ม.6

ข้อสอบวิชาสามัญ เคมี ปี 2555 ชุดที่ 1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB613257

จำนวนข้อ

: 50 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 23 ธ.ค. 59 เวลา 11:31 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/50
คำถาม :

กำหนดธาตุ A X Y และ Z ซึ่งมีเลขอะตอม 13 16 33 และ 35 ตามลำดับ ข้อใดเรียงลำดับจำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยวในอะตอมที่สถานะพื้นจากน้อยไปมาก

2

ข้อที่ 2/50
คำถาม :

ถ้า S2- และ Te2- มีรัศมีไอออน 184 และ 221 pm ตามลำดับ การทำนายขนาดของรัศมีไอออน Se2- และ P3- ข้อสรุปใดถูก (กำหนดเลขอะตอม : P = 15, S = 16, Se = 34, Te = 52)

3

ข้อที่ 3/50
คำถาม :

ถ้าเวเลนซ์อิเล็กตรอนตัวหนึ่งของ Sr(Z = 38) รับพลังงานแล้วทำให้อะตอมขึ้นไปที่สถานะกระตุ้น การจัดเรียงอิเล็กตรอนของ Sr ในสถานะนี้ ข้อใดเป็นไปได้

4

ข้อที่ 4/50
คำถาม :

โครงสร้างผลึกของสารประกอบไอออนิกชนิดหนึ่งมี X เป็นไอออนบวกและ Y เป็นไอออนลบ พบว่ามี Y ล้อมรอบแต่ละ X อยู่ 4 ไอออนและมี X ล้อมรอบแต่ละ Y อยู่ 2 ไอออน ข้อใดเป็นประจุของ X และ Y ตามลำดับ

5

ข้อที่ 5/50
คำถาม :

โมเลกุลหรือไอออนใดบ้างที่มีรูปร่างเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบราบ
 

BF3 NCl3 H3O+ PH3 I3- CH2O (ฟอร์มาลดีไฮด์)
I II III IV V VI
(กำหนดดลขอะตอม P = 15, I = 53)

6

ข้อที่ 6/50
คำถาม :

ธาตุ A B C และ D มีเลขอะตอม 6 12 14 และ 17 ตามลำดับ
พิจารณาสารประกอบของธาตุเหล่านี้ ข้อใดถูก

7

ข้อที่ 7/50
คำถาม :

A B C และ D เป็นธาตุในคาบเดียวกันและมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ 2 3 6 และ 7 ตามลำดับ พิจารณาข้อสรุปต่อไปนี้
   ก. สูตรของสารประกอบระหว่าง A กับ D คือ AD2 และระหว่าง B กับ C คือ B2C3
   ข. พันธะระหว่าง A กับ D เป็นพันธะไอออนิก ส่วนระหว่าง C กับ D เป็นพันธะโคเวเลนต์
   ค. อะตอมที่มีค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีสูงสุด คือ D
   ง. อะตอมที่มีค่าพลังงานไอออไนเซซันสูงสุด คือ A
ข้อสรุปใดถูก

8

ข้อที่ 8/50
คำถาม :

กำหนดสัญลักษณ์ของะาตุ 11A 15D 17E 20G 35X 38Y และ 56Z พิจารณากลุ่มธาตุต่อไปนี้
   ก. D E และ G
   ข. X Y และ D
   ค. Y Z และ E
   ง. G A และ X
   จ. A D และ X
กลุ่มธาตุในข้อใดประกอบด้วยธาตุที่เป็นโลหะ 2 ธาตุ และอโลหะ 1 ธาตุ ตามลำดับ

9

ข้อที่ 9/50
คำถาม :

การทดสอบชนิดของสาร A B และ C เป็นดังนี้
   สาร A : สารละลายสีเขียว เมื่อเติมสารละลายแอมโมเนียเข้มข้นจนมากเกินพอ แล้วเติมแอลกอฮอล์จะได้ตะกอนสีน้ำเงิน
   สาร B : สารละลายไม่มีสี เมื่อเติมสารละลายแอมโมเนียเข้มข้นทีละหยดไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่เกิดตะกอนสีขาวกับ H2SO4 เข้มข้น
   สาร C : สารละลายมีสีส้ม เมื่อเติมกรด H2SO4 และ H2O2 ได้สารละลายสีเขียว
สารใดเป็นสารที่มีธาตุแทรนซิซันเป็นองค์ประกอบ

10

ข้อที่ 10/50
คำถาม :

พิจารณาการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีต่อไปนี้X Y และ Z ในข้อใดถูก (กำหนดเลขอะตอม Pa = 91, U = 92, Np = 93)

11

ข้อที่ 11/50
คำถาม :

ไอโซโทปกัมมันตรังสี  สลายตัวให้รังสีบีตา ถ้าเริ่มต้นจาก  จำนวน 28.8 g เมื่อเวลาผ่านไป 5.24 นาที เหลือ  จำนวน 1.8 g  มีครึ่งชีวิตเท่าใดและเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับครึ่งชีวิตของ  ธาตุใหม่ที่เกิดขึ้นมีมวลกี่กรัม

12

ข้อที่ 12/50
คำถาม :

น้ำส้มสายชูชนิดหนึ่งมีกรด CH3COOH ร้อยละ 8.0 โดยมวล และมีความหนาแน่น 1.13 g/cm3 ถ้านำน้ำส้มสายชูชนิดนี้ 100 cm3 มาเติมน้ำลงไป 400 cm3 จะได้สารละลาย CH3COOH เข้มข้นกี่โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร

13

ข้อที่ 13/50
คำถาม :

พิจารณาข้อมูลจากตาราง
สารละลาย ตัวถูกละลาย ตัวทำละลาย ความเข้มข้น (m)
P ยูเรีย (CH4N2O) น้ำ 2
Q กลูโคส (C6H12O6) น้ำ 1
R น้ำตาลทราย (C12H22O11) น้ำ 1
X แนฟทาลีน (C10H18) เบนซีน 2

กำหนด
   Kb ของน้ำ = 0.51 °C/m
   Kr ของน้ำ = 1.86 °C/m
   Kb ของเบนซีน = 2.53 °C/m
   Kr ของเบนซีน = 4.90 °C/m
   จุดเดือดของเบนซีน = 80.10 °C
   จุดเยือกแข็งของเบนซีน = 5.50 °C
การเปรียบเทียบสมบัติของสารละลายข้อใดถูก

14

ข้อที่ 14/50
คำถาม :

เอโซเบนซีน (C12H10N2) เตรียมได้จากปฏิกิริยาต่อไปนี้
2 C6H5NO2 + 4 C6H14O4 → C12H10N2 + 4 C6H12O4 + 4 H2O
ถ้านำไนโตรเบนซีน (C6H5NO2) 123.0 g มาทำปฏิกิริยากับไตรเอทิลีนไกลคอล (C6H14O4) 325.0 g พบว่าเกิดเอโซเบนซีน 55.0 g ปฏิกิริยานี้มีสารใดเหลือ เหลือกี่กรัม และมีผลได้ร้อยละเท่าใด

15

ข้อที่ 15/50
คำถาม :

พิจารณาแก๊สต่อไปนี้
   ก. ออกซิเจนจำนวน 6.02 ×1022 โมเลกุล
   ข. คาร์บอนไดออกไซด์มวล 22.0 กรัม
   ค. ฮีเลียม 1.0 โมล
   ง. คลอรีนมวล 106.5 กรัม
   จ. นีออนจำนวน 7.02 ×1023 อะตอม
แก๊สใดมีปริมาตรมากที่สุดที่ STP และถ้าให้แก๊สทั้งหมดในข้อ ก และ ข้อ ง ทำปฏิกิริยากันจะได้ Cl2O หนักกี่กรัม

16

ข้อที่ 16/50
คำถาม :

นำแก๊ส N2 28.0 g มาทำปฏิกิริยากับแก๊ส H2 4.0 g พบว่าเกิดแก๊ส NH3 ที่มีผลได้ร้อยละ 50 คิดเป็นแก๊ส NH3 เกิดขึ้นจริงกี่กรัม และมีสารใดเหลืออยู่เป็นปริมาณกี่กรัม

17

ข้อที่ 17/50
คำถาม :

สารในข้อใดต่อไปนี้มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคเป็นแรงลอนดอนเท่านั้น

18

ข้อที่ 18/50
คำถาม :

กำหนดข้อมูลเกี่ยวกับสาร A และสาร B ดังนี้สาร A และสาร B ในข้อใดเป็นไปได้

19

ข้อที่ 19/50
คำถาม :

การเตรียมสารละลายกลูโคส (C6H12O6) ที่มีความเข้มข้นแน่นอนตามที่กำหนดข้อใดถูก (กำหนดความหนาแน่นของน้ำ 1.0 g/cm3)

20

ข้อที่ 20/50
คำถาม :

ปฏิกิริยา CS2(l) + O2(g) → CO2(g) + SO2(g) (สมการยังไม่ดุล)
ถ้าต้องการเตรียมแก๊ส SO2 ปริมาตร 4 dm3 จะต้องใช้แก๊ส O2 กี่ลูกบาศก์เดซิเมตรทำปฏิกิริยากับ CS2 มากเกินพอ (ปริมาตรของแก๊สทุกชนิดวัดที่ STP) และถ้าการทดลองนี้ทำที่อุณหภูมิ 54.6 °C ความดัน 2 atm แก๊ส O2 ที่ใช้จะมีปริมาตรที่ลูกบาศก์เดซิเมตร

21

ข้อที่ 21/50
คำถาม :

พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้
   ก. A B C D E และ F เป็นสัญลักษณ์ของสารเคมี ซึ่งมีสถานะเป็นแก๊สที่อุณหภูมิห้อง
   ข. ปฏิกิริยา (1) : 2A(g) → B(g) + C(g)
       ปฏิกิริยา (1) : D(g) + 2E(g) → 3F(g)
กราฟแสดงความสัมพันธ์ของพลังงาน (E) กับการดำเนินไปของปฏิกิริยา (1) และ (2) เป็นดังนี้ข้อใดถูก

22

ข้อที่ 22/50
คำถาม :

กำหนดให้ สาร A ทำปฏิกิริยากับสาร B ได้สาร C และสาร D ดังสมการ
   A + 3B → 2C + D
กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของแต่ละสารกับเวลาเป็นดังนี้นักเรียนคนหนึ่งได้วิเคราะห์ผลจากกราฟ ดังนี้
   ก. ที่เวลา 4 วินาที อัตราการลดลงของ B เท่ากับอัตราการเกิดของ C
   ข. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ยในช่วง 2 วินาทีแรก มีค่าน้อยกว่า 0.4 mol dm-3s-1
   ค. ที่เวลา 4 วินาที มีอัตราการเกิดปฏิกิริยาน้อยกว่าที่เวลา 2 วินาที
   ง. ปฏิกิริยานี้จะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์เมื่อเวลาผ่านไป 8 วินาที
   จ. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ยในช่วงเวลา 0-2 วินาที เป็น 2 เท่าของช่วงเวลา 4-6 วินาที
การวิเคราะห์ผลข้างต้นข้อใดถูก

23

ข้อที่ 23/50
คำถาม :

ปฏิกิริยาการสลายแก๊สไนโตรเจนมอนอกไซด์ (NO) ให้แก๊สออกซิเจนและแก๊สไนโตรเจนเกิดขึ้นช้ามากที่อุณหภูมิห้อง แต่เมื่อเติมสารประกอบโลหะบางชนิดลงไปในปริมาณเล็กน้อย ปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

24

ข้อที่ 24/50
คำถาม :

สาร A และสาร B ทำปฏิกิริยากันดังสมการ
   A(aq) + B(aq) → 2C(aq)
เมื่อผสมสารละลาย A และสารละลาย B ที่มีความเข้มข้น 0.2 mol/dm3 เท่ากันอย่างละ 3 cmทำการจับเวลาทันทีที่สารทั้งสองผสมกัน เมื่อเวลาผ่านไป 10 วินาที นำไปวิเคราะห์ พบว่าในสารละลายมีสาร C เกิดขึ้น 2.3×10-4 mol อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยของปฏิกิริยานี้เป็นดังข้อใด

25

ข้อที่ 25/50
คำถาม :

จากสมการเคมีและค่าคงที่สมดุล (K) ของปฏิกิริยา
   a) 4NH3(g) + 3O2(g) ⇌ 2N2(g) + 6H2O(g)    K = 1×1028
   b) N2(g) + O2(g) ⇌ 2NO(g)    K = 5×10-31
   c) 2HF(g) ⇌ H2(g) + F2(g)    K = 1×10-12
   d) 2NOCl(g) ⇌ 2NO(g) + Cl2(g)    K = 4.5×10-3
พิจารณาข้อความต่อไปนี้
   ก. ปฏิกิริยาทั้งหมดจะเกิดสมดุลได้เมื่ออยู่ในภาชนะปิดเท่านั้น
   ข. เมื่อเพิ่มแก๊ส O2 ปฏิกิริยา a) และ b) จะปรับตัวในทิศทางไปข้างหน้ามากขึ้น
   ค. เมื่อเพิ่มแก๊ส N2 ปฏิกิริยา a) และ b) จะปรับตัวในทิศทางไปข้างหน้ามากขึ้น
   ง. เมื่อเพิ่มความดัน ปฏิกิริยา a) และ d) เท่านั้นที่จะปรับตัวในทิศทางไปข้างหน้ามากขึ้น
   จ. เมื่อลดความดัน ปฏิกิริยา b) และ c) จะปรับตัวในทิศทางตรงกันข้ามด้วยอัตราเร็วเท่ากัน
ข้อใดถูก

26

ข้อที่ 26/50
คำถาม :

กำหนดธาตุ A X Y และ Z ซึ่งมีเลขอะตอม 13 16 33 และ 35 ตามลำดับ ข้อใดเรียงลำดับจำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยวในอะตอมที่สถานะพื้นจากน้อยไปมาก

27

ข้อที่ 27/50
คำถาม :

ถ้า S2- และ Te2- มีรัศมีไอออน 184 และ 221 pm ตามลำดับ การทำนายขนาดของรัศมีไอออน Se2- และ P3- ข้อสรุปใดถูก (กำหนดเลขอะตอม : P = 15, S = 16, Se = 34, Te = 52)

28

ข้อที่ 28/50
คำถาม :

ถ้าเวเลนซ์อิเล็กตรอนตัวหนึ่งของ Sr(Z = 38) รับพลังงานแล้วทำให้อะตอมขึ้นไปที่สถานะกระตุ้น การจัดเรียงอิเล็กตรอนของ Sr ในสถานะนี้ ข้อใดเป็นไปได้

29

ข้อที่ 29/50
คำถาม :

โครงสร้างผลึกของสารประกอบไอออนิกชนิดหนึ่งมี X เป็นไอออนบวกและ Y เป็นไอออนลบ พบว่ามี Y ล้อมรอบแต่ละ X อยู่ 4 ไอออนและมี X ล้อมรอบแต่ละ Y อยู่ 2 ไอออน ข้อใดเป็นประจุของ X และ Y ตามลำดับ

30

ข้อที่ 30/50
คำถาม :

โมเลกุลหรือไอออนใดบ้างที่มีรูปร่างเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบราบ
 

BF3 NCl3 H3O+ PH3 I3- CH2O (ฟอร์มาลดีไฮด์)
I II III IV V VI
(กำหนดดลขอะตอม P = 15, I = 53)

31

ข้อที่ 31/50
คำถาม :

ธาตุ A B C และ D มีเลขอะตอม 6 12 14 และ 17 ตามลำดับ
พิจารณาสารประกอบของธาตุเหล่านี้ ข้อใดถูก

32

ข้อที่ 32/50
คำถาม :

A B C และ D เป็นธาตุในคาบเดียวกันและมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ 2 3 6 และ 7 ตามลำดับ พิจารณาข้อสรุปต่อไปนี้
   ก. สูตรของสารประกอบระหว่าง A กับ D คือ AD2 และระหว่าง B กับ C คือ B2C3
   ข. พันธะระหว่าง A กับ D เป็นพันธะไอออนิก ส่วนระหว่าง C กับ D เป็นพันธะโคเวเลนต์
   ค. อะตอมที่มีค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีสูงสุด คือ D
   ง. อะตอมที่มีค่าพลังงานไอออไนเซซันสูงสุด คือ A
ข้อสรุปใดถูก

33

ข้อที่ 33/50
คำถาม :

กำหนดสัญลักษณ์ของะาตุ 11A 15D 17E 20G 35X 38Y และ 56Z พิจารณากลุ่มธาตุต่อไปนี้
   ก. D E และ G
   ข. X Y และ D
   ค. Y Z และ E
   ง. G A และ X
   จ. A D และ X
กลุ่มธาตุในข้อใดประกอบด้วยธาตุที่เป็นโลหะ 2 ธาตุ และอโลหะ 1 ธาตุ ตามลำดับ

34

ข้อที่ 34/50
คำถาม :

การทดสอบชนิดของสาร A B และ C เป็นดังนี้
   สาร A : สารละลายสีเขียว เมื่อเติมสารละลายแอมโมเนียเข้มข้นจนมากเกินพอ แล้วเติมแอลกอฮอล์จะได้ตะกอนสีน้ำเงิน
   สาร B : สารละลายไม่มีสี เมื่อเติมสารละลายแอมโมเนียเข้มข้นทีละหยดไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่เกิดตะกอนสีขาวกับ H2SO4 เข้มข้น
   สาร C : สารละลายมีสีส้ม เมื่อเติมกรด H2SO4 และ H2O2 ได้สารละลายสีเขียว
สารใดเป็นสารที่มีธาตุแทรนซิซันเป็นองค์ประกอบ

35

ข้อที่ 35/50
คำถาม :

พิจารณาการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีต่อไปนี้X Y และ Z ในข้อใดถูก (กำหนดเลขอะตอม Pa = 91, U = 92, Np = 93)

36

ข้อที่ 36/50
คำถาม :

ไอโซโทปกัมมันตรังสี  สลายตัวให้รังสีบีตา ถ้าเริ่มต้นจาก  จำนวน 28.8 g เมื่อเวลาผ่านไป 5.24 นาที เหลือ  จำนวน 1.8 g  มีครึ่งชีวิตเท่าใดและเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับครึ่งชีวิตของ  ธาตุใหม่ที่เกิดขึ้นมีมวลกี่กรัม

37

ข้อที่ 37/50
คำถาม :

น้ำส้มสายชูชนิดหนึ่งมีกรด CH3COOH ร้อยละ 8.0 โดยมวล และมีความหนาแน่น 1.13 g/cm3 ถ้านำน้ำส้มสายชูชนิดนี้ 100 cm3 มาเติมน้ำลงไป 400 cm3 จะได้สารละลาย CH3COOH เข้มข้นกี่โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร

38

ข้อที่ 38/50
คำถาม :

พิจารณาข้อมูลจากตาราง
สารละลาย ตัวถูกละลาย ตัวทำละลาย ความเข้มข้น (m)
P ยูเรีย (CH4N2O) น้ำ 2
Q กลูโคส (C6H12O6) น้ำ 1
R น้ำตาลทราย (C12H22O11) น้ำ 1
X แนฟทาลีน (C10H18) เบนซีน 2

กำหนด
   Kb ของน้ำ = 0.51 °C/m
   Kr ของน้ำ = 1.86 °C/m
   Kb ของเบนซีน = 2.53 °C/m
   Kr ของเบนซีน = 4.90 °C/m
   จุดเดือดของเบนซีน = 80.10 °C
   จุดเยือกแข็งของเบนซีน = 5.50 °C
การเปรียบเทียบสมบัติของสารละลายข้อใดถูก

39

ข้อที่ 39/50
คำถาม :

เอโซเบนซีน (C12H10N2) เตรียมได้จากปฏิกิริยาต่อไปนี้
2 C6H5NO2 + 4 C6H14O4 → C12H10N2 + 4 C6H12O4 + 4 H2O
ถ้านำไนโตรเบนซีน (C6H5NO2) 123.0 g มาทำปฏิกิริยากับไตรเอทิลีนไกลคอล (C6H14O4) 325.0 g พบว่าเกิดเอโซเบนซีน 55.0 g ปฏิกิริยานี้มีสารใดเหลือ เหลือกี่กรัม และมีผลได้ร้อยละเท่าใด

40

ข้อที่ 40/50
คำถาม :

พิจารณาแก๊สต่อไปนี้
   ก. ออกซิเจนจำนวน 6.02 ×1022 โมเลกุล
   ข. คาร์บอนไดออกไซด์มวล 22.0 กรัม
   ค. ฮีเลียม 1.0 โมล
   ง. คลอรีนมวล 106.5 กรัม
   จ. นีออนจำนวน 7.02 ×1023 อะตอม
แก๊สใดมีปริมาตรมากที่สุดที่ STP และถ้าให้แก๊สทั้งหมดในข้อ ก และ ข้อ ง ทำปฏิกิริยากันจะได้ Cl2O หนักกี่กรัม

41

ข้อที่ 41/50
คำถาม :

นำแก๊ส N2 28.0 g มาทำปฏิกิริยากับแก๊ส H2 4.0 g พบว่าเกิดแก๊ส NH3 ที่มีผลได้ร้อยละ 50 คิดเป็นแก๊ส NH3 เกิดขึ้นจริงกี่กรัม และมีสารใดเหลืออยู่เป็นปริมาณกี่กรัม

42

ข้อที่ 42/50
คำถาม :

สารในข้อใดต่อไปนี้มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคเป็นแรงลอนดอนเท่านั้น

43

ข้อที่ 43/50
คำถาม :

กำหนดข้อมูลเกี่ยวกับสาร A และสาร B ดังนี้สาร A และสาร B ในข้อใดเป็นไปได้

44

ข้อที่ 44/50
คำถาม :

การเตรียมสารละลายกลูโคส (C6H12O6) ที่มีความเข้มข้นแน่นอนตามที่กำหนดข้อใดถูก (กำหนดความหนาแน่นของน้ำ 1.0 g/cm3)

45

ข้อที่ 45/50
คำถาม :

ปฏิกิริยา CS2(l) + O2(g) → CO2(g) + SO2(g) (สมการยังไม่ดุล)
ถ้าต้องการเตรียมแก๊ส SO2 ปริมาตร 4 dm3 จะต้องใช้แก๊ส O2 กี่ลูกบาศก์เดซิเมตรทำปฏิกิริยากับ CS2 มากเกินพอ (ปริมาตรของแก๊สทุกชนิดวัดที่ STP) และถ้าการทดลองนี้ทำที่อุณหภูมิ 54.6 °C ความดัน 2 atm แก๊ส O2 ที่ใช้จะมีปริมาตรที่ลูกบาศก์เดซิเมตร

46

ข้อที่ 46/50
คำถาม :

พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้
   ก. A B C D E และ F เป็นสัญลักษณ์ของสารเคมี ซึ่งมีสถานะเป็นแก๊สที่อุณหภูมิห้อง
   ข. ปฏิกิริยา (1) : 2A(g) → B(g) + C(g)
       ปฏิกิริยา (1) : D(g) + 2E(g) → 3F(g)
กราฟแสดงความสัมพันธ์ของพลังงาน (E) กับการดำเนินไปของปฏิกิริยา (1) และ (2) เป็นดังนี้ข้อใดถูก

47

ข้อที่ 47/50
คำถาม :

กำหนดให้ สาร A ทำปฏิกิริยากับสาร B ได้สาร C และสาร D ดังสมการ
   A + 3B → 2C + D
กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของแต่ละสารกับเวลาเป็นดังนี้นักเรียนคนหนึ่งได้วิเคราะห์ผลจากกราฟ ดังนี้
   ก. ที่เวลา 4 วินาที อัตราการลดลงของ B เท่ากับอัตราการเกิดของ C
   ข. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ยในช่วง 2 วินาทีแรก มีค่าน้อยกว่า 0.4 mol dm-3s-1
   ค. ที่เวลา 4 วินาที มีอัตราการเกิดปฏิกิริยาน้อยกว่าที่เวลา 2 วินาที
   ง. ปฏิกิริยานี้จะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์เมื่อเวลาผ่านไป 8 วินาที
   จ. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ยในช่วงเวลา 0-2 วินาที เป็น 2 เท่าของช่วงเวลา 4-6 วินาที
การวิเคราะห์ผลข้างต้นข้อใดถูก

48

ข้อที่ 48/50
คำถาม :

ปฏิกิริยาการสลายแก๊สไนโตรเจนมอนอกไซด์ (NO) ให้แก๊สออกซิเจนและแก๊สไนโตรเจนเกิดขึ้นช้ามากที่อุณหภูมิห้อง แต่เมื่อเติมสารประกอบโลหะบางชนิดลงไปในปริมาณเล็กน้อย ปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

49

ข้อที่ 49/50
คำถาม :

สาร A และสาร B ทำปฏิกิริยากันดังสมการ
   A(aq) + B(aq) → 2C(aq)
เมื่อผสมสารละลาย A และสารละลาย B ที่มีความเข้มข้น 0.2 mol/dm3 เท่ากันอย่างละ 3 cmทำการจับเวลาทันทีที่สารทั้งสองผสมกัน เมื่อเวลาผ่านไป 10 วินาที นำไปวิเคราะห์ พบว่าในสารละลายมีสาร C เกิดขึ้น 2.3×10-4 mol อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยของปฏิกิริยานี้เป็นดังข้อใด

50

ข้อที่ 50/50
คำถาม :

จากสมการเคมีและค่าคงที่สมดุล (K) ของปฏิกิริยา
   a) 4NH3(g) + 3O2(g) ⇌ 2N2(g) + 6H2O(g)    K = 1×1028
   b) N2(g) + O2(g) ⇌ 2NO(g)    K = 5×10-31
   c) 2HF(g) ⇌ H2(g) + F2(g)    K = 1×10-12
   d) 2NOCl(g) ⇌ 2NO(g) + Cl2(g)    K = 4.5×10-3
พิจารณาข้อความต่อไปนี้
   ก. ปฏิกิริยาทั้งหมดจะเกิดสมดุลได้เมื่ออยู่ในภาชนะปิดเท่านั้น
   ข. เมื่อเพิ่มแก๊ส O2 ปฏิกิริยา a) และ b) จะปรับตัวในทิศทางไปข้างหน้ามากขึ้น
   ค. เมื่อเพิ่มแก๊ส N2 ปฏิกิริยา a) และ b) จะปรับตัวในทิศทางไปข้างหน้ามากขึ้น
   ง. เมื่อเพิ่มความดัน ปฏิกิริยา a) และ d) เท่านั้นที่จะปรับตัวในทิศทางไปข้างหน้ามากขึ้น
   จ. เมื่อลดความดัน ปฏิกิริยา b) และ c) จะปรับตัวในทิศทางตรงกันข้ามด้วยอัตราเร็วเท่ากัน
ข้อใดถูก

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน