ม.6

ข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2556 ชุดที่ 4

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB613244

จำนวนข้อ

: 38 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 13 ธ.ค. 59 เวลา 11:40 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/38
คำถาม :

ในถั่วลันเตา ลักษณะเมล็ดกลม (W) เป็นลักษณะเด่นต่อเมล็ดย่น (w) และลักษณะเมล็ดสีเหลือง (G) เป็นลักษณะเด่นต่อเมล็ดสีเขียว (g) ในการผสมพันธุ์ระหว่างถั่วเมล็ดกลมสีเหลืองกับเมล็ดกลมสีเหลืองด้วยกัน ได้ลูก 3/4 เมล็ดกลมสีเหลือง และ 1/4 เมล็ดย่น สีเหลือง ข้อใดคือจีโนไทป์ของพ่อแม่

2

ข้อที่ 2/38
คำถาม :

ถ้าท่านมีต้นกุหลาบดอกสีชมพู 2 ต้น เมื่อผสมพันธุ์กันพบว่าลูกที่ได้ส่วนใหญ่ต้นมีดอกสีชมพู แต่บางต้นมีดอกสีแดง และบางต้นมีดอกสีขาว หากท่านต้องการเฉพาะต้นกุหลาบดอกสีชมพูเท่านั้น โดยไม่มีต้นดอกสีอื่นปน ท่านจะต้องผสมพันธุ์ระหว่างต้นดอกสีใด

3

ข้อที่ 3/38
คำถาม :

ลักษณะสีของเมล็ดข้าวสาลีเป็นลักษณะเชิงปริมาณที่มียีนควบคุม 3 คู่ (A, B และ C) โดยข้าวสาลีที่มีจีโนไทป์ AABBCC มีเมล็ดสีแดงเข้ม และข้าวสาลีที่มีจีโนไทป์ aabbcc มีเมล็ดสีขาว ซึ่งยีนเด่นแต่ละตัวทำให้สีของเมล็ดข้าวสาลีมีสีแดงเข้มขึ้นเป็นลำดับ ในการผสมพันธุ์ระหว่าง aaBBCC × AAbbcc เมื่อให้ F1 ที่ได้ผสมพันธุ์กันเอง F2  ทุกต้นในข้อใดที่มีเมล็ดสีแดงเข้มเท่ากับ F1

4

ข้อที่ 4/38
คำถาม :

หญิงตาปรกติคนหนึ่งแต่งงานกับชายปรกติ และมีลูกชายคนหนึ่งตาบอดสี ต่อมาสามีเสียชีวิต หญิงคนนี้ได้แต่งงานใหม่กับชายตาบอดสี ลูกที่เกิดจากการแต่งงานครั้งที่สองจะเป็นแบบใด

5

ข้อที่ 5/38
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้เป็นลูกที่เกิดจากพ่อแม่ที่เป็นไปได้ จากข้อมูลหมู่เลือดระบบ ABO

6

ข้อที่ 6/38
คำถาม :

ในการผสมทดลองระหว่าง AaBb × aabb อัตราส่วนของลูกในข้อใดที่แสดงว่ายีน A และ B อยู่บนโครโมโซมเดียวกัน ส่วน a และ b อยู่บนโครโมโซมอีกแท่งหนึ่ง

7

ข้อที่ 7/38
คำถาม :

ในการทดลองของ Oswald T. Avery และคณะ นำแบคทีเรียสายพันธุ์ S มาทำให้ตายด้วยความร้อน แล้วนำมาเติมสาร A B C และ D ลงในหลอด จากนั้นเติมแบคทีเรียสายพันธุ์ R ที่มีชีวิต เมื่อนำส่วนผสมในหลอดทดลองไปเพาะเลี้ยงได้ผลดังตาราง
 

หลอดที่ แบคทีเรียสายพันธุ์ S
ที่ตายแล้ว
สารในหลอดทดลอง แบคทีเรียสายพันธุ์
R ที่มีชีวิต
แบคทีเรียที่พบหลังจากเพาะเลี้ยง
        สายพันธุ์ S สายพันธุ์ R
+ A + + +
+ B + + +
+ C + - +
+ D + + +

+ มีสาร
- ไม่มีสาร

จากผลการทดลอง สารในข้อใดมีสมบัติเป็น DNAse

8

ข้อที่ 8/38
คำถาม :

ดีเอ็นเอเกลียวคู่โมเลกุลหนึ่งมีขนาด 100,000 คู่เบส ดีเอ็นเอโมเลกุลนี้ประกอบด้วยกี่เกลียว และมีความยาวเท่าใด ตามลำดับ

9

ข้อที่ 9/38
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA

10

ข้อที่ 10/38
คำถาม :

ในการสังเคราะห์โปรตีน mRNA จับกับส่วนใดในกระบวนการแปลรหัส

11

ข้อที่ 11/38
คำถาม :

ในการศึกษาลำดับกรดอะมิโนของเอนไซม์ชนิดหนึ่งในสิ่งมีชีวิตปรกติ และพันธุ์กลายพบความแตกต่างซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของหนึ่งนิวคลีโอไทด์เท่านั้น ดังรูป
เมื่อ


ข้อใดคือชุดของรหัสของกรดอะมิโนดังกล่าว

12

ข้อที่ 12/38
คำถาม :

ข้อใดคือการเปลี่ยนแปลงจำนวนโครโมโซมแบบ trisomy

13

ข้อที่ 13/38
คำถาม :

ในระยะใดของวัฏจักรเซลล์ที่แต่ละโครโมโซมประกอบด้วย DNA 1 โมเลกุล

14

ข้อที่ 14/38
คำถาม :

พอลิเพปไทด์ β - galactosidase ใน E.coli ประกอบด้วยกรดอะมิโน 400 ตัว ข้อใดคือความยาวของ mRNA ที่แปลรหัสเป็นพอลิเพปไทด์นี้

15

ข้อที่ 15/38
คำถาม :

ในฐานข้อมูลจีโนมข้าว ประกอบด้วยลำดับนิวคลีโอไทด์ของ 12 โครโมโซม ดังนั้นเซลล์ใบอ่อนของข้าวมีจำนวนโครโมโซมเท่าใด

16

ข้อที่ 16/38
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางชีววิทยาเชิงโมเลกุล ด้วยวิธี gel electrophoresis

17

ข้อที่ 17/38
คำถาม :

ข้อใดคือสิ่งจำเป็นสำหรับการเพิ่มจำนวนโมเลกุล DNA ในหลอดทดลอง โดยวิธี polymerase chain reaction

18

ข้อที่ 18/38
คำถาม :

จากข้อมูล recognition site ของ restriction enzyme ต่อไปนี้ จงตอบคำถามชิ้นส่วนของ DNA ที่ตัดด้วยเอนไซม์ BamHI สามารถนำมาเชื่อมต่อได้กับ DNA ที่ตัดด้วยเอนไซม์ชนิดใด

19

ข้อที่ 19/38
คำถาม :

ประชากรตั้งต้นในที่แห่งหนึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีจีโนไทป์และความถี่ดังนี้คือ 0.20 AA, 0.60 Aa และ 0.20 aa เมื่อมีการแต่งงานกันแบบสุ่มผ่านไปหนึ่งชั่วรุ่น ข้อใดคือความถี่ของจีโนไทป์ในลูกรุ่นที่สอง

20

ข้อที่ 20/38
คำถาม :

ในถั่วลันเตา ลักษณะเมล็ดกลม (W) เป็นลักษณะเด่นต่อเมล็ดย่น (w) และลักษณะเมล็ดสีเหลือง (G) เป็นลักษณะเด่นต่อเมล็ดสีเขียว (g) ในการผสมพันธุ์ระหว่างถั่วเมล็ดกลมสีเหลืองกับเมล็ดกลมสีเหลืองด้วยกัน ได้ลูก 3/4 เมล็ดกลมสีเหลือง และ 1/4 เมล็ดย่น สีเหลือง ข้อใดคือจีโนไทป์ของพ่อแม่

21

ข้อที่ 21/38
คำถาม :

ถ้าท่านมีต้นกุหลาบดอกสีชมพู 2 ต้น เมื่อผสมพันธุ์กันพบว่าลูกที่ได้ส่วนใหญ่ต้นมีดอกสีชมพู แต่บางต้นมีดอกสีแดง และบางต้นมีดอกสีขาว หากท่านต้องการเฉพาะต้นกุหลาบดอกสีชมพูเท่านั้น โดยไม่มีต้นดอกสีอื่นปน ท่านจะต้องผสมพันธุ์ระหว่างต้นดอกสีใด

22

ข้อที่ 22/38
คำถาม :

ลักษณะสีของเมล็ดข้าวสาลีเป็นลักษณะเชิงปริมาณที่มียีนควบคุม 3 คู่ (A, B และ C) โดยข้าวสาลีที่มีจีโนไทป์ AABBCC มีเมล็ดสีแดงเข้ม และข้าวสาลีที่มีจีโนไทป์ aabbcc มีเมล็ดสีขาว ซึ่งยีนเด่นแต่ละตัวทำให้สีของเมล็ดข้าวสาลีมีสีแดงเข้มขึ้นเป็นลำดับ ในการผสมพันธุ์ระหว่าง aaBBCC × AAbbcc เมื่อให้ F1 ที่ได้ผสมพันธุ์กันเอง F2  ทุกต้นในข้อใดที่มีเมล็ดสีแดงเข้มเท่ากับ F1

23

ข้อที่ 23/38
คำถาม :

หญิงตาปรกติคนหนึ่งแต่งงานกับชายปรกติ และมีลูกชายคนหนึ่งตาบอดสี ต่อมาสามีเสียชีวิต หญิงคนนี้ได้แต่งงานใหม่กับชายตาบอดสี ลูกที่เกิดจากการแต่งงานครั้งที่สองจะเป็นแบบใด

24

ข้อที่ 24/38
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้เป็นลูกที่เกิดจากพ่อแม่ที่เป็นไปได้ จากข้อมูลหมู่เลือดระบบ ABO

25

ข้อที่ 25/38
คำถาม :

ในการผสมทดลองระหว่าง AaBb × aabb อัตราส่วนของลูกในข้อใดที่แสดงว่ายีน A และ B อยู่บนโครโมโซมเดียวกัน ส่วน a และ b อยู่บนโครโมโซมอีกแท่งหนึ่ง

26

ข้อที่ 26/38
คำถาม :

ในการทดลองของ Oswald T. Avery และคณะ นำแบคทีเรียสายพันธุ์ S มาทำให้ตายด้วยความร้อน แล้วนำมาเติมสาร A B C และ D ลงในหลอด จากนั้นเติมแบคทีเรียสายพันธุ์ R ที่มีชีวิต เมื่อนำส่วนผสมในหลอดทดลองไปเพาะเลี้ยงได้ผลดังตาราง
 

หลอดที่ แบคทีเรียสายพันธุ์ S
ที่ตายแล้ว
สารในหลอดทดลอง แบคทีเรียสายพันธุ์
R ที่มีชีวิต
แบคทีเรียที่พบหลังจากเพาะเลี้ยง
        สายพันธุ์ S สายพันธุ์ R
+ A + + +
+ B + + +
+ C + - +
+ D + + +

+ มีสาร
- ไม่มีสาร

จากผลการทดลอง สารในข้อใดมีสมบัติเป็น DNAse

27

ข้อที่ 27/38
คำถาม :

ดีเอ็นเอเกลียวคู่โมเลกุลหนึ่งมีขนาด 100,000 คู่เบส ดีเอ็นเอโมเลกุลนี้ประกอบด้วยกี่เกลียว และมีความยาวเท่าใด ตามลำดับ

28

ข้อที่ 28/38
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA

29

ข้อที่ 29/38
คำถาม :

ในการสังเคราะห์โปรตีน mRNA จับกับส่วนใดในกระบวนการแปลรหัส

30

ข้อที่ 30/38
คำถาม :

ในการศึกษาลำดับกรดอะมิโนของเอนไซม์ชนิดหนึ่งในสิ่งมีชีวิตปรกติ และพันธุ์กลายพบความแตกต่างซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของหนึ่งนิวคลีโอไทด์เท่านั้น ดังรูป
เมื่อ


ข้อใดคือชุดของรหัสของกรดอะมิโนดังกล่าว

31

ข้อที่ 31/38
คำถาม :

ข้อใดคือการเปลี่ยนแปลงจำนวนโครโมโซมแบบ trisomy

32

ข้อที่ 32/38
คำถาม :

ในระยะใดของวัฏจักรเซลล์ที่แต่ละโครโมโซมประกอบด้วย DNA 1 โมเลกุล

33

ข้อที่ 33/38
คำถาม :

พอลิเพปไทด์ β - galactosidase ใน E.coli ประกอบด้วยกรดอะมิโน 400 ตัว ข้อใดคือความยาวของ mRNA ที่แปลรหัสเป็นพอลิเพปไทด์นี้

34

ข้อที่ 34/38
คำถาม :

ในฐานข้อมูลจีโนมข้าว ประกอบด้วยลำดับนิวคลีโอไทด์ของ 12 โครโมโซม ดังนั้นเซลล์ใบอ่อนของข้าวมีจำนวนโครโมโซมเท่าใด

35

ข้อที่ 35/38
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางชีววิทยาเชิงโมเลกุล ด้วยวิธี gel electrophoresis

36

ข้อที่ 36/38
คำถาม :

ข้อใดคือสิ่งจำเป็นสำหรับการเพิ่มจำนวนโมเลกุล DNA ในหลอดทดลอง โดยวิธี polymerase chain reaction

37

ข้อที่ 37/38
คำถาม :

จากข้อมูล recognition site ของ restriction enzyme ต่อไปนี้ จงตอบคำถามชิ้นส่วนของ DNA ที่ตัดด้วยเอนไซม์ BamHI สามารถนำมาเชื่อมต่อได้กับ DNA ที่ตัดด้วยเอนไซม์ชนิดใด

38

ข้อที่ 38/38
คำถาม :

ประชากรตั้งต้นในที่แห่งหนึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีจีโนไทป์และความถี่ดังนี้คือ 0.20 AA, 0.60 Aa และ 0.20 aa เมื่อมีการแต่งงานกันแบบสุ่มผ่านไปหนึ่งชั่วรุ่น ข้อใดคือความถี่ของจีโนไทป์ในลูกรุ่นที่สอง

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน