ม.6

ข้อสอบวิชาสามัญ เคมี ปี 2555 ชุดที่ 2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB613265

จำนวนข้อ

: 18 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 29 ธ.ค. 59 เวลา 15:32 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/18
คำถาม :

แก๊ส SO2Cl2 แตกตัวให้แก๊ส SO2 และ Cl2 ดังสมการ
   SO2Cl2(g) ⇌ SO2(g) + Cl2(g)
เมื่อทำการทดลองโดยบรรจุแก๊ส SO2Cl2 ปริมาณหนึ่งในภาชนะปิดขนาด 5.0 dm3 ควบคุมอุณหภูมิที่ 127 °C พบว่ามีความดันเริ่มต้นเท่ากับ 1.64 atm จากนั้นปล่อยทิ้งไว้ที่อุณหภูมิคงที่ จนปฏิกิริยาการแตกตัวของแก๊ส SO2Cl2 เข้าสู่ภาวะสมดุล พบว่าในภาชนะนั้นมีแก๊สทั้งหมดเข้มข้น 0.09 mol/dm3 ร้อยละการแตกตัวตัวของแก๊ส SO2Cl2 มีค่าเท่าใด

2

ข้อที่ 2/18
คำถาม :

ถ้า Ka1 และ Ka2 เป็นค่าคงที่สมดุลการแตกตัวของกรดอ่อน H2A ในขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ตามลำดับ และ Kw เป็นค่าคงที่การแตกตัวของน้ำ
ปฏิกิริยา HA-(aq) + OH-(aq) ⇌ A2-(aq) + H2O(l) มีค่าคงที่สมดุลเป็นดังข้อใด

3

ข้อที่ 3/18
คำถาม :

ที่ภาวะสมดุลของระบบปิดขนาด 500 cm3 มี N2(g) H2(g) และ NH3(g) จำนวน 0.15 mol 0.20 mol และ 0.05 mol ตามลำดับ ที่อุณหภูมิคงที่ ถ้าเติม N2 ลงไปในระบบเพื่อให้ความเข้มข้นของ NH3 ที่ภาวะสมดุลใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของภาวะเดิม ที่สมดุลใหม่นี้มีค่าคงที่สมดุลและจำนวน mol ของ H2 เท่าใด

4

ข้อที่ 4/18
คำถาม :

ไกลซีน (NH2CH2COOH) เป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่ง มีสมบัติเป็นได้ทั้งกรดและเบส เมื่อเกิดปฏิกิริยาตามกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายแล้วส่วนใหญ่จะอยู่ในรูป +NH3CH2COO- ข้อใดเป็นคู่กรดและคู่เบสของไกลซีน

5

ข้อที่ 5/18
คำถาม :

จากกราฟการไทเทรตต่อไปนี้ชนิดของสารที่บรรจุในขวดรูปกรวยและในบิวเรตต์ที่ใช้ในการไทเทรต ข้อใดให้ผลดังกราฟข้างต้น

6

ข้อที่ 6/18
คำถาม :

กำหนดให้
สารละลาย A เป็นสารละลายของ KOH 0.28 g ละลายน้ำจนได้สารละลายปริมาตร 500 cm3
สารละลาย B เป็นสารละลายของ NaOH 0.40 g ละลายน้ำจนได้สารละลายปริมาตร 100 cm3

จากข้อมูลที่กำหนดให้ ได้มีการสรุปไว้ดังนี้
   ก. สารละลาย A มีความเป็นเบสมากกว่าสารละลาย B
   ข. สารละลาย B มีความเข้มข้น 1.0 mol/dm3
   ค. pH ของสารละลาย A มีค่า 12.0
ข้อสรุปใดถูก

7

ข้อที่ 7/18
คำถาม :

กรดแอซีทิลซาลิซิลิก (C9H8O4) เป็นกรดมอนอโปรติกที่อยู่ในยาแก้ปวดชนิดหนึ่ง ถ้านำยาแก้ปวดนี้มา 4 เม็ด ละลายในน้ำ 100 cm3 แล้วไทเทรตกับสารละลาย NaOH เข้มข้น 0.01 mol/dm3 พบว่าต้องใช้ NaOH 20.0 cm3 ยาแก้ปวดแต่ละเม็ดมีกรดแอซีทิลซาลิซิลิกกี่มิลลิกรัม

8

ข้อที่ 8/18
คำถาม :

กำหนดให้ กรดแต่ละชนิดมีค่าคงที่การแตกตัวของกรดในวงเล็บ
HF (Ka = 6.8 × 10-4)
HCN (Ka = 4.9 × 10-10)
C6H5COOH (Ka = 6.6 × 10-5)
HCNO (Ka = 3.5 × 10-4)
สารละลาย ก) ข) ค) และ ง) เป็นสารละลายที่เกิดจากการผสมของสารละลาย A และสารละลาย B
 

สารละลาย A สารละลาย B
ก) สารละลาย HF 0.10 mol/dm3 100 cm3 สารละลาย NaF 1.0 mol/dm3 100 cm3
ข) สารละลาย HCN 0.20 mol/dm3 10 cm3 สารละลาย KOH 0.10 mol/dm3 100 cm3
ค) สารละลาย C6H5COOH 0.10 mol/dm3 10 cm3 สารละลาย HCl 0.10 mol/dm3 50 cm3
ง) สารละลาย HCNO 0.20 mol/dm3 100 cm3 สารละลาย NaOH 0.10 mol/dm3 100 cm3
การเปรียบเทียบ pH ของสารละลายบัฟเฟอร์ ข้อใดถูก

9

ข้อที่ 9/18
คำถาม :

ปฏิกิริยาใดต่อไปนี้ที่เลขออกซิเดชันของ S ไม่เปลี่ยนแปลง
   ก. SO2 + H2O → H2SO3
   ข. S + SO32- → S2O32-
   ค. 2H2S + 3O2 → 2SO2 + 2H2O
   ง. Ca(OH)2 + SO3 → CaSO4 + H2O

10

ข้อที่ 10/18
คำถาม :

แก๊ส SO2Cl2 แตกตัวให้แก๊ส SO2 และ Cl2 ดังสมการ
   SO2Cl2(g) ⇌ SO2(g) + Cl2(g)
เมื่อทำการทดลองโดยบรรจุแก๊ส SO2Cl2 ปริมาณหนึ่งในภาชนะปิดขนาด 5.0 dm3 ควบคุมอุณหภูมิที่ 127 °C พบว่ามีความดันเริ่มต้นเท่ากับ 1.64 atm จากนั้นปล่อยทิ้งไว้ที่อุณหภูมิคงที่ จนปฏิกิริยาการแตกตัวของแก๊ส SO2Cl2 เข้าสู่ภาวะสมดุล พบว่าในภาชนะนั้นมีแก๊สทั้งหมดเข้มข้น 0.09 mol/dm3 ร้อยละการแตกตัวตัวของแก๊ส SO2Cl2 มีค่าเท่าใด

11

ข้อที่ 11/18
คำถาม :

ถ้า Ka1 และ Ka2 เป็นค่าคงที่สมดุลการแตกตัวของกรดอ่อน H2A ในขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ตามลำดับ และ Kw เป็นค่าคงที่การแตกตัวของน้ำ
ปฏิกิริยา HA-(aq) + OH-(aq) ⇌ A2-(aq) + H2O(l) มีค่าคงที่สมดุลเป็นดังข้อใด

12

ข้อที่ 12/18
คำถาม :

ที่ภาวะสมดุลของระบบปิดขนาด 500 cm3 มี N2(g) H2(g) และ NH3(g) จำนวน 0.15 mol 0.20 mol และ 0.05 mol ตามลำดับ ที่อุณหภูมิคงที่ ถ้าเติม N2 ลงไปในระบบเพื่อให้ความเข้มข้นของ NH3 ที่ภาวะสมดุลใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของภาวะเดิม ที่สมดุลใหม่นี้มีค่าคงที่สมดุลและจำนวน mol ของ H2 เท่าใด

13

ข้อที่ 13/18
คำถาม :

ไกลซีน (NH2CH2COOH) เป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่ง มีสมบัติเป็นได้ทั้งกรดและเบส เมื่อเกิดปฏิกิริยาตามกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายแล้วส่วนใหญ่จะอยู่ในรูป +NH3CH2COO- ข้อใดเป็นคู่กรดและคู่เบสของไกลซีน

14

ข้อที่ 14/18
คำถาม :

จากกราฟการไทเทรตต่อไปนี้ชนิดของสารที่บรรจุในขวดรูปกรวยและในบิวเรตต์ที่ใช้ในการไทเทรต ข้อใดให้ผลดังกราฟข้างต้น

15

ข้อที่ 15/18
คำถาม :

กำหนดให้
สารละลาย A เป็นสารละลายของ KOH 0.28 g ละลายน้ำจนได้สารละลายปริมาตร 500 cm3
สารละลาย B เป็นสารละลายของ NaOH 0.40 g ละลายน้ำจนได้สารละลายปริมาตร 100 cm3

จากข้อมูลที่กำหนดให้ ได้มีการสรุปไว้ดังนี้
   ก. สารละลาย A มีความเป็นเบสมากกว่าสารละลาย B
   ข. สารละลาย B มีความเข้มข้น 1.0 mol/dm3
   ค. pH ของสารละลาย A มีค่า 12.0
ข้อสรุปใดถูก

16

ข้อที่ 16/18
คำถาม :

กรดแอซีทิลซาลิซิลิก (C9H8O4) เป็นกรดมอนอโปรติกที่อยู่ในยาแก้ปวดชนิดหนึ่ง ถ้านำยาแก้ปวดนี้มา 4 เม็ด ละลายในน้ำ 100 cm3 แล้วไทเทรตกับสารละลาย NaOH เข้มข้น 0.01 mol/dm3 พบว่าต้องใช้ NaOH 20.0 cm3 ยาแก้ปวดแต่ละเม็ดมีกรดแอซีทิลซาลิซิลิกกี่มิลลิกรัม

17

ข้อที่ 17/18
คำถาม :

กำหนดให้ กรดแต่ละชนิดมีค่าคงที่การแตกตัวของกรดในวงเล็บ
HF (Ka = 6.8 × 10-4)
HCN (Ka = 4.9 × 10-10)
C6H5COOH (Ka = 6.6 × 10-5)
HCNO (Ka = 3.5 × 10-4)
สารละลาย ก) ข) ค) และ ง) เป็นสารละลายที่เกิดจากการผสมของสารละลาย A และสารละลาย B
 

สารละลาย A สารละลาย B
ก) สารละลาย HF 0.10 mol/dm3 100 cm3 สารละลาย NaF 1.0 mol/dm3 100 cm3
ข) สารละลาย HCN 0.20 mol/dm3 10 cm3 สารละลาย KOH 0.10 mol/dm3 100 cm3
ค) สารละลาย C6H5COOH 0.10 mol/dm3 10 cm3 สารละลาย HCl 0.10 mol/dm3 50 cm3
ง) สารละลาย HCNO 0.20 mol/dm3 100 cm3 สารละลาย NaOH 0.10 mol/dm3 100 cm3
การเปรียบเทียบ pH ของสารละลายบัฟเฟอร์ ข้อใดถูก

18

ข้อที่ 18/18
คำถาม :

ปฏิกิริยาใดต่อไปนี้ที่เลขออกซิเดชันของ S ไม่เปลี่ยนแปลง
   ก. SO2 + H2O → H2SO3
   ข. S + SO32- → S2O32-
   ค. 2H2S + 3O2 → 2SO2 + 2H2O
   ง. Ca(OH)2 + SO3 → CaSO4 + H2O

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน