถาม :

ตำแน่งของพนักงานราชการ มีกี่กลุ่มตำแหน่ง

15

ข้อที่ 15/42
คำถาม :

จะเป็นพนักงานราชการต้องมีอายุไม่น้อยกว่ากี่ปี
 

16

ข้อที่ 16/42
คำถาม :

การจ้างพนักงานราชการให้ทำเป็นสัญญาจ้างคราวละไม่เกินกี่ปี
 

17

ข้อที่ 17/42
คำถาม :

ข้อใดคือลักษณะของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

18

ข้อที่ 18/42
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพนักงานราชการ

19

ข้อที่ 19/42
คำถาม :

ไม่ใช่กลุ่มตำแหน่งพนักงานราชการในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
 

20

ข้อที่ 20/42
คำถาม :

พนังงานราชการในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ที่ทำหน้าที่สอนเรียกว่าอะไร
 

21

ข้อที่ 21/42
คำถาม :

พนังงานราชการในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ที่ทำหน้าที่สอนเรียกว่าอะไร
 

22

ข้อที่ 22/42
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายของนโยบายด้านการผลิตและพัฒนาครู อาจารย์บุคลากรทางการศึกษาตามแผนการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระยะที่ 9 ศธ.

23

ข้อที่ 23/42
คำถาม :

เป็นมาตรการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิตของแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระยะที 9 ของ ศธ. บรรลุผล

24

ข้อที่ 24/42
คำถาม :

สนับสนุนการจัดกีฬาพื้นฐาน กีฬาพื้นบ้านและกีฬาเพื่อสุขภาพให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชน เป็นการพัฒนาด้านใด

25

ข้อที่ 25/42
คำถาม :

นโยบายปฏิรูปการบริหารจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระยะที่ 9 ของ ศธ. เน้นเรื่องใด
 

26

ข้อที่ 26/42
คำถาม :

เป้าหมายให้เอกชนรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐบาล
 

27

ข้อที่ 27/42
คำถาม :

ไม่ใช่นโยบายด้านการศึกษาของแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระยะที่ 9 ของ ศธ.
 

28

ข้อที่ 28/42
คำถาม :

เพื่อศาสนิกชนทุกศาสนามีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม ตระหนักถึงความสำคัญของหลักธรรม และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ข้อความขีดเส้นใต้คือ
 

29

ข้อที่ 29/42
คำถาม :

ข้อใด คือเป้าหมายการพัฒนาศาสนาสถานและบุคลากรทางด้านศาสนา
 

30

ข้อที่ 30/42
คำถาม :

ไม่ใช่นโยบายด้านศาสนาตามแผนพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระยะที่ 9 ของ ศธ.
 

31

ข้อที่ 31/42
คำถาม :

พัฒนาสถาบันเฉพาะทางเพื่อสอนศิลปะไทยเป็นมาตรการของนโยบายในด้านใด

32

ข้อที่ 32/42
คำถาม :

ข้อใดคือองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ

33

ข้อที่ 33/42
คำถาม :

พนักงานราชการมีกี่ประเภท

34

ข้อที่ 34/42
คำถาม :

ข้อใดคือประเภทพนักงานราชการ
 

35

ข้อที่ 35/42
คำถาม :

ตำแน่งของพนักงานราชการ มีกี่กลุ่มตำแหน่ง

36

ข้อที่ 36/42
คำถาม :

จะเป็นพนักงานราชการต้องมีอายุไม่น้อยกว่ากี่ปี
 

37

ข้อที่ 37/42
คำถาม :

การจ้างพนักงานราชการให้ทำเป็นสัญญาจ้างคราวละไม่เกินกี่ปี
 

38

ข้อที่ 38/42
คำถาม :

ข้อใดคือลักษณะของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

39

ข้อที่ 39/42
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพนักงานราชการ

40

ข้อที่ 40/42
คำถาม :

ไม่ใช่กลุ่มตำแหน่งพนักงานราชการในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
 

41

ข้อที่ 41/42
คำถาม :

พนังงานราชการในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ที่ทำหน้าที่สอนเรียกว่าอะไร
 

42

ข้อที่ 42/42
คำถาม :

พนังงานราชการในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ที่ทำหน้าที่สอนเรียกว่าอะไร
 

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน